POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedziba w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 501055, NIP 701-04-15-568, reprezentowana przez jej jedynego komplementariusza: Centrum Praskie Koneser Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 496341, NIP 701-04-12-475, kapitał zakładowy w wysokości 31.250,00 PLN, reprezentowana przez Marc’a Lebbe – pełnomocnika upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12.11.2015 r., Repertorium A nr 4724/2015, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako właściciel i administrator serwisu koneser.eu (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania danych osobowych.
 2. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza dane osobowe w celach technicznych oraz w wypadku wyrażenia przez użytkownika Serwisu stosownych zgód, w celach marketingowy, w tym przedstawieniu oferty oraz wysyłania newsletter’a z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach, jak również zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Dane będą profilowane w celu przedstawienia użytkownikowi oferty zgodnej z jego preferencjami.
 3. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizacje uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych prawa.

§ 2.
Przekazywanie informacji

 1. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa zapewnia, iz nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa udostepnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa przekazuje dane następującym podmiotom:
  1. SARE S.A. – w celu realizacji wysyłek e-mail
 2. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, ze nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgoda, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z pózn. zm.) oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r.
 4. Wszelkie zgłoszenia dotyczące otrzymywania niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres ochronadanych@koneser.eu
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§ 3.
Dane osobowe

 1. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z RODO, szczególnie wskazane w ust.5 poniżej.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 3. W wypadku przetwarzania w celach marketingowych dane beda przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust.1a) RODO.
 4. W wypadku świadczenie usługi (realizacji zamówienia) dane przetwarzane będą na czas wykonania umowy łączącej Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Użytkownikiem i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust.1b) RODO.
 5. Użytkownik Serwisu, który podał swoje dane osobowe ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, z zastrzeżeniem, ze prawo do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi w wypadku spełnienia co najmniej jednego kryterium, o których mowa w ust. 8 poniżej,
  2. zadania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoja szczególna sytuacje,
  3. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w
  4. wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w kazdym momencie, przy czym, cofniecie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,
  5. prawo do przeniesienia swoich danych i przekazania ich do innego administratora. Dane przekazane będą do wskazanego przez użytkownika administratora w powszechnie stosowanym formacie.
 6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy również jest dobrowolne, lecz ich nie podanie ich uniemożliwi Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa zawarcie i realizacje umowy.
 7. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. Imie
  2. Nazwisko
  3. Adres email
  4. Nr telefonu
  5. Data urodzenia
  6. Płec
 8. Zgodnie ust. 5 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 17 RODO tj. prawo do usunięcia jego danych (zwane inaczej „prawem do bycia zapomnianym”). Użytkownik możne skorzystać z tego prawa w wypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów :
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej
   przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO

§ 4.
Warunki techniczne

 1. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, miedzy innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb uzytkowników. Ponadto w wypadku udzielenia przez Użytkownika stosownej zgody Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spółka komandytowa przechowuje pliki cookies w celu przedstawienia spersonalizowanych treści reklamowych dopasowanych do preferencji zakupowych i zachowań Użytkownika w ramach serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce cookies, która znajduje się pod adresem https://koneser.eu/polityka-prywatnosci/
 2. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należny kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego newslettera otrzymanego od Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
 3. Dane użytkownika podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Celem profilowania jest przedstawienie Użytkownikowi Serwisu jak najbardziej korzystnej oferty dopasowanej do jego preferencji zakupowych.

§ 5.
Zmiany polityki prywatności

 1. Centrum Praskie Koneser spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Wraz z każda zmiana, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie pod zakładka https://koneser.eu/polityka-prywatnosci/
 3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, ze w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres ochronadanych@koneser.eu

Jesteśmy na Pradze

Koneser

Udogodnienia:

Kliknij w udogodnienie aby poznać szczegóły