§ 1.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (poprzednio: Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 892284, NIP 701-04-15-568, reprezentowana przez wspólnika posiadającego prawo reprezentowania tej spółki, tj.: Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 496341, NIP 701-04-12-475, kapitał zakładowy w wysokości 31.250,00 PLN, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jako właściciel i administrator serwisu koneser.eu („Serwis”) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania danych osobowych.
 2. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna przetwarza dane osobowe:
  1. w celach technicznych oraz
  2. w wypadku wyrażenia przez Użytkownika Serwisu stosownych zgód:
   • w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania newslettera z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach, wysyłania wiadomości marketingowych, przedstawienia ofert,
   • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wysyłanie informacji handlowej i kontakt w celu marketingu i promowania produktów, usług i wizerunku spółki pod firmą Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., realizowany poprzez wiadomości e-mail i wiadomości SMS/MMS,
   • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wysyłanie informacji handlowej i kontakt w celu marketingu i promowania produktów, usług i wizerunków firm współpracujących ze spółką Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j., realizowany poprzez wiadomości e-mail i wiadomości SMS/MMS,
  3. w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług,
  4. w celu przeprowadzenia analiz, czy Użytkownicy Serwisu czytają wiadomości marketingowe wysyłane przez spółkę Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna oraz które treści interesują najbardziej użytkowników Serwisu, Dane osobowe będą profilowane w celu przedstawienia Użytkownikowi oferty zgodnej z jego preferencjami i zainteresowaniami.
 3. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2.
Przekazywanie informacji

 1. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna przekazuje dane następującym podmiotom:
  1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla spółki Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,
  2. dostawcom usług IT oraz dostawcom narzędzi marketingowych, w tym analitycznych,
  3. dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcom usług PR i komunikacji,
  4. DIGITREE GROUP S.A.– w celu realizacji wysyłek e-mail i SMS/MMS;
  5. Liebrecht and Wood Poland sp. z o.o. – w celu obsługi Serwisu i świadczenia usług marketingowych.
 2. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom Serwisu informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, t.j. z dnia 2020.03.03) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30).
 4. Wszelkie zgłoszenia dotyczące otrzymywania niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres: ochronadanych@koneser.eu.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 3.
Dane osobowe

 1. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z RODO, szczególnie wskazane w ust.5 poniżej.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 3. W wypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 a) RODO. W wypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu własnego, tj. promowania własnych towarów i usług administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia żądania usunięcia danych przez osobę, których dane będą przetwarzane. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f).
 4. W wypadku świadczenia usługi (realizacji zamówienia) dane przetwarzane będą na czas wykonania umowy łączącej spółkę pod firmą Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z Użytkownikiem i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1b) RODO.
 5. Użytkownik Serwisu, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, z zastrzeżeniem, ze prawo do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi w wypadku spełnienia co najmniej jednego kryterium, o których mowa w ust. 8 poniżej,
  2. zadania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoja szczególna sytuacje,
  3. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także,
  4. w wypadku udzielenia zgody – wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,
  5. prawo do przeniesienia swoich danych i przekazania ich do innego administratora. Dane przekazane będą do wskazanego przez użytkownika administratora w powszechnie stosowanym formacie.
 6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy również jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce jawnej zawarcie i realizację umowy.
 7. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. Imię
  2. Adres email
  3. Numer telefonu
  4. Data urodzenia
 8. Zgodnie ust. 5 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia jego danych (zwane inaczej „prawem do bycia zapomnianym”). Użytkownik może skorzystać z tego prawa w wypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów :
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

§ 4.
Warunki techniczne

 1. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji Użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Ponadto w wypadku udzielenia przez Użytkownika stosownej zgody Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna przechowuje pliki cookies w celu przedstawienia spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji zakupowych i zachowań Użytkownika w ramach Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce cookies, która znajduje się pod adresem https://koneser.eu/file/polityka_cookies.pdf
 2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.
 3. Dane użytkownika podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Celem profilowania jest przedstawienie Użytkownikowi Serwisu jak najbardziej korzystnej oferty dopasowanej do jego zainteresowań i preferencji zakupowych.

§ 5.
Zmiany polityki prywatności

 1. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie pod zakładką
  https://koneser.eu/polityka-prywatnosci/.
 3. Korzystając z Serwisu po dokonaniu zmiany treści Polityki Prywatności Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób naruszona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres: ochronadanych@koneser.eu.
Deweloperzy     BBI Development     Liebrecht & wooD
Aktualności     Restauracje     Bary     Kawiarnie     Dla dzieci     Festiwale     Pokazy filmowe     Spektakle teatralne     Targi     Warsztaty     Wystawy     Koncerty     Biura do wynajęcia     Powierzchnie eventowe     Blog
Copyright 2024 © KONESER. All Rights Reserved.

Download Koneser's Card

Take advantage of discounts, unique opportunities and stay up to date.

Download the App

Pobierz Kartę Konesera

Korzystaj ze zniżek, wyjątkowych okazji i bądź na bieżąco.

Pobierz aplikację