2019-09-18
 
Fairs of Accessible Art Gallery
 

Exhibition hall of the most popular contemporary art event in Poland. In pop up, works from various fields of art are presented: from painting to graphics, photography and fabric. Most of the works are for sale. According to the main rule of the Fair of Available Art, there is also a price limit here: everything costs a maximum of 5000 PLN.

The gallery also serves as an office, meeting place and space for monographic exhibitions of artists associated with the Fair of Accessible Art.

Salon wystawowy najbardziej popularnej imprezy związanej ze sztuką współczesną w Polsce. W pop upie prezentowane są dzieła z różnych dziedzin sztuki: od malarstwa po grafikę, fotografię i tkaninę. Większość prac jest na sprzedaż. Zgodnie z główną zasadą Targów Sztuki Dostępnej, tu również obowiązuje limit ceny: wszystko kosztuje maksymalnie 5000 zł.

Galeria pełni również funkcję biura, miejsca spotkań i przestrzeni dla wystaw monograficznych artystów związanych z Targami Sztuki Dostępnej. Zapraszamy!

 

DOM ZE SZTUKĄ serdecznie zaprasza na wystawę przed-aukcyjną obrazów darowanych przez różnych artystów na aukcję charytatywną na rzecz powstania Domu Pomocy Pierwszego Miesiąca dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz innych dzieł tych artystów .

Fundacja Godnie Żyć.

Pasaż Konesera, wstęp wolny

14th edition of the slowest independent Polish fashion fair #Buy the best clothes in October in Koneser!

The 14th edition of the Slow Fashion Fair is coming soon, heralding the premiere collections of Polish artists for the coming autumn and winter.

5th and 6th October is a date that is definitely worth remembering. These are the days when Koneser will become a meeting place for the best Polish designers of fashion, jewellery, accessories and accessories.

Tickets can be purchased on the spot and online.
Admission 10zł/2 days (free for children and youth up to 12 years old)
Easy access for people with disabilities.

– Over 250 artists from all over Poland, creating in accordance with the “slow” trend;
carefully selected brands, in accordance with the rule #Buy BetterProducts:
– fashion designers: clothing, jewellery, accessories
– manufacturers of natural cosmetics
free cosmetic and relaxation services
workshops and lectures in the rhythm of words
slow food zone + food truck

Details:

FB
www

14  edycja najwolniejszych targów niezależnej polskiej mody #KupujLepszeUbrania już w październiku w Koneserze!

Wielkimi krokami nadchodzi 14 edycja targów Slow Fashion, która zwiastuje premierowe kolekcje rodzimych twórców na nadchodzącą jesień i zimę.

5 i 6 października to data, którą z całą pewnością warto zapamiętać. Właśnie w te dni Koneser stanie się miejscem spotkań z najlepszymi polskimi projektantami mody, biżuterii, akcesoriów i dodatków.

Bilety do nabycia na miejscu i online.
Wstęp 10zł/2 dni (bezpłatny dla dzieci i młodzieży do 12 lat)
Bezproblemowa możliwość poruszania się przez osoby niepełnosprawne.

 • Ponad 250 twórców z całej Polski, tworzących w zgodzie z nurtem „slow”;
 • starannie wyselekcjonowane marki, zgodne z zasadą #KupujLepszeProdukty:
  – projektanci mody: odzież, biżuteria, akcesoria
  – producenci naturalnych kosmetyków
 • bezpłatne usługi kosmetyczne i relaksacyjne
 • warsztaty i prelekcje w rytmie slow
 • strefa slow food + food trucki

Szczegóły:
FB
www

Galeria Belle Arte sp. z oo and Piotr Pasiewicz would like to invite you to a painting show, which will take place from 12th to 30th September!
We invite you! You can’t miss it!

MULTI-FORMS/TRANSFORMATIONS OF REALITY
PIOTR PASIEWICZ/PAINTING
BELLE ARTE GALLERY

KONESER PASSAGE, KONESER’S SQUARE 8
12.09.-30.09.2019r

Admission is free!

PIOTR PASIEWICZ
Born in 1979 in Łódź. Graduate of the Faculty of Graphic Arts and Painting at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, where in 2013 he received a diploma with honours in the Painting Studio I (Open Book) under Prof. Andrzej M. Bartczak. In his work he uses various media, such as workshop graphics, painting, drawing, performance, video art and short film forms. He has had numerous solo and group exhibitions in Poland and abroad. In 2011, he received a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage. In 2013, he was a finalist in the 12th edition of the Artistic Journey of Hestia competition. He lives and works in Łódź.

His art is based on duality. Fragility and strength in opposition to life and death. In a dualistic and acentric form, the most important thing is to rely on a two-stage concept – visual and metaphysical – imaginative. In duality, the artist does not have to be subject to the rules of composition, he consciously breaks them and centrally places the forms. Therefore, we will not encounter here a faithful representation of reality, but rather its transformation. In this concept there is no room for unambiguous interpretations, but rather for their infinite number, which goes hand in hand with an individual reception of reality. The most important for the artist is the reception of his works, which is the result of the mental and physical condition of man. This encounter with Piotr’s art, when one is conscious, is a metaphysical experience. It reveals in one moment all the layers of subconsciousness and human existence. Not everyone has time to stop, just as he does it all the time. And it does not matter whether it is expressed in drawings, graphics or films. He always pays attention to the same things. The message is very clear and beautiful. It opens its eyes, shows the truth. “That’s how it is,” we think. This is the task of his art, which he fulfills. The spirit is eternal in you, “now” is just a choice. He connects his “psyche” with the environment that surrounds him.
The text: Samanta Belling

Galeria Belle Arte sp. z oo oraz Piotr Pasiewicz zapraszają na pokaz malarstwa artysty, który odbędzie się w dniach od 12 do 30 września!
Zapraszamy! Tego nie można przegapić!

WIELOFORMY/TRANSFORMACJE RZECZYWISTOŚCI
PIOTR PASIEWICZ/MALARSTWO
GALERIA BELLE ARTE

PASAŻ KONESERA, PLAC KONESERA 8
12.09.-30.09.2019r

Wstęp wolny!

PIOTR PASIEWICZ
Urodzony w 1979 roku w Łodzi. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie w 2013 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) u prof. Andrzeja M. Bartczaka. W swojej twórczości wykorzystuje różne media, tj. grafikę warsztatową, malarstwo, rysunek, performans, wideo-art oraz krótkie formy filmowe. Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne oraz zbiorowe w Polsce i za granicą. W 2011 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 został finalistą 12. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Mieszka i pracuje w Łodzi.

Jego sztuka oparta jest na dualizmie. Kruchość i siła w opozycji do życia i śmierci. W dualistycznej i acentrycznej formie najważniejsze jest oparcie się na koncepcji dwustopniowej – wizualnej i metaficzno-wobrażeniowej. W dualizmie artysta nie musi podlegać zasadom kompozycji, świadomie je łamie, acentralnie umieszcza formy. Nie natkniemy się tu zatem na wierne odwzorowanie rzeczywistości, a raczej na jej przeobrażenie. W tej koncepcji nie ma zatem miejsca na jednoznaczne interpretacje, a raczej na ich nieskończoną ilość, która idzie w parze z indywidualnym odbiorem rzeczywistości. Najważniejszy dla artysty jest odbiór jego dzieł, który jest wynikiem mentalno-fizycznej kondycji człowieka.
To zetknięcie się ze sztuką Piotra, kiedy jest się świadomym, jest przeżyciem metafizycznym. Odkrywa w jednym momencie wszelkie pokłady podświadomości i ludzkiego istnienia. Nie każdy ma czas, aby się zatrzymać, tak jak on to robi nieustannie. I nie ważne czy wyraża się w rysunku, grafice czy filmie. Zawsze zwraca uwagę na te same rzeczy. Przekaz jest bardzo wyraźny i piękny. Otwiera oczy, pokazuje prawdę. „Tak właśnie jest” myślimy. To zadanie jego sztuki, które wypełnia. Duch jest w Tobie wieczny, „teraz” to tylko wybór. Łączy swoją „psyche” ze środowiskiem, które go otacza.
tekst: Samanta Belling

Joanna Hawrot, visual artist, fashion designer, #BEGINDESIRE Designer of the Year #BEGINDESIRE Hush Selected 2014 competition, has completed several multimedia projects so far. She represented Poland in Japan during the cultural event Eye on Poland in Tokyo, Biwako Biennale 2016 and Tatsuno Art Project 2017.

She is the creator of artistic performances combining fashion and art. She realizes the philosophy of FROM FASHION TO ART, whose concepts and multimedia projects she taught at the University of Marmara in Istanbul, 3331 Chiyoda Gallery in Tokyo, Yubi Gallery in Nagoya and during the Tatsuno Art Project in Japan.

Her artistic activities gained international recognition during the most important industry events in New York, Berlin, Istanbul, Paris and Düsseldorf.

The originator of the multimedia project #SHUNGA_GIRLS, which deals with the topic of conscious expression of one’s sexuality by women, remains faithful to the Japanese aesthetics of polarization – based on the expression of maximum content in a minimal form.

Joanna Hawrot’s collection is available except for the weekend of 20-22 September.

Joanna Hawrot, artystka wizualna, projektantka mody, zdobywczyni tytułu ProjektantRoku #BEGINDESIRE konkursu Hush Selected 2014. Joanna Hawrot zrealizowała dotychczas kilkanaście multimedialnych projektów. Reprezentowała Polskę w Japonii podczas wydarzenia kulturalnego Eye on Poland w Tokio, Biwako Biennale 2016 oraz Tatsuno Art Project 2017.

Twórczyni artystycznych performanc’ów z pogranicza mody i sztuki. Realizuje filozofię FROM FASHION TO ART, której koncepcje i multimedialne realizacje wykładała na Uniwersytecie Marmara w Stambule, Galerii 3331 Chiyoda w Tokio, Galerii Yubi w Nagoi oraz podczas Tatsuno Art Project w Japonii.

Jej artystyczne działania zdobyły międzynarodowe uznanie w trakcie najważniejszych branżowych wydarzeń w Nowym Jorku, Berlinie, Stambule, Paryżu i Dusseldorfie.

Pomysłodawczyni multimedialnego projektu #SHUNGA_GIRLS, realizującego temat świadomego wyrażania swojej seksualności przez kobiety.W swojej twórczości pozostaje wierna japońskiej estetyce polaryzacji-polegającej na wyrażaniu maksymalnej ilości treści w minimalnej formie.

Kolekcja Joanny Hawrot dostępna jest z wyłączeniem weekendu 20-22 września.

We invite you to the exhibition, which presents a series of unique suits sewn by tailors Bytom in cooperation with outstanding Polish artists: Olaf Brzeski, Oskar Dawicki, Zbigniew Libera, Zbigniew Rogalski, Janek Simon, Jan Smaga.

We invite you to the inauguration of the exhibition on 20 September at 19:30 in the Pasaż Konesera (Connoisseur’s Passage).

The exhibition is open 20-22 September 2019.

Admission is free!

Exhibition as part of Warsaw Gallery Weekend 2019

 

Zapraszamy na wystawę, która prezentuje serię unikatowych garniturów uszytych przez krawców Bytom we współpracy z wybitnymi polskimi artystami: Olafem Brzeskim, Oskarem Dawickim, Zbigniewem Liberą, Zbigniewem Rogalskim, Jankiem Simonem, Janem Smagą.

Zapraszamy na inaugurację wystawy 20 września o 19:30 w Pasażu Konesera.

Wystawa czynna 20-22 września 2019

Wstęp wolny!

Wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019

 

Warsaw Gallery Weekend to coroczny festiwal sztuki współczesnej organizowany przez prywatne galerie. Kilkadziesiąt wystaw i bogaty program towarzyszący ukazują to, co najciekawsze i najbardziej aktualne na warszawskiej scenie artystycznej. Wstęp na wszystkie wystawy i spotkania jest bezpłatny!

20–22.09.2019 Warsaw Gallery Weekend, Sztuka kroju Bytom Na WGW.

20.09, g. 19.30 Otwarcie wystawy Sztuka kroju Bytom na WGW.

Artyści:
Olaf Brzeski, Oskar Dawicki,
Zbigniew Libera, Zbigniew Rogalski, Janek Simon, Jan Smaga

Więcej informacji na temat Warsaw Gallery Weekend: http://www.warsawgalleryweekend.pl/2019/

Rodzinny Brunch w Koneserze – cykl bezpłatnych warsztatów dla dzieci i specjalne oferty naszych restauracji!

Od godziny 12:00 do 17:00 w weekend czekamy na Was w przestrzeni naszego placu Konesera, aby wspólnie poznawać nowe propozycje naszych restauratorów.

A w tym czasie dla dzieci przygotowaliśmy wyjątkową przygodę i podróż, nie tylko kulinarną. W każdy weekend zapraszamy dzieciaki do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach tematycznych.

Czekamy na Was już w najbliższy weekend od 12 do 17!
Poznajcie też specjalne MENU brunchowe naszych restauracji:

UWAGA! Regulamin dotyczący korzystania z voucherów prezentowych znajduje po kliknięciu w poniższą grafikę:

 

KONKURS #KoneseFriends! – *Sprawdź szczegóły na Facebooku Centrum Praskie Koneser.

Odwiedź Centrum Praskie Koneser i skorzystaj ze specjalnych promocji i rabatów w sklepach, restauracjach i punktach usługowych!

Z okazji 25-lecia premiery jednego z najpopularniejszych seriali komediowych wszechczasów, przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie! Od 23 sierpnia do 1 września w Butelkowni (Plac Konesera 3) odbędzie się pierwszy w Polsce Friendsfest, który pozwoli fanom poczuć się jak na planie ich ulubionego sitcomu.

Co na Ciebie czeka?
> Poczuj się w mieszkaniu Moniki jak u siebie
> Zagraj w piłkarzyki jak Joey i Chandler
> Zaśpiewaj „smelly cat” jak Phoebe
> Odtwórz ujęcia z czołówki serialu
> Stań na ślubnym kobiercu jak Rachel i Ross w Vegas
> Zaprezentuj się na czerwonym dywanie
> Kup wyjątkowe, oryginalne gadżety serialu
> Usiądź, zrelaksuj się i zanurz w świecie „Przyjaciół”!
> Zrób unikalne zdjęcia, których pozazdroszczą ci znajomi

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie http://friendsfest.pl/

Bilety do kupienia możliwe są wyłącznie na stronie naszego partnera https://www.ticketmaster.pl/

Zapraszamy do skorzystania z ofert specjalnych Centrum Praskiego Koneser! Wyjątkowe promocje i rabaty do wykorzystania w sklepach, restauracjach i punktach usługowych w całym Koneserze!

Zapraszamy na Targi Rzeczy Ładnych 14 i 15 września, do biletu otrzymasz vouchery 🙂

Regulamin promocji “Okazje Konesera!”

This is an official event of the 1st edition of Abra Zouk Festival 2019!

Please, sign up here:
https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/

If you need more information contact us:
abrazoukfestival@gmail.com

Let’s zoukether! 😍

We are insanely pleased to invite all Zouk lovers to the first edition of Abra Zouk Festival – Polish Edition 2019 in Warsaw!
The first edition of the festival is a real holiday, gathering the best Polish artists, who are currently teaching in the country and abroad and thanks to whom the Zouk environment in Poland is getting more and more flourishing.
We want to give everyone access to the artists of the polish native zouk scene.
With this tears event we would like to start a wonderful, septemberish integration of the Polish zouk scene.
We are really waiting for you! Become the co-creator of the heyday of this beautiful dance style. It is thanks to your presence that our great community is growing.

The festival is an integrating meeting during which you will experience:
– 27h thematic workshops
– 3 night events
– day events (zouk marathon)
– inspirational shows
– the first in Poland Jack & Jill – competition under supervision in the jury

CONFIRMED ARTISTS:
– William Dos Santos & Joanna Zwierzyńska
– Kris Leczek & Rebekah Maher
– Gab Lacarriere & Patrycja Jakimczyk (Paryż/Warszawa)
– Piotr Burba & Dorota Jułkowska (Gdańsk)
– Piotr Burba & Hanna Smolińska ( Gdańsk)
– Marti & Anna ( Wrocław)
– Dominik Zieliński & Monika Czogalik (Katowice)
– Akash Kumar & Julia Utig ( Wrocław)
– Piotr Ignaciuk & Nela Kaczmarek ( Łódź)
– Piotr Czernecki & Magdalena Łataś (Kraków)
– Michał Wysoczański & Zuzanna Sadowska( Warszawa)
– Wiktor Górnicki & Aleksandra Kowalczyk ( Warszawa)
– Łukasz Słaniewski & Patrycja Wiśniewska ( Warszawa)
– Łukasz Witkowski & Anna Bul ( Warszawa)
– Mariusz Lewandowski (Warszawa)
– Kamil Podgórski & Katarzyna Rygałło ( Warszawa)
– Mateusz Wróblewski & Magdalena Boguska (Warszawa)
– Piotr Kuniewski & Patrycja Wasiak ( Warszawa)
and more soon!

CONFIRMED DJs:
DJ Alexx
DJ Miss Flis
DJ SoulZ
DJ Dunaj
DJ Zeal
DJ Ewa
DJ Ignac
DJ Sparrow
DJ Marcin

FB event page

Oficjalne wydarzenie 1ej edycji Abra Zouk Festival 2019!

Zapisy:
https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/

Kontakt:
abrazoukfestival@gmail.com

Let’s zoukether! 😍

Jest nam ogromnie miło zaprosić Wszystkich miłośników Zouka na pierwszą edycję festiwalu Abra Zouk Festival Polish Edition 2019 w Warszawie.
Pierwsza edycja festiwalu to prawdziwe zoukowe święto skupiające najlepszych polskich artystów uczących obecnie w kraju jak i za granicą, dzięki którym środowisko Zouka w Polsce coraz mocniej rozkwita. Pragniemy zapewnić każdemu dostęp do pełnego przekroju artystów rodzimej sceny zoukowej.
Właśnie od tego eventu chcemy rozpocząć tą cudowną, wrześniową integrację polskiej sceny zoukowej.
Czekamy na Ciebie! Bądź współtwórcą rozkwitu tego pięknego stylu tanecznego. To dzięki Twojej obecności nasza wspaniała społeczność wzrasta. ☺

Festiwal to integrujące spotkanie podczas którego odbędą się:
– 29h warsztatów tematycznych
– 3 nocne imprezy
– imprezy dzienne (marathon zoukowy)
– inspirujące pokazy
– pierwszy w Polsce Jack&Jill – konkurs pod nadzorem międzynarodowego jury

POTWIERDZENI ARTYŚCI:
– William Dos Santos & Joanna Zwierzyńska
– Kris Leczek & Rebekah Maher
– Gab Lacarriere & Patrycja Jakimczyk (Paryż/Warszawa)
– Piotr Burba & Dorota Jułkowska (Gdańsk)
– Piotr Burba & Hanna Smolińska ( Gdańsk)
– Marti & Anna ( Wrocław)
– Dominik Zieliński & Monika Czogalik (Katowice)
– Akash Kumar & Julia Utig ( Wrocław)
– Piotr Ignaciuk & Nela Kaczmarek ( Łódź)
– Piotr Czernecki & Magdalena Łataś (Kraków)
– Michał Wysoczański & Zuzanna Sadowska( Warszawa)
– Wiktor Górnicki & Aleksandra Kowalczyk ( Warszawa)
– Łukasz Słaniewski & Patrycja Wiśniewska ( Warszawa)
– Łukasz Witkowski & Anna Bul ( Warszawa)
– Mariusz Lewandowski (Warszawa)
– Kamil Podgórski & Katarzyna Rygałło ( Warszawa)
– Paweł Białecki & Beata Grembowska (Poznań)
– Piotr Kuniewski & Patrycja Wasiak ( Warszawa)

i więcej wkrótce!

– POTWIERDZENI DJe
DJ Alexx
DJ Miss Flis
DJ SoulZ
DJ Dunaj
DJ Zeal
DJ Ewa
DJ Ignac
DJ Sparrow
DJ Marcin

Więcej info FB

Guns&Tuxedos by Czapul is a skillful combination of formal and casual style. A brand full of nonchalance, a little vintage, but with a pinch of elegance.

Rafał Czapul, as he says himself – you can be a “rebel” in a suit. A real man can dress well and at the same time be masculine. Colours? Consistent – black, white, denim, military green. As always, the designer’s trademark is excellent fabrics.

We reach only for the highest quality materials, which we import from the best Italian factories, from friendly manufacturers from Como, Biella, Prato or Bergamo.

Rafał Czapul has been setting trends in men’s fashion for years. Former designer of Vistula. The originator and founder of the Rage Age brand. He has now joined forces with Guns&Tuxedos.

www: gunsandtuxedos.com

Guns&Tuxedos by Czapul to umiejętne połączenie stylu formalnego z casualowym. Marka pełna nonszalancji, trochę vintage, ale ze szczyptą elegancji.

Rafał Czapul, jak sam mówi – w garniturze można być „rebeliantem”. Prawdziwy mężczyzna potrafi się dobrze ubrać i jednocześnie być męski. Kolorystyka? Konsekwentna – czerń, biel, denim, militarna zieleń. Znakiem rozpoznawczym projektanta jak zawsze są doskonałe tkaniny.

Sięgamy tylko po najwyższej jakości materiały, które sprowadzamy z najlepszych włoskich fabryk, od zaprzyjaźnionych producentów z Como, Bielli, Prato czy Bergamo.

RafałCzapul – od lat wyznacza trendy w męskiej modzie. Były projektant Vistuli. Pomysłodawca i założyciel marki Rage Age. Obecnie połączył siły z marką Guns&Tuxedos.

www: gunsandtuxedos.com

Czym się zajmujesz? Vol. 3

Otwarcie wystawy: 14 września, godzina 18, Galeria Salon Akademii, Pasaż Konesera

Kuratorka Katarzyna Kasia

W ramach trzeciej edycji cyklu „Czym się zajmujesz?” pokazujemy w Salonie Akademii dzieła artystek, pracujących w naszej uczelni jako asystentki. Tytułowe pytanie jest w ich przypadku o tyle łatwe, że zajmują się wieloma rzeczami, nieustannie odpowiadając w swojej sztuce na wyzwania, które stawiają przed nimi niełatwa współczesność. Prace Aleksandry Liput, Zofii Lubińskiej, Aleksandry Mazurkiewicz, Anny Siekierskiej, Anny Shimomury, Matyldy Tracewskiej i Sylwii Walczowskiej niosą nadzieję na zmianę i równowagę. Na akademię wolną od dyskryminacji, otwartą na różnorodność, troskliwą, ale nie tracącą czujnej drapieżności.

Zapraszamy na Open Day w salonie Eyebar Koneser!

Czwartek, 12 września, 11.00 – 17.00 – Eyebar w Pasażu Konesera!

Z tej okazji Eyebar przygotował wyjątkowe atrakcje! Od 11:00 do 17:00, każda Klientka, która odwiedzi Eyebar, będzie mogła bezpłatnie (!) przetestować wybrane usługi!

 • Eyebar System – czyli idealne brwi,
 • Eyebar System HD – idealne brwi z efektem koloryzacji do 6 tygodni,
 • Makijaż Brwi,
 • Glow Make-up,
 • Mani Express by OPI

Dodatkowo:

 • Colorshake zaprezentuje nową kolekcję ubrań na nadchodzący sezon i przedstawi obowiązujące trendy.
 • Centrum Medyczne Damiana zadba o stan Twojej skóry, a kosmetolog dobierze zabieg idealny dla Ciebie.
 • ORZO KONESER zapewni gościom lekkie i naturalne przekąski.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/350663335819266/

Language workshops, disco for the youngest and a fairy tale cinema! See what attractions we have prepared for the youngest in the Children’s Zone at the Koneser’s Warsaw Festival.

Both on Saturday and Sunday, children will be able to take part in language workshops, see animations selected with the New Horizons Association, dance at a disco with Adrian Jagielski and jump on a blowpipe. Additionally, on Saturday there will be a drum workshop with Bartosz Gułaj, who will introduce children to different types and sounds of African drums, talk about their role in culture and music, and invite them to dance. On Sunday, Nastka Niakrasava will take the kids on a musical trip into the past and teach them the youngest songs that their grandparents sang in their childhood.

Participation in all attractions is free!

Program:

Saturday 14.09:

11 a.m. – 7 p.m. – fun on the blower

11 a.m. – 3 p.m. and 4 p.m. – Children’s Cinema in cooperation with the New Horizons Association

13:00 – 14:00 – language workshop – Italian language – children aged 6 to 11 years

14:00 – 15:00 – Drum workshops with Bartosz Gułaj

16:00-19:00 – Discotheque for children with Adrian Jagieliński

Sunday, 15.09:

11 a.m. – 7 p.m. – fun on the blower

11 a.m. – 3 p.m. and 4 p.m. – Children’s Cinema in cooperation with the New Horizons Association

13:00 – 14:00 – language workshops – Spanish – children from 6 to 11 years old

14:00 – 15:00 – Music workshop with Nastka Niakrasava

16:00-19:00 – Disco for children with Adrian Jagieliński

 

Warsztaty językowe, dyskoteka dla najmłodszych i kino z bajkami! Zobaczcie, jakie atrakcje przygotowaliśmy dla najmłodszych w Strefie Dzieci na Warszawskim Festiwalu Konesera:

Zarówno w sobotę i niedzielę dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach językowych, zobaczyć animacje wybrane wraz ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, potańczyć na dyskotece z Adrianem Jagielskim i poskakać na dmuchawcu. Dodatkowo w sobotę odbędą się warsztaty bębniarskie z Bartoszem Gułajem, który zapozna dzieci z różnymi rodzajami i brzmieniami afrykańskich bębnów, opowie o roli jaką pełnią w kulturze i muzyce, a także zaprosi do tanecznej zabawy. Z kolei w niedzielę Nastka Niakrasava zabierze maluchy na muzyczną wycieczkę w przeszłość i nauczy najmłodszych piosenek, które w dzieciństwie śpiewali ich dziadkowie.

Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny!

Program Strefy Dzieci na Warszawskim Festiwalu Konesera:

Sobota 14.09:

godz. 11 – 19 – zabawa na dmuchańcu

godz. 11-13 i 15-16 – Kino dla dzieci w współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty

godz. 13-14 – warsztaty językowe – język włoski – dzieci od 6 do 11 lat

godz. 14-15 – Warsztaty bębniarskie z Bartoszem Gułajem

godz. 16-19 – Dyskoteka dla dzieci z Adrianem Jagielińskim

Niedziela 15.09:

godz. 11 – 19 – zabawa na dmuchańcu

godz. 11-13 i 15-16 – Kino dla dzieci w współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty

godz. 13-14 – warsztaty językowe – język hiszpański – dzieci od 6 do 11 lat

godz. 14-15 – Warsztaty muzyczne z Nastką Niakrasavą

godz. 16-19 – Dyskoteka dla dzieci z Adrianem Jagielińskim

The Art of Healing Fair is a new and unique event on the map of Poland, which focuses on various topics with a common denominator of healthy and conscious life in today’s technologically, globally and post-capitalist mutated reality.

The event has a unique formula combining the fair with lectures and workshops suspended in a light, warm formula of the autumn festival. The organizers expect several thousand visitors.

Trade Fairs – Conference – Treatments – Consultations – Relaxation

Find out more at the event’s website: https://www.facebook.com/events/2282888388619448/

Targi Art of Healing to nowe i unikatowe wydarzenie na mapie Polski, które ogniskuje różne tematy ze wspólnym mianownikiem zdrowego i świadomego życia w dzisiejszej technologicznie, globalnie i postkapitalistycznie zmutowanej rzeczywistości.

Wydarzenie ma niepowtarzalną formułę łączącą targi z wykładami i warsztatami zawieszonymi w lekkiej, ciepłej formule jesiennego festiwalu. Organizatorzy spodziewają się kilku tysięcy odwiedzających.

Targi – Konferencja – Zabiegi – Konsultacje – Relaks

Więcej na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2282888388619448/

We invite you to a free ZUMBA at Konesera Square, run by Michał Kurpet!

Every Monday at 5:30 p.m.!

Zapraszamy na darmową ZUMBĘ na placu Konesera, którą prowadzi Michał Kurpet!

W każdy poniedziałek o 17:30!

The Cinema of the Polish Vodka Museum is a proven recipe for a successful Friday evening, which can be started before the screening, thanks to a promotional campaign dedicated to the audience. On cinema Fridays, upon presentation of a ticket to the MPW Cinema, you will be able to take advantage of promotional prices for cocktails in Bar ¾ – for the viewers of the Museum’s cinemas, Friday’s happy hour lasts until the screening begins.

We invite you to the movies every Friday at 8:34 p.m.!

06.09 The Florida project   Kup bilet

13.09 American Honey   Kup Bilet

20.09 Przedszkolanka   Kup Bilet

27.09 Królowie lata   Kup Bilet

Kino Muzeum Polskiej Wódki to sprawdzona recepta na udany piątkowy wieczór, który można rozpocząć przed seansem, dzięki akcji promocyjnej dedykowanej Widzom. W kinowe piątki za okazaniem biletu do Kina MPW będzie można skorzystać z promocyjnych cen na koktajle w Barze ¾ – dla Widzów kina Muzeum piątkowe happy hour trwa aż do rozpoczęcia seansu.

Szczegóły na: https://muzeumpolskiejwodki.pl/aktualnosci/jesien-w-kinie-muzeum-polskiej-wodki/

Zapraszamy na seanse w każdy piątek o 20:34!

06.09 The Florida project   Kup bilet

13.09 American Honey   Kup Bilet

20.09 Przedszkolanka   Kup Bilet

27.09 Królowie lata   Kup Bilet

We invite everyone every Tuesday at 17:30 for an open training Zdrofit Power on Konesera Square! 💪
The training will be conducted by Marysia Mańko, Fitness Klub ZDROFIT instructor and a volcano of positive energy! 🤩

What is Zdrofit Power training?

Zdrofit Power is a functional training for people full of energy and love to squeeze. There are no choreographies or complicated sequences during exercises, and the only music in the background are dynamic rhythms and accelerated heartbeats caused by the wave intensity of classes.

What do you need?
Take a comfortable outfit and a bottle of water with you.

We provide mats, music and a large dose of endorphins! 🔥

Admission is free!

Zapraszamy wszystkich w każdy wtorek o godzinie 17:30 na otwarty trening Zdrofit Power na plac Konesera! 💪
Trening poprowadzi Marysia Mańko, instruktorka Fitness Klub ZDROFIT i wulkan pozytywnej energii! 🤩

Czym jest trening Zdrofit Power?

Zdrofit Power to trening funkcjonalny dla osób pełnych energii i uwielbienia do wycisku. Nie ma choreografii czy skomplikowanych sekwencji podczas ćwiczeń, a jedyna muzyka w tle to dynamiczne rytmy i przyspieszone bicie serca wywoływane falową intensywnością zajęć.

Czego potrzebujesz?
Weź ze sobą wygodny strój i butelkę wody.

Zapewniamy maty, muzykę i sporą dawkę endorfin! 🔥

Wstęp wolny!

Yoga allows you to achieve a state of relaxation, calmness and relaxation. At the same time, provide your muscles with a large dose of training. The perfect combination to get your day off to a good start.

We invite you to open yoga classes every Thursday at 7:30 a.m. at Konesera Square, run by Yogi women from the Yoga.ma studio.

Training for everyone, regardless of their level of advancement.

We provide mats for yoga.

Free entrance!

Joga pozwala osiągnąć stan relaksu, wyciszenia i rozluźnienia. Jednocześnie zapewnić swoim mięśniom sporą dawkę treningu. Idealne połączenie, aby dobrze rozpocząć dzień 🧘‍♀️🧘‍♂️

Zapraszamy na otwarte zajęcia jogi w każdy czwartek o 7:30 na placu Konesera prowadzone przez Joginki ze studia joga.ma 🙏

Trening dla każdego, bez względu na stopień zaawansowania.

Zapewniamy maty do jogi.

Wstęp wolny!

It’s a surprise we couldn’t wait to see. We love posters, books, notebooks and the PRINT zone has always been the highlight of the Fair of Pretty Things. That’s why we invite you to TR£ PRINT for the first time! – a new event for all fans of posters, illustrations, books and everything related to paper. We are working to make it the most interesting event of its kind and we want to present the best Polish poster artists, illustrators, creators and publishers. We have big plans and we invite you to co-create this event! We hope that we will be able to make a real holiday of Polish poster and printing. Stay tuned!

More details: https://www.facebook.com/events/367832583880741/

To niespodzianka, której nie mogliśmy się doczekać. Kochamy plakaty, książki, notesy i zawsze strefa PRINT była ozdobą Targów Rzeczy Ładnych. I dlatego zapraszamy po raz pierwszy na TRŁ PRINT! – nowe wydarzenie dla wszystkich fanów plakatu, ilustracji, książek i wszystkiego co z papierem związane. Pracujemy, żeby była to najciekawsza impreza tego typu i chcemy zaprezentować na niej najlepszych polskich plakacistów, ilustratorów, twórców i wydawców. Mamy wielkie plany i zapraszamy Was do współtworzenia tego wydarzenia! Liczymy, że uda nam się zrobić prawdziwe święto polskiego plakatu i druku. Zapraszamy i stay tuned!

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/367832583880741/

Po raz drugi zapraszamy na TRŁ FRESH w Koneserze! Na otwarcie jesiennego targowego sezonu szykujemy specjalną edycję Targów Rzeczy Ładnych w poświęconą wszystkiemu co nowe i świeże w polskim designie i projektowaniu. Zaprezentujemy znakomite debiuty oraz premierowych kolekcje i produkty najciekawszych polskich marek. Oczywiście TRŁ FRESH! To nie tylko debiuty, ale też klasyczne Targi Rzeczy Ładnych, dlatego zapraszamy do stref MEBLE, LAMPY, CERAMIKA, TEKSTYLIA, VINTAGE, DZIECI, WELLNESS, ROŚLINY i AKCESORIA, gdzie znajdziecie mnóstwo starannie wyselekcjonowanych produktów i inspiracji. Wszystkie ze znakiem jakości TRŁ!

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/1206081039573398/

The brand returns to the memories of Coco Chanel and the places that the designer loved the most. Chanel beach refers to the sandy seaside of Deauville. Fragrance & Beauty’s special space is fully dedicated to cosmetics, beauty, make-up and perfumes. On about 100 square meters we will find a qualified service that will help you choose the right products for your needs and skin type, reveal all the secrets of perfect, natural and fresh beach makeup. You will do it on the spot for free!

Opening hours:
03.09 10 – 21
04.09 10 – 21
05.09 10 – 22
06.09 10 – 22
07.09 10 – 22
08.09 10 – 20

Marka wraca do wspomnień Coco Chanel i miejsc, które projektantka kochała najbardziej. Plaża Chanel nawiązująca do piaszczystych, nadmorskich terenów Deauville. Specjalna przestrzeń Fragrance & Beauty w pełni poświęcona jest kosmetykom, urodzie, makijażowi i perfumom. Na około 100 metrach kwadratowych znajdziemy wykwalifikowaną obsługę, która pomoże dobrać odpowiednie produkty do naszych potrzeb i rodzaju skóry, zdradzi wszystkie tajniki idealnego, naturalnego i świeżego plażowego makijażu. Na miejscu wykonacie go bezpłatnie!

Godziny otwarcia plaży Chanel:
Wtorek 03.09 od 10 do 21
Środa 04.09 od 10 do 21
Czwartek 05.09 od 10 do 22
Piątek 06.09 od 10 do 22
Sobota 07.09 od 10 do 22
Niedziela 08.09 od 10 do 20

FANTOMY – spektakl plenerowy

“Wyruszamy w kosmos, przygotowani na wszystko (…). Ze skromności nie wypowiadamy tego głośno, ale myślimy sobie czasem, że jesteśmy wspaniali. Tymczasem, tymczasem to nie wszystko, a nasza gotowość okazuje się pozą. Nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic (…). Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy”. Stanisław Lem, „Solaris”

Fabuła powieści prowadzona jest na dwóch równoległych poziomach: romantycznej historii miłosnej oraz opowieści filozoficznej w obliczu spotkania z Nieznanym, czyli myślącym Oceanem. W obu wypadkach, relacji międzyludzkich i międzygatunkowych, człowiek wykazuje brak umiejętności nawiązania prawdziwego kontaktu. Wciąż aktualny i pobudzający wyobraźnię temat podróży kosmicznych, spotkań i prób nawiązania kontaktu z Obcymi połączony jest tu z rozważaniami nad kondycją człowieka, jego lękami oraz problemami w relacjach z drugim człowiekiem.

Teatr Akt jedynie dotyka powieści Lema, w żadnym razie nie opowiada jej, tworzy własną historię, opartą na motywach, ideach, a przede wszystkim obrazach snujących się w dziele. Wydobywa z niej przestrzenie kryjące się między słowami. Podchodzi do tematu z dystansem i delikatnym przymróżeniem oka.

W spektaklu wystąpią: Karolina Banaszek, Agnieszka Musiałowicz, Marta Suzin, Marek Kowalski, Krzysztof Skarżyński, Tomasz Musiałowicz, Maciej Czarski, Antoni Borodziuk

Scenariusz, reżyseria – Agnieszka i Tomasz Musiałowicz

Muzyka – Dominik Strycharski

Współpraca scenograficzna – Roman Woźniak

Współpraca plastyczna – Anna Rudzińska

Projekcje – Maciej Białek, Szymon Cieślak / Dreamage, Jakub Musiałowicz

Obsługa techniczna – Adam Sztorc

Produkcja – Teatr Akt

Kurator projektu – Agnieszka Musiałowicz

Premiera:
29.09.2019 – 19.00 – Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera

Info – kontakt@teatrakt.pl, +48 604107767
Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa
www.teatrakt.pl
FB teatr akt

WSTĘP WOLNY!

Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa

Festiwal Plakatów to przede wszystkim wydarzenie lifestyle’owe stworzone dla miłośników printów w samym sercu starej Pragi. W trakcie imprezy odbędą się: pokazy, konkursy, wernisaże, koncerty, a całości dopełni „Bitwa na Murale”. Festiwal Plakatów to okazja na wyszukanie wyjątkowych plakatów, ilustracji i grafik, które pasują do Twojej osobowości, jak również do wnętrza Twojego domu. Do zdobycia będą prawdziwe perełki, numerowane, limitowane edycje grafik.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/702473390201613/?active_tab=about

We invite you to the right side of the Vistula river to FOOD TRUCK Festival “Koneser smaków”. We open Koneser’s Square, the heart of Old Prague. Come and eat something delicious straight from the food truck. You will have two days to eat from different parts of the world. At the same time, visit the tattoo fest “Tattoo Art Festival”.

Details: https://www.facebook.com/events/397149104217280/?active_tab=about

The historic vodka factory in the heart of Old Prague is back on the map of the capital city in an energetic, lifestyle version. Events, food, fashion, design, art and unique urban space. This is the new Koneser. The Koneser’s Warsaw Festival is back for the second time!

The programme:

Saturday 14.09:
SABINA 16:30
Skubas 17:45
NOSOWSKA 19:15
Ørganek 21:00

Sunday 15.09:
Wojtek Mazolewski Quintet KOMEDA 16.30
L.U.C 18:00
The Dumplings 19:30
Fisz Emade Tworzywo 21:00

FREE ENTRANCE!

Details: https://www.facebook.com/events/2334712309939538/

Zabytkowa wytwórnia wódek w sercu Starej Pragi wraca na mapę stolicy w energetycznej, lifestylowej odsłonie. Eventy, jedzenie, moda, design, sztuka i wyjątkowa przestrzeń miejska. To nowy Koneser. Warszawski Festiwal Konesera wraca po raz drugi!

Program koncertów:

Sobota 14.09:
SABINA 16:30
Skubas 17:45
NOSOWSKA 19:15
Ørganek 21:00

Niedziela 15.09:
Wojtek Mazolewski Quintet KOMEDA 16.30
L.U.C 18:00
The Dumplings 19:30
Fisz Emade Tworzywo 21:00

WSTĘP WOLNY!

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2334712309939538/

ksafkasgf

We invite you to a unique festival of tattooing and art Tattoo Art Festival. This is a unique opportunity to make a hole in the lofty heart of Prague. What have we prepared for you? Competitions, vernissages, music, good food, crazy lifestyle! All in one place. TAF is also a time to meet exceptional Polish artists, buy works of art and discover their work live, during exceptional shows on stage and at stands.

Details: https://www.facebook.com/events/433893053847571/

Zapraszamy na jedyny w swoim rodzaju festiwal tatuażu i sztuki Tattoo Art Festival. Jest to niepowtarzalna okazja na zrobienie sobie dziary w loftowym sercu Pragi. Co dla Was przygotowaliśmy?Konkursy, wernisaże, muzykę, dobre jedzenie, szalony lifestyle! Wszystko w jednym miejscu. TAF to także czas na poznanie wyjątkowych polskich artystów, zakup dzieł i odkrywanie ich twórczości na żywo, podczas wyjątkowych pokazów na scenie i na stoiskach.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/433893053847571/

 

My Wedding Dream is a lot of inspiration, advice and interesting discussion panels. Make your wedding wish come true, design your dream ceremony. The two-day event is a guarantee of comfort for the Guests and Exhibitors. The comfortable lofty space invites you to talk about what your special wedding day should look like.

Details: https://www.facebook.com/events/437932243621981/

Contact: targi@myweddingdream.pl

Targi My Wedding Dream to spora dawka inspiracji, porad i interesujących paneli dyskusyjnych. Spełnijcie swoje ślubne życzenie, zaprojektujcie wymarzoną ceremonię. Dwudniowe wydarzenie to gwarancja komfortu dla Gości i Wystawców. Komfortowa loftowa przestrzeń zachęca do rozmowy o tym, jak powinien wyglądać Wasz wyjątkowy dzień ślubu i wesela.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/437932243621981/

Kontakt: targi@myweddingdream.pl

 

We invite you to the right side of the Vistula river to FOOD TRUCK Festival “Koneser smaków”. We open Koneser’s Square, the heart of Old Prague. Come and eat something delicious straight from the food truck. You will have two days to eat from different parts of the world. At the same time, visit the tattoo fest “Tattoo Art Festival”.

Details: https://www.facebook.com/events/397149104217280/?active_tab=about

Zapraszamy na prawy brzeg Wisły na FOOD TRUCK Festival „Koneser smaków”. Otwieramy plac Konesera, serce Starej Pragi. Przyjdź i zjedz coś pysznego prosto z food trucka. Czekają Was dwa dni wyżerki z różnych części świata. Przy okazji odwiedź Festiwal tatuażu i sztuki „Tattoo Art Festival”.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/397149104217280/?active_tab=about

Posters Festival is primarily a lifestyle event created for print enthusiasts in the heart of old Prague. During the event there will be: shows, competitions, vernissages, concerts, and the whole event will be complemented by the “Battle of the Murals”. Poster Festival is an opportunity to find unique posters, illustrations and graphics that match your personality and the interior of your home. You can get real gems, numbered, limited editions of graphics.

Details: https://www.facebook.com/events/702473390201613/?active_tab=about

Festiwal Plakatów to przede wszystkim wydarzenie lifestyle’owe stworzone dla miłośników printów w samym sercu starej Pragi. W trakcie imprezy odbędą się: pokazy, konkursy, wernisaże, koncerty, a całości dopełni „Bitwa na Murale”. Festiwal Plakatów to okazja na wyszukanie wyjątkowych plakatów, ilustracji i grafik, które pasują do Twojej osobowości, jak również do wnętrza Twojego domu. Do zdobycia będą prawdziwe perełki, numerowane, limitowane edycje grafik.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/702473390201613/?active_tab=about

The exhibition “World Jewellery” is a personal record of Maria Magdalena Kwiatkiewicz’s journey. During this exhibition, the author will not only share with us her perception of the world through photography, but will also introduce us to the exotic nature of distant cultures, also thanks to the presented ethnic jewellery. The objects that we will be able to admire are only a fragment of a larger collection that has been created over the years. Thanks to the author’s passion for traveling, photography and jewellery, we will have the opportunity to get to know the culture of exotic tribes. Get to know their customs and beliefs, which often play a key role in the process of creating decorations.
The exhibition will feature jewellery and photographs from Mali, Ecuador, Papua, Thailand, Nepal, India, Ethiopia, Cameroon, Tibet and China.
The media patron of the event is National Geographic Magazine Poland.
The opening of the exhibition – 2.08.2019 at 19:00
More information: https://www.facebook.com/events/461381947775700/

Wystawa „Biżuteria Świata” to osobisty zapis z podróży Marii Magdaleny Kwiatkiewicz. Podczas tej wystawy autorka nie tylko podzieli się z nami swoim postrzeganiem świata poprzez fotografię, ale przybliży nam egzotykę dalekich kultur, również dzięki prezentowanej biżuterii etnicznej. Obiekty, które będziemy mogli podziwiać, to tylko fragment większej kolekcji, która powstawała przez lata. Dzięki pasji autorki do podróżowania, fotografii i biżuterii, będziemy mieli okazję bliżej zapoznać się z kulturą egzotycznych plemion. Poznać ich zwyczaje i wierzenia, które często grają kluczową rolę w procesie tworzenia ozdób.
Na wystawie zobaczyć będzie można biżuterię i fotografie z Mali, Ekwadoru, Papui, Tajlandii, Nepalu, Indii, Etiopii, Kamerunu, Tybetu i Chin.
Patronem medialnym wydarzenia jest National Geographic Magazine Poland.
Wernisaż wystawy odbędzie się 2.08.2019 o godzinie 19:00.

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie https://www.facebook.com/events/461381947775700/

ATTENTION – Contest #KoneseFriends! – *Check the details on Centrum Praskie Koneser’s Facebook funpage!

Come to Koneser and benefit from special promotions at our restaurant, shops and services!

Click here and check the promos:

On the occasion of the 25th anniversary of the premiere of one of the most popular comedy series of all time, we have prepared a special event! From 23 August to 1 September, the first Friendsfest in Poland will take place in the Butelkownia (Plac Konesera 3), which will allow fans to feel like they are on the set of their favorite sitcom.

What is waiting for you?
> Feel at home in Monika’s apartment
> Play foosball like Joey and Chandler.
> Sing “smelly cat” like Phoebe
> Play the shots from the forefront of the show
> Stand on a wedding carpet like Rachel and Ross in Vegas.
> Present yourself on the red carpet
> Buy some unique, original gadgets for the show
> Sit down, relax and immerse yourself in the world of “Friends”!
> Take unique pictures that your friends will envy you for

Details of the event are available at http://friendsfest.pl/

Tickets can only be purchased on our partner’s website https://www.ticketmaster.pl/

UWAGA! Regulamin dotyczący korzystania z voucherów prezentowych znajduje po kliknięciu w poniższą grafikę:

 

KONKURS #KoneseFriends! – *Sprawdź szczegóły na Facebooku Centrum Praskie Koneser.

Odwiedź Centrum Praskie Koneser i skorzystaj ze specjalnych promocji i rabatów w sklepach, restauracjach i punktach usługowych!

Z okazji 25-lecia premiery jednego z najpopularniejszych seriali komediowych wszechczasów, przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenie! Od 23 sierpnia do 1 września w Butelkowni (Plac Konesera 3) odbędzie się pierwszy w Polsce Friendsfest, który pozwoli fanom poczuć się jak na planie ich ulubionego sitcomu.

Co na Ciebie czeka?
> Poczuj się w mieszkaniu Moniki jak u siebie
> Zagraj w piłkarzyki jak Joey i Chandler
> Zaśpiewaj „smelly cat” jak Phoebe
> Odtwórz ujęcia z czołówki serialu
> Stań na ślubnym kobiercu jak Rachel i Ross w Vegas
> Zaprezentuj się na czerwonym dywanie
> Kup wyjątkowe, oryginalne gadżety serialu
> Usiądź, zrelaksuj się i zanurz w świecie „Przyjaciół”!
> Zrób unikalne zdjęcia, których pozazdroszczą ci znajomi

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie http://friendsfest.pl/

Bilety do kupienia możliwe są wyłącznie na stronie naszego partnera https://www.ticketmaster.pl/

We would like to invite you to the exhibition 09/19 on the occasion of the 10th anniversary of the The exhibition “No Love” presents works of twenty-three artists, created last year at the Academy of Fine Arts in Warsaw. The title of the exhibition was taken from the work of the Polish rapper MFC MŁODY BÓG, who talks about disappointment with the shallowness of interpersonal relations in the digitalized and commercialized world. The presented works are a vital part of the current social debate on artistic education, emancipation of women, broadly understood otherness, climate change and political conflicts, trying to expose their characteristic structures and to penetrate common ways of thinking.
Artists participating in the exhibition:
Monika Andryszek, Julia Dorobińska, Pavlo Kazmin, Jagoda Komorowska, Adrianna Konopka, Mateusz Kowalczyk, Marta Markiewicz, Nadia Markiewicz, Monika Misztal, Piotr Mlącki, Ewelina Oszczypała, Tomek Paszkowicz, Performative Image Studio (POP) led by Aneta Grzeszykowska and Jan Smaga (Adam Kozicki, Antoni Lisowski, Piotr Mlącki, Tomek Paszkowicz, Olga Perkowska, Anna Rutkowska, Klaudia Skuza, Agata Słowak, Kamila Walendykiewicz, Piotr Wesołowski), Anna Rutkowska, Julia Wiśniewska, Julia Woronowicz, Bożna Wydrowska.
Curator Magda Lipska
The exhibition is accompanied by a performance by Bożna Wydrowska, which will be presented at the opening of the exhibition.

Wystawa „Nie ma miłości” prezentuje prace dwudziestu trzech artystek i artystów, powstałe w minionym roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z utworu polskiego rapera MFC MŁODY BÓG, który mówi o rozczarowaniu płytkością relacji międzyludzkich w zdigitalizowanym i skomercjalizowanym świecie. Prezentowane prace żywo wpisują się w prowadzoną obecnie debatę społeczną dotyczącą edukacji artystycznej, emancypacji kobiet, szeroko rozumianej Inności, zmian klimatycznych czy konfliktów politycznych, starając się naświetlić charakteryzujące je struktury i przenicować utarte sposoby myślenia.

Artyści biorący udział w wystawie:
Monika Andryszek, Julia Dorobińska, Pavlo Kazmin, Jagoda Komorowska, Adrianna Konopka, Mateusz Kowalczyk, Marta Markiewicz, Nadia Markiewicz, Monika Misztal, Piotr Mlącki, Ewelina Oszczypała, Tomek Paszkowicz, Pracownia Obrazu Performatywnego (POP) prowadzona przez Anetę Grzeszykowską i Jana Smagę (Adam Kozicki, Antoni Lisowski, Piotr Mlącki, Tomek Paszkowicz, Olga Perkowska, Anna Rutkowska, Klaudia Skuza, Agata Słowak, Kamila Walendykiewicz, Piotr Wesołowski), Anna Rutkowska, Julia Wiśniewska, Julia Woronowicz, Bożna Wydrowska

Kuratorka Magda Lipska

Wystawie towarzyszy performans Bożny Wydrowskiej, który zostanie zaprezentowany podczas otwarcia wystawy.

Summer in Koneser. Spend a cultural summer in Prague with children! Every weekend we invite you to join free attractions for children.

At Koneser Passage we’ve prepeared the children zone:
– The zone of games and games “There was a life for itself” (Hipokampus.pl publishing house)
– Extraordinary film adventures with the Children’s Cinema Film Festival Children’s Cinema – screenings of films Children’s Cinema
– The zone of the small artist Animacyjkowo

Schedule of additional attractions:
13 July, Saturday, 13:00 pm
Discotheque for children

July 14th, Sunday, 1 p.m.
“Have fun at once” FolkRoll,Nasta Niakrasava (RUTA) with an accordionist

July 20th, Saturday, 1 p.m.
Sinfonia Varsovia For Children

July 21, Sunday, 1 p.m.
African drum workshops with Bartosz Gałaj

July 27th, Saturday, 1 p.m.
Meeting with Edyta Jungowska (Jung-off-Ska Publishing House)

August 3, Saturday, 1 p.m.
Painted sounds – music workshops with Olga Bilińska

4 August, Sunday, 1 p.m.
“PUF!” – small theatre performance

August 10th, Saturday, 1 p.m.
Meeting with Jarosław Mikołajewski and reading the book “ZOO” together

11 August, Sunday, 1 p.m.
Sinfonia Varsovia For Children

August 17, Saturday, 1 p.m.
Meeting with Edyta Jungowska (Jung-off-Ska Publishing House)

August 18, Sunday, 1 p.m.
Muses -o-novels with Paweł Szamburski

August 24th, Saturday, 1 p.m.
MeloMaluchy MeloConcerts for babies and young children and workshops with gordonki

August 25th, Sunday, 1 p.m.
African drum workshops with Bartosz Gałajz

Lato Konesera. Spędź kulturalne lato na Pradze, z dziećmi! W każdy weekend zapraszamy na bezpłatne atrakcje dla dzieci.
Do Pasażu Konesera zapraszamy do stałej strefy dla dzieci:

– Strefa gier i zabaw „Było sobie życie” (wydawnictwo Hipokampus.pl)
– „Niezwykłe filmowe przygody z Festiwalem filmowym Kino Dzieci” – pokazy filmów Kino Dzieci
– Strefa małego artysty Animacyjkowo

Harmonogram dodatkowych atrakcji:

13 lipca, sobota, godz. 13.00
Dyskoteka dla dzieci

14 lipca, niedziela, godz.13.00
“Zabawić się na raz” FolkRoll,Nasta Niakrasava (RUTA) z akordeonistą

20 lipca, sobota, godz. 13.00
Sinfonia Varsovia Dzieciom – Czarodzieje Dźwięków

21 lipca, niedziela, godz. 13.00
Afrykańskie warsztaty bębniarskie z Bartoszem Gałaj

27 lipca, sobota, godz. 13..00
Spotkanie z Edyta Jungowska (Wydawnictwo Jung-off-ska)

3 sierpnia, sobota, godz. 13.00
Malowane dźwięki – warsztaty muzyczne z Olgą Bilińską

4 sierpnia, niedziela, godz.13.00
„PUF!” – spektakl teatr niewielki

10 sierpnia, sobota, godz.13.00
Spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim i wspólne czytanie książki „ZOO”

11 sierpnia, niedziela, godz.13.00
Sinfonia Varsovia Dzieciom – koncert

17 sierpnia, sobota, godz.13.00
Spotkanie z Edyta Jungowska (Wydawnictwo Jung-off-ska)

18 sierpnia, niedziela, godz. 13.00
Muz –o-powieści z Pawłem Szamburskim

24 sierpnia, sobota, godz. 13.00
MeloMaluchy MeloKoncerty dla niemowląt I małych dzieci oraz warsztaty z gordonkami

25 sierpnia, niedziela, godz. 13.00
Afrykańskie warsztaty bębniarskie z Bartoszem Gałaj

Where if not in Koneser?! The next edition of the Przerób-My Festival will take place on the last weekend of August!

See how to make something out of nothing, take part in workshops, see the work of Live Experts, advise yourself, ask questions, buy products directly from Creators, be with us!

What are we preparing for you for Przerób-My vol.7

– Live Creation and Processing
– DIY experts- come, ask, see, see, advise.
– Upcycling and creative workshops
– Charitable shares
– Upcycling and Zero Waste in the Kitchen
and many others!

Admission for guests and participation in all attractions such as workshops or expert advice is FREE OF CHARGE!
Details: LINK

Gdzie jak nie w Koneserze?! Kolejna edycja Festiwalu Przerób-my już w ostatni weekend sierpnia!

Zobacz jak zrobić coś z niczego, weź udział w warsztatach, zobacz pracę Ekspertów na żywo, poradź się, pytaj, kup produkty bezpośrednio od Twórców, bądź z nami!

Co szykujemy dla Was na Przerób-My vol.7

– Tworzenie i przetwarzanie na żywo
– Eksperci DIY- przyjdź, zapytaj, zobacz, poradź się.
– Warsztaty upcyklingowe i kreatywne
– Akcje charytatywne
– Upcykling i Zero Waste w kuchni
i wiele innych!

Wstęp dla gości oraz udział we wszystkich atrakcjach jak warsztaty czy porady eksperckie jest BEZPŁATNY!
Szczegóły: LINK

Summer in Koneser. Let’s spent a cultural summer in Warsaw Prague!

Film screenings, meetings, lots of concerts and attractions for children. This is how this year’s Summer of the Koneser promises to be in a nutshell.

On Thursdays we invite you to see the shows thanks to Jazz Forum:

 • 11.07 Parnas Brass Band
 • 18.07 Atom String Quartet
 • 25.07 Algorhythm
 • 1.08 Skicki-Skiuk
 • 8.08 The Flash
 • 15.08 ZK Collaboration
 • 22.08 Błoto

Lato Konesera. Spędź kulturalne lato na Pradze!
Seanse filmowe, spotkania, mnóstwo koncertów i atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie zapowiada się tegoroczne Lato Konesera.

Na czwartkowe koncerty od godziny 20 zaprasza Jazz Forum

 • 11.07 Parnas Brass Band
 • 18.07 Atom String Quartet
 • 25.07 Algorhythm
 • 1.08 Skicki-Skiuk
 • 8.08 The Flash
 • 15.08 ZK Collaboration
 • 22.08 Błoto

Lato Konesera. Spędź kulturalne lato na Pradze!
Seanse filmowe, spotkania, mnóstwo koncertów i atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie zapowiada się tegoroczne Lato Konesera.

Wtorki, godz. 20.30 rezerwujemy na filmy z cyklu „Kino Konesera”, a całość zaprezentuje Helios Polska:

 • 09.07 „EXCENTRYCY“, reż. Janusz Majewski
 • 16.07 „JESTEM MORDERCĄ“, reż. Maciej Pieprzyca
 • 23.07 „BOGOWIE“, reż. Łukasz Palkowski
 • 30.07 „POWSTANIE WARSZAWSKIE“, reż. Jan Komasa
 • 06.08 „ZIARNO PRAWDY“, reż. Borys Lankosz
 • 13.08 „KARBALA.“, reż. Krzysztof Łukaszewicz
 • 20.08 „PAPUSZA“, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Summer in Koneser. Let’s spent a cultural summer in Warsaw Prague!

Film screenings, meetings, lots of concerts and attractions for children. This is how this year’s Summer of the Koneser promises to be in a nutshell.

Tuesdays, at 8.30 pm we reserve for films from the series “Kino Konesera”, and the whole will be presented by Helios Polska:

 • 09.07 “EXCENTRYCY”, dir. by Janusz Majewski
 • 16.07 “JESTEM MORDERCĄ”, dir. by Maciej Pieprzyca
 • 23.07 “BOGOWIE”, dir. by Łukasz Palkowski
 • 30.07 “POWSTANIE WARSZAWSKIE”, dir. by Jan Komasa
 • 06.08 “ZIARNO PRAWDY”, dir. by Boris Lankosz
 • 13.08 “KARBALA.”, dir. by Krzysztof Łukaszewicz
 • 20.08 “PAPUSZA”, dir. by Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Summer in Koneser. Let’s spent a cultural summer in Warsaw Prague!

Film screenings, meetings, lots of concerts and attractions for children. This is how this year’s Summer of the Koneser promises to be in a nutshell.

On Sundays we invite you to listen the classical music!

 • 14.07 Jola Pawlik-Pszczółkowska (piano) and her guests – singers: Karolina Kowalczyk (soprano), Łukasz Karauda (baritone); in the programme of songs by Stanisław Moniuszko
 • 21.07 Penderecki Piano Trio (Jarosław Nadrzycki – violin, Karol Marianowski – cello, Konrad Skolarski – piano); in the programme: Rachmaninov, Debussy
 • 28.07 Songs in Yiddish and Polish, found in New York, and new arrangement: Mar Iza Nawrocka (vocal), Paweł Czarny (viola), Michał Pepol (cello)
 • 4.08 Anna Karpowicz (flute), Marek Bracha (piano)
 • 11.08 For two violins – ROKduo: Marcin Król and Lucjan Szaliński-Bałwas
 • 18.08 Adam Strug – singing; in the program songs from Kurpie and the Green Forest combined with a story about old customs of the inhabitants of these lands, today’s Podlasie region.
 • 25.08 Szymon Nehring – piano; in the programme Chopin, Schubert, Szymanowski, Paderewski, Prokofiev

Lato Konesera. Spędź kulturalne lato na Pradze! 
Seanse filmowe, spotkania, mnóstwo koncertów i atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie zapowiada się tegoroczne Lato Konesera.
W niedziele zapraszamy na muzykę klasyczną!

 • 14.07 Jola Pawlik-Pszczółkowska (fortepian) i jej goście – śpiewacy: Karolina Kowalczyk (sopran), Łukasz Karauda (baryton); w programie pieśni Stanisława Moniuszki
 • 21.07 Penderecki Piano Trio (Jarosław Nadrzycki – skrzypce, Karol Marianowski – wiolonczela, Konrad Skolarski – fortepian); w programie: Rachmaninow, Debussy
 • 28.07 Pieśni w jidysz i po polsku, odnalezione w Nowym Jorku, a nowej aranżacji: Mar Iza Nawrocka (wokal), Paweł Czarny (altówka), Michał Pepol (wiolonczela)
 • 4.08 Anna Karpowicz (flet), Marek Bracha (fortepian)
 • 11.08 Na dwoje skrzypiec – ROKduo: Marcin Król i Lucjan Szaliński-Bałwas
 • 18.08 Adam Strug – śpiew; w programie pieśni z Kurpi i Puszczy Zielonej połączone z opowieścią o dawnych zwyczajach mieszkańców tych ziem, dzisiejszego Podlasia.
 • 25.08 Szymon Nehring – fortepian; w programie Chopin, Schubert, Szymanowski, Paderewski, Prokofiew

Summer in Koneser. Let’s spent a cultural summer in Warsaw Prague!
Film screenings, meetings, lots of concerts and attractions for children. This is how this year’s Summer of the Koneser promises to be in a nutshell.
On Fridays we invite you to live music performences:

 • 12.07 VIENIO
 • 19.07 MARCELINA
 • 26.07 L.U.C
 • 2.08 REBEKA
 • 9.08 ALEKSANDER DĘBICZ
 • 16.08 MISIA FURTAK
 • 23.08 DR MISIO

Lato Konesera. Spędź kulturalne lato na Pradze! 
Seanse filmowe, spotkania, mnóstwo koncertów i atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie zapowiada się tegoroczne Lato Konesera.
W piątki zapraszamy na muzykę na żywo w wykonaniu:

 • 12.07 VIENIO
 • 19.07 MARCELINA
 • 26.07 L.U.C
 • 2.08 REBEKA
 • 9.08 ALEKSANDER DĘBICZ
 • 9.08 MISIA FURTAK
 • 23.08 DR MISIO

Lato Konesera. Spędź kulturalne lato na Pradze! 
Seanse filmowe, spotkania, mnóstwo koncertów i atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie zapowiada się tegoroczne Lato Konesera.
Na środowe spotkania z literatami zaprasza Książki. Magazyn do czytania.

 • 10.07 Marcin Wicha
 • 17.07 Łukasz Orbitowski
 • 24.07 Weronika Murek
 • 
31.07 Marek Bieńczyk
 • 7.08 Tadeusz Sobolewski
 • 
14.08 Filip Springer
 • 
21.08 Zyta Rudzka

Summer in Koneser. Let’s spent a cultural summer in Warsaw Prague!
Film screenings, meetings, lots of concerts and attractions for children. This is how this year’s Summer of the Koneser promises to be in a nutshell.

On Wednesdays, Książki. Magazyn do czytania (Reading Magazine) invites you to meet writers:

 • 10.07 Marcin Wicha
 • 17.07 Łukasz Orbitowski
 • 
24.07 Weronika Murek
 • 31.07 Marek Bieńczyk
 • 7.08 Tadeusz Sobolewski
 • 14.08 Filip Springer
 • 21.08 Zyta Rudzka

Phantoms – an outdoor performance

“We set out into space, prepared for everything…. We don’t say it loudly out of modesty, but sometimes we think that we are wonderful. Meanwhile, this is not all, and our readiness turns out to be a pose. We don’t want to conquer the cosmos, we just want to expand the Earth to its borders (…). We do not need other worlds. We need mirrors. We do not know what to do with other worlds. This one is enough, and we are already choking on it. Stanisław Lem, “Solaris”

The plot of the novel is run on two parallel levels: a romantic love story and a philosophical story in the face of an encounter with the Unknown or Thinking Ocean. In both cases, of interpersonal and inter-genre relations, man shows a lack of ability to establish true contact. The still current and imaginative subject of space travel, encounters and attempts to establish contact with aliens is combined with reflections on the condition of the human being, his fears and problems in relations with another human being.

Akt Theatre only touches upon Lem’s novel, in no way does it tell it, it creates its own story based on motifs, ideas and, above all, images floating around in the work. He extracts from it the spaces hidden between words. He approaches the subject with a distance and a gentle frost of the eye.

The performance will feature: Karolina Banaszek, Agnieszka Musiałowicz, Marta Suzin, Marek Kowalski, Krzysztof Skarżyński, Tomasz Musiałowicz, Maciej Czarski, Antoni Borodziuk.

Written and directed by Agnieszka and Tomasz Musiałowicz

Music – Dominik Strycharski

Design cooperation – Roman Woźniak

Artistic cooperation – Anna Rudzińska

Projections – Maciej Białek, Szymon Cieślak / Dreamage, Jakub Musiałowicz

Technical Support – Adam Sztorc

Production – Theatre Act

Project curator – Agnieszka Musiałowicz

Premiere:
29.09.2019 – 19.00 – Koneser Prague Centre, Koneser Square

Info – kontakt@teatrakt.pl, +48 604107767
Teatr Akt, 9 Łaziebna Street, 04-316 Warsaw
www.teatrakt.pl
FB theatre act

Project co-financed by the Capital City of Warsaw

Lato Konesera. Spędź kulturalne lato na Pradze! 
Seanse filmowe, spotkania, mnóstwo koncertów i atrakcji dla dzieci. Tak w skrócie zapowiada się tegoroczne Lato Konesera.
W soboty oddajemy się weekendowej zabawie, którą poprowadzą:

 • 13.07 Envee
 • 20.07 DJ Anusz
 • 27.07 Groh
 • 3.08   Urbanski
 • 10.08 Duszne Granie
 • 17.08 Buszkers
 • 24.08 Sonar Soul

Columbus Coffee is a new concept of a café, which opens its doors wide to all visitors to the Koneser Square in Warsaw. Columbus Coffee blends are specially selected beans from some of the best plantations in the world. Beans are not everything, however, because from the very beginning of the first cafe in Szczecin we believe that the proper reception of coffee is influenced by such details as: professional and friendly service of baristas, decor, characteristic atmosphere of relaxation and relaxation. The connoisseur is an ideal place where the Columbus cafe will perform its function best. Welcome!

Columbus Coffee to nowy koncept kawiarni, który właśnie otwiera szeroko swoje drzwi dla wszystkich odwiedzających Plac Konesera w Warszawie. Mieszanki kawowe Columbus Coffee to specjalnie wyselekcjonowane ziarna z jednych z najlepszych plantacji na świecie. Ziarna to jednak nie wszystko, gdyż od początku założenia pierwszej kawiarni w Szczecinie wierzymy, że na odpowiedni odbiór kawy wpływają takie detale, jak: profesjonalna i miła obsługa baristów, wystrój, charakterystyczna atmosfera odprężenia i relaksu. Koneser stanowi idealne miejsce, w którym kawiarnia Columbus najlepiej spełni swoją funkcję. Zapraszamy!

 

Centrum Praskie Koneser oraz Muzeum Biżuterii Współczesnej mają przyjemność zaprosić na cykl wydarzeń “Weekend z Artystą To okazja do odkrycia biżuterii artystycznej, rozmowy z twórcą, a przede wszystkim wyjątkowa możliwość zakupu niepowtarzalnych dzieł.

W weekend 14-15 września, Muzeum Biżuterii Współczesnej gościć będzie artystkę Joannę Kotowicz Buczyńską.

On Sunday, the 7th of July, we invite you to the exhibition of classic motoring in Koneser!

There will be a car show, an elegance contest and a classic gymkhana in the inner courtyard. Participants will visit the Vodka Museum, take part in the Prague Rally, visit the Wire Factory, which has been closed for years, and many places connected with the automotive industry in Prague. You will be able to see vehicles manufactured before the war in Warsaw, and everything will take place in the convention of a family picnic.

Schedule and registration at www.drivecup.pl

Już w niedzielę, 7 lipca zapraszamy na wystawę klasycznej motoryzacji w Koneserze!
Będzie pokaz samochodów, konkurs elegancji, a na wewnętrznym dziedzińcu klasyczna gymkhana. Uczestnicy zwiedzą Muzeum Wódki, chętni wystartują w Rajdzie po Pradze, odwiedzą zamkniętą od lat Fabrykę Drucianka, oraz wiele praskich miejsc związanych z motoryzacją. Będzie można zobaczyć pojazdy produkowane przed wojną w Warszawie, a wszystko odbędzie się w konwencji rodzinnego pikniku.

Harmonogram i zapisy na www.drivecup.pl

6 lipca o godz. 21.00 na Placu Konesera wystąpi rosyjski teatr Wędrujące lalki Pana Pezo – spektakl Moonsters . Jest to poetycka podróż do krainy sennych marzeń, pełna odniesień do dzieciństwa, kiedy to dzięki fantazji i nieskrępowanej wyobraźni wszystko stawało się możliwe.  Pięć osobliwych Moonsterów – aktorów w maskach i zjawiskowych strojach.

Spektakl jest przeznaczony zarówno dla najmłodszej jak i najstarszej widowni. Nie zawiera tekstu i nie wymaga tłumaczenia.

Odwiedź nas na placu Konesera na terenie XIX fabryki wódki przywracając do życia zabytkowe budynki i tworząc nowy punkt na mapie rozrywkowej, gastronomicznej, muzealnej, kulturalnej i zakupowej.

Koneser na Pradze. Tu się dzieje! 

Wstęp wolny!

As part of the XXVII International Street Art Festival at Koneser, from 28 June to 28 July, you will be able to see a photographic exhibition “…was, is…”- Polish street and outdoor theatre after 4 June 1989.
Visit us in the Koneser Passage in the area of the 19th vodka factory, bringing back to life the historic buildings and creating a new point on the entertainment, gastronomic, museum, cultural and shopping map.
Free entrance!

Koneser jest w tym roku częścią Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Ulicznych. Bo gdzie jak nie tu. W ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy w Koneserze w dniach 28 czerwca – 28 lipca będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną „….był, jest…”- polski teatr uliczny i plenerowy po 4 czerwca 1989 r.
Odwiedź nas w Pasażu Konesera na terenie XIX fabryki wódki przywracając do życia zabytkowe budynki i tworząc nowy punkt na mapie rozrywkowej, gastronomicznej, muzealnej, kulturalnej i zakupowej.
Koneser na Pradze. Tu się dzieje!
Wstęp Wolny!

Centrum Praskie Koneser oraz Muzeum Biżuterii Współczesnej mają przyjemność zaprosić na cykl wydarzeń “Weekend z Artystą To okazja do odkrycia biżuterii artystycznej, rozmowy z twórcą, a przede wszystkim wyjątkowa możliwość zakupu niepowtarzalnych dzieł.
Już w weekend 6-7 lipca, w Muzeum Biżuterii Współczesnej gościem będzie Bartosz Maria Chmielewski.

Zapraszamy do spotkania z Kubą Żeligowskim!
Artysta będzie gościł w Muzeum Biżuterii Współczesnej, zlokalizowanym w Pasażu Konesera w najbliższy weekend. Kuba opowie o swoim świecie “hołdzie życia na uboczu cywilizacyjnego pędu”.
Zapraszamy na Wielkowiejskość!
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/360933937957490/

This year Koneser is a part of the International Street Art Festival.
On 6 July at 21.00 at 21.00 at Koneser’s Square will perform Russian theater Wędrujące lalki pana Puzo – Moonsters performance. It is a poetic journey to the land of dreams, full of references to childhood, when thanks to fantasy and unfettered imagination everything became possible. Five peculiar Moonsters – actors in masks and phenomenal costumes.
The performance is intended for both the youngest and the oldest audience. It does not contain any text and does not require translation.
Visit us at Konesera Square in the area of the 19th vodka factory, bringing back to life the historic buildings and creating a new point on the entertainment, gastronomic, museum, cultural and shopping map.
Koneser on the Praga district. This is where it happens!
Free entrance!

Welcome to Warsaw Summer Jazz Days in Koneser! Our performers:
14:00 Quantum Trio
16:00 Algoryrm
18:00 Kaya Meller Quartet
Warsaw Summer Jazz Days is Warsaw’s largest jazz festival, organized since 1992 at the beginning of July. Over the years, its undisputed position on the world jazz music market has been developed. Thanks to which Warsaw is associated as a bold field for this genre, and the festival itself quickly became a long-awaited event and a celebration of modern jazz. The Warsaw Summer Jazz Days featured the greatest jazz stars, such as: Nina Simone, Brad Mehldau, John Zorn, Joe Zawinul, Marcus Miller, Pharoah Sanders, Vernon Reid, John McLaughlin, Chick Corea, Steps Ahead, Joe Pass, Steve Coleman, Modern Jazz Quartet, Al Jarreau, Al Di Meola, Herbie Hancock, Bela Fleck, Dave Holland, Candy Dulfer, Pat Metheny, Bill Laswell, Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Wayne Shorter, Kamasi Washington, and others. The assumption of presenting what is new in art is an obligation if not an obligation of a significant festival. Participants of such a feast can for a few days commune with the avant-garde, that is, with what breaks stereotypes and clichés, they can learn about the face of contemporary jazz, so that being in every place on earth they can discuss jazz and its new trends.

Zapraszamy na Warsaw Summer Jazz Days w Koneserze! Wystąpią:
14:00 Quantum Trio
16:00 Algoryrm
18:00 Kaya Meller Quartet
Warsaw Summer Jazz Days to największy warszawski festiwal jazzowy, od 1992 roku organizowany na początku lipca. Przez lata wypracowywana była jego niepodważalna obecnie pozycja na światowym rynku muzyki jazzowej. Dzięki czemu Warszawa kojarzy się jako odważne pole dla tego gatunku, a sam festiwal szybko stał się wyczekiwanym wydarzeniem i świętem jazzu nowoczesnego.
W ramach Warsaw Summer Jazz Days wystąpiły największe gwiazdy jazzu takie jak: Nina Simone, Brad Mehldau, John Zorn, Joe Zawinul, Marcus Miller, Pharoah Sanders, Vernon Reid, John McLaughlin, Chick Corea, Steps Ahead, Joe Pass, Steve Coleman, Modern Jazz Quartet, Al Jarreau, Al Di Meola, Herbie Hancock, Bela Fleck, Dave Holland, Candy Dulfer, Pat Metheny, Bill Laswell, Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Wayne Shorter, Kamasi Washington, i inni. Założenie prezentowania tego, co nowe w sztuce jest powinnością o ile nie obowiązkiem liczącego się festiwalu. Uczestnicy takiej uczty mogą przez parę dni obcować z awangardą czyli z tym, co przełamuje stereotypy i utarte schematy, mogą posiąść wiedzę o obliczu współczesnego jazzu dzięki czemu będąc w każdym miejscu na kuli ziemskiej mogą dyskutować o jazzie i jego nowych trendach.

Welcome to Warsaw Summer Jazz Days in Koneser! Our performers:
Aga Yano Trio
Zgniłość
Sundial III feat. Irek Wojtczak.
Warsaw Summer Jazz Days is Warsaw’s largest jazz festival, organized since 1992 at the beginning of July. Over the years, its undisputed position on the world jazz music market has been developed. Thanks to which Warsaw is associated as a bold field for this genre, and the festival itself quickly became a long-awaited event and a celebration of modern jazz. The Warsaw Summer Jazz Days featured the greatest jazz stars, such as: Nina Simone, Brad Mehldau, John Zorn, Joe Zawinul, Marcus Miller, Pharoah Sanders, Vernon Reid, John McLaughlin, Chick Corea, Steps Ahead, Joe Pass, Steve Coleman, Modern Jazz Quartet, Al Jarreau, Al Di Meola, Herbie Hancock, Bela Fleck, Dave Holland, Candy Dulfer, Pat Metheny, Bill Laswell, Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Wayne Shorter, Kamasi Washington, and others. The assumption of presenting what is new in art is an obligation if not an obligation of a significant festival. Participants of such a feast can for a few days commune with the avant-garde, that is, with what breaks stereotypes and clichés, they can learn about the face of contemporary jazz, so that being in every place on earth they can discuss jazz and its new trends.

Zapraszamy na Warsaw Summer Jazz Days w Koneserze! Wystąpią:
Aga Yano Trio
Zgniłość
Sundial III feat. Irek Wojtczak
Warsaw Summer Jazz Days to największy warszawski festiwal jazzowy, od 1992 roku organizowany na początku lipca. Przez lata wypracowywana była jego niepodważalna obecnie pozycja na światowym rynku muzyki jazzowej. Dzięki czemu Warszawa kojarzy się jako odważne pole dla tego gatunku, a sam festiwal szybko stał się wyczekiwanym wydarzeniem i świętem jazzu nowoczesnego.
W ramach Warsaw Summer Jazz Days wystąpiły największe gwiazdy jazzu takie jak: Nina Simone, Brad Mehldau, John Zorn, Joe Zawinul, Marcus Miller, Pharoah Sanders, Vernon Reid, John McLaughlin, Chick Corea, Steps Ahead, Joe Pass, Steve Coleman, Modern Jazz Quartet, Al Jarreau, Al Di Meola, Herbie Hancock, Bela Fleck, Dave Holland, Candy Dulfer, Pat Metheny, Bill Laswell, Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Wayne Shorter, Kamasi Washington, i inni. Założenie prezentowania tego, co nowe w sztuce jest powinnością o ile nie obowiązkiem liczącego się festiwalu. Uczestnicy takiej uczty mogą przez parę dni obcować z awangardą czyli z tym, co przełamuje stereotypy i utarte schematy, mogą posiąść wiedzę o obliczu współczesnego jazzu dzięki czemu będąc w każdym miejscu na kuli ziemskiej mogą dyskutować o jazzie i jego nowych trendach.

We are very pleased to invite all Abrowiczs and Abrowiczs’ Friends to a FREE party at a new point on the dance map of Warsaw! We have discovered a place with a special atmosphere, whose charm you should feel on your own skin!

We are celebrating the end of summer in the rhythm of bachata and zouk already on September 7 🙂
We have prepared for you a special dance floor and professional sound system thanks to which you will feel the vibrations of each note 🙂

MUSE: BACHATA & ZOUK
DJ: TALIBAN DJ

We invite you on 7 September at 17:00! We meet in the heart of Koneres Square!
Free entrance!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich Abrowiczów i Przyjaciół Abrowiczów na DARMOWĄ imprezę w nowym punkcie na tanecznej mapie Warszawy! Odkryliśmy prze-klimatyczną miejscóweczkę, której czar trzeba poczuć na własnej skórze!

Świętujemy zakończenie lata w rytmach bachaty i zouka już 7 września 🙂
Przygotowaliśmy dla Was specjalny parkiet taneczny oraz profesjonalne nagłośnienie dzięki, któremu poczujecie wibracje każdej nuty 🙂

MUZA: BACHATA & ZOUK
DJE: DJ EWA TALEWSKA

Zapraszamy 7 września już o 17:00! Spotykamy się w samym sercu Placu Koneresa!
Wstęp wolny!

We would like to invite you to the exhibition 09/19 on the occasion of the 10th anniversary of the Media Art of the Salon Gallery of the ASP Academy.
Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Tomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski.
Exhibition 09/19 on the occasion of the 10th anniversary of the Faculty of Media Art at the Salon Gallery of the Academy presents ten educators who are currently working at the Faculty. These are renowned artists from different generations who, in addition to their own work, conduct didactics. For many years, students and graduates of this Faculty have enjoyed spectacular successes in the sphere of art in Poland and abroad. This proves the exceptional competence and commitment of the teaching staff in the educational process. This success is due to the work of all the lecturers at the Faculty. In the Gallery we present the works of only ten artists, which results from the symbolism of the 10th anniversary.
Prof. Paweł Nowak

The opening of the exhibition on June 15, at 6:00 p.m.
Exhibition open until July 13th (Tuesday – pt. 12 – 18, pp. 12 – 16)
Koneser’s Passage, Koneser’s Square 8.
Find out more at: https://asp.waw.pl/2019/06/05/09-19-10-lecie-wydzialu-sztuki-mediow-wystawa-w-salonie-akademii/

Zapraszamy Państwa na wystawę 09/19 z okazji 10-lecia Wydziału Sztuki Mediów Galerii Salonu Akademii ASP.
Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Tomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Wystawa 09/19 z okazji 10-lecia Wydziału Sztuki Mediów w Galerii Salon Akademii prezentuje dziesięciu dydaktyków, którzy obecnie pracują na Wydziale. Są to uznani artyści z różnych pokoleń, którzy poza własną twórczością prowadzą dydaktykę. Przez wiele lat studenci i absolwenci tego Wydziału odnosili i odnoszą spektakularne sukcesy w sferze sztuki w kraju i za granicą. Świadczy to o wyjątkowych kompetencjach i zaangażowaniu kadry pedagogicznej w procesie kształcenia. Na ten sukces składa się praca wszystkich prowadzących zajęcia na Wydziale. W Galerii prezentujemy prace tylko dziesięciu artystów a wynika to z symboliki 10-lecia.
prof. Paweł Nowak

Wernisaż 15 czerwca, g. 18:00
Wystawa czynna do 13 lipca (wt – pt 12 – 18, sb 12 – 16)
Pasaż Konesera, plac Konesera 8.
Więcej: https://asp.waw.pl/2019/06/05/09-19-10-lecie-wydzialu-sztuki-mediow-wystawa-w-salonie-akademii/

This year Koneser is a part of the International Street Art Festival.
On the 29th of June, at 9 p.m., the Pantomime Theatre Mimo “Dom z moich snów” (Home from My Dreams) will perform on Koneser Square. An unobvious story about seemingly everyday matters. It is a gallery of various, often funny characters in a simple and funny story. We observe a couple – two people once full of beautiful mutual feelings, now more and more indifferent to each other. However, something will happen that will change this state and open a new stage in their relationship. It will be a journey through memories, a slow discovery of oneself and an understanding of everything that initially seemed bizarre.
Koneser is on the premises of the 19th vodka factory, bringing back to life historic buildings and creating a new entertainment point in Warsaw.
Koneser in the Praga district. This is where it happens!

Koneser jest w tym roku częścią Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Ulicznych.
29 czerwca, godz. 21.00 na placu Konesera zagra Teatr Pantomimy Mimo „Dom z moich snów”. Nieoczywista opowieść o sprawach pozornie codziennych. To galeria różnorodnych, często zabawnych postaci w prostej i zabawnej historii. Obserwujemy parę – dwoje ludzi niegdyś pełnych pięknych wzajemnych uczuć, dziś coraz bardziej względem siebie obojętnych. Wydarzy się jednak coś, co zmieni ten stan i otworzy nowy etap w ich relacji. Będzie to podróż poprzez wspomnienia, powolne odkrywanie samych siebie oraz rozumienie wszystkiego tego, co początkowo wydawać się mogło dziwaczne.
Koneser jest na terenie XIX fabryki wódki przywracając do życia zabytkowe budynki i tworząc nowy punkt rozrywkowy w Warszawie.
Koneser na Pradze. Tu się dzieje !!!

PASCAL BRODNICKI AND MACIEJ STAROSOLSKI INVITE YOU TO THE FINALE OF THE “POWER OF MEETINGS”!

ON 15 JUNE IN THE KONESER PRAGUE CENTRE!

Pascal Brodnicki and Maciej Starosolski have already travelled thousands of kilometres with the educational project “The Power of Meetings”, within the framework of which they promoted Polish hospitality and the tradition of feasting together at the table. The time has come for the grand finale, which will take place on 15 June at the Koneser Prague Centre in Warsaw. As part of the all-day meeting, workshops and lectures will be held,
and all of this will end with a meeting at the table. Admission is free of charge, and persons, only adults, interested in participating can submit applications via mocspotkan.pl/registration or on Facebook.

Poles are known for their hospitality all over the world. Despite this, we have forgotten about it a little bit in an increasingly faster, digitalized world. Often we are unable to break away from the world of technology and have fun as we used to, although research confirms that we need it very much. 74 percent of us consider feasting with friends or family as moments of true happiness. Pascal Brodnicki and Maciej Starosolski decided to discover the magic of feasting anew and invited the inhabitants of Poznan, Wroclaw, Gdansk, Katowice, Krakow and Lodz to the common table. The nationwide summary will be the grand finale at the Connoisseur Centre in Prague, combined with the first birthday of the Museum of Polish Vodka located there.
– Specially for the “Power of Meetings” action, a table has been created at which over 250 people can sit.

In 6 Polish cities it was used by 1200 people. The guests invited by us could feel like at a meeting with friends, who tasted dishes prepared by Pascal Brodnicki and combined them with a specially selected drink, could talk about the traditions related to
with hospitality. – says Maciej Starosolski, Global Polish Vodka Ambassador. For me the most valuable part of the meetings were the conversations continued long after our meeting. Now this magical table will come to Warsaw’s Praga district, where on Saturday, June 15 the big final of the action will take place!

LECTURES, WORKSHOPS AND EVENING FEASTING
The grand finale of the “Power of Meetings” project at the Koneser Center in Prague will be full of attractions. A series of workshops, which will take place in the Bottling Shop, will begin with a lecture on herbs in cocktails, during which the participants will try to match their favourite herbal bouquet with Polish vodka. The next one will be devoted to discovering the secrets of silage and making your own. It won’t hurt to stop for a while and try all kinds of lard, pastes and humus.

Adam Jarczyński will tell you about how to taste vodka with class and about the intricacies of feast etiquette. There will also be some knowledge about how to prepare delicious cocktails yourself. Everything will be crowned with a tincture about nalewkas.

For those hungry for knowledge there is also a series of inspiring lectures. Janusz Owsiany, a well-known varsavianist, will talk about Prague. Mirosław Nizio, the architect of the exhibition at the Polish Vodka Museum, will share his thoughts on whether the history of vodka can be inspiring for a designer. Dorota Dias-Lewandowska will present Polish hospitality in a historical perspective. Magdalena Tomaszewska-Bolałek will introduce the participants to the secrets of the cuisine of the interwar period. Finally, Maciej Starosolski and Łukasz Karmowski, the owner of the family distillery, will talk about the exceptional quality of Polish vodka, valued all over the world, as well as its production.

The day will end at 8:30 p.m. with a great evening feast with Pascal Brodnicki and Maciej Starosolski. In the atmosphere of a story about the phenomenon of Polish hospitality, you will be able to taste our national drink and specialties prepared by Pascal especially for this occasion.

Participation in the event is free of charge. Additional information about this event and the project regulations can be found at www.mocspotkan.pl. and on Facebook: https://www.facebook.com/events/461762627891914/

The number of places is limited!

 

PASCAL BRODNICKI I MACIEJ STAROSOLSKI ZAPRASZAJĄ NA FINAŁ “MOCY SPOTKAŃ”!

JUŻ 15 CZERWCA W CENTRUM PRASKIM KONESER

Pascal Brodnicki i Maciej Starosolski przemierzyli już tysiące kilometrów z edukacyjnym projektem  „Moc Spotkań”, w ramach którego promowali polską gościnność i tradycję wspólnego ucztowania przy stole. Nadszedł czas na wielki finał, który już 15 czerwca odbędzie się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. W ramach całodziennego spotkania odbędą się warsztaty i wykłady,
a wszystko to zakończy się wspólnym spotkaniem przy stole.
Wstęp jest bezpłatny, a osoby, wyłącznie pełnoletnie, zainteresowane udziałem mogą dokonywać zgłoszeń przez stronę mocspotkan.pl/rejestracja lub na Facebooku.

Polacy znani są ze swojej gościnności na całym świecie. Mimo to nieco zapomnieliśmy o niej w coraz szybszym, zdigitalizowanym świecie. Często nie potrafimy oderwać się od świata technologii i bawić się tak jak kiedyś, choć jak potwierdzają badania[1] – bardzo tego potrzebujemy. 74 procent z nas uważa biesiadowanie w gronie znajomych czy rodziny za chwile prawdziwego szczęścia. Pascal Brodnicki i Maciej Starosolski postanowili odkryć magię biesiadowania na nowo i zaprosili do wspólnego stołu mieszkańców Poznania, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Krakowa i Łodzi. Ogólnopolskim podsumowaniem będzie wielki finał w Centrum Praskim Koneser połączony z pierwszymi urodzinami mieszczącego się tam Muzeum Polskiej Wódki.

Specjalnie na potrzeby akcji „Moc Spotkań” powstał stół, przy którym może zasiąść ponad 250 osób.
W 6 miastach Polski biesiadowało przy nim już 1200 osób. Zaproszeni przez nas goście mogli się poczuć jak na spotkaniu w gronie przyjaciół, którzy degustując dania przygotowane przez Pascala Brodnickiego, łącząc je ze specjalnie dobranym trunkiem, mogli rozmawiać o tradycjach związanych
z gościnnością.
– mówi Maciej Starosolski, Global Polish Vodka Ambassador. Dla mnie najcenniejszą częścią spotkań były rozmowy kontynuowane jeszcze długo po naszym spotkaniu. Teraz ten magiczny stół zawita na warszawską Pragę, gdzie w sobotę 15 czerwca odbędzie się wielki finał akcji!

WYKŁADY, WARSZTATY I WIECZORNE BIESIADOWANIE

Wielki finał projektu „Moc spotkań” w Centrum Praskim Koneser obfitować będzie w szereg atrakcji. Cykl warsztatów, które odbędą się w Butelkowni, rozpocznie wykład o ziołach w koktajlach, podczas którego uczestnicy spróbują dopasować do polskiej wódki swój ulubiony ziołowy bukiet. Kolejny będzie poświęcony odkrywaniu sekretów kiszonek, a także przyrządzaniu własnych. Nie zaszkodzi też zatrzymać się chwilę nad omastami do chleba i spróbować wszelakich smalców, past i humusu.
Z kolei o tym, jak degustować wódkę z klasą, a także o zawiłościach biesiadnej etykiety opowie wam Adam Jarczyński. Nie zabraknie też wiedzy o tym, jak samodzielnie przygotowywać pyszne koktajle. Wszystko zaś zostanie zwieńczone zajęciami o nalewkach.

Na głodnych wiedzy czeka również seria inspirujących wykładów. Janusz Owsiany, znany varsavianista, opowie o Pradze. Mirosław Nizio – architekt wystawy Muzeum Polskiej Wódki – podzieli się refleksjami o tym, czy historia wódki może być inspirująca dla projektanta. Polską gościnność w ujęciu historycznym przedstawi Dorota Dias-Lewandowska. Magdalena Tomaszewska-Bolałek zapozna uczestników z tajnikami kuchni 20-lecia międzywojennego. I wreszcie o wyjątkowej jakości polskiej wódki, cenionej na całym świecie, a także o jej produkcji opowie Maciej Starosolski i Łukasz Karmowski, właściciel rodzinnej gorzelni.

Dzień zwieńczy o 20:30 wielkie wieczorne biesiadowanie z Pascalem Brodnickim i Maciejem Starosolskim. W atmosferze opowieści o fenomenie polskiej gościnności będzie można oddać się degustacji naszego narodowego trunku i  specjałów przygotowanych przez Pascala specjalnie na tę  okazję.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia oraz regulamin projektu znajdują się na stronie www.mocspotkan.pl. oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/461762627891914/

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

We invite you to the unique weekend of April 14-16, from the Polish Vodka Museum! Join the group of our guests with whom we will celebrate our first birthday. We foresaw the power of attractions: city games, walks, contests and many, many more. Familiarize yourself with the program of events and come to the Praga Koneser Centre!

Attractions for 3 birthday days:

 • special occasional ticket price – PLN 40 with a Koneser Tasting,
 • quizzes with prizes,
 • special offer for guests Museum in a souvenir shop, in the Lobby,
 • birthday cocktails in the ¾ bar,
 • special offer at the Wedel Chocolate Pump Room,
 • Foosball Game Championships at the Moxy Hotel.

Friday, 14.06

18:30

Walk with Praska Ferajna – Monopol aka Koneser and everything around him.

Monopol aka Koneser is an important piece of the history of Prague, Warsaw and not one but three countries. It is worth getting to know the surroundings of this factory before you start exploring its former areas.

Start: Ząbkowska 37 (corner of Nieporęcka).

Competition: participants can receive discount coupons and win souvenirs and tickets for sightseeing with tasting funded by the Polish Vodka Musuem.

Approximate route: Nieporęcka, Białostocka, Markowska, Ząbkowska, Koneser Square.

Duration: 1.5 h – 2 h.

20:45

Cinema of the Polish Vodka Museum – “Jiro dreams of sushi”

Introduction – Jakub Koisz, after the screening – refreshments at Vodka Academy Bar will be provided by Susharnia from Ząbkowska and our bartenders.

Saturday, 15.06

15:00

Everything about vodka. Power of Meetings in Warsaw!

The meeting with Pascal Brodnicki and Maciek Starosolski is a story of hospitality kept in a light atmosphere. We invite you to a series of inspiring workshops and interesting lectures, and after them, in the evening, to feasting at a shared table, at which we will taste Polish Vodkas at refreshments. More at www.mocspotkan.pl.

15:00

A walk with Praska Ferajna – Beautiful Szmulowizna factory

Where was the first Polish air engine produced, where is the first industrial museum in Prague, why is it wrong to say that there were pepegi and cane produced at Otwocka? You will know the answers to these and many other questions on June 15!

Competition: participants can receive discount coupons and win souvenirs and tickets for sightseeing with tasting funded by the Polish Vodka Museum.

Start: Otwocka 16 (corner of Łomżyńska, close to the loop of the Kawęczyńska tram and the Wołomińska stop).

Approximate route: Otwocka, Łochowska, Grajewska, Siedlecka, Objazdowa, Kawęczyńska, Ząbkowska.

Time: 2.5-3 h.

15:30

City game WPT1313 – Become a citizen of People’s Poland

Check your knowledge about the past times of the People’s Republic of Poland and complete the Application for Passport of People’s Poland. The game consists of completing 4 tasks with four different characters, located on the territory and before entering the Polish Vodka Museum. Tasks check agility, knowledge, memory and creativity. After completing each task, participants get an entry in the Passport Application for People’s Poland. The goal of the game is to do the best work and thus complete the entire application.

Duration: 3 hours.

Sunday, 16.06

12:00

Walk with the Warszawska Plotka

A tale of Prague curiosities, rumors, drakes. Through Praga streets and unknown stories, we will get together to the Polish Vodka Museum.

Competition: participants can receive discount coupons and win souvenirs and tickets for sightseeing with tasting funded by the Polish Vodka Museum.

Start: Monument to Father Ignacy Skorupka in front of the Cathedral of St. Florian.

Duration: 1.5 – 2 h.

From 11:00

Adventure Warsaw will transport volunteers along historic Ząbkowska street in Nysa. We start from the Ząbkowska 33 gate between 11:00 and 15:00, every 15 minutes.

Zapraszamy na wyjątkowy weekend 14.04-16.06 z Muzeum Polskiej Wódki! Dołącz do grona naszych Gości, z którymi świętować będziemy nasze pierwsze urodziny. Przewidzieliśmy moc atrakcji: gry miejskie, spacery, konkursy i wiele, wiele innych. Zapoznajcie się programem wydarzeń i wpadajcie do Konesera!

Partnerzy wydarzenia: WPT1313, Adventure Warsaw, Plotka Warszawska, Hotel Moxy, Susharnia, PVA, Koneser

Atrakcje przez 3 dni urodzinowe:

 • specjalna okazjonalna cena biletów – 40 zł z Degustacją Konesera,
 • quizy z nagrodami,
 • oferta specjalna dla gości Muzeum w sklepie z pamiątkami, w Lobby,
 • urodzinowe koktajle w barze ¾,
 • oferta specjalna w Pijalni Czekolady Wedel,
 • Mistrzostwa Gry w Piłkarzyki w Hotelu Moxy.

Piątek, 14.06

18:30

Spacer z Praską Ferajną – Monopol vel Koneser i wszystko wokół niego.

Monopol alias Koneser to ważny kawał dziejów Pragi, Warszawy i nie jednego, ale aż trzech krajów. Warto poznać otoczenie tej fabryki, nim zacznie się zwiedzać jej dawne tereny.

Start: Ząbkowska 37 (róg Nieporęckiej).

Konkurs: uczestnicy mogą otrzymać kupony zniżkowe oraz wygrać pamiątki i bilety na zwiedzanie z degustacją ufundowane przez Muzeum Polskiej Wódki.

Przybliżona trasa: Nieporęcka, Białostocka, Markowska, Ząbkowska, pl. Konesera.

Czas trwania: 1,5 h – 2 h.

20:45

Kino Muzeum Polskiej Wódki – „Jiro śni o sushi”

Wprowadzenie – Jakub Koisz, po seansie – poczęstunek w Vodka Academy Bar zapewni Susharnia z Ząbkowskiej oraz nasi barmani.

Sobota, 15.06

15:00

Wszystko o wódce, czyli Moc Spotkań w Warszawie!

Spotkanie z Pascalem Brodnickim i Maćkiem Starosolskim to utrzymana w lekkiej atmosferze opowieść o gościnności. Zapraszamy na serię inspirujących warsztatów i ciekawych wykładów, a po nich, wieczorem, na biesiadowanie przy wspólnym stole, przy którym będziemy degustować Polskie Wódki przy poczęstunku. Więcej na www.mocspotkan.pl.

15:00

Spacer z Praską Ferajną – Piękne fabryki Szmulowizny

Gdzie wyprodukowano pierwszy polski silnik lotniczy, gdzie jest pierwsze przemysłowe muzeum na Pradze, czemu błędnie sadzi się, że przy Otwockiej produkowano pepegi i trzcinę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie już 15 czerwca!

Konkurs: uczestnicy mogą otrzymać kupony zniżkowe oraz wygrać pamiątki i bilety na zwiedzanie z degustacją ufundowane przez Muzeum Polskiej Wódki.

Start: Otwocka 16 (róg Łomżyńskiej, blisko pętli tramw. Kawęczyńska i przystanku aut. Wołomińska). Przybliżona trasa: Otwocka, Łochowska, Grajewska, Siedlecka, Objazdowa, Kawęczyńska, Ząbkowska Czas: 2,5-3 h.

15:30

Gra miejska WPT1313 – Zostań obywatelem Polski Ludowej

Sprawdź swoją wiedzę o minionych czasach PRL-u i wypełnij Wniosek o Paszport Polski Ludowej. Gra polega na wykonaniu 4 zadań u czterech różnych postaci, znajdujących się na terenie i przed wejściem do Muzeum Polskiej Wódki. Zadania sprawdzają zwinność, wiedzę, pamięć i kreatywność. Po wykonaniu każdego zadania uczestnicy dostają wpis do Wniosku o Paszport Polski Ludowej. Celem gry jest jak najlepsze wykonanie zadań i tym samym wypełnienie całego Wniosku.

Czas trwania: 3 h.

Niedziela, 16.06

12:00

Spacer z Plotką Warszawską

Opowieść o praskich ciekawostkach,  plotkach,  drakach. Przez praskie ulice i nieznane opowieści dotrzemy razem do Muzeum Polskiej Wódki.

Konkurs: uczestnicy mogą otrzymać kupony zniżkowe oraz wygrać pamiątki i bilety na zwiedzanie z degustacją ufundowane przez Muzeum Polskiej Wódki.

Start: Pomnik księdza  Ignacego Skorupki przed Katedrą św. Floriana.

Czas trwania: 1,5 – 2 h.

Od 11:00

Adventure Warsaw przewiezie chętnych po ulicy Ząbkowskiej zabytkowymi Nyskami. Ruszamy spod bramy Ząbkowskiej 33 w godz.11:00-15:00, co 15 min.

Family Brunch in Koneser – a series of free workshops for children and special offers of our restaurants!

From 12:00 to 17:00 at the weekend we are waiting for you in the space of our Koneser Square to jointly explore the new proposals of our restaurateurs.

At the same time, we have prepared a unique adventure and journey for the children, not only a culinary one. Every weekend we invite kids to participate in FREE thematic workshops.

We are waiting for you next weekend from 12 to 17!
Check the special brunch MENU of our restaurants:

Zapraszamy do skorzystania z ofert specjalnych Konesera! Wyjątkowe promocje i rabaty do wykorzystania w sklepach, restauracjach i punktach usługowych w całym Koneserze!

Zapraszamy na Targi Rzeczy Ładnych 14 i 15 września, do biletu otrzymasz vouchery 🙂

Regulamin promocji “Okazje Konesera!”:

ReDi2019, Konferencja, Targi rozwojowu biznesu w branży nieruchomości handlowych, 29-30.05.2019

#ReDI2019 – Conference x Exhibition | 29 – 30 MAJ

6. edycja ReDI – Conference x Exhibition, odbędzie się w dniach 29-30 maja 2019 r. w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

ReDI to najważniejsze wydarzenie targowo-konferencyjne, dedykowane rozwojowi biznesu w branży nieruchomości handlowych. Rokrocznie przyciąga kluczowych inwestorów, deweloperów, zarządców, agencje najmu i pośrednictwa, polskie i międzynarodowe sieci handlowe, operatorów F&B, usług i rozrywki, a także firmy budowlane i infrastrukturalne oraz przedstawicieli ministerstw, władz lokalnych i innych organów sektora. 

Wydarzenie zostało rozszerzone o innowacje w branży retail oraz
Strefę Rozwoju Małego Biznesu dedykowaną MŚP – mniejsi przedsiębiorcy dostaną szansę zaistnienia w dużych obiektach handlowych, by rozwinąć swój biznes.

ODKRYJ TEMATY KONFERENCJI

 • Future
 • Trends
 • Legal

POSŁUCHAJ EKSPERTÓW Z:

 • AERE,
 • Google Pay
 • eobuwie.pl
 • ICSC
 • EPF
 • i wielu innych!

SPOTKAJ WYSTAWCÓW:

 • Unibail
 • Rodamco-Westfield
 • Samsung/
 • IMMOFINANZ
 • i inni!

👍 Jak zmieniają się centra handlowe?

👍 Jacy są konsumenci przyszłości i jak budować ich lojalność?

👍 Jak wykorzystać najnowsze trendy w technologii?

👍 Jak miasta planują strategię rozwoju ulic handlowych?

👍 Jaki wpływ na nieruchomości handlowe mają zmiany w legislacji?

KV #ReDI2019 | Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia. (dodać link https://prch.org.pl/pl/redi )

Organizator: POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH / POLISH COUNCIL OF SHOPPING CENTRES

Data: 29-30.05.2019

Godziny:

Lokalizacja: Pasaż Konesera, Laboratorium

Zapisy: bilety https://prch.org.pl/pl/bilety

Kontakt: https://prch.org.pl/pl/redi

We have an idea for a special Children’s Day for both the youngest and older children! 🙂 Visit the Polish Vodka Museum with your child on the 1 st of June and take the chance to benefit form our unique offer. Check out what we have prepared for you.

This year’s Children’s Day at the Polish Vodka Museum will be held in cooperation with the E.Wedel Chocolate Pump Room.
Children’s Day is a great opportunity to make the main hero of the games, what children love the most – chocolate!

Therefore, on the 1st of June we invite all children over 7 years old to Wedel cakes’ decorating workshops.

The final result of the workshop – a hand-decorated cake – can be taken home!

On this special day we also have a proposal for parents whose children will take part in the workshops:
– at 12.20 p.m., 3.20 p.m. and 6:20 p.m. – at a very attractive price special tours of the Polish Vodka Museum (without tasting)

Price list:
🍫 workshops for children: PLN 25,
🍫 sightseeing for the parent + workshops for the child: PLN 50 (1 child + 1 parent),
🍫 second parent surcharge: PLN 30,
🍫 extra charge for each additional child: 25 zł,
🍫 children under 7 years of age: free of charge.

Would you like to visit the Polish Vodka Museum on Children’s Day and join the attractions?
Reservations can be made at the Museum’s reception desk: recepcja@pvm.pl or by phone: +48 (22) 419 31 50.
Plan this special weekend today and sign up for the event: https://www.facebook.com/events/392458154682037/

Mamy pomysł na wyjątkowy Dzień Dziecka zarówno dla najmłodszych, jak i starszych dzieci! 🙂 Odwiedź Muzeum Polskiej Wódki ze swoją pociechą już 1 czerwca i skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty. Sprawdź, co dla Was przygotowaliśmy.
Tegoroczny Dzień Dziecka w Muzeum Polskiej Wódki odbędzie się we współpracy z Pijalnią Czekolady E.Wedel.
Dzień Dziecka to doskonała okazja, by głównym bohaterem zabaw uczynić to, co dzieci uwielbiają najbardziej, czyli czekoladę!

Dlatego też 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci powyżej 7. roku życia na warsztaty z dekorowania torcików Wedlowskich.

Efekt końcowy warsztatów – własnoręcznie udekorowany torcik – będzie można zabrać do domu!

W ten szczególny dzień mamy również propozycję dla rodziców, których dzieci wezmą udział w warsztatach:
– o 12:20, 15:20 i 18:20 rozpoczną się specjalne tury skróconego zwiedzania Muzeum Polskiej Wódki bez degustacji w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Cennik:
🍫 warsztaty dla dziecka: 25 zł,
🍫 zwiedzanie dla rodzica + warsztaty dla dziecka: 50 zł (1 dziecko + 1 rodzic),
🍫 dopłata za drugiego rodzica: 30 zł,
🍫 dopłata za każde kolejne dziecko: 25 zł,
🍫 dzieci poniżej 7. roku życia: bezpłatnie.

Chcesz odwiedzić Muzeum Polskiej Wódki w Dzień Dziecka i dołączyć do planowanych atrakcji?
Rezerwację złożysz w recepcji Muzeum pod adresem mailowym: recepcja@pvm.pl lub numerem telefonu: +48 (22) 419 31 50.
Już dziś zaplanuj ten wyjątkowy weekend i zapisz się na wydarzenie: https://www.facebook.com/events/392458154682037/

MILONGI or TANGO EVENIGS
💃 have a long tradition dating back to the early 20th century. It was founded in the 1850s in Argentina and Uruguay, from where it has spread with great success in Europe and around the world.

🕺 Paris has been the first city to adopt the Tango. In cabarets and cafes this dissolute dance for those times was danced. Then, in an atmosphere of a scandal, the tango went to Hollywood, where it was promoted by world cinema stars and forever became a part of history – cinematography and customs.
Formerly accompanied by multi-person orchestras, now to recordings from the 30s and 40s, tango is danced by people of all ages.

We invite everyone who wants to try tango! 💃🕺
With us, everyone will be able to learn the basics very quickly under the instructors’ guidance from the Akademia Tanga Argetyńskiego!

Each evening we will start with learning the basics – at 7.00 p.m. – and then we will immerse ourselves in the music and atmosphere of the evening with other dancers. Tango is based on improvisation, fun, is not demanding and allows you to enjoy the moment.

Tango is a ballroom dance, so we are inviting all neighbors, friends and visitors to have fun together!

A glass of wine, conversations in nearby cafes and restaurants, enjoying the music – this is TANGO 🍷🎼

Find out WHAT TANGO IS FOR YOU! 🤩

We start on the 16th of May from 7 p.m. and then we see each other every Thursday at the same time in Plac Konesera!

Closest deadlines:

16th, 23th, 30th of May 7 p.m.
6th, 13th, 20th, 27th of June 7 p.m.

FREE entrance for everyone!
www.akademiatanga.art.pl
Akademia Tanga Argentyńskiego

MILONGI czyli WIECZORY TANGA
💃 mają swoją długą tradycję sięgającą początków XX wieku. Powstało w latach 50-tysch XIX wieku w Argentyny i Urugwaju, skąd rozprzestrzeniło się z dużym sukcesem w Europie i na całym świecie.

🕺 Pierwszym miastem, które przyjęło tango był Paryż. To tam, w kabaretach i kawiarniach tańczono ten wyuzdany, jak na owe czasy taniec. Następnie, w oparach skandalu, tango trafiło do Hollywood, gdzie rozpropagowane przez światowe gwiazdy kina na zawsze weszło do historii – kinematografii i obyczajowości.
Dawniej z towarzyszeniem wieloosobowych orkiestr, obecnie do nagrań z lat 30 i 40, tango tańczą osoby w każdym wieku.

Zapraszamy każdego, kto ma ochotę spróbować tanga! 💃🕺
U nas każdy będzie mógł bardzo szybko nauczyć się podstaw pod okiem instruktorów Akademii Tanga Argentyńskiego!

Każdy z wieczorów rozpoczynać będziemy nauką podstaw – o godzinie 19:00 – by następnie zanurzyć się w muzyce i atmosferze wieczoru wraz z innymi tańczącymi. Tango opiera się na improwizacji, zabawie, nie jest wymagający i pozwala cieszyć się chwilą.

Tango jest tańcem towarzyskim, w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego zapraszamy wszystkich sąsiadów, przyjaciół i odwiedzających na wspólną zabawę!

Kieliszek wina, rozmowy w pobliskich kawiarniach i restauracjach, delektowanie się muzyką – to już jest TANGO 🍷🎼

Przekonaj się CZYM TANGO JEST DLA CIEBIE! 🤩

Startujemy już 16 maja od godziny 19:00, a następnie widzimy się w każdy czwartek o tej samej porze na placu Konesera!

Najbliższe terminy:

16, 23, 30 maja 19.00
6, 13, 20, 27 czerwca 19.00

Wstęp wolny dla każdego!

www.akademiatanga.art.pl
Akademia Tanga Argentyńskiego

Follow me to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, w którym oferujemy produkty, które skradły nasze serca: buty włoskich, francuskich i hiszpańskich producentów, torby wykonane z najlepszych jakości skór, piękne sukienki i wygodną odzież oraz biżuterię, która dopełni stylizacji.

Wierzymy, że wizyta w Follow me to nie tylko zakupy, ale również czas krótkiej rozmowy o tym, co lubimy, co nam się podoba i czego potrzebują nasze Klientki.

Więcej o kolekcji tutaj.

Szyta na miarę moda męska.

Facebook

 

“Fashion is what these designers offer four times a year. Style is something you choose for yourself. – Lauren Hutton

INSTAGRAM

AnOther DESIGN is an official Polish distributor of original furniture, lighting and accessories of the best Scandinavian (mostly Danish), Italian and other European manufacturers. The products we offer are valued by architects and connoisseurs of good design all over the world.

AnOther DESIGN is not only a shop. We are proud that in addition to sales, we can also pass on to our customers our knowledge and many years of experience in product specification, architecture and interior decoration, and history of design. On this page you will find hundreds of items carefully described by our employees and numerous additional materials so that you can get to know the product of your choice as well as possible before each purchase. Similarly, by visiting our showrooms you can count on the most professional advice to make your interior as special as you are. Every day we work to make ourselves even better for you.

More information: here.

 

ReDI2019 – Conference x Exhibition, CEE Trade Fair for Retail Investment, 29-30.05.2019

#ReDI2019 – Conference x Exhibition | 29 – 30 MAY

The 6th edition of ReDI – Conference x Exhibition will be held on 29-30 May 2019 at the Koneser Prague Centre in Warsaw.

ReDI is the most important fair and conference event dedicated to the development of business in the retail real estate sector. Every year it attracts key investors, developers, managers, rental and agency agencies, Polish and international retail chains, F&B operators, services and entertainment, as well as construction and infrastructure companies and representatives of ministries, local authorities and other sector bodies.

The event was extended to include innovations in the retail sector and Small Business Development Zone dedicated to SMEs – smaller entrepreneurs will get a chance to appear in large retail facilities to develop their business.

DISCOVER THE CONFERENCE’S TOPICS:

 • Future
 • Trends
 • Legal

LISTEN TO THE EXPERTS FROM:

 • AERE
 • Google Pay
 • Eobuwie.pl
 • ICSC
 • EPF
 • and many others!

MEET THE EXHIBITORS:

 • Unibail
 • Rodamco-Westfield
 • Samsung
 • IMMOFINANZ
 • and others!

👍 How do shopping centres change?

👍 What are the future consumers and how to build their loyalty?

👍 How to take advantage of the latest trends in technology?

👍 How do cities plan to develop shopping streets?

👍 What impact do changes in legislation have on retail properties?

KV #ReDI2019 | More information on the ebent’s official website. (add link https://prch.org.pl/pl/redi  )

Organised by: POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH / POLISH COUNCIL OF SHOPPING CENTRES

Date: 29-30.05.2019

Hours:

Location: Pasaż Konesera, Laboratorium

Registration: tickets https://prch.org.pl/pl/bilety

Contact: https://prch.org.pl/pl/redi

ReDi2019, Konferencja, Targi rozwojowu biznesu w branży nieruchomości handlowych, 29-30.05.2019

#ReDI2019 – Conference x Exhibition | 29 – 30 MAJ

6. edycja ReDI – Conference x Exhibition, odbędzie się w dniach 29-30 maja 2019 r. w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

ReDI to najważniejsze wydarzenie targowo-konferencyjne, dedykowane rozwojowi biznesu w branży nieruchomości handlowych. Rokrocznie przyciąga kluczowych inwestorów, deweloperów, zarządców, agencje najmu i pośrednictwa, polskie i międzynarodowe sieci handlowe, operatorów F&B, usług i rozrywki, a także firmy budowlane i infrastrukturalne oraz przedstawicieli ministerstw, władz lokalnych i innych organów sektora. 

Wydarzenie zostało rozszerzone o innowacje w branży retail oraz
Strefę Rozwoju Małego Biznesu dedykowaną MŚP – mniejsi przedsiębiorcy dostaną szansę zaistnienia w dużych obiektach handlowych, by rozwinąć swój biznes.

ODKRYJ TEMATY KONFERENCJI

 • Future
 • Trends
 • Legal

POSŁUCHAJ EKSPERTÓW Z:

 • AERE,
 • Google Pay
 • eobuwie.pl
 • ICSC
 • EPF
 • i wielu innych!

SPOTKAJ WYSTAWCÓW:

 • Unibail
 • Rodamco-Westfield
 • Samsung/
 • IMMOFINANZ
 • i inni!

👍 Jak zmieniają się centra handlowe?

👍 Jacy są konsumenci przyszłości i jak budować ich lojalność?

👍 Jak wykorzystać najnowsze trendy w technologii?

👍 Jak miasta planują strategię rozwoju ulic handlowych?

👍 Jaki wpływ na nieruchomości handlowe mają zmiany w legislacji?

KV #ReDI2019 | Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia. (dodać link https://prch.org.pl/pl/redi )

Organizator: POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH / POLISH COUNCIL OF SHOPPING CENTRES

Data: 29-30.05.2019

Godziny:

Lokalizacja: Pasaż Konesera, Laboratorium

Zapisy: bilety https://prch.org.pl/pl/bilety

Kontakt: https://prch.org.pl/pl/redi

24 maja zapraszamy na kolejny film z cyklu “Seanse ze sztuką w tle” w ramach piątkowych wieczorów filmowych w Muzeum Polskiej Wódki!  

Tym razem przygotowaliśmy dla Was film “Frank“. 

Opis filmu: 

📽 Michael Fassbender – po wielkich kreacjach we „Wstydzie”, „Bękartach wojny”, czy „Zniewolonym” – po raz pierwszy występuje w komediowej roli, która udowadnia jego niebywały talent i wszechstronność. Tym razem Fassbender wciela się w postać tytułowego Franka, charyzmatycznego lidera muzycznego zespołu. Każdy chciałby go bliżej poznać, jednak nie jest to takie proste. Frank chowa bowiem, zarówno przed fanami, jak i najbliższymi, twarz pod wielką maską, której nigdy nie zdejmuje. Co chce ukryć ten niezwykły człowiek i genialny muzyk? Czy komuś uda się odkryć jego tajemnicę i prawdziwe oblicze?
Pewnego dnia Frank i jego zespół przyjeżdżają zagrać koncert w małym nadmorskim mieście, gdzie mieszka Jon (Domhall Gleeson). Ten trzydziestolatek ma śmiertelnie nudną pracę i wciąż mieszka z rodzicami, jednak nie pogodził się jeszcze z losem – w każdej wolnej chwili próbuje komponować piosenki i pielęgnuje marzenie o muzycznej karierze.

🎞 Szczęście uśmiecha się do niego w najmniej spodziewanym momencie, gdy na skutek przypadku Frank i jego szalona partnerka Clara (Maggie Gyllenhaal) proponują mu, by dołączył do ich zespołu. Warunek jest tylko jeden: Jon musi porzucić wszystko i zaszyć się z nimi na pustkowiu, by wspólnie nagrać najbardziej szalony i bezkompromisowy album w historii muzyki. Wygląda na to, że spełnienie marzeń chłopaka jest na wyciągnięcie ręki, ale nie przypuszcza on nawet jak ciężką walkę przyjdzie mu o nie stoczyć. 

 

BILETY: 

🎬 Bilety w cenie 20 złotych dostępne w Sklep Alembik (dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ ), który znajduje się w budynku Muzeum Polskiej Wódki. 
🎥 Rezerwacje mailowe: kino@pvm.pl  lub pod numerem telefonu 513 289 260.  

🎞 Szczegółowe informacje oraz regulamin: https://bit.ly/2K2VNvS

🥃🍹🍸 Na Gości Kina czekają niespodzianki – kupony rabatowe do Baru 3/4 (odać link https://www.facebook.com/bartrzyczwarte/ ) oraz do Sklep Alembik ( dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ )
 

Ilość miejsc ograniczona! 

 

Kolejne seans w następny piątek:
 

31 maja, godz. 20.45 – 23.45  – “Szukając Vivian Maier 

”Gramy ‘925” Exhibition, Museum of Contemporary Jewellery, 11-25.05.2019, 12.00 p.m. – 8.00 p.m.

 

Post-competition exhibition of awarded works from the “Gramy ‘925” series.

Music was the theme and inspiration for the jewellery competition.

You can learn more about the exhibition and artists by visiting the Museum of Contemporary Jewellery at the Centrum Praskie Koneser.

This is the first time we have invited the Nieformalna Gallery to cooperate with us, which will present its collections.

This time you will be able to buy them for your collections….

We warmly invite you!


Date: 11-25.05.2019

Hours: 12.00 p.m. – 8.00 p.m.

Location: Pasaż Konesera, loc. 20

Recordings: Free!

Contact: https://www.facebook.com/events/438831293357004/

 

 

17 maja zapraszamy na kolejny film z cyklu “Seanse ze sztuką w tle” w ramach piątkowych wieczorów filmowych w Muzeum Polskiej Wódki!  

Tym razem przygotowaliśmy dla Was film “Sugar Man”.

Opis filmu: 

📽 Uniwersalna i zaskakująca opowieść o potędze przypadku i roli szczęścia w ludzkim życiu. Ten trzymający w napięciu film przedstawia niewiarygodną, pełną niespodzianek, a do tego prawdziwą historię życia Sixto Rodrigueza, piosenkarza, któremu wróżono karierę większą niż Bobowi Dylanowi, a o którym… nikt nie słyszał.

🎞 Pod koniec lat 60. w jednym z barów w Detroit dwóch uznanych producentów muzycznych usłyszało nieznanego piosenkarza o wielkim talencie. Nagrali z nim album, licząc że z miejsca stanie się gwiazdą. Jednak płyta okazała się fiaskiem: nie chciał jej kupować dosłownie nikt. Piosenkarz wkrótce zniknął bez śladu, jeśli nie liczyć plotki o jego przedziwnym samobójstwie podczas koncertu.

🎬 Kilka lat później pirackie kopie jego płyty trafiły do podzielonej apartheidem Południowej Afryki. W ciągu dwóch dekad odniosły tam niewiarygodny sukces, bijąc rekordy sprzedaży Elvisa Presleya i Rolling Stonesów, choć sam piosenkarz nigdy się o tym nie dowiedział. Dwaj południowoafrykańscy fani postanowili odkryć, co naprawdę stało się z ich idolem i bohaterem. Śledztwo zaprowadziło ich do prawdy bardziej niezwykłej, niż wszystkie mity krążące wokół artysty znanego jako Rodriguez. Ten film to opowieść o jego niezwykłych losach, a także o nadziei, inspiracji i potędze muzyki.
 

BILETY: 

🎬 Bilety w cenie 20 złotych dostępne w Sklep Alembik (dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ ), który znajduje się w budynku Muzeum Polskiej Wódki. 
🎥 Rezerwacje mailowe: kino@pvm.pl  lub pod numerem telefonu 513 289 260.  

🎞 Szczegółowe informacje oraz regulamin: https://bit.ly/2K2VNvS

🥃🍹🍸 Na Gości Kina czekają niespodzianki – kupony rabatowe do Baru 3/4 (odać link https://www.facebook.com/bartrzyczwarte/ ) oraz do Sklep Alembik ( dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ )
 

Ilość miejsc ograniczona! 

 

Kolejne seanse (w każdy piątek):
 

24 maja, godz. 20.45 – 23.45 – “Frank” 

31 maja, godz. 20.45 – 23.45  – “Szukając Vivian Maier 

17 maja zapraszamy na kolejny film z cyklu “Seanse ze sztuką w tle” w ramach piątkowych wieczorów filmowych w Muzeum Polskiej Wódki!  

Tym razem przygotowaliśmy dla Was film “Sugar Man”.

Opis filmu: 

📽 Uniwersalna i zaskakująca opowieść o potędze przypadku i roli szczęścia w ludzkim życiu. Ten trzymający w napięciu film przedstawia niewiarygodną, pełną niespodzianek, a do tego prawdziwą historię życia Sixto Rodrigueza, piosenkarza, któremu wróżono karierę większą niż Bobowi Dylanowi, a o którym… nikt nie słyszał.

🎞 Pod koniec lat 60. w jednym z barów w Detroit dwóch uznanych producentów muzycznych usłyszało nieznanego piosenkarza o wielkim talencie. Nagrali z nim album, licząc że z miejsca stanie się gwiazdą. Jednak płyta okazała się fiaskiem: nie chciał jej kupować dosłownie nikt. Piosenkarz wkrótce zniknął bez śladu, jeśli nie liczyć plotki o jego przedziwnym samobójstwie podczas koncertu.

🎬 Kilka lat później pirackie kopie jego płyty trafiły do podzielonej apartheidem Południowej Afryki. W ciągu dwóch dekad odniosły tam niewiarygodny sukces, bijąc rekordy sprzedaży Elvisa Presleya i Rolling Stonesów, choć sam piosenkarz nigdy się o tym nie dowiedział. Dwaj południowoafrykańscy fani postanowili odkryć, co naprawdę stało się z ich idolem i bohaterem. Śledztwo zaprowadziło ich do prawdy bardziej niezwykłej, niż wszystkie mity krążące wokół artysty znanego jako Rodriguez. Ten film to opowieść o jego niezwykłych losach, a także o nadziei, inspiracji i potędze muzyki.
 

BILETY: 

🎬 Bilety w cenie 20 złotych dostępne w Sklep Alembik (dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ ), który znajduje się w budynku Muzeum Polskiej Wódki. 
🎥 Rezerwacje mailowe: kino@pvm.pl  lub pod numerem telefonu 513 289 260.  

🎞 Szczegółowe informacje oraz regulamin: https://bit.ly/2K2VNvS

🥃🍹🍸 Na Gości Kina czekają niespodzianki – kupony rabatowe do Baru 3/4 (odać link https://www.facebook.com/bartrzyczwarte/ ) oraz do Sklep Alembik ( dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ )
 

Ilość miejsc ograniczona! 

 

Kolejne seanse (w każdy piątek):
 

24 maja, godz. 20.45 – 23.45 – “Frank” 

31 maja, godz. 20.45 – 23.45  – “Szukając Vivian Maier 

Wystawa “Gramy ‘925”, Muzeum Biżuterii Współczesnej, 11-25.05.2019, , 12.00 – 20.00

Pokonkursowa wystawa wyróżnionych prac z cyklu “Gramy ‘925”.


Tematem i inspiracją w konkursie biżuterii była muzyka.


Więcej o wystawie i artystach dowiecie się odwiedzając Muzeum Biżuterii Współczesnej w Centrum Praskim Koneser.

Po raz pierwszy zaprosiliśmy do współpracy Galerię Nieformalną, która zaprezentuje swoje zbiory.

Tym razem można będzie je nabyć do swoich kolekcji….


Serdecznie zapraszamy!

Data: 11-25.05.2019

Godziny: 12.00  – 20.00

Lokalizacja: Pasaż Konesera, lok. 20

Zapisy: Wstęp wolny!

Kontakt: https://www.facebook.com/events/438831293357004/

31 maja zapraszamy na już ostatni film – “Szukając Vivien Maier” z cyklu projekcji filmowych “Ze sztuką w tle w ramach piątkowych wieczorów filmowych w Muzeum Polskiej Wódki!  

Opis filmu: 

📽 „Szukając Vivian Maier” to film pokazywany na festiwalach całego świata – od Toronto i Berlina, po Miami i Rio de Janeiro – przedstawiający niewiarygodną, ale prawdziwą historię życia Vivian Maier, wybitnie uzdolnionej, a zarazem bardzo tajemniczej kobiety, która skrywała przed światem swój wielki talent.

Całe życie pracowała jako skromna niania, opiekując się dziećmi z zamożnych rodzin. Nikt nie zwracał uwagi na to, że każdego dnia, w każdej wolnej chwili, robiła setki zdjęć, których nigdy nikomu nie pokazała, a większości nawet nie wywołała. Nikt nie wiedział o jej życiowej pasji, dzięki której stała się znana na całym świecie.

Kilka lat temu, zaraz po śmierci Maier, przypadkowo odkryto kontener, w którym przechowywała swoje prace. Znaleziono w nim ponad 100 000 negatywów zawierających zdjęcia, których nikt wcześniej nie widział, a które wkrótce wywołały furorę na całym świecie. Maier z dnia na dzień została uznana za jedną z najważniejszych artystek XX wieku, a światowe galerie ustawiły się w kolejce, by pokazywać jej prace.

🎞 Kim była kobieta, która nikomu nie zdradziła swojej pasji? Czy zdawała sobie sprawę ze swojego talentu? Jaką skrywała tajemnicę? 
 

BILETY: 

🎬 Bilety w cenie 20 złotych dostępne w Sklep Alembik (dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ ), który znajduje się w budynku Muzeum Polskiej Wódki. 
🎥 Rezerwacje mailowe: kino@pvm.pl  lub pod numerem telefonu 513 289 260.  

🎞 Szczegółowe informacje oraz regulamin: https://bit.ly/2K2VNvS

🥃🍹🍸 Na Gości Kina czekają niespodzianki – kupony rabatowe do Baru 3/4 (odać link https://www.facebook.com/bartrzyczwarte/ ) oraz do Sklep Alembik ( dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ )
 

Ilość miejsc ograniczona! 

31 maja zapraszamy na już ostatni film – “Szukając Vivien Maier” z cyklu projekcji filmowych “Ze sztuką w tle w ramach piątkowych wieczorów filmowych w Muzeum Polskiej Wódki!  

Opis filmu: 

📽 „Szukając Vivian Maier” to film pokazywany na festiwalach całego świata – od Toronto i Berlina, po Miami i Rio de Janeiro – przedstawiający niewiarygodną, ale prawdziwą historię życia Vivian Maier, wybitnie uzdolnionej, a zarazem bardzo tajemniczej kobiety, która skrywała przed światem swój wielki talent.

Całe życie pracowała jako skromna niania, opiekując się dziećmi z zamożnych rodzin. Nikt nie zwracał uwagi na to, że każdego dnia, w każdej wolnej chwili, robiła setki zdjęć, których nigdy nikomu nie pokazała, a większości nawet nie wywołała. Nikt nie wiedział o jej życiowej pasji, dzięki której stała się znana na całym świecie.

Kilka lat temu, zaraz po śmierci Maier, przypadkowo odkryto kontener, w którym przechowywała swoje prace. Znaleziono w nim ponad 100 000 negatywów zawierających zdjęcia, których nikt wcześniej nie widział, a które wkrótce wywołały furorę na całym świecie. Maier z dnia na dzień została uznana za jedną z najważniejszych artystek XX wieku, a światowe galerie ustawiły się w kolejce, by pokazywać jej prace.

🎞 Kim była kobieta, która nikomu nie zdradziła swojej pasji? Czy zdawała sobie sprawę ze swojego talentu? Jaką skrywała tajemnicę? 
 

BILETY: 

🎬 Bilety w cenie 20 złotych dostępne w Sklep Alembik (dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ ), który znajduje się w budynku Muzeum Polskiej Wódki. 
🎥 Rezerwacje mailowe: kino@pvm.pl  lub pod numerem telefonu 513 289 260.  

🎞 Szczegółowe informacje oraz regulamin: https://bit.ly/2K2VNvS

🥃🍹🍸 Na Gości Kina czekają niespodzianki – kupony rabatowe do Baru 3/4 (odać link https://www.facebook.com/bartrzyczwarte/ ) oraz do Sklep Alembik ( dodać link https://www.facebook.com/SklepAlembik/ )
 

Ilość miejsc ograniczona! 

🥃🍹🍸 Thirsty Thursday, party with DJ Robak at the Moxy Warsaw Hotel Praga, 7:00 p.m. – 11:00 p.m.   

——————————————————————————————-

FREE PASS
START: 16.05 | THURSDAY | 7 PM

It’s Thursday and we are thirsty! Join us for Thirsty Thursday with DJ Robak, who will play chillout house music🥂 

🥃🍹🍸 Thirsty Thursday, impreza z Dj Robak w hotelu Moxy Warsaw Praga, godz. 19:00 – 23:00   

WJAZD: DARMOSZKA
START: 16.05 | CZWARTEK | 19:00

Jest czwartek i jesteśmy spragnieni! Wpadajcie na Thirsty Thursday z DJ Robak, która zagra dla Was chilloutowe hałsiki 🥂 

🤩 Warsztat: Voguing z Jakiem w hotelu Moxy Warsaw Praga, godz. 19:00 – 21:00   

 

WJAZD: DARMOSZKA
START: 30.05 | CZWARTEK | 19:00

Oszaleliśmy na punkcie Voguingu! Przyjdź i wymieć na warsztatach z Jakiem 💃🏻

Zajęcia poprowadzi Yevgeniy “Jake” Glazkov:
wieloletni tancerz, który spróbował już prawie wszystkich stylów tanecznych. W voguingu pokochał to jak ekspresyjna jest ta technika taneczna.

💄🧖‍♀️🧖‍♂️🤩 Workshop: Festival MAKE UP with Natasha at the Moxy Warsaw Praga Hotel, 7:30 p.m. – 9:30 p.m.   

 

——————————————————————————————-
FREE PASS
START: 30.05 | THURSDAY | 7 PM

We are sooo into Voguing right now! Come and slay at the workshop with Jake 💃🏻

Workshop will be let by Yevgeniy “Jake” Glazkov:
a long-time dancer who has already tried almost every dance style. In voguing he loves how expressive this dance technique is.
FREE PASS
START: 23.05 | THURSDAY | 7.30 PM

Catch Moxchella vibes at our festival make-up workshop with Natasha 🌺 We provide glitters and glue. Bring your own make up set and brushes.

💄🧖‍♀️🧖‍♂️🤩 Workshop: Festival MAKE UP with Natasha at the Moxy Warsaw Praga Hotel, 7:30 p.m. – 9:30 p.m.   

 

——————————————————————————————-
FREE PASS
START: 30.05 | THURSDAY | 7 PM

We are sooo into Voguing right now! Come and slay at the workshop with Jake 💃🏻

Workshop will be let by Yevgeniy “Jake” Glazkov:
a long-time dancer who has already tried almost every dance style. In voguing he loves how expressive this dance technique is.
FREE PASS
START: 23.05 | THURSDAY | 7.30 PM

Catch Moxchella vibes at our festival make-up workshop with Natasha 🌺 We provide glitters and glue. Bring your own make up set and brushes.

Czwartek, 16 maja Warsztaty z wyplatania makramy w Polish Design, godz. 17:30 – 20:30   

 

Zapraszamy serdecznie na kreatywny warsztat z plecenia makram.
Warsztaty poprowadzi Marta Zakrzewska – autorka bloga Marheri Crafts (dodać link https://www.facebook.com/marhericrafts/ oraz właścicielka makramowej pracowni.

Pod okiem Marty możecie wykonać swoją pierwszą makramową dekorację na ścianę.

Warsztaty obejmują:
• wszystkie niezbędne materiały,
• 2,5 godziny zajęć,
• naukę podstawowych wiązań makramy,
• mnóstwo inspiracji. 

 

Liczba miejsc ograniczona.
Cena: 180 pln 
Miejsce: POLISH DESIGN, Centrum Praskie Koneser

Prosimy o zgłoszenia na maila dominika@pl-design.pl bądź pod numerem telefonu 501533 849.

Do zobaczenia!

Czwartek, 16 maja Warsztaty z wyplatania makramy w Polish Design, godz. 17:30 – 20:30   

 

Zapraszamy serdecznie na kreatywny warsztat z plecenia makram.
Warsztaty poprowadzi Marta Zakrzewska – autorka bloga Marheri Crafts (dodać link https://www.facebook.com/marhericrafts/ oraz właścicielka makramowej pracowni.

Pod okiem Marty możecie wykonać swoją pierwszą makramową dekorację na ścianę.

Warsztaty obejmują:
• wszystkie niezbędne materiały,
• 2,5 godziny zajęć,
• naukę podstawowych wiązań makramy,
• mnóstwo inspiracji. 

 

Liczba miejsc ograniczona.
Cena: 180 pln 
Miejsce: POLISH DESIGN, Centrum Praskie Koneser

Prosimy o zgłoszenia na maila dominika@pl-design.pl bądź pod numerem telefonu 501533 849.

Do zobaczenia!

💄🧖‍♀️🧖‍♂️🤩 Workshop: Festival MAKE UP with Natasha at the Moxy Warsaw Praga Hotel, 7:30 p.m. – 9:30 p.m.   

 

——————————————————————————————-

FREE PASS
START: 23.05 | THURSDAY | 7.30 PM

Catch Moxchella vibes at our festival make-up workshop with Natasha 🌺 We provide glitters and glue. Bring your own make up set and brushes.

💄🧖‍♀️🧖‍♂️🤩 Warsztat: Festiwalowy MAKE UP z Natashą w hotelu Moxy Warsaw Praga, godz. 19:30 – 21:30   

WJAZD: DARMOSZKA
START: 23.05 | CZWARTEK | 19:30

💄 Złap klimat Moxchella na warsztatach z festiwalowego makijażu z Natashą 🌺 Zapewniamy brokat i klej. Przynieś swoje kosmetyki i pędzle. 🤩

The Long Night of Museums 2019, Polish Vodka Museum, 18.05.2019, , 10.00 p.m. – 23.59 p.m.

 

🍸 The Long Night of Museums 2019 in the Polish Vodka Museums! 🍸

On May 18th visit the only real Polish Vodka Museum.

What will be waiting for you on the spot?

– You will find out, among other things, where the name “vodka” came from, what significance it had in the history of Poland and what materials and processes allow its production.

– You will see unique exhibits and learn about traditional Polish customs and toasts.

– We will also tell you about responsible alcohol consumption.

– Moreover, the Wedel Chocolate Pump Room will welcome you with a wide range of sweets.

– The Slow Festival will take care of the cultural feast by inviting you to exceptional concerts at Konesera Square and a rally of historic Citroens. http://www.slowweekend.pl/program/

Find out more at https://muzeumpolskiejwodki.pl/aktualnosci/noc-muzeow-2019-w-muzeum-polskiej-wodki/

🥂 The beginning of The Long Night of Museums 2019 will take place at 8.00 p.m.

🥂 Last entrance at midnight.

🥂 A queue is obligatory – no booking possible.

🥂 Excursions will start every 15 minutes. Each trip will be guided by a guide.

🥂 Each visitor will receive a special armband entitling them to visit the museum at a specific time.

🥂 Sightseeing time: 60 min.

🥂 Tasting for volunteers: 10 min.

🥂 Minors are only allowed in the adults’ care.

See you in Prague!

Date: 18.05.2019

Hours: 8.00 p.m. – 11.59 p.m.

Location: plac Konesera 1, Polish Vodka Museum

Recordings: Tickets https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/  and reservations +48 (22) 419 31 50

Contact: https://muzeumpolskiejwodki.pl/aktualnosci/noc-muzeow-2019-w-muzeum-polskiej-wodki/?fbclid=IwAR2rAgRgRgVuKen2q_Wpzv85vZAre8B6hBRm07jn8CY2ZP6SXxyirAZO9fXPs

Noc Muzeów 2019, Muzeum Polskiej Wódki, 18.05.2019, , 20.00 – 23.59

 

🍸 Noc Muzeów w Muzeum Polskiej Wódki ! 🍸

Odwiedzicie jedyne, prawdziwe Muzeum Polskiej Wódki już 18 maja.

Co będzie czekać Was na miejscu?

 • Dowiecie się między innymi tego, skąd wzięła się nazwa „wódka”, jakie miała znaczenie w historii Polski oraz jakie surowce i procesy pozwalają na jej produkcję.
 • Zobaczycie unikatowe eksponaty i poznacie tradycyjne polskie obyczaje oraz toasty.
 • Opowiemy Wam także o odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.
 • A ponadto Pijalnia Czekolady Wedel ugości oczekujących bogatą ofertą słodkiego co nieco.
 • Slow Festival zadba o ucztę kulturalną, zapraszając na wyjątkowe koncerty na Placu Konesera oraz zlot zabytkowych Citroenów. http://www.slowweekend.pl/program/


Więcej na https://muzeumpolskiejwodki.pl/aktualnosci/noc-muzeow-2019-w-muzeum-polskiej-wodki/

🥂 Rozpoczęcie Nocy Muzeów 2019 nastąpi o godz. 20:00.
🥂 Ostatnie wejście o północy.
🥂 Obowiązuje kolejka – nie ma możliwości rezerwacji.
🥂 Wycieczki będą rozpoczynać się co 15 min. Każda wycieczka prowadzona będzie przez przewodnika.
🥂 Każdy zwiedzający otrzyma specjalną opaskę upoważniającą do zwiedzania muzeum o określonej godzinie.
🥂 Czas zwiedzania: 60 min.
🥂 Degustacja dla chętnych: 10 min.
🥂 Osoby niepełnoletnie wchodzą tylko pod opieką dorosłych.

Widzimy się na Pradze!

Data: 18.05.2019

Godziny: 20.00  – 23.59

Lokalizacja: plac Konesera 1, Muzeum Polskiej Wódki

Zapisy: Bilety https://bilety.muzeumpolskiejwodki.pl/ oraz rezerwacje +48 (22) 419 31 50

Kontakt: https://muzeumpolskiejwodki.pl/aktualnosci/noc-muzeow-2019-w-muzeum-polskiej-wodki/?fbclid=IwAR2rAgRgVuKen2q_Wpzv85vZAre8B6hBRm07jn8CY2ZP6SXxyirAZO9fXPs

Art Sułek Space to miejsce, gdzie można zapoznać się ze sztuką Marka Sułka oraz innych artystów tworzących na Pradze. Są tu rzeźby, obrazy, grafiki, sztuka użytkowa oraz unikalne miniaturki Praskich Aniołków.

Podczas Nocy Muzeów będzie można spotkać się i porozmawiać z artystami wystawiającymi swoje prace w Art Sułek Sułek Space.

WARSZTATY
Odbędą się warsztaty kreatywne kolażowo-rysunkowe dla dzieci i dorosłych. Wszystkie materiały na miejscu, umiejętności plastyczne nie są wymagane! (poprowadzi Marta Bystroń)

ZDJĘCIA Z GADŻETAMI
Dla naszych gości będzie też możliwość wykonania pamiątkowego selfie z gadżetami wykonanymi przez artystkę.

Zapraszamy na Pragę! Centrum Praskie Koneser!

Data: 18.05.2019

Godziny: 19.00  – 23.00

Lokalizacja: plac Konesera 2, vis-à-vis Muzeum Polskiej Wódki

Zapisy: Wstęp wolny!

Kontakt: https://www.facebook.com/events/887628638287714/

Animalove – fair for animal lovers, 09.06.2019, 10.00 a.m. – 7.00 p.m.

We love animals!

Therefore, we create a fair where you will find everything your pets need, learn about their health, proper diet and behavior, help those in need, spend good time with people who also love them!

Animalove Fair is a animal lovers’s meeting: every keeper of dogs, cats, birds, rodents, reptiles, fish, insects and other pets will find here original, unique, often unavailable to the general, sales products and accessories for their little ones.


ABOUT THE FAIR:

Animalove is the only animal fair in Poland that focuses on supporting owners in their daily lives with their pets.

More than 100 exhibitors will provide you with everything your pet needs:

 • daily and specialty feeds
 • delicacies
 • beds
 • care accessories
 • toiletries
 • and many other animal products

Mostly from Polish manufacturers, brands and companies. We support Polish and local businesses and want to show that our market has a lot to offer.

Together with the renovated Centrum Praskie Koneser we will serve you and your pets a day full of attractions in a modern way.

ZONES:

 • purchases
 • workshops
 • shows
 • charity actions
 • relaxation
 • In addition, we are preparing for you contests, surprises and welcome bags.

We also want to help homeless animals – that is why we will invite organizations that provide professional help to homeless and needy animals.

We want to promote the adoption of non-racial animals, support the sterilization of wild animals, and raise awareness of the real needs of small organizations dealing with the  animals’ help.

Our program will soon include even more attractions!

We invite you to visit the event’s website: https://www.facebook.com/events/2897023610522007/ 

And at www.animalove.net

Date: 09.06.2019

Hours: 10.00 a.m. – 7.00 p.m.

Location: Pasaż Konesera, Laboratorium

Registration: Free

Contact: https://www.facebook.com/events/2897023610522007/ animalove@animalove.net

 

Animalove – targi dla miłośników zwierząt, 09.06.2019, 10.00 – 19.00

Kochamy zwierzęta!

Animalove to wyjątkowe spotkanie miłośników zwierząt. Chcemy zadbać o zwierzęta, ale również pomóc tym pupilom, którzy naszego wsparcia potrzebują.
Na naszych targach znajdziecie akcesoria dla zwierząt, karmy i inne produkty, dzięki którym naszym zwierzętom będzie żyło się z nami jak najlepiej!

Misją Animalove jest również  pomaganie bezdomnym zwierzętom i promowanie ich adopcji i sterylizacji. Do współpracy zaprosiliśmy organizacje pomocowe, które opowiedzą o swoich działaniach i potrzebach oraz profesjonalistów, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą o żywieniu i zachowaniu naszych czworonożnych przyjaciół.

Wstęp na targi i na wszystkie wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.

Zapraszamy na wykłady i rozmowy:

11.30  Przewodnik spacerowy – czyli jak wyjść z psem na idealny spacer?– behawiorystka Zosia Zaniewska, prowadząca swoją psią szkołę Psiedszkole, opowie jak zrobić naszemu psu idealny spacer. Poruszymy temat ciągnięcia na smyczy, zjadania śmieci oraz szczekania na inne psy.

12.00 Ala Milewska, behawiorystka i  autorka projektu „Co mówi pies”, współpracująca na codzień z portalempies na urlopie” – opowie o psiej komunikacji i na podstawie filmów pokaże nam, jak często mylimy się w jej interpretacji.

Na wykładzie dowiemy się: Jak psy mówią i jak je dobrze rozumieć? Po czym poznać, że pies jest zestresowany, zły, radosny, niepewny, podekscytowany?

13.30 Nina Sieniarska z Fundacji Koty Z Grochowa opowie nam w jakim wieku kociak powinien trafić do domu i dlaczego, jakich błędów uniknąć w opiece nad kociakiem, jak przygotować dom na pojawienie się kota?

14.30 Lab rescueadopcje zwierząt laboratoryjnych, opowie o adopcji zwierząt laboratoryjnych: szczurów, myszy, świnek morskich i królików.

15.00 Do góry kotami – Joanna Szopińska opowie o domu bezpiecznym dla kota. Na co zwrócić uwagę na co dzień i przed wyjazdem, aby kot był bezpieczny?

16.00 ABC Żywienia kotów Surowe kotki – Agnieszka Cholewiak-Góralczyk  dietetyk psów i kotów opowie o zdrowym żywieniu kotów. Z tego wykładu dowiesz się jak prawidłowo żywić swojego kota, co powinno znaleźć się w jego misce, co mu służy, a co szkodzi. Omówimy wady i zalety różnych modeli żywienia, aby każdy mógł wybrać odpowiedni dla swojego kota i dla siebie. Dowiesz się też, co świadczy o tym, że Twój kot to 100% mięsożerca, który nie potrzebuje w swojej diecie żadnych węglowodanów.

17.00 Pruszkowski Dom Tymczasowy – Agnieszka Marks – opowie jak znaleźć dla siebie kota idealnego i jak przygotować się do adopcji? Na wykładzie dowiecie się:

– gdzie szukać dla siebie kota?

– jakimi kryteriami kierować się w wyborze kota, by stworzyć duet idealny?

– jakie są potrzeby kota w domu i w jaki sposób o nie zadbać?

– czego się spodziewać w ciągu pierwszych dni z kotem i jak pomóc mu się zadomowić?

– jak komunikuje się kot i jak się z nim zaprzyjaźnić?

– najczęściej popełniane błędy  – jak ich unikać?

 

17.30  Licealiści z Kozienic  opowiedzą o swojej pracy „Z Zielonym pomagasz, ratujesz- zwierzęta adoptujesz”. Młodzi ludzie uświadamiają lokalną społeczność o potrzebie i wadze adopcji oraz pomocy bezdomnym zwierzętom.

Zapraszamy na stronę wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/2897023610522007/

Oraz na stronę www.animalove.net

Patroni medialni i partnerzy:

Polsat Viasat nature

Radio Kampus

Magazyn Example

Warsawnow

Hiro

Ogarnięty

Uroda Życia

Warsawholic

Mówią na mieście

Pies na urlopie

Daj głos podcast

Psi Park

Koty z Grochowa

Kocie Sprawy

 

Zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu:
animalove@animalove.net

Data: 09.06.2019

Godziny: 10.00  – 19.00

Lokalizacja: Pasaż Konesera, Laboratorium

Zapisy: Wstęp wolny!

Kontakt: https://www.facebook.com/events/2897023610522007/ animalove@animalove.net

We invite everyone who wants to try tango!
With us everyone will be able to learn the basics very quickly under the guidance of instructors from the Argentinean Tang Academy!

Each evening we will start with learning the basics – at 19:00 – and then immerse ourselves in the music and atmosphere of the evening with other dancers. Tango is based on improvisation, fun, is not demanding and allows you to enjoy the moment.

Tango is a ballroom dance in the full sense of the word, so we invite all neighbors, friends and visitors to have fun together!

A glass of wine, conversations in nearby cafes and restaurants, enjoying the music – this is already TANGO.

We see each other every Wednesday at the same time on Konesera Square!

Free entrance for everyone!

Zapraszamy każdego, kto ma ochotę spróbować tanga!
U nas każdy będzie mógł bardzo szybko nauczyć się podstaw pod okiem instruktorów Akademii Tanga Argentyńskiego!

Każdy z wieczorów rozpoczynać będziemy nauką podstaw – o godzinie 19:00 – by następnie zanurzyć się w muzyce i atmosferze wieczoru wraz z innymi tańczącymi. Tango opiera się na improwizacji, zabawie, nie jest wymagający i pozwala cieszyć się chwilą.

Tango jest tańcem towarzyskim, w pełnym tego słowa znaczeniu, dlatego zapraszamy wszystkich sąsiadów, przyjaciół i odwiedzających na wspólną zabawę!

Kieliszek wina, rozmowy w pobliskich kawiarniach i restauracjach, delektowanie się muzyką – to już jest TANGO.

Widzimy się w każdą środę o tej samej porze na placu Konesera!

Wstęp wolny dla każdego!

Herbal Conference in Warsaw
LECTURES AND WORKSHOPS SCHEDULE
SATURDAY 25.05 – PLAC KONESERA – WORKSHOPS AND COMPETITIONS FOR CHILDREN – NECESSARY REGISTRATION – FREE!
Duration of each workshop: approx. 60 minutes. Necessary registration.
10.00 – 13.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people.
13.00 – 14.00 Workshops for young herbalists – classes for children on the cultivation of medicinal plants – a group of up to 20 participants, aged from 5 to 12 years – MSc S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy (Napieralski Gardening Farm)
14.00 – 16.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people
16.00 – 17.00 Making fruit and herbal teas – activities for children aged from 5 to 12 years, a group of up to 20 people.
SUNDAY 26.05 – PLAC KONESERA – WORKSHOPS AND COMPETITIONS FOR CHILDREN – NECESSARY REGISTRATION – FREE!
Duration of each workshop: approx. 60 minutes. Necessary registration.
10.00 – 12.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people
12.00 – 13.00 – Workshops for young herbalists – recognition of herbs and spices by smell and taste – activities for children aged 5 to 12 years, group of maximum 20 people.
13.00 – 14.00 – Young herbalist workshop – activities for children from the cultivation of medicinal plants – maximum group of 20 participants, aged from 5 to 12 years.
14.00 – 16.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people
16.00 – 17.00 – making fruit and herbal teas – activities for children aged from 5 to 12 years, a group of up to 20 people.
LECTURES:
Saturday 25.05, 9.00 am – 6.00 pm – Butelkownia
A FULL-DAY TICKET FOR ALL LECTURES AND ENTRY TO THE SHOW – 50 PLN PER PERSON
9.00 – 10.00 In a good tradition – Wines and medicinal juices – MSc B. Byczkiewicz
10.00 – 11.00 Herbs in oncological diseases – Dr. N. Sendkowska – Wysocka
11.00 – 12.00 Herbs in the therapy of liver and pancreas diseases – MA A. Ciółkowski
12.00 – 13.00 Phytotherapy in aesthetic medicine and anti-age medicine – MSc H. Jurkowska
13.00 – 14.00 Medical cannabis a new opportunity for Polish patients – Professor J.Jawny, MD, Ph.D.
14.00 – 15.00 Safety of using herbs by children – MA M. Stępniak
15.00 – 16.30 Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu boreliozy oraz nowoczesne rozwiązania fitoterapii w boreliozie – Akademia Boreliozy
16.30 – 17.30 Health or death – murderous properties of plants – MSc B. Byczkiewicz
17.30 – 18.30 Herbal recipes for children according to S. Korżawska – MA A. Kaśków
18.30 – 19.00 Innovative solutions in 21st century medical care – MA M. Kalewski
19.00 – 19.45 Application of enzymatic therapies in chronic inflammatory states – Dr. A. Pietrzak, PhD
19.45 – 21.00 – Power of words, sounds and herbs – herbalist S. Olszewski – lecture combined with a gong concert at the end of the first day of lectures
Saturday 25.05, 9.00 am – 6.00 pm – Butelkownia
A FULL-DAY TICKET FOR ALL LECTURES AND ENTRY TO THE SHOW – 50 PLN PER PERSON
9.00 – 10.00 Herbs for Women – Dr. K. Smoderek
10.00 – 11.00 Bioactive substances in food as an element of health and vitality prophylaxis – dietician MA D. Molenda
11.00 – 12.00 – Danger of using nano-products in phytotherapy. What is the risk of this? – MSc R. Pawłowski
12.00 – 13.00 Herbal medicine in pregnancy, breastfeeding and early childhood – Dr. E. Kuchowicz
13.00 – 14.00 Cholesterol – facts and myths, phytotherapy – MA E. Bird
14.00 – 15.00 First steps in aromatherapy -lic M. Pilecka
15.00 – 16.00 Plant compounds in the prevention and therapy of eye diseases – MA A. Bober
16.00 – 17.00 Interactions of herbs with medicines or how to safely use herbal medicinal preparations – MSc B. Byczkiewicz
17.00 – 18.00 Why people used to eat nettle? – Dr. M. English Gifts of Nature, Herbal Corner
18.00 – 18.45 Application of ozone therapy in civilization diseases of the XXI century – Dr. Sz. Glacier
18.45 – 19.30 Harmony and balance in motherhood and family. Principles of healthy lifestyle in everyday life – coach of healthy lifestyle – MA I. Stępniak
THE PLAN OF THE WORKSHOP:
Saturday 25.05, 9.00 am – 6.00 pm – Bottling House Hall
EACH WORKSHOP PAID 30 PLN/PERSON – NECESSARY REGISTERS
9.00 – 10.00 How to make functional tea – herbal mixtures for various ailments – a group of up to 30 adults.
10.00 – 11.00 Workshops on breeding and cultivation of medicinal and spice plants – classes for adults, group up to 30 people – MSc S. Barłoga, Horticultural Farm Napieralski
11.00 – 12.00 Herbal teas from fresh herbs – how to compose aromatic tea from the surrounding medicinal plants – activities for adults, group up to 30 people – MSc S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy (Horticultural Farm Napieralski)
12.00 – 13.00 Functional teas by Natura Wita – how to compose aromatic fruit and herbal infusions.
13.00 – 14.00 How to make a home herbal medicine cabinet – we prepare ointments, creams, powders, infusions – Dr. N. Sendkowska – Wysocka.
14.00 – 15.00 Soap workshops J.Szczepańska – Rożek
15.00 – 16.00 Workshops of ensiling and fermentation – N. Dąbrowska
17.30 – 18.30 Herbs in the kitchen – medicinal plants in spices, sauces, vinegars – MA ph. M. Stępniak.
BIO-COSMETIC WORKSHOP – 90 MINUTES FACULTIES – RUN BY CO-AUTHORS OF THE COSMETICS BRAND
PAID WORKSHOP 110 PLN/PERSON – A GROUP OF UP TO 30 PEOPLE, NECESSARY REGISTRATION
SATURDAY 25.05, 4 P.M. – 5.30 P.M., BUTELKOWNIA
During this workshop, participants will compose a package of natural cosmetics based on herbs:
– herbal vinegar for hair rinsing
– herbal facial cleanser without any chemical cleaning agents – just herbs, and will even remove waterproof makeup
– face cream – created for individual skin needs – each of the participants receives their own cream box with selected active substances according to their needs and requirements of their skin.
– edible lip balm
Classes conducted by well-known propagators of herbalism and natural cosmetics, often frequenting TV programs on TVP and TVN – Marta Remplewicz and Zofia Marciniak. For 15 years associated with the creation of herbal cosmetic products brand DLA.
Sunday 26.05, 9.00 am – 6.00 pm – Butelkownia
EACH WORKSHOP PAID 30 PLN/PERSON – NECESSARY REGISTERS
9.00 – 10.00 Apitherapy – use of preparations based on bee products in a home medicine cabinet – MA A. Kaśków
10.00 – 11.00 Natur Wita – how to make a fruit and herbal infusion for health and beauty.
11.00 – 12.30 The use of medical resuscitation in therapies for treating blunt injuries – lic. B. Szmigielska
12.30 – 13.30 Herbal hydrolates – preparation and application in home care – MA B. Byrka Lewandowska, Danowiec.
13.30 – 15.00 Herbal cleaning in spring – create your own herbal mixture – MA R. Stono – Ciółkowska.
15.00 – 16.30 Workshops on breeding and cultivation of medicinal and spice plants – classes for adults, group up to 30 people – S. Barłoga, MSc, Ogrodnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy (Napieralski Gardening Farm)
16.30 – 17.30 Herbal dried fragrances for aromatizing wardrobes, rooms – group of up to 30 people.
HERBAL CONSULTATIONS:
HERBAL CONSULTATIONS: SATURDAY – SUNDAY – BUTELKOWNIA, 11.00 AM – 5.00 PM
Herbalists, phyto-therapists and nutritionists are at your disposal, without the need for prior registration – the cost of consultation is determined individually.

THE COST OF PARTICIPATION:
activities for children and open-air fairs/courtyards – FREE OF CHARGE J
show ticket – hall – 10 zł
a whole lecture day with entering the show – 50 zł
each workshop (optional) – 30 zł
bio-cosmetic workshop – 110 zł
PAYMENT ACCOUNT NUMBER:

Instytut Zielarstwa s.c.
mBank, account number: 41 1140 2004 0000 3702 7648 2844
the transfer title should include the participant’s name and surname and selected activities.

Participation’s registration and declaration and additional information:

tel: 729 15 15 00 or 660 911 880
e-mail: zielarskamajowka@poczta.fm

On Saturday, June 1st, we invite all fans and owners of American motorcycles and cars to the first of the following events
“American Motorization’s Connoisseurs Meeting.”

We want to introduce you to beauty of these machines and their unique sound.

Schedule:
12.00 – Beginning of the event
16.00 – Motorcycle parade
18.00 – Rock bands concerts
22.00 – End of the event

The event will be hosted by Marek Siudym.

Zapraszamy miłośników oraz posiadaczy amerykańskich motocykli i samochodów na pierwsze “Spotkanie Koneserów Amerykańskiej Motoryzacji”. Chcemy przybliżyć Wam wielkość i piękno tych maszyn oraz ich wyjątkowy dźwięk!

👉 Gdzie: Centrum Praskie Koneser
👉 Kiedy: 01 czerwca 2019
👉 Godz.: 12.00 – 22.00

Wstęp wolny!

Imprezę poprowadzi najwierniejszy harleyowiec, aktor Marek Siudym.

Harmonogram i atrakcje:
12.00 – Rozpoczęcie imprezy
16.00 – Parada motocykli
18.00 – 22:00 – Koncerty:

18.00 Graphotype
19.00 Red Colt
20.00 ERELES
21.00 Sixty’Sin

Przygotowaliśmy dla Was całą masę atrakcji! Oto one:

– wystawa motocykli customowych
– wystawa klasycznych samochodów amerykańskich
– zwiedzanie zakładów Koneser – 3 wejścia (13.00, 15.00, 17.00), limit wejść 25 na każdą godzinę, wejściówki na stoisku Jack’s Motorcycles
– wystawcy z branży motoryzacyjnej i rękodzieła
– Parada Motocykli – start z ulicy Ząbkowskiej
– muzyka na żywo
– konkursy (wśród nagród między innymi bilety na Motorcycles Show w Ptak Warsaw Expo 2020, zestawy gadżetów Jack’s Motorcycles, 2 nagrody główne – harley na weekend i wyprawa po Costa Blanca w Hiszpanii.
– atrakcje dla dzieci

 

Koneser’s Farmer’s Market every Saturday!

We are happy to invite you to the Koneser’s Farmer’s Market, which will take place at the Centrum Praskie Koneser.
This is the first place of this kind on the right side of the Vistula. With food from reliable producers, whom we know and trust.
We want to create a cuisine straight from the real farmer. Without middlemens.
🥚🧀🍞🥦🍅🍏🍐🍒🥕🥔
This spring, at plac Konesera, you will be able to buy vegetables, fruits, preserves, fish, cheese and meat products, honey, sweets and semi-prepared products directly from their producers – farmers and regional and traditional food’s producers .

There will also be handicraft workshops and attractions for children! 👧👦 More information at www.koneser.eu.

From May 11th to end of June, the market will be held on Saturdays between 8:00 a.m. to 4 p.m.

Welcome!

More information: www.koneser.eu/targ-rolny-konesera/

Contact: targ@sialababamak.pl

Targ Rolny Konesera co sobotę!

Z radością zapraszamy na Targ Rolny Konesera, który odbywać się będzie na terenie Centrum Praskiego Koneser, a dokładnie na placu Konesera.
To pierwsze tego rodzaju miejsce po prawej stronie Wisły, z jedzeniem od sprawdzonych producentów, których znamy i którym ufamy.
Chcemy stworzyć kuchnię prosto od człowieka, od prawdziwego rolnika. Bez pośredników.

🥚🧀🍞🥦🍅🍏🍐🍒🥕🥔

Tej wiosny na placu Konesera można będzie kupować warzywa, owoce, przetwory, ryby, sery i wędliny, miody, słodycze oraz produkty garmażeryjne bezpośrednio od ich wytwórców – rolników i producentów żywności regionalnej i tradycyjnej.

👧👦 Szukajcie na www.koneser.eu

Od 11 maja do końca czerwca, targ odbywać się będzie w soboty, w godz. 10:00-18:00.

Zapraszamy!

Więcej informacji: www.koneser.eu/targ-rolny-konesera/

Kontakt: targ@sialababamak.pl

Anna Drabczyńska – projektantka mody i jednocześnie stylistka, tworzy na co dzień w swoim atelier Studio Mody Fabryka Jakości, mieszczące się na bielskiej starówce. Jej kolekcje można zobaczyć między innymi podczas edycji Warsaw Fashion Week , Fashion Philosophy – Fashion Week w Łodzi, Fashion Meeting we Wrocławiu czy Neo Fashion Jamboree w Bielsku-Białej. Ubiera kobiety i mężczyzn z całej Polski, ale też z Berlina czy Londynu.

Znakiem rozpoznawczym projektantki jest łączenie klasyki i sportu, a także prostota kroju, bardzo dobra jakość tkanin i zabawa dodatkami, które sprawiają, że mając jedną rzecz i odpowiednio ją zestawiając, możemy wykorzystać na wiele okazji.

ANNA DRABCZYŃSKA

POLISH DESIGN to przestrzeń znajdująca się w Centrum Praskim Koneser, w której znajdziecie starannie wyselekcjonowane polskie marki. W swojej ofercie POLISH DESIGN proponuje modę oraz dodatki, ceramikę, grafiki i inne formy twórczości. To także przestrzeń organizująca cykliczne warsztaty oraz spotkania z projektantami i artystami łączącymi różne formy twórczości. Polish Design to przestrzeń przyjazna dla każdego, kochająca ludzi i …. przyjazna zwierzętom. Polish Design to przestrzeń zmieniająca się, otwarta i wspierająca, dla wszystkich.

Polish Design to  3 strefy:

 • POLISH DESIGN OFF WEDDING – to przestrzeń, w której znajdują się polskie marki, tworzące unikalną destynację dla alternatywnej mody ślubnej. To również miejsce, w którym znajdziecie suknie wieczorowe  i okazjonalne, biżuterię oraz wyjątkowe dodatki. To pierwsze takie miejsce na mapie Warszawy, w którym  otrzymacie kompleksową usługę podczas tworzenia własnych kreacji na specjalne okazje. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Wam w przygotowaniu się do Twojego wielkiego wydarzenia, pomagając w wyborze wymarzonej sukni, dodatków, biżuterii, także przy florystki i fotografa. Zaplanowanie Twojego wyjątkowego wydarzenia może się odbyć również przy udziale Wedding Plannerki.

Ubieramy również mężczyzn, współpracując z zaprzyjaźnionymi markami i projektantami.

 • Polish Design PREMIUM – to miejsce, w ktorym znajdziecie wyjątkowe polskie marki, tworzące unikatowe projekty o wysokiej jakości. W ofercie Polish Design Premium znajdziecie wyselekcjonowaną odzież, akcesoria -torebki, bieliznę, biżuterię oraz . W tej strefie mniej znaczy więcej. Stawiamy na wysoki gatunek materiałów, wyjątkowe kolekcje, minimalistyczne wzornictwo oraz lokalną produkcję, wspierając się wzajemnie.
 • Polish Design COLORFUL – to przestrzeń w której moda mocno przenika się ze sztuką. To odważne kolory, wzory i konstrukcje. Artystyczne kolaboracje bez ograniczeń. To oferta dla wszystkich, dla Warszawy i turystów, dla zakupów zaplanowanych i impulsowych.

“Moda to to, co cztery razy do roku oferują ci projektanci. Styl to coś, co wybierasz sama”. – Lauren Hutton

INSTAGRAM

AnOther DESIGN jest oficjalnym, polskim dystrybutorem oryginalnych mebli, oświetlenia oraz dodatków najlepszych skandynawskich (w przeważającej mierze duńskich), włoskich oraz innych europejskich producentów. Oferowane przez nas produkty cenione są przez architektów i koneserów dobrego designu na całym świecie.

AnOther DESIGN to nie tylko sklep. Jesteśmy dumni, że oprócz sprzedaży, możemy także przekazywać swoim klientom swoją wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie z zakresu specyfikacji produktowej, architektury i dekoracji wnętrz oraz historii wzornictwa. Na tej stronie znajdziesz setki przedmiotów pieczołowicie opisanych przez naszych pracowników oraz liczne materiały dodatkowe tak, abyś mógł jak najlepiej poznać wybrany przez siebie produkt przed każdym zakupem. Podobnie odwiedzając nasze showroomy liczyć możesz na najbardziej profesjonalne doradztwo, by Twoje wnętrze było wyjątkowe tak, jak Ty. Codziennie pracujemy nad tym, by stawać się dla Ciebie jeszcze lepszymi.

Więcej informacji: tutaj.

ANNA PURNA to prostota, minimalizm i nowoczesny indywidualizm. Siłą naszej marki jest równoważenie nowych i unikalnych projektów z ponadczasową klasyką. Funkcjonalość naszych produktów, wzorowa konstrukcja oraz znakomita jakość to rdzeń naszego portfolio. Napędzani przez innowacje, staramy się zachować zasadę uniwersalności oraz przystępności naszych kolekcji, jednocześnie wkraczając do nowych, ekscytujących obszarów w projektach marki.

ANNA PURNA

Follow me to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, w którym oferujemy produkty, które skradły nasze serca: buty włoskich, francuskich i hiszpańskich producentów, torby wykonane z najlepszych jakości skór, piękne sukienki i wygodną odzież oraz biżuterię, która dopełni stylizacji.

Wierzymy, że wizyta w Follow me to nie tylko zakupy, ale również czas krótkiej rozmowy o tym, co lubimy, co nam się podoba i czego potrzebują nasze Klientki.

Więcej o kolekcji tutaj.

Moxy Warsaw Praga

Facebook

Opening soon!

Otwarcie wkrótce!

Pasaż Konesera
pl. Konesera 10a
03-736 Warszawa
509 336 091

Trade fair GUST GUST

During these two days in May, 11-12 May, the Prague Koneser Center will belong to the world-famous artists, all in order to attract as many art lovers and creative lifestyle as possible. Throughout the weekend, the best Polish artists, associated around the GUST GUST platform, will be waiting for visitors in the Laboratory. Their perfectly designed objects, hand-made with great love and care will make you pass indifferently!

In the space of GUST GUST Fair you will find, among others, clothes of Polish designers, natural cosmetics, beautiful ceramics, stunning jewellery, furniture, interior design accessories, posters, toys for children, lamps, women’s and men’s accessories, and real music connoisseurs will surely find something for themselves in the vinyl section!

The GUST GUST trade fair is a part of the JAFF Art & Design zone, curated by Dr Dawid Korzekwa, the founder of the GUSTGUST.com Internet platform, who supports and promotes high quality products, cosmetics and clothes from the best Polish designers.

GUST GUST trade fair is organized as part of Jazz Art Fashion Festival 2019, a festival with a long tradition that will turn the Koneser Prague Centre into a creative space for art, entertainment, emotions and artistic challenges. The fifth edition of JAFF will be exceptional in many respects!

Come with us!

If you have any questions about cooperation, presence at the fair or other interesting ideas – let us know: +48 668 307 304, jaff@gustgust.com

Of course, you’ll need to look here for more: www.gustgust.com

Tickets available on: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/jazz-art-fashion-festival/

 

More information:

https://www.facebook.com/events/633311873771317/

 

Targi GUST GUST

Podczas tych dwóch majowych dni, 11-12 maja, Centrum Praskie Koneser należało będzie do światowej sławy twórców, a wszystko po to, aby przyciągnąć jak najwięcej sympatyków sztuki i kreatywnego stylu życia. Przez cały weekend, w przestrzeniach Laboratorium, na odwiedzających czekać będą najlepsi polscy twórcy, zrzeszeni wokół platformy GUST GUST. Ich doskonale zaprojektowane przedmioty, wykonywane ręcznie z wielką miłością i starannością sprawią, że nie przejdziesz obojętnie!

W przestrzeni Targów GUST GUST znajdziesz między innymi ubrania polskich projektantów, naturalne kosmetyki, piękną ceramikę, oszałamiającą biżuterię, meble, dodatki do wystroju wnętrz, plakaty, zabawki dla dzieci, lampy, akcesoria damskie i męskie, a prawdziwi koneserzy muzyki z pewnością znajdą coś dla siebie w dziale z winylami!

Targi GUST GUST są częścią strefy Art&Design JAFF, której kuratorem jest dr hab. Dawid Korzekwa – założyciel platformy internetowej GUSTGUST.com która wspiera i promuje wysokiej jakości produkty, kosmetyki i ubrania od najlepszych polskich projektantów.

Targi GUST GUST organizowane są w ramach Jazz Art Fashion Festiwalu 2019, festiwalu o wieloletniej tradycji, który zmieni Centrum Praskie Koneser w twórczą przestrzeń sztuki, rozrywki, emocji i wyzwań artystycznych. Piąta edycja JAFF będzie pod wieloma względami wyjątkowa!

Bądźcie z nami!

Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące współpracy, obecności na targach lub inne ciekawe pomysły – dajcie znać: +48 668 307 304, jaff@gustgust.com

Oczywiście po więcej zaglądajcie tutaj: www.gustgust.com

Bilety dostępne na: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/jazz-art-fashion-festival/

Targi GUST GUST

11-12 maja

miejsce: Laboratorium Koneser

sob. 11.00-19.00, niedz. 11.00-19.00

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/633311873771317/

📣 THE FEAST “In this green! In this green!” – culinary and artistic event 📣 

We share what we have the besthome cooking, song and story! 😍 

 

 Welcome to the Centrum Praskie Koneser for a Feast “In this green! In this green“, which will be filled with regional dishes and regional music, as well as natural decorations associated with Easter and spring customs 

 

 The feast will be prepared by Monika Kucia together with housewives and traditional food producers from Podlasie, Mazovia and Podkarpacie.  

 

 Food and culinary presentations will be accompanied by family storiesconversations about customsnature and musicsongsfolk songs and toastsFinally fun and dances to live music. 

 

 Celebration is inseparable from food and musicgags and memoriesshared table and dance. As well as we are sharing what the best we havehome cookingsongs and stories. 

 

👤 Author: Monika Kucia  

👤 Music curator: Jagna Knittel 

👤 Set design: Julia Pankow  

👤 Culinary: Joanna Jakubiuk  

👤 The following will performsingers from Dobrowoda (Podlasie), Gołcunecki (Radomskie), band from Futomy (Podkarpackie) 

 

***************************************************************************** 

👤 The Gołcunecki Singers‘ Ensemble (Radomskie) was established in Gałki near Rusinowo in 2012. The band’s repertoire is very wide – from ancient ceremonial and pious songs to various songs and chants known to hundreds. The singers also make their own folk songscalled “wyrywasami“. The band received the “Golden Bastion”. – the main prize of the 47th National Festival of Folk Bands and Singers in Kazimierz Dolny. 

 

👤 The group of singers from Dobrowoda (Podlasie) The group’s beginnings date back to 1968. The songs performed by the singers are unique both in terms of melody and contentThese are ritual songs of the annual cyclerohulkiwysnynky (two types of spring songs), hay and harvest songs and family ritual songsweddingbaptismal. The ensemble is a laureate of the Award of the Minister of Culture and National Heritage 

 

👤 The band from Futomy (Podkarpacie) has existed since 1990. Futoma has long been a village whose inhabitants liked to sing and dance, and to dance they were accompanied by musiciansThey met at various occasionssuch as dancesweddingsbaptismswreaths or sauerkraut pickling. The tradition of the futomian musicians has been the annual adoration of God’s Body at the night from Easter Saturday to Easter SundayThis custom has survived until now. 

📣 UCZTA „W tę zieleń! W tę zieleń!” – wydarzenie kulinarno-artystyczne 📣 

Dzielimy się tym, co mamy najlepszego: domową kuchnią, pieśnią i opowieścią😍

 Zapraszamy do Centrum Praskie Koneser na Ucztę „W tę zieleń! W tę zieleń!”, którą wypełnią regionalne potrawy i regionalne dźwięki oraz naturalne dekoracje, związane z Wielkanocą i ze zwyczajami wiosennymi. 

 Ucztę przygotuje Monika Kucia wspólnie z gospodyniami i producentami żywności tradycyjnej z Podlasia, Mazowsza i Podkarpacia. 

 Jedzeniu i prezentacjom kulinarnym towarzyszyć będą historie rodzinne, rozmowy o obyczajach, przyrodzie i muzyce, a także pieśni, przyśpiewki i toasty, a na końcu tańce i zabawa przy muzyce na żywo.

 Świętowanie nierozerwalnie wiąże się z jedzeniem i muzyką, żartami i wspomnieniami, wspólnym stołem i tańcem. Tak jak też z dzieleniem się tym, co mamy najlepszego: domową kuchnią, pieśnią i opowieścią. 

👤 Autorka: Monika Kucia 
👤 Kurator muzyczny: Jagna Knittel
👤 Scenografia: Julia Pańków 
👤 Kulinaria: Joanna Jakubiuk 
👤 Wystąpią: śpiewaczki z Dobrowody (Podlasie), Gołcunecki (Radomskie), kapela z Futomy (Podkarpackie) 

*****************************************************************************

👤 Zespół śpiewaczy „Gołcunecki (Radomskie) powstał w Gałkach k. Rusinowa w 2012 roku. Repertuar zespołu jest bardzo szeroki – od starodawnych pieśni obrzędowych i nabożnych, aż po przeróżne piosenki i przyśpiewki, których znają setki. Śpiewaczki same również układają przyśpiewki, zwane tutaj „wyrywasami”. Zespół otrzymał „Złotą Basztę” – główną nagrodę 47. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

👤 Zespół śpiewaczy z Dobrowody (Podlasie) Początki zespołu przypadają na rok 1968. Pieśni, które wykonują śpiewaczki są unikatowe zarówno pod względem melodyki, jak i treści. Są to pieśni obrzędowe cyklu rocznego: tzw. rohulkiwysnynky (dwa rodzaje pieśni wiosennych), sianokośne i żniwne oraz obrzędowe rodzinne: weselne, chrzcinne. Zespół jest laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

👤 Kapela z Futomy (Podkarpacie) Istnieje od 1990 roku. Futoma od dawna była wsią, której mieszkańcy lubili śpiewać i tańczyć, a do tańca przygrywali im muzykanci. Spotykali się przy różnych okazjach takich jak potańcówki, wesela, chrzciny, wieńcowiny, czy kiszenie kapusty. Tradycją futomskich muzyków była coroczna adoracja przy Bożym Ciele w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę. Zwyczaj ten przetrwał do tej pory.

What do you say about one, May weekend in the slow style? 

Shopping at the best designersproducers and local artists? In the evening for a party at Koneser’s Square and #NocMuzeów? Sounds good? 

 

We invite you to Slow Weekend x Slow Festival. 

The 11th edition of the Slow Weekend is a commitmentThis summer we combine a two-day trade fair of Polish products with a street music festival. 

 

SLOW WEEKEND (Saturday-Sunday, 18-19 May, Laboratorium in the Koneser’s Passage) 

– the best selection of 350 exhibitors creating in accordance with the Slow trend. We carefully select the brands that make us always follow the #BuyBetterProducts principle 

 

– fashion designersclothingjewelleryaccessories  

– children’s articlesclothes, toys, gamesbooks 

– the creator of design, furniture and home furnishings designers 

– natural cosmetics’ manufacturers 

– free cosmetic and relaxation services 

– food market 

– the vinyl record market 

– workshops and lectures in the slow style 

SLOW FESTIVAL (Saturday, May 18th, Koneser’s Square) 

The first festival in Poland combining street food and street musicKoneser’s Square will be filled with world cuisines served from the best food trucks in the capital. 

 

The culmination of the Slow Festival will be a review of street bands invited to this evening from all over Poland. Moreover, the Slow Festival takes place as part of the Night of Museums 2019 in Warsaw. 

 

5TH BIRTHDAY OF THE SLOW GROUP 

This weekend in May, the Slow Group celebrates its fifth birthday with a huge party and the details will be revealed soon! 

*** 

 

More informationwww.slowweekend.pl  

Keep up to date with uswatch our fanpage: www.facebook.com/JestemSlow  

And Instagram: www.instagram.com/jestemslow 

 

#SlowWeekend #SlowFestival 

Co powiecie na majowy weekend w rytmie slow?
Zakupy u najlepszych projektantów, producentów i lokalnych twórców, a wieczorem na zabawę na placu Konesera i #NocMuzeów? Brzmi dobrze?

Zapraszamy na Slow Weekend x Slow Festival.
11 edycja Slow Weekendu zobowiązuje! Tego lata łączymy dwudniowe targi polskich produktów z muzycznym festiwalem ulicy.

SLOW WEEKEND (sobota – niedziela, 18-19 maja, Laboratorium w pasażu Konesera)
– najlepszą selekcję 350 wystawców tworzących w zgodzie z nurtem Slow. Starannie wybieramy marki, dzięki którym niezmiennie trzymamy się zasady #KupujLepszeProdukty 

– projektanci mody: odzież, biżuteria, akcesoria 
– artykuły dla dzieci: ubrania, zabawki, gry, książki
– twórcy designu, mebli i artykułów wyposażenia domu 
– producenci naturalnych kosmetyków
– bezpłatne usługi kosmetyczne i relaksacyjne
– targ spożywczo – kulinarny
– targ płyt winylowych
– warsztaty i prelekcje w rytmie slow

SLOW FESTIVAL (sobota, 18 maja, plac Konesera)
Pierwszy w Polsce festiwal łączący kultury street food i street music. Plac Konesera wypełni się kuchniami świata serwowanymi z najlepszych stołecznych food trucków.

Punktem kulminacyjnym Slow Festivalu będzie przegląd zespołów ulicznych zaproszonych na ten wieczór z całej Polski. A ponadto – Slow Festival odbywa się w ramach Noc Muzeów 2019 w Warszawie. Będzie nieźle!

5 URODZINY GRUPY SLOW
W ten majowy weekend Grupa Slow obchodzi swoje 5 urodziny. Uczcimy to huczną imprezą, a szczegóły zdradzimy już niebawem!
***

Więcej informacji: www.slowweekend.pl
Bądź z nami na bieżąco, obserwuj nasz fanpage: www.facebook.com/JestemSlow
Oraz Instagram: www.instagram.com/jestemslow

#SlowWeekend #SlowFestival 

The All Mazurkas of the World Foundation was established in 2010 to promote Polish traditional music in forms taken directly from rural musicians and dancersReferences in the name to the mazurka, the most popular melodic and dance form in Poland. It gives the opportunity to present Polish music against the background of the music of the World. 

The festival stageapart from rural music in crudooften hosts jazz musicianscontemporary composersearly music performers and those who want to enter into dialogue with traditional music in their own musical language 

 

Among the permanent points of the festival are 

– music and dance workshops 

– gigs 

– festival clubs 

– Old Tradition – a competition for young performers 

– Instrument Marketplace – shows of folk instrument production and meetings with their creators from all over Poland and abroad (over 100 exhibitorsworkshopsperformances and other attractions for the youngest) 

– Dance Night – 10 hours of great music and dance madness till the morning 

– It is complemented by: conferencesexhibitionsmeetings with foreign guestsconcerts combining traditional music with other musical genres, film screenings and many other events. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator

📝LINE-UP📝

WEDNESDAY 24.04.2019, Koneser, Butelkowniaaddress: Plac Konesera 2

 7PM
👉 “Into that greenery” FEAST – a culinary artistic event
Author: Monika Kucia
Music curator: Jagna Knittel
Set dresser: Julia Pańków 
Refreshments: Joanna Jakubiuk 
Musical artistsfemale singers from the village of Dobrowoda (Podlachia), Gałki Rusinowskie (Mazovia), band from Futoma (Subcarpathia

10PM-1AM
👉 Festival Club

**********************
THURSDAY, 25.04.2019, 

7PM
👉 CONCERT: “Pomerania. West Meeting East”
Concert curator: Ewa Grochowska
Performing artists:
Kresowianka Regional Singing Ensemble (from Letnin near Pyrzyce)
Graj Ensemble (from Pyrzyce)
Bujne Ziele singing ensemble 
Malbrook (Schwerin, Germany) 

10PM-1AM
👉 Festival Club

**********************
FRIDAY 26.04.2019, 

 7PM
👉 CONCERT: “Dance Katharsis. Oberek and Tantarella
Concert curator: Janusz Prusinowski

Salentrio ensemble: 
Massimiliano De Marco (guitar, mandolin, vocal)
Roberto Chiga (drums)
Luca Buccarella (accordion and harmonica)
Veronica Calati (dance)

The Lipiecs band:
Tadeusz Lipiec (accordion)
Marian Lipiec (baraban)
Michał Kapturski (violin)

Dancers:
Janina and Tadeusz Cieślak (Przystałowice Małe)
Maria and Wacław Siwiec (Gałki Rusinowskie)
 10PM-1AM
👉 Festival Club

********************** 

The Instrument Fair Atelier will be open form Thursday to Friday at the Centrum Praskie Koneser. 

********************** 

 

TicketsFeast 50 PLN, concerts 20-30, dance night 40/30, workshops 10 PLN. To buy on eBilet.pl and before the events. 

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata powstała w 2010 roku po to, by promować polską muzykę tradycyjną w formach zaczerpniętych bezpośrednio od wiejskich muzykantów i tancerzy. Odwołanie się w nazwie do mazurka, najpopularniejszej w Polsce formy melodycznej i tanecznej, daje możliwość przedstawiania polskiej muzyki na tle muzyki Świata. 

Festiwalowa scena oprócz wykonawców muzyki wiejskiej in crudo, nierzadko gości muzyków jazzowych, kompozytorów współczesnych, wykonawców muzyki dawnej, tych, którzy chcą podejmować dialog z muzyką tradycyjną we własnym języku muzycznym.  

 

Wśród stałych punktów festiwalznajdują się:  

 • warsztaty muzyczne i taneczne 
 • koncerty 
 • kluby festiwalowe 
 • Stara Tradycja – konkurs dla młodych wykonawców 
 • Targowisko Instrumentów – pokazy produkcji ludowych instrumentów i spotkania z ich twórcami z całej Polski i zagranicy (ponad 100 wystawców, warsztaty, spektakle i inne atrakcje dla najmłodszych) 
 • Noc Tańca – 10 godzin świetnej muzyki i taneczne szaleństwo do rana.  
 • Uzupełniają: konferencje, wystawy, spotkania z gośćmi z zagranicy, koncerty łączące muzykę tradycyjną z innymi gatunkami muzycznymi, pokazy filmów i wiele innych wydarzeń. 

 

📅 ŚRODA 24. 04. 2019, 
Centrum Praskie Koneser, Butelkownia, Plac Konesera 2

 Godz. 19.00
👉 UCZTA „W tę zieleń! W tę zieleń!” – wydarzenie kulinarno-artystyczne
Autorka: Monika Kucia
Kurator muzyczny: Jagna Knittel
Scenografia: Julia Pańków 
Kulinaria: Joanna Jakubiuk 
Wystąpią śpiewaczki ze wsi Dobrowoda (Podlasie), z Gałek Rusinowskich (Radomskie), kapela z Futomy (Podkarpackie) 

Centrum Praskie Koneser, Butelkownia, Plac Konesera 2
 Godz. 22.00 – 1.00
👉 Klub festiwalowy 
Zagra m. in. Kapela z Futomy oraz Warszawsko-Lubelska Orkiestra Dęta

**********************
📅CZWARTEK 25.04.2019, 

 Godz. 18.30
👉Więzi – wystawa zdjęć Piotra Baczewskiego i Danuty Naugolnyk

 Godz. 19.00
👉 KONCERT „Pomerania. Spotkanie Zachodu ze Wschodem”
Kuratorka koncertu: Ewa Grochowska
Wystąpią:
Regionalny Zespól Śpiewaczy Kresowianka (z Letnina koło Pyrzyc)
Zespół Graj (z Pyrzyc)
Stanisław Mazurek (z Pyrzyc)
Zespół śpiewaczy „Bujne ziele” 
Malbrook (Schwerin, Niemcy) 

 Godz. 22.00 -1.00
👉 Klub festiwalowy

**********************
📅PIĄTEK 26. 04. 2019, 

 Godz. 19.00
👉 KONCERT „Taneczne Katharsis. Oberek i Tarantella
Kurator koncertu: Janusz Prusinowski

Grupa Salentrio w składzie: 
Massimiliano De Marco – śpiew, gitara, mandolina, irlandzkie buzuki
Roberto Chiga – bębny
Luca Buccarella – śpiew, harmonica, bębenki, łyżki
Veronica Calati – taniec

Kapela Lipców:
Tadeusz Lipiec – harmonia
Marian Lipiec – baraban
Michał Kapturski – skrzypce

Tancerze:
Janina i Tadeusz Cieślak (Przystałowice Małe)
Maria i Wacław Siwiec (w. Gałki k/Rusinowa)

 Godz. 22.00 – 1.00,
👉 Klub festiwalowy
Zagra m. in. Kapela Łysogórska 

 

********************** 

W czwartek i piątek w Centrum Praskim Koneser będzie działać Pracownia Targowiska Instrumentów. 

**********************

Bilety: Uczta 50 zł, koncerty 20-30, noc tańca 40/30, warsztaty 10 zł. Do kupienia na eBilet.pl i przed wydarzeniami.

❓ KIEDY? 16 kwietnia 2019, wtorek, godz. 15, 16, 17, 18
❓ GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓ WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z muzyką eksperymentalną, elementami robotyki oraz edukacją ekologiczną. Wspólnie rozwijamy kreatywność poprzez tworzenie prostych instrumentów muzycznych czy poprzez pracę z technologią do tworzenia muzyki jak LittleBits Synth Kit, Arduino, Makey Makey, Loop Station, Digital Delay. Przy ich użyciu jesteśmy w stanie przekształcić najbardziej niepozorne przedmioty z naszego otoczenia i nadać im zupełnie nowe, niespodziewane zastosowanie. Połączymy łyżki, liście, owoce, plastelinę z programem komputerowym generującym dźwięki. Celem warsztatu jest rozwinięcie kreatywności poprzez zabawę z robotyką i wsłuchiwaniem się w naturę. Podczas warsztatów młodzi uczestnicy będą mieli okazję wykonać proste doświadczenia, które pomogą im lepiej zrozumieć otaczający nas świat dźwięków. Będą mogli poznać odgłosy ptaków np. dzięciołów z Puszczy Białowieskiej.

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15

Herbal Conference in Warsaw
LECTURES AND WORKSHOPS SCHEDULE
SATURDAY 25.05 – PLAC KONESERA – WORKSHOPS AND COMPETITIONS FOR CHILDREN – NECESSARY REGISTRATION – FREE!
Duration of each workshop: approx. 60 minutes. Necessary registration.
10.00 – 13.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people.
13.00 – 14.00 Workshops for young herbalists – classes for children on the cultivation of medicinal plants – a group of up to 20 participants, aged from 5 to 12 years – MSc S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy (Napieralski Gardening Farm)
14.00 – 16.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people
16.00 – 17.00 Making fruit and herbal teas – activities for children aged from 5 to 12 years, a group of up to 20 people.
SUNDAY 26.05 – PLAC KONESERA – WORKSHOPS AND COMPETITIONS FOR CHILDREN – NECESSARY REGISTRATION – FREE!
Duration of each workshop: approx. 60 minutes. Necessary registration.
10.00 – 12.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people
12.00 – 13.00 – Workshops for young herbalists – recognition of herbs and spices by smell and taste – activities for children aged 5 to 12 years, group of maximum 20 people.
13.00 – 14.00 – Young herbalist workshop – activities for children from the cultivation of medicinal plants – maximum group of 20 participants, aged from 5 to 12 years.
14.00 – 16.00 – Herbal competitions and games with animators – groups of up to 30 people
16.00 – 17.00 – making fruit and herbal teas – activities for children aged from 5 to 12 years, a group of up to 20 people.
LECTURES:
Saturday 25.05, 9.00 am – 6.00 pm – Butelkownia
A FULL-DAY TICKET FOR ALL LECTURES AND ENTRY TO THE SHOW – 50 PLN PER PERSON
9.00 – 10.00 In a good tradition – Wines and medicinal juices – MSc B. Byczkiewicz
10.00 – 11.00 Herbs in oncological diseases – Dr. N. Sendkowska – Wysocka
11.00 – 12.00 Herbs in the therapy of liver and pancreas diseases – MA A. Ciółkowski
12.00 – 13.00 Phytotherapy in aesthetic medicine and anti-age medicine – MSc H. Jurkowska
13.00 – 14.00 Medical cannabis a new opportunity for Polish patients – Professor J.Jawny, MD, Ph.D.
14.00 – 15.00 Safety of using herbs by children – MA M. Stępniak
15.00 – 16.30 Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu boreliozy oraz nowoczesne rozwiązania fitoterapii w boreliozie – Akademia Boreliozy
16.30 – 17.30 Health or death – murderous properties of plants – MSc B. Byczkiewicz
17.30 – 18.30 Herbal recipes for children according to S. Korżawska – MA A. Kaśków
18.30 – 19.00 Innovative solutions in 21st century medical care – MA M. Kalewski
19.00 – 19.45 Application of enzymatic therapies in chronic inflammatory states – Dr. A. Pietrzak, PhD
19.45 – 21.00 – Power of words, sounds and herbs – herbalist S. Olszewski – lecture combined with a gong concert at the end of the first day of lectures
Saturday 25.05, 9.00 am – 6.00 pm – Butelkownia
A FULL-DAY TICKET FOR ALL LECTURES AND ENTRY TO THE SHOW – 50 PLN PER PERSON
9.00 – 10.00 Herbs for Women – Dr. K. Smoderek
10.00 – 11.00 Bioactive substances in food as an element of health and vitality prophylaxis – dietician MA D. Molenda
11.00 – 12.00 – Danger of using nano-products in phytotherapy. What is the risk of this? – MSc R. Pawłowski
12.00 – 13.00 Herbal medicine in pregnancy, breastfeeding and early childhood – Dr. E. Kuchowicz
13.00 – 14.00 Cholesterol – facts and myths, phytotherapy – MA E. Bird
14.00 – 15.00 First steps in aromatherapy -lic M. Pilecka
15.00 – 16.00 Plant compounds in the prevention and therapy of eye diseases – MA A. Bober
16.00 – 17.00 Interactions of herbs with medicines or how to safely use herbal medicinal preparations – MSc B. Byczkiewicz
17.00 – 18.00 Why people used to eat nettle? – Dr. M. English Gifts of Nature, Herbal Corner
18.00 – 18.45 Application of ozone therapy in civilization diseases of the XXI century – Dr. Sz. Glacier
18.45 – 19.30 Harmony and balance in motherhood and family. Principles of healthy lifestyle in everyday life – coach of healthy lifestyle – MA I. Stępniak
THE PLAN OF THE WORKSHOP:
Saturday 25.05, 9.00 am – 6.00 pm – Bottling House Hall
EACH WORKSHOP PAID 30 PLN/PERSON – NECESSARY REGISTERS
9.00 – 10.00 How to make functional tea – herbal mixtures for various ailments – a group of up to 30 adults.
10.00 – 11.00 Workshops on breeding and cultivation of medicinal and spice plants – classes for adults, group up to 30 people – MSc S. Barłoga, Horticultural Farm Napieralski
11.00 – 12.00 Herbal teas from fresh herbs – how to compose aromatic tea from the surrounding medicinal plants – activities for adults, group up to 30 people – MSc S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy (Horticultural Farm Napieralski)
12.00 – 13.00 Functional teas by Natura Wita – how to compose aromatic fruit and herbal infusions.
13.00 – 14.00 How to make a home herbal medicine cabinet – we prepare ointments, creams, powders, infusions – Dr. N. Sendkowska – Wysocka.
14.00 – 15.00 Soap workshops J.Szczepańska – Rożek
15.00 – 16.00 Workshops of ensiling and fermentation – N. Dąbrowska
17.30 – 18.30 Herbs in the kitchen – medicinal plants in spices, sauces, vinegars – MA ph. M. Stępniak.
BIO-COSMETIC WORKSHOP – 90 MINUTES FACULTIES – RUN BY CO-AUTHORS OF THE COSMETICS BRAND
PAID WORKSHOP 110 PLN/PERSON – A GROUP OF UP TO 30 PEOPLE, NECESSARY REGISTRATION
SATURDAY 25.05, 4 P.M. – 5.30 P.M., BUTELKOWNIA
During this workshop, participants will compose a package of natural cosmetics based on herbs:
– herbal vinegar for hair rinsing
– herbal facial cleanser without any chemical cleaning agents – just herbs, and will even remove waterproof makeup
– face cream – created for individual skin needs – each of the participants receives their own cream box with selected active substances according to their needs and requirements of their skin.
– edible lip balm
Classes conducted by well-known propagators of herbalism and natural cosmetics, often frequenting TV programs on TVP and TVN – Marta Remplewicz and Zofia Marciniak. For 15 years associated with the creation of herbal cosmetic products brand DLA.
Sunday 26.05, 9.00 am – 6.00 pm – Butelkownia
EACH WORKSHOP PAID 30 PLN/PERSON – NECESSARY REGISTERS
9.00 – 10.00 Apitherapy – use of preparations based on bee products in a home medicine cabinet – MA A. Kaśków
10.00 – 11.00 Natur Wita – how to make a fruit and herbal infusion for health and beauty.
11.00 – 12.30 The use of medical resuscitation in therapies for treating blunt injuries – lic. B. Szmigielska
12.30 – 13.30 Herbal hydrolates – preparation and application in home care – MA B. Byrka Lewandowska, Danowiec.
13.30 – 15.00 Herbal cleaning in spring – create your own herbal mixture – MA R. Stono – Ciółkowska.
15.00 – 16.30 Workshops on breeding and cultivation of medicinal and spice plants – classes for adults, group up to 30 people – S. Barłoga, MSc, Ogrodnicze Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy (Napieralski Gardening Farm)
16.30 – 17.30 Herbal dried fragrances for aromatizing wardrobes, rooms – group of up to 30 people.
HERBAL CONSULTATIONS:
HERBAL CONSULTATIONS: SATURDAY – SUNDAY – BUTELKOWNIA, 11.00 AM – 5.00 PM
Herbalists, phyto-therapists and nutritionists are at your disposal, without the need for prior registration – the cost of consultation is determined individually.

THE COST OF PARTICIPATION:
activities for children and open-air fairs/courtyards – FREE OF CHARGE J
show ticket – hall – 10 zł
a whole lecture day with entering the show – 50 zł
each workshop (optional) – 30 zł
bio-cosmetic workshop – 110 zł
PAYMENT ACCOUNT NUMBER:

Instytut Zielarstwa s.c.
mBank, account number: 41 1140 2004 0000 3702 7648 2844
the transfer title should include the participant’s name and surname and selected activities.

Participation’s registration and declaration and additional information:

tel: 729 15 15 00 or 660 911 880
e-mail: zielarskamajowka@poczta.fm

PROGRAM WYKŁADÓW I WARSZTATÓW
MAJÓWKA Z ZIOŁAMI W WARSZAWIE

25-26 MAJA 2019, CENTRUM PRASKIE KONESER, PLAC KONESERA 3, WARSZAWA

BEZPŁATNE WARSZTATY I KONKURSY DLA DZIECI – DZIEDZINIEC, CENTRUM PRASKIE KONESER

SOBOTA 25.05 – DZIEDZINIEC – KONIECZNE ZAPISY – ZAJĘCIA BEZPŁATNE!

Czas trwania każdego warsztatu ok 60 minut. Konieczne zapisy.

10.00 – 13.00 – Konkursy i zabawy zielarskie z animatorami – grupy do 30 osób

13.00 – 14.00. Warsztaty młodego zielarza – zajęcia dla dzieci z uprawy roślin leczniczych – grupa maksymalnie do 20 uczestników, w wieku od 5 do 12 lat -mgr inż. S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy

14.00 – 16.00 – Konkursy i zabawy zielarskie z animatorami – grupy do 30 osób

16.00 – 17.00 Robimy herbatki owocowo – ziołowe – zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, grupa maksymalnie do 20 osób.

NIEDZIELA 26.05 – DZIEDZINIEC – KONIECZNE ZAPISY – ZAJĘCIA BEZPŁATNE!

Czas trwania każdego warsztatu ok 60 minut. Konieczne zapisy.

10.00 – 12.00 – Konkursy i zabawy zielarskie z animatorami – grupy do 30 osób

12.00 – 13.00 – Warsztaty młodego zielarza – rozpoznawanie ziół i roślin przyprawowych po zapachu i smaku – zajęcia dla dzieci w wieku 5do 12 lat, grupa maksymalnie 20 osób.

13.00 – 14.00 – Warsztaty młodego zielarza – zajęcia dla dzieci z uprawy roślin leczniczych – grupa maksymalnie do 20 uczestników, w wieku od 5 do 12 lat.

14.00 – 16.00 – Konkursy i zabawy zielarskie z animatorami – grupy do 30 osób

16.00 – 17.00 – Robimy herbatki owocowo – ziołowe – zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, grupa maksymalnie do 20 osób.

 

 

WYKŁADY:

Sobota 25.05, godz. 9.00 – 18.00 – Hala Butelkownia

BILET CAŁODZIENNY NA WSZYSTKIE WYKŁADY WRAZ Z WEJŚCIEM NA TARGI W CENIE – 50 ZŁ/OSOBA

9.00 – 10.00 W dobrej tradycji – Wina i soki lecznicze – mgr inż. B. Byczkiewicz

10.00 – 11.00 Zioła w chorobach onkologicznych – dr N. Sendkowska – Wysocka

11.00 – 12.00 Zioła w terapii chorób wątroby i trzustki – mgr A. Ciółkowski

12.00 – 13.00 Fitoterapia w medycynie estetycznej i anti – age – mgr H. Jurkowska

13.00 – 14.00 Konopie medyczne nowa szansa dla polskich pacjentów – prof. dr hab.n.med. W. Piekoszewski, dr J.Jawny

14.00 – 15.00 Bezpieczeństwo stosowania ziół u dzieci – mgr M. Stępniak

15.00 – 16.30 Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu boreliozy oraz nowoczesne rozwiązania fitoterapii w boreliozie – Akademia Boreliozy

16.30 – 17.30 Zdrowie lub zgon – mordercze właściwości roślin – mgr inż. B. Byczkiewicz

17.30 – 18.30 Receptury zielarskie dla dzieci wg S. Korżawskiej – mgr A. Kaśków

18.30 – 19.00 Innowacyjne rozwiązania w opiece medycznej XXI w. – mgr. M. Kalewski

19.00 – 19.45 Zastosowanie terapii enzymatycznych w przewlekłych stanach zapalnych – dr mgr A. Pietrzak

19.45 – 21.00 – Moc słowa, dźwięków i ziół – zielarz S. Olszewski – wykład połączony z koncertem gongów na zakończenie pierwszego dnia wykładów

Niedziela 26.05, godz. 9.00 – 18.00 – Butelkownia

BILET CAŁODZIENNY NA WSZYSTKIE WYKŁADY WRAZ Z WEJŚCIEM NA TARGI W CENIE – 50 ZŁ/OSOBA

9.00 – 10.00 Zioła dla kobiet – dr K. Smoderek

10.00 – 11.00 Substancje bioaktywne w żywności jako element profilaktyki zdrowia i witalności – dietetyk mgr D. Molenda

11.00 – 12.00 – Niebezpieczeństwo stosowania nano produktów w fitoterapii. Czym to grozi? – mgr inż. R. Pawłowski

12.00 – 13.00 Ziołolecznictwo w ciąży, okresie karmienia i we wczesnym dzieciństwie – dr E. Kuchowicz

13.00 – 14.00 Cholesterol – fakty i mity, fitoterapia – mgr E. Ptak

14.00 – 15.00 Pierwsze kroki w aromaterapii –lic M. Pilecka

15.00 – 16.00 Związki roślinne w profilaktyce i terapii chorób oczu – mgr A. Bober

16.00 – 17.00 Interakcje ziół z lekami czyli jak bezpiecznie stosować roślinne preparaty lecznicze – mgr inż. B. Byczkiewicz

17.00 – 18.00 Dlaczego kiedyś jadano pokrzywę? – dr M. Angielczyk Dary Natury, Ziołowy Zakątek

18.00 – 18.45 Zastosowanie ozonoterapii w chorobach cywilizacyjnych XXI wieku –
dr Sz. Grzywacz

18.45 – 19.30 Harmonia i równowaga w macierzyństwie i rodzinie. Zasady zdrowego stylu życia na co dzień – coach zdrowego stylu życia – mgr I.Stępniak

 1. PLAN WARSZTATÓW:

Sobota 25.05, godz. 9.00 – 18.00 – Hala Butelkownia

KAŻDY WARSZTAT PŁATNY 30 ZŁ/OSOBA – KONIECZNE ZAPISY

9.00 – 10.00 Jak zrobić herbatkę funkcjonalną – mieszanki ziołowe na różne dolegliwości – grupa do 30 osób dorosłych.

10.00 – 11.00 Warsztaty z hodowli i uprawy roślin leczniczych i przyprawowych – zajęcia dla osób dorosłych, grupa maksymalnie do 30 osób – mgr inż.S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy

11.00 – 12.00 Herbatki ziołowe z ziół świeżych – jak komponować aromatyczną herbatkę z otaczających nas roślin leczniczych – zajęcia dla dorosłych, grupa maksymalnie do 30 osób – mgr inż. S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy

12.00 – 13.00 Herbatki funkcjonalne firmy Natura Wita – jak komponować aromatyczne napary owocowo-ziołowe.

13.00 – 14.00 Jak zrobić domową apteczkę ziołową – przygotowujemy maści, kremy, proszki, napary – dr N. Sendkowska – Wysocka.

14.00 – 15.00 Warsztaty mydlarskie J.Szczepańska -Rożek

15.00 – 16.00 Warsztaty z kiszenia i fermentacji – N. Dąbrowska

17.30 – 18.30 Zioła w kuchni – rośliny lecznicze w przyprawach, sosach, octach – mgr farm M. Stępniak.

WARSZTAT BIO-KOSMETYCZNY – FAKULTETY 90 MINUT – PROWADZONY PRZEZ WSPÓŁAUTORKI MARKI KOSMETYKI DLA

WARSZTAT PŁATNY 110 ZŁ/OSOBA – GRUPA DO 30 OSÓB, KONIECZNE ZAPISY

SOBOTA 25.05, GODZ. 16.00 – 17.30, BUTELKOWNIA

Podczas tego warsztatu uczestnicy skomponują pakiet kosmetyków naturalnych na bazie ziół:
– ocet ziołowy do płukania włosów
– ziołowy płyn do mycia twarzy bez żadnych chemicznych środków myjących – same zioła, a będzie nawet usuwał makijaż wodoodporny
– krem do twarzy – stworzony do indywidualnych potrzeb skóry – każda z uczestniczek otrzymuje swoje pudełeczko kremu z dobranymi substancjami aktywnymi według swoich potrzeb i wymagań swojej cery.
– jadalny balsam do ust

Zajęcia prowadzone przez znane propagatorki zielarstwa i kosmetyki naturalnej, częste bywalczynie programów telewizyjnych TVP i TVN – Marta Remplewicz oraz Zofia Marciniak. Od 15 lat związane z tworzeniem ziołowych produktów kosmetycznych marki DLA.

 

Niedziela 26.05, godz. 9.00 – 18.00 –  Butelkownia

KAŻDY WARSZTAT PŁATNY 30 ZŁ/OSOBA – KONIECZNE ZAPISY

9.00 – 10.00 Apiterapia czyli wykorzystanie w domowej apteczce preparatów na bazie produktów pszczelich – mgr A. Kaśków

10.00 – 11.00 Natura Wita – jak zrobić napar owocowo-ziołowy dla zdrowia i urody.

11.00 – 12.30 Wykorzystanie żywokostu lekarskiego w terapiach leczenia urazów tępych – lic. B. Szmigielska

12.30 – 13.30 Hydrolaty ziołowe – przygotowanie i zastosowanie w domowej pielęgnacji – mgr B. Byrka Lewandowska, Danowiec.

13.30 – 15.00 Ziołowe oczyszczanie na wiosnę – stwórz własną mieszankę ziołową – mgr R. Stono – Ciółkowska.

15.00 – 16.30 Warsztaty z hodowli i uprawy roślin leczniczych i przyprawowych – zajęcia dla osób dorosłych, grupa maksymalnie do 30 osób – mgr inż. S. Barłoga, Gospodarstwo Ogrodnicze Napieralscy

16.30 – 17.30 Mieszanki zapachowe z suszu ziołowego do aromatyzowania szaf, pomieszczeń – grupa do 30 osób.

 

KONSULTACJE ZIELARSKIE:
KONSULTACJE ZIELARSKIE: SOBOTA – NIEDZIELA – BUTELKOWNIA, GODZ. 11.00 – 17.00

Zielarze, fitoterapeuci i dietetycy – do dyspozycji, bez konieczności wcześniejszych zapisów – koszt konsultacji ustalany indywidualnie.

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

zajęcia dla dzieci i targi na świeżym powietrzu/dziedziniec – BEZPŁATNE J

bilet targowy hala – 10 zł

cały dzień wykładowy wraz z wejściem na targi – 50 zł

każdy warsztat (do wyboru) – 30 zł

warsztat bio-kosmetyczny – 110 zł

 

NR KONTA DO WPŁAT:
Instytut Zielarstwa s.c.
mBank, nr konta: 41 1140 2004 0000 3702 7648 2844

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz wybrane aktywności.

 

ZAPISY i ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA oraz DODATKOWE INFORMACJE:

tel: 729 15 15 00 lub 660 911 880
mail: zielarskamajowka@poczta.fm

 

The Creative Manifesto is coming 

 

On the weekend of 11-12 May, Warsaw’s Koneser will change into a place full of musicfashion and design, performed by the best Polish artists 

Jazz Art Fashion Festival is two days full of creative events that will release creative energy from you 

Joanna HawrotPaprocki&Brzozowski, La Metamorphose, Kora and Maanam hits in jazz arrangements, the best Polish design show… 

Prepare yourself for a real revolution 

 

The fifth edition will be unique in many ways: JAFF, a festival with a long traditionwill be held in Warsaw for the first time and will turn the Centrum Praskie Koneser into a creative space for art, entertainmentemotions and artistic challenges.   

The organizers have prepared many attractions for the participants. The concert of the eveningboth on the first and second day of the Festivalis the premiere “Performance of LANGUAGE Songs: Kora i MAANAM” in the arrangement and under the musical direction of Krzysztof Mroziak, with the participation of great jazz musicians and vocalists: Monika Borzym, Kasia Lins, Ark Kłusowski and others. The author of the concert’s musical setting is Bruno Althamer, the author of a mural with the Koras’s portrait. 

JAFF is a combination of musicfashion and art, interpenetration of structures and cooperation of artists, a great expression of which will be the premiere show of the “Psycho Pussy” collection – the fruit of artistic cooperation of designer Joanna Hawrot and Maurycy Gomulicki, graphic designer, photographerinstallations‘ and short film forms‘ author. 

On Sunday, 12 May, two fashion shows will take place at the festival participants. The first one is a presentation of the “Gardens of Women’s Soul” collection by the La Metarmorphose Gawkowska & Szczęsna duo, whose collection debuted at this year’s Paris Haute Couture Fashion Week. Three models from the last collection have been distinguished in the international Haute Couture magazinewhich appears in Paris and Rome as: inspirationartistic talent and defining new styles in Houte Couture. The collection “Gardens of the Soul…” is a story full of fantasysubtlety and magic of French style. 

The atmosphere of French finesse and lightness will be emphasized by the music played by the sensational Gośka Bańka on the Steinway&Sons piano. She is a pianistvocalist and composer who has won many prestigious awards in the field of music arts. 

The second fashion event certainly deserves to be called the event of the evening – a duo of designers will enter the stage: Marcin Paprocki and Mariusz Brzozowski to present their evening collection.  

JAFF Art & Design is a part curated by dr hab. Dawid Korzekwa – the founder of the internet platform GUSTGUST.com which supports and promotes high quality products, cosmetics and clothes from the best Polish designers. For two daysnearly 150 pop-up stores will be waiting for JAFF’s guestswho will present products of applied arts at their best. 

In addition to fashion shows and concerts, JAFF 2019 participants will have the opportunity to listen to lectures by renowned panellistsartists and musicians during the JAFF Meetups during the conference and meeting part of the event.  

The debates will be accompanied by workshops on journals with Natasha Pavluchenko on Wacom and Eizo equipmentworkshops on yoga with a panel related to Herstoria, and workshops on creating games in 3D, which will take place in Warsaw’s Google for Startups.   

Everything that is great has a smaller beginningthat’s why we give the young designers two days of control over the specially built Pavilion at JAFF Young Designers‘ Square and dedicate the contest to themThey are awarded and nominated for awards in prestigious Fashion Week competitions. It will select the best collectionwhichhaving special artistic valueswill become a part of the idea of combining fashion and culture present at the Jazz Art Fashion Festival. The winner will be selected by the Jury during the event. For two days of the festival, the Pavilion will host fashion shows and collections 

Additionallyguests of the festival will be able to take part in many educational and development workshopssuch as braidingscreen printing, journals drawingjewellery making and yoga.   

The sponsors of the fifth edition of Jazz Art. Fashion Festival are: OPPO Mobile Polska and Audi Krotoski-Cichy Warszawa, ul. Radzymińska 267.  

 

More information:   

www.jazzartfashion.pl   

https://www.facebook.com/jazzartfashionfestival/     

 

48 hours, one place, art, design, fahion, jazz |Warsaw 

Kreatywny Manifest nadchodzi! 

Joanna HawrotPaprocki&BrzozowskiLa Metamorphose przeboje Kory i Maanamu w aranżacjach jazzowych, targi najlepszego polskiego designu…Przygotujcie się na prawdziwą rewolucję! W weekend 11-12 maja, warszawski Koneser zmieni się w miejsce tętniące muzyką, modą i designem w wykonaniu najlepszych polskich twórców. Jazz Art Fashion Festival to dwa dni pełne kreatywnych wydarzeń, które wyzwolą z w Was pokłady twórczej energii! 

Piąta edycja będzie pod wieloma względami wyjątkowa: JAFF, festiwal o    wieloletniej tradycji, po raz pierwszy odbędzie się w Warszawie i zmieni Centrum Praskie Koneser w twórczą przestrzeń sztuki, rozrywki, emocji i wyzwań artystycznych.  

Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Koncert wieczoru, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Festiwalu to premierowy Performance jAZZOWY Piosenki: Kora i MAANAM w aranżacji i pod kierownictwem muzycznym Krzysztofa Mroziaka, z udziałem świetnych muzyków sceny jazzowej i wokalistów: Moniki Borzym oraz Kasi Lins, Arka Kłusowskiego i innych. Autorem oprawy muzycznej koncertu jest Bruno Althamer, autor muralu z portretem artystkiJAFF to połączenie muzyki, mody i sztuki, przenikanie się struktur i współpraca twórców, świetnym tego wyrazem będzie premierowy pokaz kolekcji “Psycho Pussy – owoc artystycznej kooperacji projektantki Joanny Hawrot i Maurycego Gomulickiego, grafikafotografa, autora instalacji i krótkich form filmowych.  

W niedzielę, 12 maja, na uczestników festiwalu dwa pokazy mody: pierwszy z nich to przedstawienie kolekcji „Ogrody Duszy Kobiety”, autorstwa duetu La Metarmorphose Gawkowska & Szczęsna, którego kolekcja debiutowała na tegorocznym Paris Haute Couture Fashion Weeka trzy modele z ostatniej kolekcji zostały wyróżnione w międzynarodowym, ukazującym się w m.in. Paryżu i Rzymie, magazynie Haute Couturejako: inspiracje, talent artystyczny i wytyczanie nowych stylów w Houte Couture. Kolekcja „Ogrody Duszy…” to historia pełna fantazji, subtelności oraz magii francuskiego stylu. Atmosferę francuskiej finezji i lekkości podkreśli muzyka wygrana na fortepianie Steinway&Sons przez rewelacyjną Gośkę Bańkę, pianistkę, wokalistkę i kompozytorkę wielokrotną laureatkę prestiżowych nagród w dziedzinie sztuk muzycznych. Na miano wydarzenia wieczoru zasługuje z pewnością drugie wydarzenie fashion – na scenę wkroczy duet projektantów: Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski by przedstawić kolekcję wieczorową swojego autorstwa.  

JAFF Art & Design to część, której kuratorem jest dr habDawid Korzekwa – założyciel platformy internetowej GUSTGUST.com która wspiera i promuje wysokiej jakości produkty, kosmetyki i ubrania od najlepszych polskich projektantów. Przez dwa dni na gości JAFF czekać będzie blisko 150 pop-up store’ówktóre przedstawią produkty sztuki użytkowej w najlepszym wydaniu.  

Oprócz pokazów mody i koncertów uczestnicy JAFF 2019 posłuchać będą mogli wykładów uznanych panelistów, prelekcji artystów i występów muzyków, podczas JAFF Meetups – części konferencyjno-meetingowej wydarzenia. W przestrzeni Praskiego Centrum Koneser zagoszczą m.in. Basia Richard – kostiumografka i stylistka, Piotr Szaradowski  kurator, wykładowca i doktor nauk humanistycznych, Natasha Pavluchenko – projektantka, Andrzej Kupniewski – Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych oraz Rafał Stanowski – dziennikarz i koordynator festiwalowej strefy Young Designers. Debatom towarzyszyć będą warsztaty m.in. z rysunku żurnalowego z Natashą Pavluchenko na sprzęcie marki Wacom oraz Eizo, warsztaty z jogi z panelem związanym z Herstorią, warsztaty plecionkarskie oraz warsztaty z tworzenia gier w 3D, który odbędzie się w przestrzeniach warszawskiego campusu Google for startups 

Wszystko co wielkie ma swój mniejszy początek, dlatego na dwa dni oddajemy we władanie młodych projektantów specjalnie zbudowany Pawilon na Placu Konesera JAFF Young Designers i dedykujemy im konkurs. To nagradzani i nominowani do nagród w prestiżowych konkursach Fashion WeekWyłoni on najlepszą kolekcję, która posiadając szczególne walory artystyczne wpisze się w ideę łączenia mody i kultury obecną na Jazz Art Fashion Festivalu. Wyboru zwycięzcy dokona Jury w trakcie wydarzenia. Przez dwa dni festiwalu w Pawilonie będzie można oglądać modowe show oraz kolekcje. Kuratorem przestrzeni jest Rafał Stanowski, PR Director Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Dodatkowo goście festiwalu będą w tym miejscu mogli wziąć udział w wielu warsztatach edukacyjno-rozwojowych m.in. plecionkarstwa, sitodruku, rysunku żurnalowego, wyrobu biżuterii oraz jogi.  

Bilety: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/jazz-art-fashion-festival/

 

Sponsorami piątej edycji Jazz Art. Fashion Festival są: OPPO Mobile Polska oraz Audi Krotoski-Cichy Warszawa, ul. Radzymińska 267. 

Więcej informacji:  

www.jazzartfashion.pl  

https://www.facebook.com/jazzartfashionfestival/  

Bilety: https://www.ticketmaster.pl/artist/jazz-art-fashion-festival-bilety/1003092

48 godzin, jedno miejsce, art., design, fahion, jazz |Warszawa 

Tegoroczna, premierowa edycja Show Rum Warsaw odbędzie się w dniu 11 maja (sobota) w Centrum Praskim Koneser. Główną atrakcją festiwalu będzie możliwość degustacji rumów oraz innych egzotycznych alkoholi (m.in. cachaca, tequila, mezcal) z wszystkich części świata. W ofercie festiwalowej znalazły się również whisky leżakujące w beczkach po rumie. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu wystawców z kilkunastu krajów (m.in. Jamajka, Trinidad i Tobago, Ekwador, Kolumbia, Anglia, Tajwan, Irlandia, Japonia, Barbados itd.). Większość trunków dostępna będzie do spróbowania w cenie biletu. 

Degustacja alkoholu to nie jedyna atrakcja przewidziana przez Organizatora. Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu rumów przygotowano sesje Masterclass (zamknięte warsztaty degustacyjne dla grup ok. 25-30 osób) prowadzone przez zagranicznych gości. Planowane są również pokazy tworzenia i serwowania koktajli oraz drinków z użyciem rumów. Nie zapomniano też o fanach dobrej kuchni. Stroną kulinarną wydarzenia zajmie się znana Restauracja Merliniego. Jej właściciel i szef kuchni, Bartłomiej Czerwiński, poprowadzi pokaz gotowania na żywo z wykorzystaniem rumu, czyli tzw. food pairing. 

Show Rum Warsaw to również okazja do uzupełnienia domowej kolekcji mocnych trunków. Sklep festiwalowy oferować będzie szerokie spektrum alkoholi festiwalowych w atrakcyjnych cenach – pomniejszonych o podatek VAT. Z kolei dla tych, którzy chcieliby zabrać alkohol do domu, a nie chcą kupować całych butelek, przygotowano Stację Dram, gdzie do nabycia będą tzw. sample (próbki) rumów.  

Centralnym miejscem Show Rum Warsaw będzie scena festiwalowa, gdzie poza sesją food pairingu odbywać się będą wykłady, prezentacje i rozmowy z gośćmi specjalnymi. Obecnie trwają prace nad ustalaniem szczegółowego programu godzinowego sceny. 

Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie wydarzenia: http://www.showrumwarsaw.com/ .  

Tegoroczna, premierowa edycja Show Rum Warsaw odbędzie się w dniu 11 maja (sobota) w Centrum Praskim Koneser. Główną atrakcją festiwalu będzie możliwość degustacji rumów oraz innych egzotycznych alkoholi (m.in. cachaca, tequila, mezcal) z wszystkich części świata. W ofercie festiwalowej znalazły się również whisky leżakujące w beczkach po rumie. Organizatorzy spodziewają się kilkudziesięciu wystawców z kilkunastu krajów (m.in. Jamajka, Trinidad i Tobago, Ekwador, Kolumbia, Anglia, Tajwan, Irlandia, Japonia, Barbados itd.). Większość trunków dostępna będzie do spróbowania w cenie biletu. 

Degustacja alkoholu to nie jedyna atrakcja przewidziana przez Organizatora. Dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu rumów przygotowano sesje Masterclass (zamknięte warsztaty degustacyjne dla grup ok. 25-30 osób) prowadzone przez zagranicznych gości. Planowane są również pokazy tworzenia i serwowania koktajli oraz drinków z użyciem rumów. Nie zapomniano też o fanach dobrej kuchni. Stroną kulinarną wydarzenia zajmie się znana Restauracja Merliniego. Jej właściciel i szef kuchni, Bartłomiej Czerwiński, poprowadzi pokaz gotowania na żywo z wykorzystaniem rumu, czyli tzw. food pairing. 

Show Rum Warsaw to również okazja do uzupełnienia domowej kolekcji mocnych trunków. Sklep festiwalowy oferować będzie szerokie spektrum alkoholi festiwalowych w atrakcyjnych cenach – pomniejszonych o podatek VAT. Z kolei dla tych, którzy chcieliby zabrać alkohol do domu, a nie chcą kupować całych butelek, przygotowano Stację Dram, gdzie do nabycia będą tzw. sample (próbki) rumów.  

Centralnym miejscem Show Rum Warsaw będzie scena festiwalowa, gdzie poza sesją food pairingu odbywać się będą wykłady, prezentacje i rozmowy z gośćmi specjalnymi. Obecnie trwają prace nad ustalaniem szczegółowego programu godzinowego sceny. 

Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie wydarzenia: http://www.showrumwarsaw.com/ .  

TWOJA STREFA DOBREGO DESIGNU 

 

DobryDesign.pl is a must-have point on your space map with good design. Located in the heart of Warsaw’s Praga district, in the Koneser Prague Centre on the premises of the Warsaw Vodka Factory, it perfectly fits the atmosphere of the place and is a creative space filled only with good design. We invite everyone who is looking for designer furniture, tasteful accessories, original lamps. All those who want to give their interior an individual character and are not afraid of unconventional solutions. Fans of beautiful objects and unusual arrangements.

The space of our showroom has been designed in such a way as to best expose the furniture, emphasize its beauty and accentuate its values.  On the area of 120 m2 there is furniture of such brands as Inspirium, Maduu Studio, Nordic Line, J-Line.

Apart from the obvious function of the exhibition of selected collections of furniture and accessories, DobryDesign.pl is also a designer space ideal for creative work for architects and interior designers. We invite architectural offices, freelance architects, designers and interior designers, stage designers looking for original furniture and accessories to cooperate with us.

TWOJA STREFA DOBREGO DESIGNU 

Salon DobryDesign.pl to obowiązkowy punkt na Twojej mapie przestrzeni z dobrym designem. Zlokalizowany w samym sercu warszawskiej Pragi, w Centrum Praskim Koneser na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek, doskonale wpisuje się w klimat miejsca i stanowi kreatywną przestrzeń wypełnioną tylko dobrym designem. Zapraszamy wszystkich, którzy szukają designerskich mebli, gustownych dodatków, niebanalnych lamp. Wszystkich tych, którzy pragną nadać swojemu wnętrzu indywidualny charakter i nie boją się niesztampowych rozwiązań. Fanów pięknych przedmiotów i niecodziennych aranżacji. Tych, którzy potrafią na design spojrzeć również z przymrużeniem oka i … zaprosić do siebie betonową muchę ;)  

Przestrzeń naszego showroomu została zaprojektowana w taki sposób, by jak najlepiej  wyeksponować meble, podkreślić ich piękno, zaakcentować walory.  Na powierzchni 120 m2 znajdują się wybrane przez nas meble takich marek, jak InspiriumMaduu Studio, Nordic Line, J-Line. 

Oprócz oczywistej funkcji ekspozycji wyselekcjonowanych przez nas kolekcji mebli i dodatków, salon DobryDesign.pl to także designerska przestrzeń idealna do twórczej pracy dla architektów i projektantów wnętrz. Zapraszamy do współpracy biura architektoniczne, architektów freelancer’ów, projektantów i stylistów wnętrz, scenografów poszukujących oryginalnych mebli i dodatków. 

 www.dobrydesign.pl

This is it! is a place that combines fashion, art and design. 

In the casual, business and art zoneyou will find brands such as:  

MB Marta Banaszek, Polanka, LoffeGóralove, Kamila Zielińska, Konstantin Miro, Kamy made in Krakow, Ewa Wajnert (bags), Valentovich (shoes), Caroline Abram (glasses and accessories), Paulina Gasiun Sacred Symbols (jewelry), Spark Bijoux (jewelry), La Dame (hats), La Sombrerería (hats), Tie Art. and Spark Lamp (lamps).  

 

The designers who co-create our space are characterized by precise cut and workmanshipexcellent quality and originality of designs 

One of our advantages is the opportunity to take advantage of the advice of a professional stylistwhich will help to select the fashion and colors of clothesarrange shopping or talk about the latest trends. 

This is it! to miejsce łączące modę, sztukę oraz design. 

W strefie casual, business i art znajdziecie takie marki jak:  

MB Marta Banaszek, Polanka, LoffeGóralove, Kamila Zielińska, Konstantin Miro, Kamy made in Krakow, Ewa Wajnert (torby), Valentovich (buty), Caroline Abram (okulary i akcesoria) Paulina Gasiun Sacred Symbols (biżuteria), Spark Bijoux (biżuteria), La Dame (kapelusze), La Sombrerería (kapelusze),Tie Art. i Spark Lamp (lampy).  

 

Projektanci, którzy współtworzą naszą przestrzeń cechuje precyzyjny krój i wykonanie, doskonała jakość i oryginalność wzorów.  

Jednym z naszych atutów jest możliwość skorzystania na miejscu z porady profesjonalnej stylistki, która pomoże dobrać fason ubrań i ich kolorystykę, umówi się na zakupy lub porozmawia o najnowszych trendach. 

 

❓KIEDY? 20 kwietnia 2019, sobota, godz. 13, 14, 15, 16, 17, 18
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

Dlaczego pisanki nazywają się pisanki? Po co w ogóle zdobić jajka? A może można też oklejać, malować, skrobać? Poznamy różne metody zdobień i przetestujemy je na jajach… gęsich. Widzieliście kiedyś gęsie jaja? A jedliście? To spróbujcie! Ale można zacząć od poznawania zewnętrza i od ozdabiania.

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15
BRAK ZAPISÓW – kto pierwszy, ten lepszy 😉
Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom lub zostawić je pod opieką prowadzących

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013265957661
Ewa Mitowska prowadzi w Seroczynie koło Sterdyni gospodarstwo agroturystyczne z wielką stodołą-muzeum sztuki użytkowej i zagrodą edukacyjną, gdzie można poznać dawne techniki rękodzielnicze, jak rzadkie już pieczenie opłatków i robienie z nich wycinanek. Można tu przyjechać i pod okiem pani Ewy Mitowskiej własnoręcznie upiec pachnący chleb, zrobić kozi ser, posmakować faszerowanego karpia. Największą atrakcją jest wspólne pieczenie sękaczy na żywym ogniu. To głęboko zakorzeniona rodzina tradycja, którą gospodyni podtrzymuje.

❓KIEDY? 19 kwietnia 2019, sobota, godz. 15, 16, 17,18
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

Dlaczego pisanki nazywają się pisanki? Czym można pisać? Jak to się dzieje, że widać wzory, mimo że malujemy jajka? Po co w ogóle zdobić jajka? A może można też oklejać, malować, skrobać? Poznamy różne metody zdobień i przetestujemy je – na pewno wymyślicie coś nowego!

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15
BRAK ZAPISÓW – kto pierwszy, ten lepszy 😉
Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom lub zostawić je pod opieką prowadzących

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013265957661
Ewa Mitowska prowadzi w Seroczynie koło Sterdyni gospodarstwo agroturystyczne z wielką stodołą-muzeum sztuki użytkowej i zagrodą edukacyjną, gdzie można poznać dawne techniki rękodzielnicze, jak rzadkie już pieczenie opłatków i robienie z nich wycinanek. Można tu przyjechać i pod okiem pani Ewy Mitowskiej własnoręcznie upiec pachnący chleb, zrobić kozi ser, posmakować faszerowanego karpia. Największą atrakcją jest wspólne pieczenie sękaczy na żywym ogniu. To głęboko zakorzeniona rodzina tradycja, którą gospodyni podtrzymuje.

❓KIEDY? 18 kwietnia 2019, poniedziałek, godz. 15, 16, 17, 18
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

Podczas warsztatów poznamy historię lalek motanek. Wykonamy samodzielnie swoich super bohaterów bez użycia igły! Wykorzystamy różnokolorowe materiały, ścinki, błyszczące nici i wiele kolorowych dodatków! Dowiemy się, jak można samemu tworzyć zabawki z niepozornych rzeczy, które nas otaczają.

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15
BRAK ZAPISÓW – kto pierwszy, ten lepszy 😉
Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom lub zostawić je pod opieką prowadzących

https://www.facebook.com/ethy.life
ETHY to świeża i wiecznie pachnąca wiosną inicjatywa grupy przyjaciół, mająca na celu stworzenie przestrzeni zarówno fizycznej, jak i wirtualnej, w której każdy ma szansę dostać zdrowy zastrzyk wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz rozwoju swojej duchowości i emocjonalności. Wszystko, co Ethy ma do zaoferowania wyrasta z potrzeby bliskości z Naturą i holistycznej pomocy światu. Dostarczamy wiedzę, jak żyć w harmonii z Matką Ziemią, organizując warsztaty o szeroko pojętej tematyce, publikując tu i ówdzie fajne materiały, a także współpracując z wieloma inicjatywami i fundacjami na całym świecie. Jesteśmy na początku tej drogi, ale nasza Wizja zapuściła już bardzo mocne korzenie, obiecując owocne plony… Zapraszamy Was do wspólnej pracy przy tworzeniu miejsca, gdzie dobro, szacunek i miłość są na pierwszym miejscu 🙂

❓KIEDY? 17 kwietnia 2019, środa, godz. 15, 16, 17, 18
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

WYKORZYSTAJ JAJKA DO OSTATNIEJ WYTŁOCZKI!
Koszyczki na pisanki będziemy robić z opakowań po jajkach. Przybiorą kształt kogucików, kurek i innych wielkanocnych stworzeń, w zależności od fantazji uczestników. Nauczymy się też jak ze zwykłej kartki papieru wykonać techniką origami funkcjonalną podstawkę do jajka.
Podczas zajęć wykonamy ozdoby bazując w dużej mierze na materiałach z odzysku. Zachęcamy do przynoszenia własnych opakowań po jajkach.

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15
BRAK ZAPISÓW – kto pierwszy, ten lepszy 😉
Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom lub zostawić je pod opieką prowadzących

https://www.facebook.com/julia.pankow.5
Julia Pańków, dziennikarka, rękodzielniczka, prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych, opierając się w dużej mierze na recyklingu. Specjalizuje się w takich technikach jak makrama, origami, wyplatanie z koralikami, papieroplastyka, techniki łączone.

❓KIEDY? 15 kwietnia 2019, poniedziałek, godz. 15, 16, 17, 18
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

POCZTÓWKI Z POWIEWEM WYCINANKI!
Tradycyjna sztuka ludowa w nowoczesnym wydaniu, zupełnie praktyczna i ciesząca tak samo wykonujących, jak i obdarowywanych. Wyjątkowe, unikalne pocztówki wiosenno-wielkanocne: co masz w głowie, przelej na papier!

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15
BRAK ZAPISÓW – kto pierwszy, ten lepszy 😉
Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom lub zostawić je pod opieką prowadzących

https://www.facebook.com/aleksandra.ruuzgarozga
Aleksandra Rózga, instruktorka rzemiosła artystycznego. Współtworzyła Manufakturę Sanok, pracownię grafiki projektowej i artystycznej. Absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego we Wzdowie, obecnie w Woli Sękowej. W 2002 r. otrzymała tytuł czeladnika w zawodzie tkacz oraz rzeźbiarz w drewnie. Zajmuje się wycinanką papierową tradycyjną polską i autorską. Przenosi je z papieru na tkaniny, tynki, metal, ceramikę. W oparciu o jej autorską wycinankę powstaje okładka albumu muzycznego. Prowadzi warsztaty wycinankarskie rozpowszechniając polską sztukę zdobniczą.

Własne palmy są proste jak drut i piękne jak marzenie! Przygotujemy je z naturalnych materiałów – bazi, bukszpanu, trzcinki i kwiatów z bibuły – wraz z Ewą Mitowską, mistrzynią palm, kraszanek i… sękacza!

❓KIEDY? 13 kwietnia 2019, sobota, godz. 16, 17,
14 kwietnia 2019, niedziela, godz. 12, 13, 14, 15, 16, 17
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15
BRAK ZAPISÓW – kto pierwszy, ten lepszy 😉
Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom lub zostawić je pod opieką prowadzących

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013265957661
Ewa Mitowska prowadzi w Seroczynie koło Sterdyni gospodarstwo agroturystyczne z wielką stodołą-muzeum sztuki użytkowej i zagrodą edukacyjną, gdzie można poznać dawne techniki rękodzielnicze, jak rzadkie już pieczenie opłatków i robienie z nich wycinanek. Można tu przyjechać i pod okiem pani Ewy Mitowskiej własnoręcznie upiec pachnący chleb, zrobić kozi ser, posmakować faszerowanego karpia. Największą atrakcją jest wspólne pieczenie sękaczy na żywym ogniu. To głęboko zakorzeniona rodzina tradycja, którą gospodyni podtrzymuje.

Oryginalne, piękne, a przede wszystkim własne i wyjątkowe serwetki do święconkowych koszyczków. Inspirowane sztuką ludowej wycinanki i przeniesione prosto w miejskie realia.
❓KIEDY? 13 kwietnia 2019, sobota, godz. 12, 13, 14, 15
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
liczba miejsc w grupie: 15
BRAK ZAPISÓW – kto pierwszy, ten lepszy 😉
Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom lub zostawić je pod opieką prowadzących

https://www.facebook.com/aleksandra.ruuzgarozga
Aleksandra Rózga, instruktorka rzemiosła artystycznego. Współtworzyła Manufakturę Sanok, pracownię grafiki projektowej i artystycznej. Absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego we Wzdowie, obecnie w Woli Sękowej. W 2002 r. otrzymała tytuł czeladnika w zawodzie tkacz oraz rzeźbiarz w drewnie. Zajmuje się wycinanką papierową tradycyjną polską i autorską. Przenosi je z papieru na tkaniny, tynki, metal, ceramikę. W oparciu o jej autorską wycinankę powstaje okładka albumu muzycznego. Prowadzi warsztaty wycinankarskie rozpowszechniając polską sztukę zdobniczą.

Koneser’s Farmer’s Market / Easter Edition

We are happy to invite you to the Koneser’s Farmer’s Market, which will take place at the Centrum Praskie Koneser.

This spring, at Koneser Square, you will be able to buy vegetables, fruits, preserves, fish, cheese and meat products, honey, sweets and semi-prepared products directly from their producers – farmers and regional and traditional food’s producers .

In addition to the market, we invite folk artists, ceramics’, toys’, decorations’ and cutlery’s producers. In a word, everything around the table and celebration.

There will also be handicraft workshops and attractions for children! 👧👦

The season starts with the Easter Market, which lasts throughout the whole Holy Week form April 13th to 20th 2019, 12 p.m. – 8 p.m.

After Easter, from April 27 to September, the market will be held on Saturdays between 8:00 a.m. to 4 p.m.

Contact: targ@sialababamak.pl

The WARSAW VINTAGE MARKET for Koneser will take place on 27 – 28 April 2019 in the Centrum Praskie Koneser. 

During the market, more than 30 Vintage stores and fashion collectors will present their collections, as well as nearly 20 stores offering design from the past decades. 

The market will also feature an entertainment zone with a book and vinyl zone. 

During the market will be presented a fashion show from the 70’s, 80’s and 90’s! 

 

Media patrons of the event: 

TVN 24 

Radio Kapmus 

CZWÓRKA POLKSIE RADIO 

Co Jest Grane 

 

Beksiński’s Exhibition – from Photography to Virtual Reality

The exhibition presents over 100 artist’s works:

– PHOTOGRAPHY (including photographs of the Beksiński family)

– PHOTOMONTAGE

– COMPUTER GRAPHICS

– THE MOST KNOWN IMAGES PRESENTED IN THE MULTIMEDIA METHOD ON LARGE FORMAT PROJECTION SCREENS (also animated paintings created by acclaimed artists of modern visual arts)

and HIT:

– PICTURES IN STEREOSCOPY (3D)

– VIRTUAL REALITY – VR (entry into the interior of the paintings)

The exhibition also includes:

– multimedia biographical lectures (for schools and regular visitors)

– unique Video materials from the artist’s private archives and the Foundation.

Tickets price:

– normal – PLN 30

– ticket with a VR show – PLN 35

More info: FB

Z radością zapraszamy na Targ Rolny Konesera, który odbywać się będzie na terenie Centrum Praskie Koneser.

🥚🧀🍞🥦🍅🍏🍐🍒🥕🥔

Tej wiosny na placu Konesera można będzie kupować warzywa, owoce, przetwory, ryby, wyroby serowarskie i wędliniarskie, miody, słodycze oraz produkty garmażeryjne bezpośrednio od ich wytwórców – rolników i producentów żywności regionalnej i tradycyjnej.

Dodatkowo na jarmark zapraszamy twórców ludowych, producentów ceramiki, zabawek, ozdób, zastawy, słowem – wszystkiego, co wokół stołu i świętowania.

Nie zabraknie warsztatów rękodzielniczych i atrakcji dla dzieci! 👧👦

Sezon rozpoczynamy Jarmarkiem Wielkanocnym, trwającym przez cały Wielki Tydzień 13-20 kwietnia 2019 od 12:00 do 20:00.

Po Świętach, od 27 kwietnia do września, targ odbywać się będzie w soboty, w godz. 8:00-16:00.

Zapraszamy!

Kontakt: targ@sialababamak.pl

Before Eklektik Session 2019 – 27.04 / Centrum Praskie Koneser

W sobotę, 27 kwietnia w odremontowanym kompleksie Wytwórni Wódek „Koneser” na warszawskiej Pradze odbędzie się zapowiedź tegorocznej odsłony Eklektik Session. Poznamy także program festiwalu.

W ramach Before Eklektik Session 2019 wystąpią w Warszawie nowojorski duet Paris Monster oraz polsko-szwajcarsko-austriackie trio Hang Em High. Koncertom towarzyszyć będzie inauguracja kolejnej serii fotografii z cyklu Eklektik Portraits autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego.

Bilety early 🐦 w cenie 20 PLN:
https://es2019before.evenea.pl

WARSZAWSKIE TARGI VINTAGE odbędą się 27 i 28 kwietnia 2019 w Centrum Praskie Koneser

W ramach targów swoje kolekcje zaprezentuje ponad 30 sklepów i kolekcjonerów mody Vintage, oraz blisko 20 sklepów oferujących design z minionych dekad.

Na targach znajdzie się również strefa rozrywki, a w niej strefa książek oraz winyli.

Podczas targów zaprezentowany zostanie pokaz mody z lat 70, 80, i 90-tych!

Patronami medialni wydarzenia:
TVN 24
Radio Kapmus
CZWÓRKA POLKSIE RADIO
Co Jest Grane

Marzena Gawrysiak (ur. 1978) jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2004 roku (dyplom w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego). Zajmuje się rzeźbą, ceramiką i szkłem, które studiowała w macierzystej gdańskiej uczelni i w Koblenz (Niemcy) oraz rzeźbą w marmurze, której uczy się w Pietrasancie (Włochy). Tworzy statuetki i projekty pomników.

Obok rzeźby w swoim dorobku twórczym ma liczne cykle graficzne – najczęściej tworzy w technice sitodruku. Zajmuje się także animacją. Jej animowana „Opowieść o miłości” była prezentowana w Europejskim Centrum Solidarności i w Muzeum Narodowym w Gdańsku oddział Sztuki Współczesnej w Oliwie.

W twórczości Marzeny Gawrysiak ważną rolę odgrywa postać kobieca, którą artystka ukazuje w sytuacjach intymnych, czynnościach pielęgnacyjnych lub w relacji z mężczyzną. Chętnie podejmuje temat pocałunku, przedstawiając jednak różne oblicza kobiety – uległe kochanki omdlewające w ramionach mężczyzn, jak i wyzywające femme fatale.

W jej rzeźbach widoczna jest inspiracja twórczością wielkich mistrzów: Rodina i Dunikowskiego. Postaci są rzeźbione ekspresyjnie, z wyraźną fakturą i pozostawieniem śladu ręki artysty. Marzena Gawrysiak tworząc rzeźby ceramiczne wykorzystuje możliwości barwne tej techniki, szkliwi rzeźby w tonacji intensywnego oranżu lub kobaltu.

Prace malarskie pokazywane na wystawie to cykl abstrakcyjnych obrazów, w których dominują intensywne plamy barwne zestawione z ekspresyjnym gestem malarskim. Forma ulega destrukcji, rozmywa się, ustępuje miejsca nieokreślonej malarskiej przestrzeni, w której czytelne są silne emocje. Drgającą barwną materię artystka zestawia z wyraźnym przekazem – pisze na płaszczyźnie obrazu „je t’aime” lub wskazuje kierunek „tam” zwracając się bezpośrednio do widza. Marzena Gawrysiak wchodząc w bezpośrednią relację z odbiorcą jednocześnie zostawia miejsce jego wyobraźni, pozwala mu na własne interpretacje swoich prac.

Jej sztuka to poszukiwanie prawdy, istoty rzeczy. Linie drgają poszukując właściwej formy, kolor wibruje od wielokrotnie nakładanych warstw farby. To przedstawienia ciągłej walki o piękno, spokój, dobro, którą artystka toczy każdego dnia mając nadzieję, że dzięki temu świat wokół będzie lepszy. Widz czuje w nich radość tworzenia, walkę bez przemocy. Tytułem wystawy w Koneserze artystka nawiązuje do słynnej wypowiedzi Johna Lennona „make love not war”. Mówi widzom: „Kochajcie się, twórzcie, walczcie sztuką, nie siłą”.

W 2018 roku instalację rzeźbiarską “Touching the sun” Marzeny Gawrysiak zakupiło do swojej kolekcji Muzeum Narodowe w Gdańsku. Sześćdziesiąt ceramicznych figurek postaci jest ukazanych w swobodnych pozach, w chwili relaksu na nadbałtyckiej plaży – rozmawiają, patrzą w telefony, śpią dotykani promieniami słońca. Autorka podkreśla, że praca budzi w widzach pozytywne emocje, wielokrotnie obserwowała jak odbiorcy mimowolnie uśmiechali się patrząc na jej instalację.

Marzena Gawrysiak mieszka i pracuje w Gdańsku, gdzie wspólnie z mężem prowadzi największą na Pomorzu niezależną pracownię twórczą – Gdańską Szkołę Artystyczną. O sztuce pisze na swoim autorskim blogu www.zakochajsiewsztuce.blogspot.com

Wystawa w Koneserze jest pierwszą, indywidualną prezentacją jej twórczości w Warszawie.

Wystawę można oglądać do 30 kwietnia, więcej na: https://www.facebook.com/events/403348656910072/

o już druga impreza z cyklu „Liquid Spirit” w WuWu.

„Liquid Spirit” to Jazzowy utwór, Gregory’ego Portera zremiksowany przez Claptone, jednego z najbardziej rozpoznawanych obecnie DJów i producentów muzyki elektronicznej.

Zapraszamy na imprezę w rytmach muzyki House. Zagramy najnowsze oraz klasyczne House’owe hity! Będzie rytmicznie, wesoło i pompująco.

Dodatkowo imprezę wzbogacimy letnimi wizualizacjami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji 👍

Za deckami DJ Pedro, który przeniesie Was wprost do Nowego Jorku czyli housowej kolebki! Widzimy się w barze 😎🥃🍾🍺🍷

Rezerwacja stolika: 223553002 lub kontakt@wuwu.bar

PR bez krawatów to dla nas za mało! Od dawna chodził nam po głowie pomysł stworzenia drugiego cyklu spotkań, który będzie bardziej kameralny i personalny. Dlaczego? Dlatego, że lubimy poznawać Was bliżej i lubimy uczyć się oraz dyskutować z najlepszymi. Z najlepszymi, bo nasz nowy cykl to spotkania z samą śmietanką polskiego marketingu.

3/4 marketingu? Nie samym marketingiem żyje człowiek, dlatego hołdując naszej zasadzie luźnych spotkań chcemy rozmawiać o czymś więcej niż komunikacja, a wszystko przy dobrym drinku.

Nasz pilotażowy “odcinek” cyklu powstał dzięki wsparciu Muzeum Polskiej Wódki i to właśnie tam się spotykamy.

A nasz pierwszy gość to Marcin Gruszka, czyli 3/4 rzecznika a reszta to dłuższa historia. Można go lubić lub nie, ale miał istotny wpływ na wprowadzenie tradycyjnego PRu w realia social media. Jak sam mówi: dziś broni PR przed pełną komercjalizacją.

Ponieważ tym razem dysponujemy dużo mniejszą przestrzenią niż zwykle, na wydarzenie zapraszamy wyłącznie osoby, które się zdołały zarejestrować i dostały od nas potwierdzenie. A żeby takie potwierdzenie zdobyć trzeba podczas rejestracji wpisać pytanie, które chciałoby się zadać Marcinowi Gruszce. Najlepsze zostaną wykorzystane podczas samego eventu. 🙂

Wystawa czynna 12:00-20:00

Na wystawie prezentowanych jest ponad 100 prac artysty:
– FOTOGRAFIA (w tym fotografie rodziny Beksińskich)
– FOTOMONTAŻ
– GRAFIKA KOMPUTEROWA.
– NAJBARDZIEJ ZNANE OBRAZY PREZENTOWANE W SPOSÓB MULTIMEDIALNY NA EKRANACH WIELKOFORMATOWYCH (również animacje obrazów stworzone przez uznanych artystów nowoczesnych sztuk wizualnych)

oraz HIT:

– OBRAZY W STEREOSKOPII (3D)
– WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – VR (wejście do wnętrza obrazów)

Częścią wystawy są również:
– multimedialne wykłady biograficzne (dla szkół oraz zwykłych zwiedzających)
– unikatowe materiały Video z prywatnych archiwów artysty i Fundacji.

Bilety w cenie:
– normalny – 30zł
– bilet z pokazem VR 35zł

SaintBy is a clothing brand for women founded in 2018 by Anna Baj. Her designs distinguish custom styles – going beyond the minimalist fashion schemes – and the highest quality materials, including noble silk, which is the flagship fabric of the brand. Clothes are sewn in Poland by local workshops. SaintBy’s woman is sensual, but also girlish, confident and her style. Playing with fashion and who likes non-standard connections.

SaintBy to założona w 2018 roku przez Annę Baj marka ubrań dla kobiet. Jej projekty wyróżniają niestandardowe kroje – wychodzące poza schematy mody minimalistycznej – oraz najwyższej jakości materiały, m.in. szlachetny jedwab, który jest flagową tkaniną marki. Ubrania szyte są w Polsce przez lokalne pracownie. Kobieta nosząca SaintBy jest zmysłowa, ale też dziewczęca, pewna siebie i swojego stylu. Bawiąca się modą i lubiąca niestandardowe połączenia.

This is happening! Together with Kwiaty&Miut Florist we have a great pleasure to invite you to the first edition of the new spring event in Warsaw: “The flowers are beautiful. Fairs / Workshops / Meetings”. We want to welcome spring in the most beautiful way possible and for the first time collect in one place the best florists and florist studios from all over Poland, sellers of plants, designers creating flower accessories, graphic designers, creators of applied flower ceramics, etc. We want to celebrate spring, colour, green and fascination with flowers and plants in all their forms. And all this under the supervision of curators of the event, Łukasz and Radek or Kwiatarnia Kwiaty&Miut and in the proven atmosphere of the Targi Rzeczy Ładnych and in the best space of the Koneser Prague Centre.

We invite everyone who loves flowers and plants, who loves green and all other colors. At the stands of carefully selected studios and designers you will be able not only to buy cut flowers, green plants, vases and ceramics, flowerbeds and flower accessories, but also to take part in workshops and meetings with the most interesting experts from all over Poland.

All this is already on March 30th. In the coming days we will present the exhibitors and a detailed programme of workshops and meetings. Admission to the event is free! Registration will be obligatory for the workshops.

Applications for the event “Flowers are beautiful” are still being collected at: info@targirzeczyladnych.pl with a note in the subject line “Flowers are beautiful”. Write! We cordially invite you to participate and, hopefully, see you! It will be great to see you!

Ajka, Ania, Paweł – Targi Rzeczy Ładnych
Łukasz, Radek – Kwiaty&Miut

Information and contact: https://www.facebook.com/events/2255734194479065/

To się dzieje! Razem z Kwiaciarnia Kwiaty&Miut mamy wielką przyjemność zaprosić na pierwszą edycję nowego wiosennego wydarzenia w Warszawie: “Kwiaty są piękne. Targi / Warsztaty / Spotkania”. Chcemy w najpiękniejszy z możliwych sposobów przywitać wiosnę i po raz pierwszy zebrać w jednym miejscu najlepsze kwiaciarnie i pracownie florystyczne z całej Polski, sprzedawców roślin, projektantów tworzących akcesoria kwiatowe, grafików, twórców użytkowej kwiatowej ceramiki etc. Chcemy świętować wiosnę, kolor, zieleń i fascynację kwiatami i roślinami w każdej ich postaci. A wszystko to pod okiem kuratorów wydarzenia, Łukasza i Radka czyli Kwiaciarnia Kwiaty&Miut i w sprawdzonym klimacie Targi Rzeczy Ładnych oraz w najlepszej przestrzeni Centrum Praskie Koneser.

Zapraszamy wszystkich, którzy kochają kwiaty i rośliny, którzy kochają zieleń i wszystkie inne kolory. Na stoiskach starannie wyselekcjonowanych pracowni i projektantów będzie można nie tylko kupić kwiaty cięte, rośliny zielone, wazony i ceramikę, kwietniki i kwiatowe akcesoria, ale także wziąć udział w warsztatach i spotkaniach z najciekawszymi ekspertami z całej Polski.

Wszystko to już 30 marca. W najbliższych dniach przedstawimy wystawców i szczegółowy program warsztatów i spotkań. Wstęp na imprezę wolny! Na warsztaty będą obowiązywały zapisy.

Zgłoszenia na imprezę „Kwiaty są piękne” zbieramy wciąż pod adresem: info@targirzeczyladnych.pl z dopiskiem w temacie maila „Kwiaty są piękne”. Piszcie! Zapraszamy serdecznie do udziału i, mamy nadzieję, do zobaczenia! Będzie wspaniale Was zobaczyć!

Ajka, Ania, Paweł – Targi Rzeczy Ładnych
Łukasz, Radek – Kwiaty&Miut

Kim jesteśmy?

Targi Rzeczy Ładnych, organizatorzy „Kwiaty są piękne” – Ajka Mroczkowska, Anna Pruszyńska, Paweł Stremski. Twórcy największych targów designu w Warszawie. TRŁ to 12 edycji, 10 tysięcy odwiedzających, dziesiątki wydarzeń towarzyszących (np. wystawy w Instytutem Adama Mickiewicza), wykłady (np. Daniel Libeskind, Filip Springer).

Kwiaty & Miut, współorganizatorzy, kuratorzy „Kwiaty są piękne” – Łukasz Marcinkowski i Radosław Berent, właściciele poznańskiej kwiaciarni Kwiaty&Miut. Odpowiadają za koncept merytoryczny imprezy. Jeden z najbardziej kreatywnych i innowacyjnych duetów polskiej florystyki. Autorzy książek „O kwiatach” i „O roślinach”, organizatorzypopularnych warsztatów i wykładów dot. kwiatów, zieleni i wykorzystania roślin w projektowaniu wnętrz. Ich najnowszy projekt to Szkoła Bukieciarstwa – cykliczny projekt edukacyjny dla miłośników kwiatów i profesjonalistów.

Sound Rebellion is a combination of disco, funk and soul refreshed with modern electronics, house and R&B 00’s! Mateusz Załęski, half of the SR line-up, when asked about his passion, answers: – I play because I love to commune with music and share it with others. Using my experience I am also very satisfied with feedback from people at a given moment – regardless of whether they are smiles in the restaurant and irrigation legs to the rhythm, or singing crowd of people like at a concert at sunrise on the Vistula River.
So come to us and share your energy with us – let the power be with us! 🙂

Start: 22:00
Free entrance
Booking a table: 223553002 or kontakt@wuwu.bar

Spring is undoubtedly a woman! So, you understand that on this day we cannot miss beautiful ladies, especially one – Miss Lillet….
Asked what a burlesque is for her, she answered:
“Burleska is a performative art based on striptease. Although many people have bad associations with this word – I personally like it very much and I often talk about myself as a stripper.
There is a well-known joke which, in my opinion, perfectly describes a burlesque: what is the difference between a stripper and a burlesque performer? The stripper costume fits in one hand and the burlesque performers in three suitcases 😉

Ladies and Gentlemen, instead of drowning the Marzanna go to WuWu! 🙂

Start: 22:00
Tickets: 20 PLN
Booking a table: 223553002 or kontakt@wuwu.bar
#wuwubar #burleska #first springtime

 

A meeting with Joanna Jagiełło, writer, poet, singer around the book “Ziarnka Piasku”, which received the IBBY Polish Section award “Book of the Year 2018”.
The meeting will be hosted by Juliusz Erazm Bolek.
We cordially invite you!

Event within the framework of the social action Power of Art in Koneser – during the interdisciplinary exhibition GREEN in the Koneser Prague Centre.

“Nina and Anna – peers, best friends, inseparable, loving each other. On her 17th birthday Nina took her life…. The first part of this moving book is like a train. Crushed by a loss that she cannot comprehend, Anna recollects the past years. In her relationship, Nina has always been the more capable, the more beautiful, self-confident, the strong. She was able to fight for her reasons and win. For Anna it was a point of reference, and only with time does it come to mind that Nina somehow limited her, but perhaps the loss of freedom is the price for being close to another person. Anna desperately searches for such closeness. She feels lonely, she has lost her beloved ones: her father, Nina, dog, she failed with her boyfriend, with her mother also “only co-existence”. It is not difficult to let oneself be deceived by the appearances of feelings and fall into the paws of a criminal in such a state of spirit. How to deal with humiliation, blackmail and fear? And this ordinary Ance managed to escape the rapists, save herself and maybe many other girls. Shout your anger: “I, Anna, who never knew what to do, suddenly act as if I had been at least James Bond all my life. There is anger in me that I didn’t know before. Beware. Joanna Jagiełło’s novel is a perfectly written, strong prose, building on the basis of dramatic events a multidimensional psychological portrait of a girl asking: how should I live? Young people will find here an unforgettable picture of reality, courageous undertaking of difficult problems, the authenticity of experiences of heroes who are believed to be. And a strong voice against the “culture of shame and guilt”. (Irena Bolek)

Media Patrons and Project Partners:
Agencja Informacyjna | Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej | Art Imperium | Centrum Praskie Koneser | Klitka Atelier | Przedsiębiorcy@eu | Praska Ferajna | Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków |Telewizja ATV | waw4free | Związek Artystów Plastyków | Związek Pisarzy.

More information about the project, announcements and reports from events: Facebook: Power of Art
We warmly invite you!

We invite you to workshops with the stylist Robert Łosyk.

During 3 hours of workshops you will get to know the division into types of silhouettes and general rules of building proportions through lines, using colour, pattern or detail.

Robert Łosyk is an independent fashion stylist and costume designer. He started his career in the editorial office of Elle magazine. Currently, he works in many pillars of the industry – he creates stylizations for fashion sessions, film and stage costumes. She takes care of the images of many Polish stars. His works have been published in Elle, L’Officiel, L’Officiel Homme, Cosmopolitan, Schon, Fashion Magazine. He perceives fashion as a kind of code. He most often draws inspiration from the world of art and sociological observations.

Program:
– FASHION AS A CODE,
– FIRST IMPRESSION – A SECRET WEAPON,
– TRENDS AND STYLE,
– TYPES OF SILHOUETTES AND WAYS TO CORRECT THEM.

The number of places is limited.
Price: 100 PLN
Place: POLISH DESIGN, Prague Connoisseur Centre

Please register at dominika@pl-design.pl
or by calling 501533849.

Sound Rebellion to połączenie disco, funku i soulu odświeżonego współczesną elektroniką, szeroko pojęty house i R&B 00’s! Mateusz Załęski czyli połowa składu SR zapytany o swoją pasję, odpowiada: – Gram, ponieważ uwielbiam obcować z muzyką i się nią dzielić z innymi. Wykorzystując nabyte doświadczenie bardzo satysfakcjonuje mnie też feedback ludzi w danej chwili – niezależnie, czy są to uśmiechy w restauracji i podrygi nogą do rytmu, czy śpiewający tłum ludzi jak na koncercie o wschodzie słońca nad Wisłą.
Zatem chodźcie do nas i dzielcie się z nami swoją energią – niech moc będzie z nami! 🙂

Start: 22:00
Wstęp bezpłatny

Rezerwacja stolika: 223553002 lub kontakt@wuwu.bar

Wiosna niewątpliwie jest kobietą! Zatem, rozumiecie, że tego dnia nie może zabraknąć u nas pięknych pań, zwłaszcza jednej – Miss Lillet…
Na pytanie, czym jest dla niej jest burleska odpowiedziała:
„Burleska jest sztuką performatywną, która opiera się na striptizie. Choć wielu ludzi ma złe skojarzenia z tym słowem – osobiście bardzo je lubię i często mówię o sobie striptizerka.
Istnieje znany żart, który moim zdaniem idealnie opisuje burleskę: czym różni się striptizerka od performerki burleski? Tym że kostium striptizerki mieści się w jednej dłoni, a performerki burleski w trzech walizkach 😉

Panowie i Panie zamiast topić Marzannę chodźcie do WuWu ! 🙂

Start: 22:00
Wstęp 20 zł
Rezerwacja stolika: 223553002 lub kontakt@wuwu.bar
#wuwubar #burleska #powitaniewiosny

Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło, pisarką, poetką, pieśniarką wokół książki “Jak ziarnka piasku”, która otrzymała nagrodę Polskiej Sekcji IBBY “Książka Roku 2018”.
Spotkanie poprowadzi Juliusz Erazm Bolek.
Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie w ramach akcji społecznej Power of Art w Koneserze – podczas interdyscyplinarnej wystawy ZIELONY w Centrum Praskim Koneser.

“Nina i Anna – rówieśnice, najlepsze przyjaciółki, nierozłączne, kochające się. W dniu 17. urodzin Nina odebrała sobie życie… Pierwsza część tej poruszającej książki jest niczym tren. Zdruzgotana stratą, której przyczyn nie jest w stanie pojąć, Anna wspomina minione lata. W jej relacji Nina zawsze była tą zdolniejszą, piękniejszą, pewną siebie, mocną. Potrafiła walczyć o swoje racje i zwyciężać. Dla Anny stanowiła punkt odniesienia, i dopiero z czasem przychodzi myśl, że w jakiś sposób Nina ją ograniczała, ale może utrata poczucia wolności jest ceną za bliskość z innym człowiekiem. Anna rozpaczliwie szuka takiej bliskości. Czuje się samotna, straciła ukochanych: ojca, Ninę, psa, nie udało się z chłopakiem, z matką też „tylko współbycie”. Nietrudno w takim stanie ducha dać się zwieść pozorom uczucia i wpaść w łapy przestępcy. Jak sobie potem poradzić z upokorzeniem, szantażem i strachem? A tej zwyczajnej Ance się udało: uciec gwałcicielom, ocalić siebie i może jeszcze wiele innych dziewczyn. Wykrzyczeć swój gniew: „Ja, Anna, która nigdy nie wiedziała, co robić, nagle działam tak, jakbym przez całe życie była co najmniej Jamesem Bondem. Jest we mnie wściekłość, której wcześniej nie znałam”. Strzeżcie się. Powieść Joanny Jagiełło to świetnie napisana, mocna proza, budująca na kanwie dramatycznych wydarzeń wielowymiarowy portret psychologiczny dziewczyny pytającej: jak mam żyć? Młodzi ludzie znajdą tu nieupiększony obraz rzeczywistości, odważne podejmowanie trudnych problemów, autentyzm przeżyć bohaterów, którym się wierzy. I mocny głos przeciwko „kulturze wstydu i winy”.” (Irena Bolek)

Patroni Medialni i Partnerzy Projektu:
Agencja Informacyjna | Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej | Art Imperium | Centrum Praskie Koneser | Klitka Atelier | Przedsiębiorcy@eu | Praska Ferajna | Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków |Telewizja ATV | waw4free | Związek Artystów Plastyków | Związek Pisarzy.

Więcej informacji o projekcie, zapowiedzi i relacje z wydarzeń: Facebook: Power of Art
Gorąco zapraszamy!

Wydarzenia marcowe – Power of Art w Koneserze:

2 marca, godz. 18:00 – Wernisaż wystawy zbiorowej z cyklu Power of Art w Koneserze pt. ŻÓŁTY. Wystawa czynna do 14.03.2019 r.

4 marca, godz. 19:00 – Edyta Dzierż PERFORMANCE obraz-dźwięk-światło.

9 marca, godz. 17:00 – Spotkanie z książką – Kot jaki jest każdy widzi – Izabelli Jarskiej – z autorką Izabellą Jarską rozmawiać będzie dziennikarka i dramatopisarka Magdalena Walusiak.

12 marca, godz. 19:00 – Twórca a prawa autorskie – spotkanie z Mecenas Joanną Hetman-Krajewską specjalistą prawa autorskiego, Kancelaria Prawnicza Patrinomium.

14 marca, godz. 19:00 – Nihon no monogatari – spotkanie z baśnią japońską – Edyta Poskrobko i muzyką – Radomir Rakowski.

16 marca, godz. 18:00 – Wernisaż wystawy zbiorowej z cyklu Power of Art w Koneserze pt. ZIELONY. Wystawa czynna do 30.03.2019 r.

20 marca, godz.19.00 – Spotkanie z książką – Jak ziarnka piasku. Z autorką Joanną Jagiełło będzie rozmawiać Juliusz Bolek.

23 marca, godz. 19:00 – Spotkanie z książką Latynoska euforia z Hollywoodem w tle – oraz jej autorem i bohaterem – Andrzejem Zbrożkiem.

27 marca, godz. 19:00 – Spotkanie pod Drzewem / Performance / KARMICA – Monika Wójtowicz.
Gorąco zapraszamy!

Zapraszamy na warsztaty ze stylistą Robertem Łosyk.

Podczas 3 godzin warsztatów poznacie podział na typy sylwetek oraz ogólne zasady budowania proporcji poprzez linie, operowanie barwą, wzorem czy detalem.

Robert Łosyk jest niezależnym stylistą mody i projektantem kostiumów. Karierę rozpoczął w redakcji magazynu Elle. Aktualnie działa w wielu filarach branży – tworzy stylizacje na potrzeby sesji modowych, kostiumy filmowe oraz sceniczne. Opiekuje sie wizerunkami wielu polskich gwiazd. Jego prace były publikowane m.in. w Elle, L’Officiel, L’Officiel Homme, Cosmopolitan, Schon, Fashion Magazine. Modę postrzega jako rodzaj kodu. Inspiracje najczęściej czerpie ze świata sztuki i obserwacji socjologicznych.

W programie:
• MODA JAKO KOD,
• PIERWSZE WRAŻENIE – TAJNA BROŃ,
• TRENDY, A STYL,
• TYPY SYLWETEK ORAZ SPOSOBY NA ICH KORYGOWANIE.

Liczba miejsc ograniczona.
Cena: 100 pln
Miejsce: POLISH DESIGN, Centrum Praskie Koneser

Prosimy o zgłoszenia na maila dominika@pl-design.pl
bądź pod numerem telefonu 501533849.

HOP-CHOP BarberShop jest mieszanką starej szkoły fryzjerstwa męskiego z odwołaniem się do doświadczonych, utalentowanych pracowników w środowisku old schoolowego barbershopu o wysokiej pasji i energii. Barberzy HOP-CHOP pokazują swoją indywidualność w strzyżeniu oraz stylizacji fryzur.
W HOP-CHOP BarberShop nasze podejście jest proste – zapewniamy naszym Gościom prostą listę usług wysokiej jakości. W każdym z naszych lokali można szybko i dokładnie ostrzyc włosy, nadać kształtu brodzie i poddać się goleniu brzytwą wraz z okładami gorącym ręcznikiem. W naszych salonach nie ma nic zbędnego – po prostu oferujemy doskonałe wykonanie usługi, które nie potrwa więcej czasu niż określono w rezerwacji, więc można dokładnie zaplanować swój dzień. Dostępny zapis online www.hopchop.pl/rezerwuj-termin lub aplikacja mobilna HOP-CHOP Rezerwacje dostępna na GooglePlay i AppStore) pozbawi niespodzianek i oczekiwania – zawsze wiesz o której godzinie wyjdziesz. Ojcowie mogą zabrać swoich synów, aby pokazać, jak i gdzie prawdziwi mężczyźni dbają o fryzurę, w tym celu mamy specjalną usługę – strzyżenia dla ojca i syna w promocyjnej cenie. Odwiedź HOP-CHOP BarberShop w Centrum Praskim Koneser, Zapraszamy!

JACK OF DIAMONDS
We take care of the image of a modern man.
We train business people. We advise politicians, sportsmen and artists. We help young men dazzle their future spouse on their most important day.
We dress guys who have more important things on their heads than following the fashion news or going to shopping malls.
We sew brilliant suits and tailor-made shirts.
Fall in or make an appointment for a free consultation through our website jackofdiamonds.pl.

JACK OF DIAMONDS

Dbamy o wizerunek nowoczesnego mężczyzny.

Szkolimy ludzi biznesu. Doradzamy politykom, sportowcom i artystom. Pomagamy panom młodym olśnić przyszłą małżonkę w ich najważniejszym dniu.

Ubieramy facetów, którzy mają ważniejsze rzeczy na głowie niż śledzenie modowych nowinek czy snucie się po galeriach handlowych.

Szyjemy genialne garnitury i koszule na miarę.

Wpadnij albo umów się na darmową konsultację przez naszą stronę jackofdiamonds.pl

Najbardziej urocza i subtelna biżuteria
dla wyjątkowych ludzi, pełnych inspiracji, miłości i pasji.

Z przyjemnością i dla przyjemności tworzyliśmy oryginalną biżuterię, która sprawi Wam radość i pozytywnie uniesie.

Każdy z proponowanych przez nas symboli niesie specjalne przesłanie:
serce – miłość
skrzydła anioła – bezpieczeństwo
gwiazdka – bliskość
nieskończoność – wiara we własne możliwości
równowaga – spokój
karma – dobro
make a wish – nasze małe marzenia:)

Poczuj miętę! Ciesz się życiem i daj się rozpieścić 🙂

To naturalnie gościnna miejska przestrzeń i przepyszna kuchnia. Pełna zdrowych składników! Poczuj się wygodnie – zrelaksuj się, posłuchaj muzyki i złap oddech od miejskiego zgiełku. Wszystko w pozytywnym środowisku! Wnętrze ORZO wypełniliśmy roślinami oczyszczającymi powietrze. To nasz sen o zielonej Warszawie!

Świeże warzywa i zioła z okolicznych pól, najlepsze mięso od lokalnych hodowców przygotowane na miejscu tuż przed podaniem i doprawione według oryginalnej meksykańskiej receptury – taka jest właśnie kuchnia Papa Diego. Wyraziste i różnorodne smaki, zaskakujące kompozycje podawane w czterech odsłonach: popularnego taco, sycącego burrito, pysznej quesalilli z ciągnącym się serem i modnym burrito bowl w wersji fit. Zapraszamy do Świeżego Meksyku!

https://www.papadiego.pl/

Facebook

Here comes Van Dogs gourmet – with sausages made according to the original recipes of local butchers, in a crispy van bun, lots of unusual additives and original sauces, Van Fries served in many amazing ways and totally cool freak-shakes. Van Dog is a recipe inspired by cuisine from all over the world, but also by traditional Polish flavours and local products. The menu includes, among others: Van Mac&Cheese with pasta, cheese sauce, grilled pepper and crispy bacon, Van Tango with Argentine chimichuri sauce, pomegranate, grilled vegetables and roasted almond stones. Lovers of oriental flavours will enjoy Van Dog with Asian cucumbers, stewed leek and mango ketchup. For vegans, tofu and coloured Van Carrot with purple, orange and yellow roasted carrots with garlic and thyme are prepared without a dog.

Nadchodzą Van Dogi gourmet – z kiełbaskami robionymi według autorskich receptur lokalnych masarzy, w chrupkiej van bułce, mnóstwem nietypowych dodatków i oryginalnych sosów, Van Frytami podawanymi na wiele zdumiewających sposobów oraz totalnie odjechanymi freak-shake’ami. Van Dog to receptury inspirowane kuchnią całego świata, ale także tradycyjnymi polskimi smakami i lokalnymi produktami. W menu znajdziemy m.in.: Van Mac&Cheese z makaronem, sosem serowym, grillowaną papryką i chrupiącym bekonem, Van Tango z argenyńskim sosem chimichuri, granatem, grillowanymi warzywami i prażonymi pestkami migdałów. Miłośników smaków orientalnych zadowoli Van Dog z azjatyckimi ogórkami, duszonym porem i ketchupem mango. Dla wegan przygotowano bez-dogi z tofu i kolorowego Van Carrota z fioletową, pomarańczową i żółtą marchwią pieczoną z czosnkiem i tymiankiem.

Facebook

* Indian Breakfast – Mumbai Masta
Mon-Friday 9.00-12.00
* Weekend Brunch
Saturday-Sunday 10.00-14.00
* Daily different meat and vegetarian lunch 12.00-16.00
* Indian tapas & snacks
* Dishes from the tandoor oven
* Chiefs from India

WWW

FB

* Indyjskie Śniadania- Mumbai Nasta
Pon- piątek godz. 9.00-12.00
* Weekendowy Brunch
Sobota- Niedziela 10.00-14.00
* Codziennie inny lunch mięsny i wegetariański 12.00-16.00
* Indyjskie przekąski w wersji Tapas
* Dania z pieca tandoor
* Kucharze z Indii

WWW

FB

BRWI TO DOPIERO POCZĄTEK…
Eyebar to styl życia, połączenie najlepszych usług z profesjonalnym serwisem.
Eyebar, pierwsza w Polsce sieć salonów profesjonalnej stylizacji brwi metodą Eyebar System, która znana jest od ponad 3 lat. Od połowy marca Eyebar jest dostępny w Koneserze, abyście mogły doświadczyć niesamowitych urodowych przeżyć w kontakcie z naszą marką.
Eyebar to nie jest salon piękności, to nietypowy koncept beauty, gdzie rytm zabieganych kobiet spotyka się z pyszna kawą i niedostępną do tej pory w Polsce usługą – stylizacji brwi. To tu zatrudniani są najlepsi fachowcy z całej Polski, szkoleni miesiącami, aby tworzyć naturalne i dopasowane brwi do typu urody naszych Klientek.
Brwi to dopiero początek, dlatego menu usług Eyebar to:
– idealne makijaże,
– niepowtarzalne fryzury,
– autorskie paznokcie,
– naturalne stylizacje rzęs,
– gimnastyka twarzy.

Co tworzy markę Eyebar, oprócz fantastycznych usług?
Niezliczona ilość Klientek również z pierwszych stron gazet, szczęśliwych z przemian oraz historie, które powstają z Eyebar .
Zarezerwuj swoją wizytę i odbierz rabat – 30% na eyebar.pl

BRWI TO DOPIERO POCZĄTEK…
Eyebar to styl życia, połączenie najlepszych usług z profesjonalnym serwisem.
Eyebar, pierwsza w Polsce sieć salonów profesjonalnej stylizacji brwi metodą Eyebar System, która znana jest od ponad 3 lat. Od połowy marca Eyebar jest dostępny w Koneserze, abyście mogły doświadczyć niesamowitych urodowych przeżyć w kontakcie z naszą marką.
Eyebar to nie jest salon piękności, to nietypowy koncept beauty, gdzie rytm zabieganych kobiet spotyka się z pyszną kawą i niedostępną do tej pory w Polsce usługą – stylizacji brwi. To tu zatrudniani są najlepsi fachowcy z całej Polski, szkoleni miesiącami, aby tworzyć naturalne i dopasowane brwi do typu urody naszych Klientek.
Brwi to dopiero początek, menu usług Eyebar to również:
– idealne makijaże,
– niepowtarzalne fryzury,
– autorskie paznokcie,
– naturalne stylizacje rzęs,
– gimnastyka twarzy.
Co tworzy markę Eyebar, oprócz fantastycznych usług? Niezliczona ilość Klientek również z pierwszych stron gazet, szczęśliwych z przemian oraz historie, które powstają z Eyebar.
Zarezerwuj swoją wizytę na eyebar.pl i odbierz rabat – 30% na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty w salonie!

Frankie’s is a concept coming from Scandinavia, that focuses on a healthy lifestyle. Our specialty are mainly juice and fruit cocktails, you can find 25 kinds of them on the menu. It’s so-called Juice Bar, juice joint with an urban, modern design. On the menu, despite traditional freshly-blended fruit juice, you can find super foods cocktails, protein shakes, and also very popular fresh salads and hot sandwiches. Frankie’s is a place for people who value healthy food when meeting with friends and family as well as during business meetings.

Bar ¾ is an exceptional cocktail bar, hidden in the building of Polish Vodka Museum. On the third floor of the museum you can travel back to the interwar times and enjoy your cocktail in a unique environment. Talented bartenders will make yor time with a drink a really unique experience.

2 marca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy ŻÓŁTY – Power of Art w Koneserze

W ramach projektu Power of Art w Koneserze – cyklu wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które od lutego odbywają się w Centrum Praskim Koneser organizowanych przez grupę twórców różnych dziedzin sztuki i literatury pod szyldem akcji społecznej Power of Art oraz Wystaw interdyscyplinarnych, Spotkań z książką, Performance, etc. ZAPRASZAMY:

2 marca o godz. 18:00 na Wernisaż interdyscyplinarnej wystawy zbiorowej pt. ŻÓŁTY.

W wystawie pt. ŻÓŁTY wezmą udział:

Artyści koordynujący projekt:
Wit Bogusławski – rzeźba | Juliusz Erazm Bolek – grafika poetycka i Spotkania z książką | Julita Delbar – fotografia | Edyta Dzierż – malarstwo i performance | Sławomir Golonko – rzeźby świetlne | Magdalena Hajnosz – malarstwo | Kuba Janyst– malarstwo | Anna Kossakowska – malarstwo | Krzysztof Rodak – malarstwo/ rysunek | Joasia Świerczynska – malarstwo | Magdalena Mag Woźniak Art – malarstwo | Monika Ewa Wójtowicz – malarstwo | Paweł Zakrzewski – malarstwo.

Artyści Gościnni wyłonieni w drodze konkursu:
Andrzej Filipowicz | @Anna Pągowska | Bartosz Iwan | Danielle Lehtinen | Diana Nowosad | Dorota Wulczyńska | Ewa Köhler Mikowska Zamojska | Hanna Karasińska-Eberhardt | Iwona Piszczelska | Joanna Nasiłowska Art | Justyna Olszewska | Kamila Wojciechowicz-Krauze | Karolina Piotrowska.Art | Magdalena Karłowicz – rzeźba – sculpture | Marcin Painta | Michał Mroczka | Tomasz Zjawiony.

Patroni Medialni i Partnerzy Projektu:
Agencja Informacyjna | Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej | Art Imperium | Centrum Praskie Koneser | Klitka Atelier | Przedsiębiorcyeu | Praska FerajnaWarszawskie Stowarzyszenie Plastyków | Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie | Warszawa za darmo – waw4free | Związek Artystów Plastyków | Związek Pisarzy.

Więcej informacji o projekcie, zapowiedzi i relacje z wydarzeń: Facebook: Power of Art

Wydarzenia marcowe – Power of Art w Koneserze:

2 marca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy zbiorowej z cyklu Power of Art w Koneserze pt. ŻÓŁTY. Wystawa czynna do 14.03.2019 r.

4 marca, godz. 19:00 – Edyta Dzierż PERFORMANCE obraz-dźwięk-światło.

9 marca, godz. 17:00 – Spotkanie z książką – Kot jaki jest każdy widzi – Izabelli Jarskiej – z autorką Izabellą Jarską rozmawiać będzie dziennikarka i dramatopisarka Magdalena Walusiak.

12 marca, godz. 19:00 – Twórca a prawa autorskie – spotkanie z Mecenas Joanną Hetman-Krajewską specjalistą prawa autorskiego, Kancelaria Prawnicza Patrinomium.

14 marca, godz. 19:00 – Nihon no monogatari – spotkanie z baśnią japońską – Edyta Poskrobko i muzyką – Radomir Rakowski.

16 marca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy zbiorowej z cyklu Power of Art w Koneserze pt. ZIELONY. Wystawa czynna do 30.03.2019 r.

20 marca, godz.19.00 – Spotkanie z książką – Jak ziarnka piasku. Z autorką Joanną Jagiełło będzie rozmawiać Juliusz Bolek.

23 marca, godz. 19:00 – Spotkanie z książką Latynoska euforia z Hollywoodem w tle – oraz jej autorem i bohaterem – Andrzejem Zbrożkiem.

27 marca, godz. 19:00 – Spotkanie pod Drzewem / Performance / KARMICA – Monika Wójtowicz.
Gorąco zapraszamy!

2 marca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy ŻÓŁTY – Power of Art w Koneserze

W ramach projektu Power of Art w Koneserze – cyklu wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które od lutego odbywają się w Centrum Praskim Koneser organizowanych przez grupę twórców różnych dziedzin sztuki i literatury pod szyldem akcji społecznej Power of Art oraz Wystaw interdyscyplinarnych, Spotkań z książką, Performance, etc. ZAPRASZAMY:

2 marca o godz. 18:00 na Wernisaż interdyscyplinarnej wystawy zbiorowej pt. ŻÓŁTY.

W wystawie pt. ŻÓŁTY wezmą udział:

Artyści koordynujący projekt:
Wit Bogusławski – rzeźba | Juliusz Erazm Bolek – grafika poetycka i Spotkania z książką | Julita Delbar – fotografia | Edyta Dzierż – malarstwo i performance | Sławomir Golonko – rzeźby świetlne | Magdalena Hajnosz – malarstwo | Kuba Janyst – malarstwo | Anna Kossakowska – malarstwo | Krzysztof Rodak – malarstwo/ rysunek | Joasia Świerczynska – malarstwo | Magdalena Mag Woźniak Art – malarstwo | Monika Ewa Wójtowicz – malarstwo | Paweł Zakrzewski – malarstwo.

Artyści Gościnni wyłonieni w drodze konkursu:
Andrzej Filipowicz | @Anna Pągowska | Bartosz Iwan | Danielle Lehtinen | Diana Nowosad | Dorota Wulczyńska | Ewa Köhler Mikowska Zamojska | Hanna Karasińska-Eberhardt | Iwona Piszczelska | Joanna Nasiłowska Art | Justyna Olszewska | Kamila Wojciechowicz-Krauze | Karolina Piotrowska.Art | Magdalena Karłowicz – rzeźba – sculpture | Marcin Painta | Michał Mroczka | Tomasz Zjawiony.

Patroni Medialni i Partnerzy Projektu:
Agencja Informacyjna | Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej | Art Imperium | Centrum Praskie Koneser | Klitka Atelier | Przedsiębiorcyeu | Praska Ferajna | Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków | Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie | Warszawa za darmo – waw4free | Związek Artystów Plastyków | Związek Pisarzy.

Więcej informacji o projekcie, zapowiedzi i relacje z wydarzeń: Facebook: Power of Art

Wydarzenia marcowe – Power of Art w Koneserze:

2 marca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy zbiorowej z cyklu Power of Art w Koneserze pt. ŻÓŁTY. Wystawa czynna do 14.03.2019 r.

4 marca, godz. 19:00 – Edyta Dzierż PERFORMANCE obraz-dźwięk-światło.

9 marca, godz. 17:00 – Spotkanie z książką – Kot jaki jest każdy widzi – Izabelli Jarskiej – z autorką Izabellą Jarską rozmawiać będzie dziennikarka i dramatopisarka Magdalena Walusiak.

12 marca, godz. 19:00 – Twórca a prawa autorskie – spotkanie z Mecenas Joanną Hetman-Krajewską specjalistą prawa autorskiego, Kancelaria Prawnicza Patrinomium.

14 marca, godz. 19:00 – Nihon no monogatari – spotkanie z baśnią japońską – Edyta Poskrobko i muzyką – Radomir Rakowski.

16 marca, godz. 19:00 – Wernisaż wystawy zbiorowej z cyklu Power of Art w Koneserze pt. ZIELONY. Wystawa czynna do 30.03.2019 r.

20 marca, godz.19.00 – Spotkanie z książką – Jak ziarnka piasku. Z autorką Joanną Jagiełło będzie rozmawiać Juliusz Bolek.

23 marca, godz. 19:00 – Spotkanie z książką Latynoska euforia z Hollywoodem w tle – oraz jej autorem i bohaterem – Andrzejem Zbrożkiem.

27 marca, godz. 19:00 – Spotkanie pod Drzewem / Performance / KARMICA – Monika Wójtowicz.
Gorąco zapraszamy!

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy na wieczór improwizowanych przebojów muzycznych poświęconych głównym bohaterkom dzisiejszego święta. Piosenki będą wymyślane i śpiewane na żywo przez aktorów Klubu Komediowego, a na pianinie będzie im towarzyszył Maciej Chwała. Usłyszycie hip-hopowe hity, soulowe kawałki, poruszające ballady, a nawet protest songi – ze specjalną dedykacją dla najważniejszych kobiet Waszego życia (bo to Was poprosimy o inspiracje do poszczególnych piosenek).

Lepsze niż pęk goździków i para pończoch, nie tak drogie jak wystawna kolacja – 8 marca zabierzcie swoje mamy, siostry, ciotki, babki, dziewczyny, przyjaciółki i szefowe do Konesera na muzyczny spektakl Klubu Komediowego!

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy na wieczór improwizowanych przebojów muzycznych poświęconych głównym bohaterkom dzisiejszego święta. Piosenki będą wymyślane i śpiewane na żywo przez aktorów Klubu Komediowego, a na pianinie będzie im towarzyszył Maciej Chwała. Usłyszycie hip-hopowe hity, soulowe kawałki, poruszające ballady, a nawet protest songi – ze specjalną dedykacją dla najważniejszych kobiet Waszego życia (bo to Was poprosimy o inspiracje do poszczególnych piosenek).

Lepsze niż pęk goździków i para pończoch, nie tak drogie jak wystawna kolacja – 8 marca zabierzcie swoje mamy, siostry, ciotki, babki, dziewczyny, przyjaciółki i szefowe do Konesera na muzyczny spektakl Klubu Komediowego!

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

WARSZTATY DIETETYCZNE DLA PANIEN MŁODYCH
Suknię ślubną już szyjesz?
Zadbaj o to, aby wyglądać w niej smukło, zdrowo i promiennie!
Nie tylko dzięki makijażowi i świetnej konstrukcji kreacji. Zapraszam na warsztat będący poradnikiem dietetycznym przyszłej panny młodej.
Tematyka warsztatów kierowana jest nie tylko do panien młodych, lecz także do kobiet z ich najbliższego otoczenia.
Mamy, matki chrzestne, siostry, babcie oraz przyjaciółki także znajdą wiele wskazówek trafnych nie tylko w okresie przed-weselnej gorączki.
W cenie biletu (39-49pln) otrzymujesz:
WARSZTATY GRUPOWE godz. 15.00 -16.30
ZAPYTAJ DIETETYKA godz. 16.30-18.00
VOUCHER – zniżka 50pln na konsultacje* indywidualne
Niespodzianki od Partnerów
Warsztaty są częścią wydarzenia SUKNIA OD PROJEKTANTKI

Kinga Waszak
Z zawodu dietetyk kliniczny i psychodietetyk, oprócz tego stylistka, wizażystka i modelka. Moich pacjentów uczę jak jeść świadomie, intuicyjnie i zdrowo. Nie wierzę w „diety”, nie uzależniam pacjentów od siebie i kartek z jadłospisami. Jedyną słuszną drogą
jest zmiana nawyków żywieniowych i wypracowanie indywidualnego, komfortowego schematu żywienia, będącego integralną częścią stylu życia danej osoby.
kingawaszak.pl

WARSZTATY DIETETYCZNE DLA PANIEN MŁODYCH
Suknię ślubną już szyjesz?
Zadbaj o to, aby wyglądać w niej smukło, zdrowo i promiennie!
Nie tylko dzięki makijażowi i świetnej konstrukcji kreacji. Zapraszam na warsztat będący poradnikiem dietetycznym przyszłej panny młodej.
Tematyka warsztatów kierowana jest nie tylko do panien młodych, lecz także do kobiet z ich najbliższego otoczenia.
Mamy, matki chrzestne, siostry, babcie oraz przyjaciółki także znajdą wiele wskazówek trafnych nie tylko w okresie przed-weselnej gorączki.
W cenie biletu (39-49pln) otrzymujesz:
WARSZTATY GRUPOWE godz. 15.00 -16.30
ZAPYTAJ DIETETYKA godz. 16.30-18.00
VOUCHER – zniżka 50pln na konsultacje* indywidualne
Niespodzianki od Partnerów
Warsztaty są częścią wydarzenia SUKNIA OD PROJEKTANTKI

Kinga Waszak
Z zawodu dietetyk kliniczny i psychodietetyk, oprócz tego stylistka, wizażystka i modelka. Moich pacjentów uczę jak jeść świadomie, intuicyjnie i zdrowo. Nie wierzę w “diety”, nie uzależniam pacjentów od siebie i kartek z jadłospisami. Jedyną słuszną drogą
jest zmiana nawyków żywieniowych i wypracowanie indywidualnego, komfortowego schematu żywienia, będącego integralną częścią stylu życia danej osoby.
kingawaszak.pl

Wyjątkowe spotkanie z projektantką Justyną Ołtarzewską, połączone z konkursem “Suknia od projektantki”!
Stylizacje, zdjęcia, indywidualne projekty, warsztaty dietetyczne
i niespodzianki do partnerów – zarezerwuj sobotnie popołudnie na kobiece spotkanie!
Zapraszają: stylelife.com.pl Ingrid Cosmetics Kinga Waszak – dietetyka & kreacja wizerunku Polish Design

13:00 KONKURS! Losowanie dodatkowej uczestniczki sesji zdjęciowej!
13:00 – 15:00 Sesja foto uczestniczek konkursu Suknia od Projektantki
13:00 – 20:00 Stylizacje i wizerunek – Kinga Waszak & Olga Szarlińska
15:00 – 18:00 Warsztaty Dietetyczne dla kobiet
15:00 – 20:00 Spotkanie z projektantką – porady indywidualne, propozycje projektowe

Wyjątkowe spotkanie z projektantką Justyną Ołtarzewską, połączone z konkursem “Suknia od projektantki”!
Stylizacje, zdjęcia, indywidualne projekty, warsztaty dietetyczne
i niespodzianki do partnerów – zarezerwuj sobotnie popołudnie na kobiece spotkanie!
Zapraszają: stylelife.com.pl Ingrid Cosmetics Kinga Waszak – dietetyka & kreacja wizerunku Polish Design

13:00 KONKURS! Losowanie dodatkowej uczestniczki sesji zdjęciowej!
13:00 – 15:00 Sesja foto uczestniczek konkursu Suknia od Projektantki
13:00 – 20:00 Stylizacje i wizerunek – Kinga Waszak & Olga Szarlińska
15:00 – 18:00 Warsztaty Dietetyczne dla kobiet
15:00 – 20:00 Spotkanie z projektantką – porady indywidualne, propozycje projektowe

Zapraszamy na imprezę w rytmach muzyki House. Zagramy najnowsze oraz klasyczne House’owe hity! Będzie rytmicznie, wesoło i pompująco.

Za deckami staną DJ Pedro oraz DJ Greapfull.

„Liquid Spirit” to Jazzowy utwór, Gregory’ego Portera zremiksowany przez Claptone, jednego z najbardziej rozpoznawanych obecnie DJów i producentów muzyki elektronicznej.

Nie ma lepszego tematu przewodniego dla imprezy w Centrum Konesera stworzonym na obszarze dawnej fabryki wódki oraz w budynku Muzeum Wódki niż „Liquid Spirit”.

Będzie House – będzie Spirit 😎

Spiritus Sanctus!

Rezerwacje: 223553002 lub kontakt@wuwu.bar
#wuwubar

Zapraszamy na imprezę w rytmach muzyki House. Zagramy najnowsze oraz klasyczne House’owe hity! Będzie rytmicznie, wesoło i pompująco.

Za deckami staną DJ Pedro oraz DJ Greapfull.

„Liquid Spirit” to Jazzowy utwór, Gregory’ego Portera zremiksowany przez Claptone, jednego z najbardziej rozpoznawanych obecnie DJów i producentów muzyki elektronicznej.

Nie ma lepszego tematu przewodniego dla imprezy w Centrum Konesera stworzonym na obszarze dawnej fabryki wódki oraz w budynku Muzeum Wódki niż „Liquid Spirit”.

Będzie House – będzie Spirit 😎

Spiritus Sanctus!

Rezerwacje: 223553002 lub kontakt@wuwu.bar
#wuwubar

Już niedługo Dzień Kobiet!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zagra u nas zespół Nasty Peach.

Napompowani brzmieniami z lat ’80 i ’90 ubiegłego wieku, korzystając ze zdobyczy cywilizacyjnych nowego tysiąclecia NASTY PEACH zabiorą Was w między wymiarową podróż po gatunkach muzycznych i kosmosie. Brak granic i świeżość, wzbogacona dojrzałością muzyczną to kolejne powody, żeby dołączyć do nas tego wieczoru!

Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy nie przygotowali na ten wieczór wyjątkowego koktajlu, ten inspirowany nadchodzącą wiosną drink, będzie dostępny tylko tego wieczoru w barze 3/4.

Rezerwacje :
(22) 419-31-52

Już niedługo Dzień Kobiet!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zagra u nas zespół Nasty Peach.

Napompowani brzmieniami z lat ’80 i ’90 ubiegłego wieku, korzystając ze zdobyczy cywilizacyjnych nowego tysiąclecia NASTY PEACH zabiorą Was w między wymiarową podróż po gatunkach muzycznych i kosmosie. Brak granic i świeżość, wzbogacona dojrzałością muzyczną to kolejne powody, żeby dołączyć do nas tego wieczoru!

Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy nie przygotowali na ten wieczór wyjątkowego koktajlu, ten inspirowany nadchodzącą wiosną drink, będzie dostępny tylko tego wieczoru w barze 3/4.

Rezerwacje :
(22) 419-31-52

Szukasz zawodowych inspiracji, ofert pracy albo merytorycznych szkoleń?
Przyjdź na Festiwal Pracy JOBICON organizowany przez największy portal rekrutacyjny Pracuj.pl!

Odbierz bezpłatny bilet na wydarzenie ⬇
http://bit.ly/jobicon_warszawa

Kiedy 🕛 7 marca
Gdzie 🌍 Centrum Praskie Koneser
Jak 😎 Najlepiej!

🏅 Jeden dzień, miliony możliwości 🏅

🔹 Poznaj wymarzonego pracodawcę i przekaż mu swoje CV
🔹 Skonsultuj swoje CV z ekspertami Pracuj.pl
🔹 Poszerzaj swoje kompetencje na profesjonalnych szkoleniach
🔹 Sprawdź się podczas symulacji rozmowy rekrutacyjnej
🔹 Zrób profesjonalne zdjęcie do CV
🔹 Poznaj drogę do sukcesu Ewy Chodakowskiej
🔹 Dowiedz się, jak uciec przed rekruterem w sieci na wykładzie Niebezpiecznik.pl
🔹 Zrozum sekrety negocjacji wynagrodzeń
🔹 Naucz się, jak zarządzać stresem
🔹 Poznaj inspirujących gości

I nie rób tego wszystkiego na głodniaka! Zadbamy o to w strefie food trucków 🍜😊
Dla pierwszych 500 osób voucher na jedzenie w prezencie!
Voucher otrzymają osoby z biletem na wydarzenie, które pojawią się jako pierwsze na Festiwalu Pracy JOBICON.

Nie jesteś z Warszawy? Będziemy też:
🔹 Wrocław 26 lutego http://bit.ly/jobicon_wroclaw
🔹 Kraków 12 marca http://bit.ly/jobicon_krakow

Sprawdź, jak wyglądały poprzednie edycje:
https://www.youtube.com/watch?v=OBtUUSEuyto

Spełniaj marzenia z #JOBICON👍

Szukasz zawodowych inspiracji, ofert pracy albo merytorycznych szkoleń?
Przyjdź na Festiwal Pracy JOBICON organizowany przez największy portal rekrutacyjny Pracuj.pl!

Odbierz bezpłatny bilet na wydarzenie ⬇
http://bit.ly/jobicon_warszawa

Kiedy 🕛 7 marca
Gdzie 🌍 Centrum Praskie Koneser
Jak 😎 Najlepiej!

🏅 Jeden dzień, miliony możliwości 🏅

🔹 Poznaj wymarzonego pracodawcę i przekaż mu swoje CV
🔹 Skonsultuj swoje CV z ekspertami Pracuj.pl
🔹 Poszerzaj swoje kompetencje na profesjonalnych szkoleniach
🔹 Sprawdź się podczas symulacji rozmowy rekrutacyjnej
🔹 Zrób profesjonalne zdjęcie do CV
🔹 Poznaj drogę do sukcesu Ewy Chodakowskiej
🔹 Dowiedz się, jak uciec przed rekruterem w sieci na wykładzie Niebezpiecznik.pl
🔹 Zrozum sekrety negocjacji wynagrodzeń
🔹 Naucz się, jak zarządzać stresem
🔹 Poznaj inspirujących gości

I nie rób tego wszystkiego na głodniaka! Zadbamy o to w strefie food trucków 🍜😊
Dla pierwszych 500 osób voucher na jedzenie w prezencie!
Voucher otrzymają osoby z biletem na wydarzenie, które pojawią się jako pierwsze na Festiwalu Pracy JOBICON.

Nie jesteś z Warszawy? Będziemy też:
🔹 Wrocław 26 lutego http://bit.ly/jobicon_wroclaw
🔹 Kraków 12 marca http://bit.ly/jobicon_krakow

Sprawdź, jak wyglądały poprzednie edycje:
https://www.youtube.com/watch?v=OBtUUSEuyto

Spełniaj marzenia z #JOBICON👍

We invite you to the 4th edition of UNIQUE BAZAAR Premium Brand Experience. It is the first in Poland concept of premium private rooms created for the most demanding customers, to whom we provide the highest level of shopping and social experience.

The spring edition of UNIQUE BAZAAR x KONESER will take place on 6 and 7 April in a unique place in the heart of Warsaw’s Praga – Centrum Praskie Koneser, which is a result of trends in European architecture.

In a unique atmosphere, unique collections and premium products of selected Polish and foreign brands from the following segments will be presented: fashion, design&home, beauty, art, moto&tech, lifestyle.

The added value of the event will be the UNIQUE BAZAR ACADEMA zone, where workshops and discussion panels led by invited experts will take place.

2-day event – 6 and 7 April / 11.00 to 19.00
Tickets to buy online and at the ticket office on site.
Ticket packages for 2 days:
– children under 12 years free of charge
– normal – 10 PLN
– family – 2 adults + 2 children – PLN 30
– VIP – 100 PLN – entrance ticket, free parking, entrance to the after party 6.04, gift pack

More information: HERE

Zapraszamy na czwartą edycję UNIQUE BAZAAR Premium Brand Experience. Jest to pierwszy w Polsce koncept typu premium private sale stworzony z myślą o najbardziej wymagających klientach, którym zapewniamy najwyższy poziom doświadczenia zakupowego i towarzyskiego.

Wiosenna edycja UNIQUE BAZAAR x KONESER odbędzie się 6 i 7 kwietnia w unikalnym miejscu w samym sercu warszawskiej Pragi – Centrum Praskie Koneser, które jest efektem trendów w europejskiej architekturze.

W wyjątkowej atmosferze zaprezentowane zostaną unikalne kolekcje i produkty premium wyselekcjonowanych polskich i zagranicznych marek z segmentów: fashion, designe&home, beauty, art, moto&tech, lifestyle.

Wartością dodaną wydarzenia będzie strefa UNIQUE BAZAAR ACADEMY, gdzie odbędą się warsztaty i panele dyskusyjne prowadzone przez zaproszonych ekspertów.

Wydarzenie 2 dniowe – 6 i 7 kwietnia / 11.00 do 19.00
Bilety do kupienia online i w kasie na miejscu wydarzenia.
Pakiety biletów na 2 dni:
– dzieci do 12 roku za darmo
– normalny – 10 zł
– rodzinny – 2 dorosłych + 2 dzieci – 30 zł
– VIP – 100 zł – bilet wstępu, bezpłatny parking, wejście na after party 6.04, gift pack

Więcej szczegółów o markach biorących udział i dodatkowych aktywnościach już niebawem.

UNIQUE BRANDS UNIQUE EXPERIENCE!

On Wednesday, February 20th at 7 p.m. we invite you to a meeting with the book “Ambassador”. – inspires and supports. Agnieszka Domeracka, an advisor and mentor supporting women in building a conscious life full of self-esteem, will talk to Beata Gołaszewska, the protagonist of the book.

We will meet as part of the Power of Art project in Koneser – a series of artistic and cultural events that will take place in the Koneser Prague Centre, organized by a group of artists from various fields of art and literature under the banner of the social action Power of Art, as well as interdisciplinary exhibitions entitled RED, the opening of which took place on 6 February and the exhibition BLUE with the opening on 18 February at 7:00 pm.

We invite you to a fascinating literary discussion on the book “Ambassador”. The event will be honoured by the presence of a special guest, Mrs. Beata Gołaszewska, whose true life story became a rich inspiration to create this story. During the meeting, the protagonist of the book will be happy to share her thoughts – sincere smiles and deep emotions will not be missing. The event is dedicated not only to fans of “Ambassador”, but also to all those who are keenly interested in the problem of domestic violence.

“Ambassador” tells the story of Ewa Winiarska, who, overwhelmed by her mother’s age-old protectorate and discouraged by her father’s passivity, is looking for the desired love as a source of life fulfilment. Wishing to meet her mother’s high expectations, she marries the candidate of her choice. Victor Krasts is the future ambassador, rich, gallant and very handsome. However, no one assumes that a well tailored suit hides the devilish face of a ruthless, cynical tyrant, thrown out of his feelings. By saying an official “yes” in front of a friendly face of a government official, Ewa unconsciously pronounces a terrible verdict on herself. Overnight, her new husband becomes more and more aggressive and tenacious, and attempts to alleviate conflicts do not bring the slightest results. Ewa’s silent consent to go to Italy, where Wiktor Krasts receives a prestigious and well-paid Ambassador’s position, becomes the beginning of a real nightmare for the woman. Deprived of money and contacts with her loved ones, locked in the big house of Ewa, from an elegant, intellectually flashing lady, she becomes a grey, unhappy, extinguishing victim of her own weaknesses in her eyes. Squeezing her teeth and pouring out a sea of salty tears, she silently endures constant humiliation, insults and wrongs. The life of her husband’s executioner becomes a toxic prison, mental torture and brutal murder of women’s dignity…. Until a glimmer of hope appears and with it an unbelievable force to fight for a better tomorrow!

Patrons and Project Partners:
Agencja Informacyjna | Akademia Sztuki i Kultury – Klub Integracji Europejskiej | Art Imperium | Centrum Praskie Koneser | Przedsiębiorcy@eu | waw4free | Związek Artystów Plastyków | Związek Pisarzy

The anecdote and vodka have always held on to each other, they do themselves well, and even without each other they cannot live. Referring to the feasting origin of the anecdote, we invite you to Nawijak – the evening of the story with the gastronomic theme in the background. It will attract you with its simplicity – anyone can tell a story. Those who do it will get fifty cold Wyborowa or warm Starogardzka. The audience decides which beverage reflects the character of a given story. We invariably invite those interested in active as well as passive participation. Come, tell, listen and think of things like this: “And that’s you” or “Unbelievable”!

Nawijak is led by Michał Sufin.

But this is not the end of attractions! After the Nawijak we invite you to a very energetic concert of Rakija Collective!

The band performs songs that are a combination of Balkan, klezmer and Polish music. Next to the gypsum swing, they put Balkan coats like from Serbian Guča, ending with lively, klezmer polkas. They will always play in a unique way and for more than 10 years. The atmosphere and emotions that accompany their performances work like ragweed! Artists have recorded hundreds of concerts and festivals (even more anecdotes) both on the Polish and international stage! They are the winners of the main prizes at all the most important folk festivals in Poland, e.g. “The Polish Folklore Festival”, “The Polish Folklore Festival”:
– International Festival of Folk Music “Mikołajki Folkowe 2014”.
– VI Dragon Folk Fest 2015
– XVIII Polish Radio Folk Music Competition “Nowa Tradycja” (2015)

In a noble squad:

Oliwier Andruszczenko – clarinet, bass clarinet, saxophone
Marcin Maroszek – accordion, vocal
Maciej Regulski – guitar

Free entrance!

Where: WuWu (Koneser Prague Centre)

Media patron : Example.pl

Reservations at a large table can be made by calling 223553002 or at kontakt@wuwu.bar

Anegdota i wódka od zawsze się siebie trzymają, dobrze sobie robią i nawet bez siebie żyć nie mogą. Nawiązując zatem do biesiadnego pochodzenia anegdoty, zapraszamy na Nawijak – wieczór opowiadania z wątkiem gastronomicznym w tle. Przyciągnie Was swoją prostotą – każdy może opowiedzieć historię. Kto to zrobi, dostanie pięćdziesiątkę zimnej Wyborowej lub ciepłej Starogardzkiej. O tym, który trunek oddaje charakter danej historii, decyduje publiczność. Niezmiennie zapraszamy zarówno zainteresowanych czynnym, jak i biernym uczestnictwem. Przyjdź, opowiedz, posłuchaj i pomyśl sobie rzeczy takie jak: „A to ci!” albo „Nie do wiary”!

Nawijak prowadzi Michał Sufin.

Ale to nie koniec atrakcji! Po Nawijaku zapraszamy na niezwykle energetyczny koncert Rakija Collective!

Zespół wykonuje utwory, które są połączeniem muzyki bałkańskiej, klezmerskiej oraz polskiej. Obok gypsy swing, stawiają bałkańskie coczki niczym z serbskiej Gučy, kończąc na skocznych, klezmerskich polkach. Jak zawieje, tak zagrają, zawsze niepowtarzalnie i tak od ponad 10 lat. Klimat i emocje, które towarzyszą podczas ich występów, działają jak ambrozja! Artyści mają na swoim koncie setki koncertów i festiwali (jeszcze więcej anegdot) zarówno na scenie polskiej, jak i międzynarodowej! Są laureatami głównych nagród na wszystkich najważniejszych festiwalach folkowych w Polsce, m.in.:
– Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe 2014”
– VI Dragon Folk Fest 2015
– XVIII konkurs Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja” (2015)

W zacnym składzie:

Oliwier Andruszczenko – klarnet, bas klarnet, saksofon
Marcin Maroszek – akordeon, wokal
Maciej Regulski – gitara

Wstęp wolny.

Gdzie: WuWu (Centrum Praskie Koneser)

Patroni medialni : Example.pl

Rezerwacji przy dużym stole można dokonać pod nr tel. 223553002 lub na kontakt@wuwu.bar

Space arrangement, aesthetics or financial investment? What is an art collection? How to create it? Does collecting contemporary art require a lot of knowledge?

During the meeting with Piotr Szpilski we will try to answer the above questions. We will also see the collection of Szpilski LINE88.

“The collection consists of 8 elements that I have collected over the last few years. Choice and layout is a clearly thought-out collection, and each object refers directly to my life. The first work that directed me to LINE88 is Ryszard Winiarski’s work from the year 88”.

Piotr Szpilski was born in 1988. He is an artist, curator and editor-in-chief of HOLE magazine. He collaborated with the Artistic Travel of Hestia Foundation. He graduated from the University of Arts in Poznań.

LINE88 Collection

http://piotrszpilski.tumblr.com/

Photo: Zuza Krajewska:

https://www.instagram.com/szpilski_line_88/?hl=en

Composition of Art and Craft
23 February 2019
6 p.m.
Pl. Konesera 2 (passage, entrance from Białostocka Street)

Aranżacja przestrzeni, estetyka czy finansowa inwestycja? Czym jest kolekcja sztuki? Jak ją stworzyć? Czy kolekcjonowanie sztuki współczesnej wymaga dużej wiedzy?

Podczas spotkania z Piotrem Szpilskim spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania. Zobaczymy też kolekcję Szpilskiego LINE88.

“Kolekcja składa się z 8 elementów, które zbierałem na przestrzeni ostatnich lat. Wybór i układ jest jasno przemyślanym zbiorem, a każdy obiekt odnosi się bezpośrednio do mojego życia. Pierwszą pracą, która nakierowała mnie na LINE88 jest praca Ryszarda Winiarskiego z 88 roku”.

Piotr Szpilski urodził się w 1988 roku. Jest artystą, kuratorem, redaktorem naczelnym magazynu HOLE. Współpracował z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii. Ukończył Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Kolekcja LINE88

http://piotrszpilski.tumblr.com/

Fot. Zuza Krajewska:

https://www.instagram.com/szpilski_line_88/?hl=pl

Skład Sztuki i Rzemiosła
23 lutego 2019 r.
godz. 18.00
Pl. Konesera 2 (pasaż, wejście od ul. Białostockiej)

On February 23, at 6 p.m. we invite you to the performance of Wojtek Kowalczyk – What this time will be presented by this incredibly liberated and usually controversial artist – you just have to see!
Edyta Dzierż, Magus Woźniak Art and Kowalczyk Wojciech will discuss performance art – how to bite it….? If and where is the limit of madness…? Is it possible to understand it….?

Everything within the Power of Art project in Koneser – a series of artistic and cultural events that will take place in the Koneser Prague Centre, organized by a group of artists from various fields of art and literature under the banner of the social action Power of Art, and interdisciplinary exhibitions entitled RED, which opened the project and exhibitions Blue with an opening on 18 February at 19:00.

Wojciech Kowalczyk from Bydgoszcz.

Doctor of fine arts in the field of fine arts. In his work, he is interested in the issues of performance art, in the aspect of its evaluation to such genres of art which, having the feature of performance – the artist’s performance, acquire methodological autonomy through the constitution of specific features of the extallized performance, in its name, in its definition, in its methodology of performance, and in the theoretical empowerment of this evaluation. It refers to the constitutive features of evaluation, the value of which is to introduce into the visual arts subsequent genres of art, gaining the methodological status of an individual. The author of art genres which are externalised performances, such as ARX art, ALO art, GHNO art, PROMT art, IMIT art, NUN art, PLEN art, Ne art. In his work, he speaks first of all, through performance and its externalised figures, as well as artistic installation, object and video art. Member of the Union of Polish Artists and Designers, Young Art Association, Association of Other Art Artists. Initiator and curator of “Bydgoszcz Granary of Performance Art”. For his artistic activity, he received an honorary distinction “Distinguished for Polish Culture”.

Media Patrons and Partners:
Agencja Informacyjna
Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej
Art Imperium
Centrum Praskie Koneser
Klitka Atelier
Przedsiębiorcyeu
Praska Ferajna
Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków
Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Warszawa za darmo – waw4free
Związek Artystów Plastyków
Związek Pisarzy.

23 lutego, godz. 18:00 zapraszamy na Performance Wojtka Kowalczyka – Co tym razem zaprezentuje ten niesamowicie wyzwolony i zazwyczaj kontrowersyjny artysta – trzeba po prostu zobaczyć!
Wstępem do spotkania będzie dysputa artystów odnośnie sztuki performatywnej – Edyta Dzierż, Mag Woźniak Art i Kowalczyk Wojciech podyskutują na temat sztuki performance – jak ją można ugryźć…? czy i gdzie jest granica szaleństwa…? czy można ją zrozumieć…?

Wszystko w ramach projektu Power of Art w Koneserze – cyklu wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które odbędą się w Centrum Praskim Koneser organizowanych przez grupę twórców różnych dziedzin sztuki i literatury pod szyldem akcji społecznej Power of Art oraz interdyscyplinarnych wystaw pt. CZERWONY, która otworzyła projekt i wystawy NIEBIESKI z wernisażem 18 lutego o godz. 19:00

Wojciech Kowalczyk z Bydgoszczy.

Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. W swojej twórczości, interesuje się problematyką sztuki performance, w aspekcie jej ewaluacji do takich gatunków sztuki, które mając cechę performance – wystąpienie artysty, nabywają autonomię metodologiczną, poprzez ukonstytuowanie się specyficznych cech zewaluowanego performance, w jego nazwie, w jego definicji, w jego metodyce wykonania, oraz w teoretycznym umocowaniu tej ewaluacji. Idzie tu o cechy konstytutywne ewaluacji, których wartość, wprowadzić ma do sztuk plastycznych, kolejne gatunki sztuki, uzyskujące metodologiczny status indywiduum. Autor gatunków sztuki, będących zewaluowanym performance, takich jak: ARX art, ALO art, GHNO art, PROMT art, IMIT art, NUN art, PLEN art, Ne art. W swojej twórczości, wypowiada się przede wszystkim, poprzez performance i jego zewaluowane postaci, a także instalację artystyczną, obiekt i sztukę wideo. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystycznego Młodzi Sztuką, Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych. Inicjator i kurator „Bydgoskiego Spichlerza Sztuki Performance”. Za swoją działalność artystyczną, otrzymał odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

HARMONOGRAM WYDARZEŃ POWER OF ART W KONESERZE – LUTY/ MARZEC: https://artimperium.pl/wiadomosci/pokaz/874,kalendarz-wydarzen-power-of-art-w-koneserze-luty-marzec-2019

Patroni Medialni i Partnerzy:
Agencja Informacyjna
Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej
Art Imperium
Centrum Praskie Koneser
Klitka Atelier
Przedsiębiorcyeu
Praska Ferajna
Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków
Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Warszawa za darmo – waw4free
Związek Artystów Plastyków
Związek Pisarzy.

W środę 20 lutego o godz. 19:00 zapraszamy na Spotkanie z książką „Ambasadorowa” – inspiruje i wspiera. Z bohaterką książki Beatą – Beata Gołaszewska rozmowę poprowadzi Agnieszka Domeracka – doradca i mentor wspierająca kobiety w budowaniu świadomego życia pełnego poczucia własnej wartości.

Spotkamy się w ramach projektu Power of Art w Koneserze – cyklu wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które odbędą się w Centrum Praskim Koneser organizowanych przez grupę twórców różnych dziedzin sztuki i literatury pod szyldem akcji społecznej Power of Art oraz interdyscyplinarnych wystaw pt. CZERWONY, której wernisaż był 6 lutego i wystawy NIEBIESKI z wernisażem 18 lutego o godz. 19:00.

Zapraszamy na pasjonującą dyskusję literacką wokół książki „Ambasadorowa”. Wydarzenie uświetni obecność gościa specjalnego, pani Beaty Gołaszewskiej, której prawdziwa historia życia stała się bogatą inspiracją do stworzenia tej opowieści. W trakcie spotkania bohaterka książki chętnie podzieli się swoimi przemyśleniami – nie zabraknie szczerych uśmiechów i głębokich wzruszeń. Wydarzenie dedykowane jest nie tylko fanom „Ambasadorowej”, ale także wszystkim osobom żywo zainteresowanym problemem przemocy domowej.

„Ambasadorowa” opowiada o losach Ewy Winiarskiej, która przytłoczona odwiecznym protektoratem matki i zniechęcona biernością ojca, poszukuje upragnionej miłości, jako źródła życiowego spełnienia. Pragnąc sprostać wysokim wymaganiom matki, poślubia wybranego przez nią kandydata. Wiktor Krasts jest przyszłym ambasadorem, bogatym, szarmanckim i bardzo przystojnym. Nikt nie przypuszcza jednak, że pod dobrze skrojonym garniturem kryje się diabelskie oblicze bezwzględnego, cynicznego, wyzutego z uczuć tyrana. Wypowiadając oficjalne „tak” przed życzliwym obliczem urzędnika państwowego, Ewa nieświadomie wydaje na siebie potworny wyrok. Z dnia na dzień jej nowy mąż staje się coraz bardziej agresywny i nieustępliwy, a próby łagodzenia konfliktów nie przynoszą najmniejszych rezultatów. Milczące przyzwolenie Ewy na wyjazd do Włoch, gdzie Wiktor Krasts otrzymuje prestiżową i dobrze płatną posadę Ambasadora, staje się dla kobiety początkiem prawdziwego koszmaru. Pozbawiona pieniędzy i kontaktów z najbliższymi, zamknięta w wielkim domu Ewa, z eleganckiej, błyskającej intelektem damy, staje się poszarzałą, nieszczęśliwą, gasnącą w oczach ofiarą własnych słabości. Zaciskając zęby i wylewając morze słonych łez, w milczeniu znosi ciągłe upokorzenia, wyzwiska i krzywdy. Życie, które zgotował jej mąż-oprawca, staje się toksycznym więzieniem, psychiczną torturą i brutalnym morderstwem na kobiecej godności… Do czasu, gdy pojawia się promyczek nadziei, a wraz z nim nieprawdopodobna siła do walki o lepsze jutro!

Patroni i Partnerzy Projektu:
Agencja Informacyjna | Akademia Sztuki i Kultury – Klub Integracji Europejskiej | Art Imperium | Centrum Praskie Koneser | Przedsiębiorcy@eu | waw4free | Związek Artystów Plastyków | Związek Pisarzy

Gorąco zapraszamy!
Więcej informacji o projekcie, zapowiedzi i relacje z kolejnych wydarzeń: Facebook: Power of Art

Underground enters to Koneser! Diversion End, a comic story about the outcasts from New Warsaw, will shine in the place where it all started.
It was in Koneser that the first smack of trial photos fell.

We invite those who have seen and those who have not seen. Projection of the film, discussion with the authors and… secret after in a package! Join us!

You will also be able to see the works of great artists with whom we love to live and work. Who inspire us to create and be ourselves. It is thanks to them that we are who we are. Dorota Łacek Gorczyca and Marek Sulek accompanied Diversion End from the very beginning and their works have been visible on the artistic map of Poland and the world for years. We had a great honour to appear on some of these works.

Dorota Gorczyca’s paintings, showing two different faces in light and darkness, made with her own technique, will provide a unique experience.

The works by Marek Sułek, which you will be able to see in Art Sułek Space, are both hypnotizing paintings and sculptures that have been decorating the urban space of Warsaw for many years, including the Prague Connoisseur Centre.

DIVERSION END (96 mins.)

Filmmakers: Michal Krzywicki, Dagmara Brodziak, Łukasz Suchocki

The film is a tribute to the cinema of the 90’s and class B desktop films.
It tells the story of a shy Oleg incompetently trying to meet the demanding sexual needs of his woman. In order to play with her in her way, she borrows weapons from her policeman’s friend. While playing, the pistol is firing. The woman dies. Oleg and his friend now have a problem they have to solve. Two prostitutes stand in their way, which only makes their situation worse. The story takes place in fictional New Warsaw.

OTHERS ABOUT US:

“Krzywicki’s film is really aesthetically pleasing and efficient at the level of dialogues and twists of action, it connects Polish reality with a world that probably has its place only on the map of pop culture. So we have a lot of characters, scenes (a fight between two dealers, including one black with a white rainbow against the background of a mural with Jesus), quotations and references (Bonnie&Bonnie), which have been brilliantly combined with dumplings, Wrona and the Polish police”.
Emilia Konwerska, Krytyka Polityczna

“Diversion End is a fascinating project and one great game that acts on the senses, imagination and provides a lot of satisfaction during the screening. The whole thing escapes conventions, does not try to be polite, and the authors charge as much as they can, believing in the audience, who will easily read out most of the presented follow-ups.
Krzysztof Połaski, telemagazyn.pl

Check the event’s page for details HERE.

Underground wkracza do Konesera! Diversion End, komiksowa opowieść o wyrzutkach z Nowej Warszawy, rozbłyśnie w miejscu, w którym wszystko się zaczęło.
To w Koneserze padł pierwszy klaps próbnych zdjęć.

Zapraszamy tych, co widzieli i tych, co nie widzieli. Projekcja filmu, dyskusja z autorami i… sekretny after w pakiecie! Dołączcie do nas!

(Więcej informacji o filmie niżej w tym opisie)

Będziecie mogli obejrzeć też prace wspaniałych artystów z którymi kochamy przebywać i pracować. Którzy inspirują nas do tworzenia i bycia sobą. To dzięki nim jesteśmy kim jesteśmy. Dorota Łacek Gorczyca i Marek Sulek towarzyszyli Diversion End od samego początku a ich prace są od lat widoczne na artystycznej mapie Polski i świata. Mieliśmy wielki zaszczyt na niektórych z tych prac się pojawić.

Obrazy Doroty Gorczycy, ukazujące dwa różne oblicza w świetle i ciemności, wykonane jej autorską techniką zapewnią unikalne doświadczenie.

Prace Marka Sułka, które będziecie mogli zobaczyć w Art Sułek Space, to zarówno hipnotyzujące obrazy jak i rzeźby, które od wielu lat zdobią przestrzeń miejską Warszawy w tym Praskiego Centrum Koneser.

DIVERSION END (96 min.)

Twórcy: Michal Krzywicki, Dagmara Brodziak, Łukasz Suchocki

Film jest hołdem dla kina lat 90-tych oraz pulpowych filmów klasy B.
Opowiada o nieśmiałym Olegu nieudolnie próbującym sprostać wymagającym potrzebom seksualnym swojej kobiety. Chcąc zabawić się z nią na jej sposób pożycza od swojego kumpla policjanta broń. Podczas zabawy pistolet wypala. Kobieta umiera. Oleg i jego kumpel mają teraz problem, który muszą rozwiązać. Na ich drodze stają dwie prostytutki, które tylko pogarszają ich sytuację. Historia ma miejsce w fikcyjnej Nowej Warszawie.

O NAS:

“Film Krzywickiego jest naprawdę dopieszczony estetycznie i sprawny na poziomie dialogów i zwrotów akcji, łączy polskie realia ze światem mającym swoje miejsce chyba tylko na mapie popkultury. Mamy więc masę postaci, scen (walka dwóch dilerów, w tym jednego czarnoskórego z białą tęczówką na tle muralu z Jezusem), cytatów i odwołań (Bonnie&Bonnie), które zostały błyskotliwie połączone z pierogami, Wroną i polskim komisariatem.”
Emilia Konwerska, Krytyka Polityczna

„Diversion End to fascynujący projekt i jedna wielka zgrywa oraz zabawa, która działa na zmysły, wyobraźnię i dostarcza wiele satysfakcji podczas seansu. Całość wymyka się konwenansom, nie próbuje być grzeczne, a autorzy szarżują jak tylko mogą, wierząc w widzów, którzy bez problemu odczytają większość zaprezentowanych follow-upów.“
Krzysztof Połaski, telemagazyn.pl

Więcej na stronie wydarzenia TUTAJ.

Soon we will see each other for the 6th time in Warsaw 🙂
Again we see each other in the Koneser Prague Centre. As always, numerous exhibitors will be waiting for you, these stood, but also a lot of new brands. You can expect many workshops and lectures. We look forward to seeing you!

Entrance to the fair is free of charge 🙂
11.00-19.00 – Saturday
11:00 am – 6:00 pm – Sunday

The end of March is an ideal time to take care of your bodies after the winter and prepare them for the coming spring and summer.
As always, exhibitors from all over the country are waiting for you, hundreds of products, workshops and…. everything that is natural, healthy, ecological and created in harmony with nature.

During the two-day fair, Polish producers of organic, natural and vegan cosmetics will present their products. Visitors will also have the opportunity to get to know foreign brands available on the domestic market. This is a unique opportunity to get to know new and unique brands, creating their products thanks to inspirations derived from nature, using natural ingredients. Such a chance to get to know also niche brands of natural cosmetics cannot be missed.

In addition, additional attractions are waiting for you, such as make-up workshops with mineral cosmetics and even more lectures on health and natural care.

Follow us on FB: facebook.com/ekocudacom and IG: instagram.com/ekocuda

Drodzy już wkrótce widzimy się po raz 6 w Warszawie 🙂
Ponownie widzimy się w Centrum Praskie Koneser. Jak zawsze czekać będą na Was liczni wystawcy, ci stali, ale też dużo nowych marek. Możecie spodziewać się wielu warsztatów i wykładów. Czekamy na Was!

Wejście na targi jest bezpłatne 🙂
godz. 11.00-19.00 – sobota
Godz. 11.00 – 18.00 – niedziela

Koniec marca to idealny czas aby zadbać o Wasze ciała po zimie i przygotować je na nadchodzące wiosnę i lato.
Jak zawsze, czekają na Was wystawcy z całego kraju, setki produktów, warsztaty i… wszystko to, co naturalne, zdrowe, ekologiczne i tworzone w zgodzie z przyrodą.

Podczas dwudniowych targów swoje produkty zaprezentują przede wszystkim polscy producenci kosmetyków organicznych, naturalnych i wegańskich. Odwiedzający będą mieli również okazję poznać marki zagraniczne dostępne na rodzimym rynku. To niepowtarzalna okazja do poznania nowych i wyjątkowych marek, tworzących swoje produkty dzięki inspiracjom czerpanym z natury, z wykorzystaniem naturalnych składników. Takiej szansy na poznanie również niszowych marek kosmetyków naturalnych nie można przegapić.

Oprócz tego, czekają na Was dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty makijażu wykonywanego mineralnymi kosmetykami i jeszcze więcej wykładów poświęconych tematyce zdrowia i pielęgnacji naturalnej.

💚 OBSERWUJ NAS 💚

Obserwujcie nasz fanpage facebook.com/ekocudacom oraz instagram.com/ekocuda

SPRING IS HERE! Behind the windows, white, but we already live in colours!
We invite you to the spring edition of Pretty Things Fairs – the biggest design fairs in Warsaw! 13-14 April in the excellent interiors of the Koneser Prague Centre we will again show the best Polish design with the Pretty Things Fairs quality mark. After the fantastic December edition of the Fair, we are looking forward to another meeting with the best designers and brands that are changing our surroundings for the better. As usual, we will present several dozen debuts, original MEBLE, the best PLATES, an amazing CERAMICS, TEXTILLS that you will not find in the Internet, a carefully selected VINTAGE and a colourful zone for the CHILDREN with books and toys that we would like to play with ourselves. There will also be Flowers, WELLNESS, Books and ACCESSORIES, which you don’t even know you need;) More than 150 carefully selected exhibitors, the highest quality and climate, which you will charge positively for the next months. Paraphrasing a well-known advertisement – your flats would go to Pretty Things Fairs! 😉

Pretty Things Fairs is not only a celebration of design and shopping, that is why we are preparing next advertisements for you – we want you to spend a wonderful April weekend with us and great design. Join the event and don’t miss out on new ads.

If you know Pretty Things Fairs  and would like to cooperate with us or become partners of our events, we will always be happy to answer your e-mail: info@targirzeczyladnych.pl. Write boldly!

Meanwhile, we are getting down to work and we are looking forward to April!
As usual, we will try to make it the best edition-ever!

Ajka, Ania, Paweł

 

The third edition of the biggest festival of literature for children!
CHILDREN’S BOOK FAIRS – PRZECINEK I KROPKA 2019!

❓WHEN? 6th and 7th April 2019
❓WHERE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warsaw
❓ACCESS? Free for all events!

WHAT WILL WE PREPARE FOR YOU THIS YEAR?
➫ shows of several dozen exhibitors presenting the best literature for children.
➫ meetings with special guests – authors, writers, illustrators, artists
➫ lots of games and attractions for big and small
➫ free workshops related to your children’s favourite books
➫ solving the competition for the Best Children’s Book by Przecinek i Kropka
(this is the 10th edition!)

This year’s edition is doubly unique, because it is called the
For the first time, children’s books for children aged 9-12 years 📚📚📚📚

In addition, this year’s fair will feature a new image of a comma and a dot,
even more friendly, because it resembles a smiling face of a child 🙂

The number of places is limited – the first come first served decides.

The Przecinek i Kropka fairs are organized and sponsored by Empik

Nothing is as pleasing after a long winter as changing your wardrobe for a lighter one! Spring is the best time to refresh the wardrobe. Do it together with us in the rhythm of #slow.

We invite you to the 13th edition of the Slow Fashion fairs, which will certainly not be unlucky!

For the second time the Koneser Prague Centre will turn into a space filled with fashion, colours, creativity, style and ideas. In one place you will meet the best Polish designers, creators and designers, who will present collections in line with the latest trends!

To cooperate and take patronage of Slow Fashion #13 – Springtime we invited Polish, independent designers, creators of clothing, accessories and jewelry. Here are them, our ambassadors of the spring edition:

Magdalena Ziółkowska, jewellery from plates
Alicja Getka, Alicja Getka LAB
Sebastian Natkaniec, Mokosh Cosmetics
Karmen Łuszczyńska, Loli-Pop
Natalia Lipińska, COLORAT

Why do you have to be with us at #SlowFashion?
– You will visit the biggest author’s fashion fair in Poland
– You will discover a wise and healthy approach to consumption
– You’ll get to know and love local entrepreneurs who use the best quality materials and produce limited series.
– Shopping at over 250 exhibitors from all over Poland

Time for spring shopping, see you in March!
#SlowFashion #Purchase Clothes #DesignerSlowFashion

Slow Fashion Fair #13 – Springtime
When: 9-10 March 2019.
Where: Koneser Prague Centre (entrance from the Koneser Passage)
Opening hours: 11.00 – 19.00 (Saturday and Sunday)
Zones: fashion, jewellery and accessories, premium, body, slow food, partner stands and workshop
Admission to the fair: 10 PLN / 2 days.
Free entrance for children and teenagers under 12 years of age.
Easy access for disabled people.

Tickets:
– on site, at the ticket office in front of the entrance to the fair
– sale of ONLINE on biletomat.pl

Stay up to date with us, watch our fanpage: www.facebook.com/JestemSlow
And Instagram: www.instagram.com/jestemslow

Join the group of exhibitors of the slowest author’s fashion fair in Poland! 💛
Submit your brand here: www.slow-fashion.pl/dla-wystawcow/
More information: www.slow-fashion.pl

🛠🛠 Festival of recycling, craftsmanship and good design 🛠🛠

Buy products directly from creators, take part in workshops, see the work of Experts live, advice , ask, be with us!

We invite you to the next edition of the Przerób-My event, which will be organized in the unusual scenery of the Koneser Centre in Warsaw’s Praga district.
* The Processing-My will take place in the Laboratory in the Koneser Prague Centre (Plac Konesera 8).

➡➡➡ On the 2400 square meters there will be space for many exhibitors: craftsmen and craftsmen. Many of them will be presenting their work behind the scenes live. You will find here, among others:
– interior fittings and accessories
– procyclical fashion
– bags, handbags, accessories
– unique ceramics
– original jewelry
– unique toys

➡➡➡ ReconstructionWe are also a meeting with DIY experts – come, ask, advise.

➡➡➡Na on the premises of the Prague Connoisseur Centre we will carry out a field game for small and large – “We help bees”. Come and get to know the world of bees.

Admission for guests and participation in all attractions such as workshops or expert advice is FREE.

See you in March!

Organizers: Przerób-My | Pimp It

Support:
Partners:
Centrum Praskie Koneser
ART Market Poland – Concept Store
Fundacja Ekotrend
Aplauzaudio
Janome Polska
Protego Security Ochrona Agencja Ochrony Warszawa Security Services Warsaw

Media Partners:
Radio WAWA
Domo+
ulicaekologiczna.pl
Ekologia.pl
Exhibitors application form: http://bit.ly/Przerobmy6

#przerobmy
#przerobmyvol6
#przeróbmy

You can also find the event in the app: PartyMap – imprezy, koncerty, wydarzenia

Festiwal upcyklingu, rękodzieła i dobrego designu już 23 i 24 marca w Centrum Praskim Koneser!

Kup produkty bezpośrednio od Twórców, weź udział w warsztatach, zobacz pracę Ekspertów na żywo, poradź się , pytaj, bądź z nami!

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia Przerób-My, którą zorganizujemy w niezwykłej scenerii Centrum Praskie Koneser na warszawskiej Pradze.
* Przerób-My odbędzie się w Laboratorium na terenie Centrum Praskiego Koneser (Plac Konesera 8, wejście od Pasażu Konesera).

➡➡➡ Na 2400 m kwadratowych znajdzie się przestrzeń dla wielu wystawców: rękodzielników i rzemieślników. Wielu z nich na żywo będzie prezentowało kulisy swojej pracy. Znajdziecie tu, m.in.:
– wyposażenie i dodatki do wnętrz
– upcyklingową modę
– torby, torebki, akcesoria
– unikalną ceramikę
– autorska biżuterię
– niepowtarzalne zabawki

➡➡➡ Przerób-My to też spotkanie z ekspertami DIY- przyjdź , zapytaj, poradź się.

➡➡➡Na terenie Centrum Praskiego Koneser przeprowadzimy grę terenową dla małych i dużych – “Pomagamy pszczołom” . Przyjdź i poznaj bliżej świat pszczół.


Wstęp dla gości oraz udział we wszystkich atrakcjach jak warsztaty czy porady eksperckie jest BEZPŁATNY!

Organizator: Przerób-My | Pimp It
FB
WWW

Wydarzenie Wspierają:
Centrum Praskie Koneser
ART Market Poland – Concept Store
Fundacja Ekotrend
Aplauzaudio
Janome Polska
Protego Security Ochrona Agencja Ochrony Warszawa Security Services Warsaw
Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa
MPWiK
Warszawska Kranówka
Ryobi Polska
SUEZ Polska
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Twójratownik.pl – szkolenie i zabezpieczenia medyczne

Patroni medialni wydarzenia:
Radio WAWA
Domo+
ulicaekologiczna.pl
Ekologia.pl
Urbaninfo.tv

Nic tak nie cieszy po długiej zimie jak zmiana garderoby na lżejszą! Wiosna to najlepszy czas na odświeżenie szafy. Zrób to razem z nami w rytmie #slow.

Zapraszamy na 13 odsłonę targów Slow Fashion, która na pewno nie będzie pechowa!

Po raz drugi Centrum Praskie Koneser zamieni się w przestrzeń wypełnioną modą, kolorami, kreatywnością, stylem i pomysłami. W jednym miejscu spotkasz najlepszych polskich projektantów, twórców i designerów, którzy zaprezentują kolekcje zgodne z najnowszymi trendami!

Do współpracy i objęcia patronatu Slow Fashion #13 – Przedwiośnie zaprosiliśmy polskich, niezależnych projektantów, twórców odzieży, akcesoriów i biżuterii. Oto oni, nasi Ambasadorowie wiosennej edycji:

Magdalena Ziółkowska, biżuteria z talerzy
Alicja Getka, Alicja Getka LAB
Sebastian Natkaniec, Mokosh Cosmetics
Karmen Łuszczyńska, Loli-Pop
Natalia Lipińska, COLORAT

Dlaczego musisz być z nami na targach #SlowFashion?
– Odwiedzisz największe targi mody autorskiej w Polsce
– Odkryjesz mądre i zdrowe podejście do konsumpcji
– Poznasz i pokochasz lokalnych przedsiębiorców, wykorzystujących najlepszej jakości materiały oraz wytwarzających limitowane serie
– Zrobisz zakupy u ponad 250 wystawców z całej Polski

Czas na wiosenne zakupy, do zobaczenia w marcu!
#SlowFashion #KupujLepszeUbrania #ProjektantSlowFashion

Targi Slow Fashion #13 – Przedwiośnie
Kiedy: 9-10 marca 2019 r.
Gdzie: Centrum Praskie Koneser (wejście z Pasażu Konesera)
Godziny otwarcia: 11.00 – 19.00 (sobota i niedziela)
Strefy: moda, biżuteria i akcesoria, premium, ciało, slow food, stoiska partnerów i Warsztatownia
Wstęp na targi: 10 PLN / 2 dni.
Bezpłatne wejście dla dzieci i młodzież do lat 12 .
Bezproblemowa możliwość poruszania się przez osoby niepełnosprawne.

Bilety:
– na miejscu, w kasie znajdującej się przed wejściem na targi
– sprzedaż ONLINE na biletomat.pl

Bądź z nami na bieżąco, obserwuj nasz fanpage: www.facebook.com/JestemSlow
Oraz Instagram: www.instagram.com/jestemslow

Dołącz do grona wystawców najwolniejszych targów mody autorskiej w Polsce! 💛
Zgłoś swoją markę tutaj: www.slow-fashion.pl/dla-wystawcow/
Więcej informacji: www.slow-fashion.pl

WIOSNA JUŻ TU JEST! Za oknami biało, ale my już żyjemy kolorami!
Zapraszamy na wiosenną edycję TRŁ – największych targów designu w Warszawie! 13-14 kwietnia w znakomitych wnętrzach Centrum Praskie Koneser znów pokażemy najlepszy polski design ze znakiem jakości TRŁ Po fantastycznej grudniowej edycji Targów nie możemy się doczekać kolejnego spotkania z najlepszymi projektantami i markami, które zmieniają nasze otoczenie na lepsze. Jak zwykle zaprezentujemy kilkadziesiąt debiutów, oryginalne MEBLE, najlepsze PLAKATY, niesamowitą CERAMIKĘ, TEKSTYLIA, których nie znajdziecie w sieciówkach, starannie wybrany VINTAGE i kolorową strefę dla DZIECI z książkami i zabawkami, którymi sami chcielibyśmy się bawić. Będą też KWIATY, WELLNESS, KSIĄŻKI i AKCESORIA, których nawet nie wiecie, że potrzebujecie;) Ponad 150 starannie wybranych wystawców, najwyższa jakość i klimat, którym naładujecie się pozytywnie na kolejne miesiące. Parafrazując znaną reklamę – Wasze mieszkania chodziłyby na TRŁ! 😉

UWAGA – Rekrutacja wystawców rusza już DZISIAJ! Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego. Nie czekajcie – liczba miejsc jak zwykle ograniczona i z góry przepraszamy, że nie będziemy w stanie pokazać wszystkich, którzy na to zasługują. Listę wystawców ogłosimy 1 marca. Formularz zgłoszeniowy czeka!

TRŁ to nie tylko święto designu i zakupów, dlatego szykujemy dla Was kolejne ogłoszenia – chcemy, żebyście mogli spędzić wspaniały kwietniowy weekend z nami i ze świetnym designem. Dołączcie do wydarzenie i nie przegapcie kolejnych ogłoszeń.

Jeśli znacie TRŁ i chcielibyście z nami współpracować lub zostać partnerami naszych wydarzeń, zawsze chętnie odpowiemy na maila: info@targirzeczyladnych.pl. Piszcie śmiało!

Tymczasem zabieramy się do pracy i nie możemy się doczekać kwietnia!
Jak zwykle postaramy się, żeby była to najlepsza_edycja-ever (TM)!

Ajka, Ania, Paweł

Trzecia edycja największego święta literatury dla dzieci!
TARGI KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ PRZECINEK I KROPKA 2019!

❓KIEDY? Już 6 i 7 kwietnia 2019
❓GDZIE? Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
❓WSTĘP? Bezpłatny na wszystkie wydarzenia!

CO PRZYGOTUJEMY DLA WAS W TYM ROKU?
➫ pokazy kilkudziesięciu wystawców, prezentujących najlepszą literaturę dla dzieci
➫ spotkania z gośćmi specjalnymi – autorami, pisarzami, ilustratorami, artystami
➫ mnóstwo zabaw i atrakcji dla dużych i małych
➫ darmowe warsztaty związane z ulubionymi książkami Waszych pociech
➫ rozwiązanie konkursu na Najlepszą Książkę Dziecięcą Przecinek i Kropka
(to już 10. edycja!)

Tegoroczna edycja jest podwójnie wyjątkowa, ponieważ o miano
Najlepszej Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka po raz pierwszy mogły startować książki dla dzieci w wieku 9-12 lat 📚📚📚

Ponadto, tegoroczne targi opatrzone będą nowym wizerunkiem Przecinek i Kropka,
jeszcze bardziej przyjaznym, bo przypominającym uśmiechniętą twarz dziecka 🙂

Program szczegółowy już wkrótce!

Zapisy na warsztaty: JUŻ WKRÓTCE
Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorem i sponsorem Targów Przecinek i Kropka jest empik

Trends 4 Kids Fairs, which has been hosted in Krakow and Gliwice so far and for the first time it will take place in Warsaw!

We invite future parents, parents with children aged 0-9 years and all those who value hand-made products, modern design, high quality, original and creative proposals from Polish artists.

During the event you can learn about:
✅ latest collections of accessories and toys for children
✅ the most fashionable spring-summer clothes for the youngest.

It is also the perfect opportunity to shop directly from producers.

More, on 3th March 2019, the Koneser’s space will turn into:

✅ educational centre for parents
✅ creative playground for the youngest.

Our guests will be able to move in 3 specially designated zones:

➡ SHOPPING ZONE – in this zone you can count on attractive discounts and professional advice. Here you will find clothes, shoes, toys, decorations for children’s rooms, books and much more. Everyone who makes purchases from our exhibitors on that day for a total of 250 PLN will receive a gift from us ➡ Follow our Facebook profile to find out how to collect the Trends 4 Kids gift 🎁🎀🎁

➡ A PLAY ZONE – in this space your child will be able to take advantage of numerous creative activities, workshops and games for free. Boredom on this day is forbidden with us! 😀Przygotowaliśmy many colourful, crazy, creative and inspiring activities for our youngest guests 😀

Check the schedule ➡ http://bit.ly/atrakcje_Warszawa0319

➡ THE AREA OF THE CONSCIOUS FAMILY – for parents and future parents we have prepared a rich programme of lectures and workshops in which you will be able to take part throughout the day. This is an unusual opportunity to take advantage of free advice and consultations with experts in many fields related to the upbringing of a child and proper care for his health.

➡ GASTRO ZONE – and delicacies to be thrown on the tooth will prepare for us:

Francuska Robota, Miasto Ciasto, Pizza Lunga oraz Bike Cafe

Exhibitors:

ADIKU
AMALI
ANLUX
AKADEMIA POPOTAM
AMBA&GINDA
BABY MUKA
BEJBIK
BOBOLE
BUU
BUBBA
BLACK SWAN FOR KIDS
BY MY HANDS
CHEMICAL WORLD
CHMURKOWE LOVE
CUDDLE DREAMS
DALES WOOD
DIGIKIDS ACADEMY
DOBRANOCKI BABY
DOCTOR NAP
ELEFUNT
FANCY OUTLET
GATKI PATKI
GUMIMOLA
GLAMOURSY
IT’S MY T-SHIRT
IZZIE
KANGURKOWO
KAOLA KID
KIDS PLANET
KNEEGUARDKIDS
KOCYKOMANIA
KREATYWNE MALUCHY
KUBRAK
LALABUBU
LEAFBABY
LUKRENCJA
LUNA DREAM
MAGDY2
MALOWANA LALA
MAŁE DZIECKO
MAMASELF
MAMU CONCEPT
MEDBEST
MEMOLA
MICHELLE DOTTI
MIMIKI
MIS GATOS
MYDLARNIA U FRANCISZKA
NESSY PATCHWORK
NICE TIME
NOQ
OMADE
PATULOVE
PICCOLO MONDO
POLKA DOT BABY
PROWANSALSKA MANUFAKTURA
ROZBRYKANE KOLORKI
SCENA ELFÓW
SLIPSTOP
STROJMISIE
SUPER WOMAN ORGANIZER
SWEET&LOVE
ŚWIAT UV
TARNAWA TOYS
TULI WOOLY
TU SZYTE
TURLU TUTU
YLALA
USHAKI
VIGGAMI
VIRTUAL QUEST
WISIENKOWO
WIOSKI SWIATA PARK EDUKACJI GLOBALNEJ

Media Partners:

Branża Dziecięca
Chillizet
Dobra Mama
Dzieci – czasopismo dla rodziców przedszkolaków
Dziecko w Warszawie
Example.pl
Gaga Magazyn
kiddostyle.pl – dziecięcy portal modowy
KIWI – Kalendarz i Wyszukiwarka Imprez
Mama Carla
mamaklub.pl
MAMA MIA magazyn
Mamy Mamom
Mamo Pracuj
Mały Uczeń
Mamy Czas
MiastoDzieci.pl – inspiracje dla rodziców i dzieci
moi-mili.pl
Mój Przedszkolak
MyMamy.pl
przedszkola.edu.pl
Rodzicowo.pl
Rynek Zabawek
Scann.R – najlepszy magazyn branży Papier Biuro Szkoła Zabawki
Slow Fix
Tatento.pl – bo dzieci zmieniają świat
WegeMaluch.pl
W roli mamy – wrolimamy.pl

More: www.trends4kids.pl

Exhibitors info: https://goo.gl/forms/MbTTa08lpXeHD0A33

Dostoyevsky for 1 pln? Why not! Hendrix on vinyl? Please!

On Saturday, March 16th, we invite you to the Koneser Prague Centre for the Great Antiquarian with winyls and books. For a few hours the shopping arcade will be turned into a magical place full of old books and vinyl records.

What is the Great Antiquarian? This event is organized by Wojtek Kapelko, the owner of the Gramophone Records store, with the support of Bartek Mindewicz, the initiator of the initiative. As part of the Great Antiquary one day, several antiques, vinyl shops and private exhibitors of books and CDs are exhibited in one place.

What is the effect of this? You can buy books from as little as a zloty and complete your collection of vinyl without cutting through the city along and across the city looking for opportunities.
Regardless of your age and interest – during the Great Antiquary everyone will find something for themselves!

Partners:
Centrum Praskie Koneser
Płyty Gramofonowe plytygramofonowe.pl

Targi Trends 4 Kids goszczące do tej pory w Krakowie i Gliwicach po raz pierwszy wiosną odbędą się w Warszawie!!

Centrum Praskie KONESER 🔹3 marca 2019 🔹Od 10:00-17:00

Zapraszamy przyszłych rodziców, rodziców z dziećmi w wieku od 0-9 lat oraz wszystkich tych, którzy cenią produkty hand made, nowoczesny design, wysoką jakość, oryginalne oraz pomysłowe propozycje od polskich twórców.

Podczas naszego wydarzenia możesz poznać:
✅ najnowsze kolekcje akcesoriów i zabawek dla dzieci
✅ najmodniejsze propozycje ubrań wiosenno-letnich dla najmłodszych.
To także idealna okazja na zakupy bezpośrednio od producentów.

Ponadtto 3 marca 2019 przestrzeń w Centrum Praskim Koneser zamieni się w:

✅ centrum edukacyjne dla rodziców
✅ miejsce zabaw kreatywnych dla najmłodszych.

Nasi Goście będą mogli poruszać się w 3 specjalnie wyznaczonych strefach:

➡ STREFA SHOPPINGU – w tej strefie możesz liczyć na atrakcyjne rabaty i fachowe porady. Znajdziesz tutaj odzież, buciki, zabawki, dekoracje do pokoików dziecięcych, książeczki i wiele innych. Każdy kto tego dnia zrealizuje zakupy u naszych wystawców w kwocie łącznej 250 zł otrzyma od nas prezent ➡ Śledź nasz profil na Facebooku, aby dowiedzieć się jak odebrać upominek Trends 4 Kids 🎁🎀🎁

➡ STREFA ZABAWY – w tej przestrzeni Twoje dziecko będzie mogło bezpłatnie skorzystać z licznych zajęć kreatywnych, rozwijających warsztatów i zabaw.
Nuda tego dnia jest u nas zabroniona! 😀Przygotowaliśmy wiele kolorowych, szalonych, pomysłowych i inspirujących aktywności dla naszych najmłodszych Gości 😀

Sprawdź harmonogram ➡ http://bit.ly/atrakcje_Warszawa0319

➡ STREFA ŚWIADOMEGO RODZICA – dla rodziców i przyszłych rodziców przygotowaliśmy bogaty program prelekcji i warsztatów, w jakich będzie można brać udział przez cały dzień. To niecodzienna okazja do skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji u ekspertów wielu dziedzin, związanych z wychowaniem dziecka oraz prawidłowym dbaniem o jego zdrowie.

➡ STREFA GASTRO – a pyszności do wrzucenia na ząb przygotują dla nas:

Francuska Robota, Miasto Ciasto, Pizza Lunga oraz Bike Cafe

WYSTAWCY

ADIKU
AMALI
ANLUX
AKADEMIA POPOTAM
AMBA&GINDA
BABY MUKA
BEJBIK
BOBOLE
BUU
BUBBA
BLACK SWAN FOR KIDS
BY MY HANDS
CHEMICAL WORLD
CHMURKOWE LOVE
CUDDLE DREAMS
DALES WOOD
DIGIKIDS ACADEMY
DOBRANOCKI BABY
DOCTOR NAP
ELEFUNT
FANCY OUTLET
GATKI PATKI
GUMIMOLA
GLAMOURSY
IT’S MY T-SHIRT
IZZIE
KANGURKOWO
KAOLA KID
KIDS PLANET
KNEEGUARDKIDS
KOCYKOMANIA
KREATYWNE MALUCHY
KUBRAK
LALABUBU
LEAFBABY
LUKRENCJA
LUNA DREAM
MAGDY2
MALOWANA LALA
MAŁE DZIECKO
MAMASELF
MAMU CONCEPT
MEDBEST
MEMOLA
MICHELLE DOTTI
MIMIKI
MIS GATOS
MYDLARNIA U FRANCISZKA
NESSY PATCHWORK
NICE TIME
NOQ
OMADE
PATULOVE
PICCOLO MONDO
POLKA DOT BABY
PROWANSALSKA MANUFAKTURA
ROZBRYKANE KOLORKI
SCENA ELFÓW
SLIPSTOP
STROJMISIE
SUPER WOMAN ORGANIZER
SWEET&LOVE
ŚWIAT UV
TARNAWA TOYS
TULI WOOLY
TU SZYTE
TURLU TUTU
YLALA
USHAKI
VIGGAMI
VIRTUAL QUEST
WISIENKOWO
WIOSKI SWIATA PARK EDUKACJI GLOBALNEJ

PARTNERZY MEDIALNI:

Branża Dziecięca
Chillizet
Dobra Mama
Dzieci – czasopismo dla rodziców przedszkolaków
Dziecko w Warszawie
Example.pl
Gaga Magazyn
kiddostyle.pl – dziecięcy portal modowy
KIWI – Kalendarz i Wyszukiwarka Imprez
Mama Carla
mamaklub.pl
MAMA MIA magazyn
Mamy Mamom
Mamo Pracuj
Mały Uczeń
Mamy Czas
MiastoDzieci.pl – inspiracje dla rodziców i dzieci
moi-mili.pl
Mój Przedszkolak
MyMamy.pl
przedszkola.edu.pl
Rodzicowo.pl
Rynek Zabawek
Scann.R – najlepszy magazyn branży Papier Biuro Szkoła Zabawki
Slow Fix
Tatento.pl – bo dzieci zmieniają świat
WegeMaluch.pl
W roli mamy – wrolimamy.pl

Więcej na: www.trends4kids.pl

Informacje dla Wystawców:
https://goo.gl/forms/MbTTa08lpXeHD0A33

Dostojewski za złotówkę? Czemu nie! Hendrix na winylu? Poproszę!

16 marca, w sobotę, zapraszamy do Centrum Praskie Koneser na Wielki Antykwariat Winyli i Książek. Na kilka godzin pasaż handlowy zamieniamy w magiczne miejsce pełne starych książek i płyt winylowych.

Czym jest Wielki Antykwariat? To wydarzenie organizowane przez Wojtka Kapelko, właściciela sklepu Płyty Gramofonowe, przy wsparciu pomysłodawcy inicjatywy – Bartka Mindewicza. W ramach Wielkiego Antykwariatu jednego dnia w jednym miejscu wystawia się kilkanaście antykwariatów, sklepów winylowych oraz prywatnych wystawców książkowo-płytowych.

Jaki jest tego efekt? Można kupić książki już od złotówki oraz uzupełnić swoją kolekcję winyli nie przecinając przy tym miasta wzdłuż i wszerz szukając okazji.
Niezależnie od tego w jakim jest się wieku i jakie ma się zainteresowania – podczas Wielkiego Antykwariatu każdy znajdzie coś dla siebie!

Zapraszamy!

Partnerzy imprezy:
Centrum Praskie Koneser
Płyty Gramofonowe plytygramofonowe.pl

Salon Grill Plus Home powstał 12 lat temu z myślą o Klientach kochających obcowanie z pięknymi przedmiotami w kuchni, jadalni, salonie i w ogrodzie.

Miłośnikom włoskiego designu przedstawiamy największą w Polsce ekspozycję luksusowego AGD i kuchennych akcesoriów Bugatti.

Wielbicielom noży zaserwujemy dużą ilością ostrzy japońskich. W naszych gablotach znajdują się wyjątkowe dzieła sztuki wykonane przez Mistrza Takeshi Saji, jak również inne japońskie marki Tajiro, Nagomi, Global cenione przez wielu kucharzy.

Koneserów mocnych trunków oszołomimy wyborem ekskluzywnych gadżetów do wina, szampana i drinków francuskiej marki L’atelier Du Vin i hiszpańskiej marki Vin Bouquet.

Fanatyków grillowania będziemy kusić kolejny sezon grillami gazowymi, węglowymi, elektrycznymi i rożnymi nowinkami z tej dziedziny.

To tylko przedsmak tego co Was czeka.

Przychodząc do nas koniecznie pytajcie, bo bardzo lubimy rozmowy o naszych produktach.

Pamiętajcie jesteśmy tu dla Was.

PaperConcept to więcej niż sklep – to świat pełen pasji i inspiracji.

Znajdziesz tu ogromny wybór papierów ozdobnych, kopert oraz produktów kreatywnych.

Pomożemy Ci rozwinąć skrzydła w takich dziedzinach rękodzieła jak scrapbooking, cardmaking, decoupage, mixed-media, home decor i wielu innych.

Czy jesteś profesjonalistą, czy dopiero budzi się w Tobie chęć tworzenia, zapraszamy!

Wejdź, zainspiruj się i zostań z nami na dłużej.

Salon Grill Plus Home powstał 12 lat temu z myślą o Klientach kochających obcowanie z pięknymi przedmiotami w kuchni, jadalni, salonie i w ogrodzie.

Miłośnikom włoskiego designu przedstawiamy największą w Polsce ekspozycję luksusowego AGD i kuchennych akcesoriów Bugatti.

Wielbicielom noży zaserwujemy dużą ilością ostrzy japońskich. W naszych gablotach znajdują się wyjątkowe dzieła sztuki wykonane przez Mistrza Takeshi Saji, jak również inne japońskie marki Tajiro, Nagomi, Global cenione przez wielu kucharzy.

Koneserów mocnych trunków oszołomimy wyborem ekskluzywnych gadżetów do wina, szampana i drinków francuskiej marki L’atelier Du Vin i hiszpańskiej marki Vin Bouquet.

Fanatyków grillowania będziemy kusić kolejny sezon grillami gazowymi, węglowymi, elektrycznymi i rożnymi nowinkami z tej dziedziny.

To tylko przedsmak tego co Was czeka.

Przychodząc do nas koniecznie pytajcie, bo bardzo lubimy rozmowy o naszych produktach.

Pamiętajcie jesteśmy tu dla Was.

PaperConcept to więcej niż sklep – to świat pełen pasji i inspiracji.

Znajdziesz tu ogromny wybór papierów ozdobnych, kopert oraz produktów kreatywnych.

Pomożemy Ci rozwinąć skrzydła w takich dziedzinach rękodzieła jak scrapbooking, cardmaking, decoupage, mixed-media, home decor i wielu innych.

Czy jesteś profesjonalistą, czy dopiero budzi się w Tobie chęć tworzenia, zapraszamy!

Wejdź, zainspiruj się i zostań z nami na dłużej.

RECYCLED CARNIVAL MASKS AND DRAGONS, workshops for children with Siała Baba Maka and Young Koneser Zone.
23.02.2019 (Saturday) at 12:00 and 24.02.2019 (Sunday).

Let’s create of fantastic animal figures that can serve as a decoration at the ball, toy, kite.

FREE START / Sign in below (number of places limited)

We invite you to creative workshops for children inspired by New Year’s traditions and carnivals of different cultures. During the classes we will make figures of fantastic animals, which can serve as a decoration at the ball, toy, kite. They will include, among others, a moving dragon, modelled on the figures appearing during the Chinese New Year celebrations, flying fish and other fantastic creatures according to the participants’ ideas. We will also make paper masks of animals, modelled on the famous
from the tradition of the Venetian Carnival. All can be modified by the participants according to their own ideas of joyful fun, a new beginning, a holiday. To do these things we will use various types of waste: toilet paper rolls, egg packs, old newspapers. We invite you to have fun together.

 

Dear workshop participants! Please, collect and bring to the workshop “Carnival masks and dragons from recovery”: rolls of toilet paper and larger rolls of paper towels, egg packs.

Goup age: 6-12.

Workshop duration: 2 h.

Saturday, 12:00: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/karnawalowe-maski-i-smoki-z-odzysku-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216080/?source=directory&fbclid=IwAR3hpNEnjvaNQKNOWW6NhEpQIUf158YEYydUJjJH8aWf7lMEPKYsHaYS7Hw

Sunday, 12:00 https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/karnawalowe-maski-i-smoki-z-odzysku-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216082/?source=directory&fbclid=IwAR3WJ-vp4lJh-_rLu_AT4V6zpce9n68gQ5lO63YszigKuBK_yieFAwR7SjI

KARNAWAŁOWE MASKI I SMOKI Z ODZYSKU,
warsztaty dla dzieci z Siała Baba Mak, Strefą Młodego Konesera,
23.02.2019 (sobota) godz. 12:00 i 24.02.2019 (niedziela) godz. 12:00,

23-24 lutego (sobota i niedziela) godz. 12:00 Strefa Młodego Konesera i Siała Baba Mak zapraszają dzieci (w wieku 6-12 lat) na warsztaty tworzenia figur fantastycznych zwierząt, które mogą służyć jako ozdoba na balu, zabawka, latawiec.

WSTĘP WOLNY / ZAPISY w linkach poniżej (liczba miejsc ograniczona)

Lokalizacja: Pasaż Konesera, lokal 23

Zapraszamy na warsztaty twórcze dla dzieci inspirowane tradycjami noworocznym
i karnawałowymi różnych kultur. Podczas zajęć wykonamy figury fantastycznych zwierząt, które mogą służyć jako ozdoba na balu, zabawka, latawiec. Znajdą się wśród nich m.in. ruchomy smok, wzorowany na figurach pojawiających się podczas obchodów chińskiego Nowego Roku, latające ryby i inne fantastyczne stwory według pomysłów uczestników. Będziemy robić także papierowe maski zwierząt, wzorowane na znanych
z tradycji weneckiego karnawału. Wszystkie mogą być modyfikowane
przez uczestników według własnych wyobrażeń radosnej zabawy, nowego początku, święta. Do wykonania tych rzeczy posłużą nam rozmaite odpady: rolki po papierze toaletowym, opakowania po jajkach, stare gazety. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Drodzy uczestnicy warsztatów! Prosimy, zbierajcie i przynieście na warsztaty “Karnawałowe maski i smoki z odzysku”:
rolki po papierze toaletowym i te większe po ręcznikach papierowych,
opakowania po jajkach.

Zapraszamy!

Grupa wiekowa 6-12 lat

Czas trwania warsztatu: 2 h.

Zapisy na sobotę 12:00: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/karnawalowe-maski-i-smoki-z-odzysku-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216080/?source=directory&fbclid=IwAR3hpNEnjvaNQKNOWW6NhEpQIUf158YEYydUJjJH8aWf7lMEPKYsHaYS7Hw

Zapisy na niedzielę 12:00 https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/karnawalowe-maski-i-smoki-z-odzysku-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216082/?source=directory&fbclid=IwAR3WJ-vp4lJh-_rLu_AT4V6zpce9n68gQ5lO63YszigKuBK_yieFAwR7SjI

Drodzy rodzice! W związku z ograniczoną liczbą miejsc na warsztatach bardzo prosimy Was o wcześniejszą informację, jeśli z jakiegoś powodu Wasze dzieci nie będą mogły
w nich uczestniczyć. Pozwólmy skorzystać innym dzieciakom!
Informujemy również, że osoby, które nie pojawią się na warsztatach i nie uprzedzą nas o tym wcześniej, będziemy zmuszeni usuwać ze wszystkich przyszłych list.

________________________________________________

Prowadzący:

Julia Pańków, dziennikarka, rękodzielniczka, prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci
i dorosłych, opierając się w dużej mierze na recyklingu. Specjalizuje się w takich technikach jak makrama, origami, wyplatanie z koralikami, papieroplastyka,
techniki łączone.

“Make yourself an instrument” workshops for children with Siała Baba Maka and Young Koneser Zone.

16 February (Saturday) at 12:00 and 16:00 Young Koneser Zone and Siała Baba Mak invite children (aged 6-13 years) to workshops on instrument making from a variety of materials that we will use for playing music together (instrument icons)

FREE ADMISSION / Sign in below (places are limited)

During the workshops we will perform instruments from various materials, and then we will use them to make music together. At the end we will become an orchestra composed of unique, self-created instruments. During these workshops we experience a lot of joy and satisfaction in creating something out of nothing, and above all we have a lot of fun experimenting with sounds. After the workshop, each participant will be able to take their instrument with them.
with each other to the house.

DEAR PARTICIPANTS! Please, collect and bring to the workshop
“Make yourself an instrument” with @Jaworowi Ludzie:

pipes / tubes – interiors from paper towels and various other pipes, wine corks, unused pencils, pencils, pencils, pens, disposable Chinese sticks, overdue loose food products (groats, flour, beans, peas), boxes, yoghurt packaging, especially in bucket form (clarified butter, cottage cheese, cucumbers), newspapers and magazines, old nails, straws, paper plates (especially concave ones), old cartons, posters.

Age group 6-13 years old.

The workshop duration: 2 h.

Saturday, 12:00: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/zrob-sobie-instrument-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216075/?source=directory&fbclid=IwAR0uCtsbAtyYXltGzeFq9qWmp-jnnXbV6rD0O45QZ_MeyZA78GM85qLyRaI

Saturday, 16:00 https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/zrob-sobie-instrument-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216076/?source=directory&fbclid=IwAR2VPsju6_NpIRIQCbUHqK4aiArz80kfzsc6B9P4Us65ywHWR-sUf1ws920

16.02.2019 godz. 12:00 i 16:00, ZRÓBMY SOBIE INSTRUMENT,
warsztaty dla dzieci z Siała Baba Mak, Strefą Młodego Konesera

16 lutego (sobota) godz. 12:00 i 16:00 Strefa Młodego Konesera i Siała Baba Mak zapraszają dzieci (w wieku 6-13 lat) na warsztaty tworzenia instrumentów
z przeróżnych materiałów, które wykorzystamy
do wspólnego muzykowania (ikonki instrumenty)

WSTĘP WOLNY / ZAPISY w linkach poniżej (liczba miejsc ograniczona)

Podczas warsztatów wykonamy z przeróżnych materiałów instrumenty, a następnie wykorzystamy je do wspólnego muzykowania. Na koniec staniemy się orkiestrą złożoną z unikatowych, samodzielnie stworzonych przez siebie instrumentów.
Na tych warsztatach doświadczamy dużo radości i satysfakcji przy stwarzaniu czegoś z niczego, a przede wszystkim mamy dużo dobrej zabawy przy eksperymentowaniu dźwiękami. Po warsztacie każdy z uczestników będzie mógł zabrać swój instrument
ze sobą do domu.

DRODZY UCZESTNICY! Prosimy, zbierajcie i przynieście na warsztaty
“Zrób sobie instrument” z @Jaworowi Ludzie:

rury / tuby – wnętrza od ręczników papierowych i różne inne rury, korki po winie, nieużywane ołówki, kredki ołówkowe, wypisane długopisy, jednorazowa pałeczki chińskie, przeterminowane sypkie produkty spożywcze (kasze, mąki, fasole, groch), pudełka, opakowania po jogurtach, zwłaszcza w formie kubłowej (po maśle klarowanym, twarogu, ogórkach), gazety i magazyny kolorowe, stare gwoździe, słomki, niezginające się papierowe talerzyki (zwłaszcza wklęsłe), stare kartony, plakaty.

Zapraszamy!

Grupa wiekowa 6-13 lat

Czas trwania warsztatu: 2 h.

Zapisy na sobotę, 12:00: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/zrob-sobie-instrument-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216075/?source=directory&fbclid=IwAR0uCtsbAtyYXltGzeFq9qWmp-jnnXbV6rD0O45QZ_MeyZA78GM85qLyRaI

Zapisy na sobotę, 16:00 https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/zrob-sobie-instrument-warsztaty-dla-dzieci-z-siala-baba-mak-216076/?source=directory&fbclid=IwAR2VPsju6_NpIRIQCbUHqK4aiArz80kfzsc6B9P4Us65ywHWR-sUf1ws920

Drodzy rodzice! W związku z ograniczoną liczbą miejsc na warsztatach bardzo prosimy Was o wcześniejszą informację, jeśli z jakiegoś powodu Wasze dzieci nie będą mogły
w nich uczestniczyć. Pozwólmy skorzystać innym dzieciakom! Informujemy również,
że osoby, które nie pojawią się na warsztatach i nie uprzedzą nas o tym wcześniej, będziemy zmuszeni usuwać ze wszystkich przyszłych list.

________________________________________________

Prowadzący:

Jaworowi Ludzie – grupa fascynatów folklorem polskim i nie tylko, a przy tym profesjonalistów – muzyków, pedagogów, aktorów, opowiadaczy historii, animatorów kultury. Nazwa “Jaworowi ludzie” wzięła się od zabawy, znanej i lubianej na całym świecie, a przy tym bardzo starej. W Polsce funkcjonuje ona w bardzo różnych wariantach, we Włoszech odnotowano ją już w roku 1328, znają ją na Madagaskarze
i w Nowej Gwinei.

On the 28th of February, we will meet on the next edition of the most important trade fairs for home and contract textiles industry in Poland!
During Interior Design Forum you will meet the best producers and importers of textiles from Poland and abroad. You can also take part in a rich program of lectures – in the program you will find, among others, topics about sales,
marketing and the latest global trends in interior design.
Admission to the fair and accompanying lectures is free of charge!
Registration on the website: http://www.interiordesignforum.pl

28.02.2019 (czwartek) w godz. 9:00 – 17:00 w Koneserze spotykamy się na kolejną edycję najważniejszych targów branży tekstyliów domowych i obiektowych w Polsce – INTERIOR DESIGN FORUM.

Podczas Interior Design Forum poznamy ofertę najlepszych producentów
i importerów tekstyliów z Polski i zagranicy. Dla branży to znakomita okazja
do spotkań, kontraktacji, ale również zdobywania nowej wiedzy podczas bogatego programu wykładów – w programie m.in. tematy sprzedażowe, marketingowe oraz te,
poświęcone najnowszym światowym trendom w wyposażeniu wnętrz.
Wstęp na targi i towarzyszące wykłady jest bezpłatny!

Konieczna jest uprzednia rejestracja przez stronę: http://www.interiordesignforum.pl

W tegoroczne Walentynki zakochaj się… w Muzeum Polskiej Wódki! Zobacz, co czeka Cię na miejscu w Dniu Zakochanych!

Wszyscy Goście Muzeum Polskiej Wódki, którzy odwiedzą nas 14 lutego między 12:00 a 22:00 będą mieli okazję:

– skosztować specjalnej walentynkowej nalewki w cocktail barze ¾ zupełnie za darmo

– zakupić wyjątkowy walentynkowy koktajl w cocktail barze ¾!

To jednak nie wszystko! Walentynkowy wieczór w Muzeum Polskiej Wódki uświetni kolacja przy świecach i akompaniamencie najlepszych muzycznych brzmień! Wśród atrakcji m.in. występ BOOM/CLACKa, perkusisty i DJa, który zaprezentuje nowoczesne jazzowe brzmienia, połączone z dźwiękami funky i elektroniki.

Goście będą mieli okazję skorzystać z dwóch wariantów oferty.

WARIANT I

Romantyczny koncert na 3 piętrze baru ¾

Start: godzina 19:00.

Cena: 160 złotych / para.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja stolików.

Goście wydarzenia skosztują walentynkowych przekąsek i koktajli z walentynkowej karty baru ¾ w akompaniamencie romantycznej muzyki na żywo.

Serwowane koktajle:

Korzenne połączenie Marchewki, z cynamonem i czarnym sezamem. Cała kompozycja zbudowana na bazie Polskiej Wódki.
Wódka aromatyzowana limonką z mango i chili, całość okraszona aromatem kokosa.

WARIANT II

Kolacja przy świecach na 4 piętrze baru ¾

Start: godzina 19:00.

Cena: 450 złotych / para.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja stolików.

Intymny, ekskluzywny wieczór dla dwojga przy najlepszych przekąskach i butelce szampana dla każdej pary, z możliwością uczestniczenia w koncercie muzycznym.

W każdym wariancie dostępne jest autorskie walentynkowe menu:

Boczniaki w tempurze z lubczykiem, domowy majonez harrisą.
Placuszki z marchewki, z imbirem i kardamonem, wędzony twaróg, palone migdały, młode listki słonecznika.
Mini sałatka z avocado, palonym kalafiorem i marynowanymi rzodkiewkami, perliczka pieczona w glazurze pomarańczowej.
Korzenna pierś kaczki z chutneyem z jabłka i gruszki, marynowany buraczek w sezamie wasabi.
Krewetki w płatkach kokosowych w salsie mango z chilli.
Trufle czekoladowe z orzechami, puder malinowy.

Dodatkowo, każda para otrzyma dwa walentynkowe koktajle (I wariant) lub butelką szampana (II wariant).

Spędź tegoroczne Walentynki w Muzeum Polskiej Wódki!

Szczegóły i rezerwacja miejsc: https://www.facebook.com/events/651525241972907/

W tegoroczne Walentynki zakochaj się… w Muzeum Polskiej Wódki! Zobacz, co czeka Cię na miejscu w Dniu Zakochanych!

Wszyscy Goście Muzeum Polskiej Wódki, którzy odwiedzą nas 14 lutego między 12:00 a 22:00 będą mieli okazję:

– skosztować specjalnej walentynkowej nalewki w cocktail barze ¾ zupełnie za darmo

– zakupić wyjątkowy walentynkowy koktajl w cocktail barze ¾!

To jednak nie wszystko! Walentynkowy wieczór w Muzeum Polskiej Wódki uświetni kolacja przy świecach i akompaniamencie najlepszych muzycznych brzmień! Wśród atrakcji m.in. występ BOOM/CLACKa, perkusisty i DJa, który zaprezentuje nowoczesne jazzowe brzmienia, połączone z dźwiękami funky i elektroniki.

Goście będą mieli okazję skorzystać z dwóch wariantów oferty.

WARIANT I

Romantyczny koncert na 3 piętrze baru ¾

Start: godzina 19:00.

Cena: 160 złotych / para.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja stolików.

Goście wydarzenia skosztują walentynkowych przekąsek i koktajli z walentynkowej karty baru ¾ w akompaniamencie romantycznej muzyki na żywo.

Serwowane koktajle:

Korzenne połączenie Marchewki, z cynamonem i czarnym sezamem. Cała kompozycja zbudowana na bazie Polskiej Wódki.
Wódka aromatyzowana limonką z mango i chili, całość okraszona aromatem kokosa.

WARIANT II

Kolacja przy świecach na 4 piętrze baru ¾

Start: godzina 19:00.

Cena: 450 złotych / para.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja stolików.

Intymny, ekskluzywny wieczór dla dwojga przy najlepszych przekąskach i butelce szampana dla każdej pary, z możliwością uczestniczenia w koncercie muzycznym.

W każdym wariancie dostępne jest autorskie walentynkowe menu:

Boczniaki w tempurze z lubczykiem, domowy majonez harrisą.
Placuszki z marchewki, z imbirem i kardamonem, wędzony twaróg, palone migdały, młode listki słonecznika.
Mini sałatka z avocado, palonym kalafiorem i marynowanymi rzodkiewkami, perliczka pieczona w glazurze pomarańczowej.
Korzenna pierś kaczki z chutneyem z jabłka i gruszki, marynowany buraczek w sezamie wasabi.
Krewetki w płatkach kokosowych w salsie mango z chilli.
Trufle czekoladowe z orzechami, puder malinowy.

Dodatkowo, każda para otrzyma dwa walentynkowe koktajle (I wariant) lub butelką szampana (II wariant).

Spędź tegoroczne Walentynki w Muzeum Polskiej Wódki!

Szczegóły i rezerwacja miejsc: https://www.facebook.com/events/651525241972907/

Young Koneser Zone, the Comedy Club and Children’s Improvisation invite you on 16 February at 3:30 p.m. for an improvised comedy spectacle for young viewers! (4-10 years).

The children will watch live stories, which they will be able to broadcast on the run and suggest your own ideas for the stages.

What is an improvised performance?

First we warm up – together with the audience we perform the following before the performance from the stage, exercises that evoke imagination, allow you to get to know each other and feel good before the performance.

Then, together, we set off to a fairy tale world. The audience gives us inspiration.
We play without a screenplay and on an ongoing basis, together with the children we come up with funny, touching and adventurous stories.

The improvised spectacle is a perfect tool to broaden the boundaries of imagination – of the child and parents. And it’s comedy!

Admission is free, without registration. The number of seats is limited by the capacity of the room.

Strefa Młodego Konesera, Klub Komediowy i Improwizacja dla dzieci zapraszają
16 lutego o 15:30 na improwizowany spektakl komediowy dla młodych widzów
(4-10 lat).

Dzieci obejrzą tworzone na żywo historie, którym będą mogły nadawać bieg
i proponować własne pomysły na sceny.

Na czym polega spektakl improwizowany?

Najpierw się rozgrzewamy – wspólnie z publicznością przed spektaklem wykonujemy
ze sceny ćwiczenia, które budzą wyobraźnię, pozwalają się poznać i dobrze się poczuć przed przedstawieniem.

Później razem wyruszamy do świata bajek. Publiczność daje nam inspiracje.
Gramy bez scenariusza i na bieżąco, na żywo wspólnie z dziećmi wymyślamy zabawne, wzruszające, przygodowe historie.

Improwizowany spektakl jest doskonałym narzędziem poszerzającym granice wyobraźni – i dziecka i rodziców. I jest komediowy!

Wstęp wolny, bez zapisów. Liczba miejsc ograniczona pojemnością sali.

Betty Q – the first burlesque performer in Poland, body-positive activist.
Founder of Madame Q and the Burlesque Academy. Author of choreography for films.
This time she will lead Burlesque Bingo for you!
Get ready for the unexpected twists of the action and with the unexpected ending 😊

Betty Q – pierwsza performerka burleski w Polsce, aktywistka ciałopozytywności.
Założycielka Madame Q i Akademii Burleski. Autorka choreografii do filmów.
Tym razem poprowadzi dla Was Burleskowe Bingo.
Przygotujcie się na niespodziewane zwroty akcji i odjazdowe zakończenie 😊

Pan od Wszystkiego will lead a quiz with knowledge about Warsaw and Warsaw’s Prague District. The rules are simple! Join us in max. 4-person group. Sit back and relax with a sheet of paper and a pen. You will receive 20 questions, 1 minute to save the answer. Earn points and win a voucher of 100 PLN for the bar!

ATTENTION! WE DO NOT TOLERATE CHEATING AND THE USE OF SMARTPHONES!
FAIR PLAY ONLY😊

Pan od Wszystkiego poprowadzi quiz z wiedzy o Warszawie i warszawskiej Pradze. Zasady są proste! Dołącz do nas w max. 4 osobowej grupie. Usiądźcie wygodnie
z kartką i długopisem. Dostaniecie 20 pytań, 1 minutę na zapisanie odpowiedzi. Zdobądź największą liczbę punktów i wygraj voucher w wysokości 100 PLN
do wykorzystania na barze!
UWAGA, NIE TOLERUJEMY ŚCIĄGANIA
I KORZYSTANIA ZE SMARTPHONÓW!
GRAMY FAIR PLAY😊

The Comedy Club and Papapaj have the pleasure of invite children (0-5 years old) for the Gordon concert at the Koneser’s Stage on 23.02. at 3:30 p.m.!

The aim of the concerts is to promote the theory of learning music according to E.E. Gordon, thanks to which even the youngest children begin to fluently use the language of music. Concerts combine elements of music classes with music, movement and theatre games.

The concert is conducted by professional musicians, staying in touch at all times with the public. The programme includes vocal and instrumental pieces, interwoven with purely rhythmic fragments. Meetings of music take place in a relaxed atmosphere, among blankets and pillows. Together we listen, sing, swing, dance, play with rhythm and melody.

Gordon concerts are a great opportunity to sensitize the youngest children to the beauty of good music.

More details: https://www.facebook.com/events/553609631795039/

Admission is free. The number of places is limited.

Klub Komediowy w Koneserze:
Koncert gordonowski dla najmłodszych 23.02. godz. 15:30

Klub Komediowy i Papapaj mają przyjemność zaprosić dzieci (0-5 lat)
wraz z opiekunami na koncert gordonowski na Scenie Konesera!

Celem koncertów jest propagowanie teorii uczenia się muzyki wg E.E. Gordona, dzięki której nawet najmłodsze dzieci zaczynają płynnie posługiwać się językiem muzyki. Koncerty łączą elementy zajęć umuzykalniających z zabawami muzycznymi, ruchowymi i teatralnymi.

Koncert prowadzą profesjonalni muzycy, przez cały czas pozostając w kontakcie
z publicznością. W programie znajdują się utwory wokalne i instrumentalne, przeplatane fragmentami czysto rytmicznymi. Spotkania muzyczne odbywają się
w swobodnej atmosferze, wśród kocyków i poduszek. Wspólnie słuchamy, śpiewamy, bujamy się, tańczymy oraz bawimy rytmem i melodią.

Koncerty gordonowskie są świetną okazją na uwrażliwienie najmłodszych na piękno dobrej muzyki. Zapraszamy!

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/553609631795039/

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Power of Art at Koneser – opening of the exhibition “Blue” 18 – 28.02.2019

On the 18th of February (Monday) at 7 p.m. we invite you to the vernissage of the interdisciplinary exhibition “Red”. The exhibition will be open until 28 February 2019.

Power of Art at Koneser is a series of artistic events as part of the social action Power of Art in the Koneser Prague Centre: Interdisciplinary exhibitions, meetings with a book, performance. The theme of the exhibitions is not accidental – colour plays the main role in them as one of the most important factors of artistic communication.

Blue is the coldest of colours, valued for its properties. It is associated primarily with open space, sky, water, purity and coolness and spirituality.

20.02 at 7 p.m. – Meeting with the book “Ambassador”. Agnieszka Domeracka will lead the conversation with the hero of Beata Gołaszewska’s book.

23.02 at 18:00 – Performance by Wojtek Kowalczyk

26.02 at 19:00 – Meeting with the book “Sepia”. Juliusz Erazm Bolek will talk to the author, Kamil Manasterski.

More information about the the exhibition and the future events:
https://www.facebook.com/PowerofArt/

Power of Art w Koneserze – wernisaż wystawy pt. Niebieski 18 – 28.02.2019

Już 18 lutego (poniedziałek) o godz. 19:00 zapraszamy na wernisaż interdyscyplinarnej wystawy pt. Czerwony. Wystawa będzie czynna do 28 lutego 2019 r.

Power of Art w Koneserze to cykl artystycznych wydarzeń w ramach akcji społecznej Power of Art w Centrum Praskim Koneser organizowane są: Interdyscyplinarne wystawy, Spotkania z książką, Performance. Temat wystaw jest nieprzypadkowy – główną rolę odgrywa w nich kolor jako jeden z najważniejszych czynników artystycznej komunikacji.

Niebieski jest najzimniejszą z barw, cenioną za swoje właściwości. Kojarzy się przede wszystkim z otwartą przestrzenią, niebem, wodą, czystością i chłodem oraz uduchowieniem.

20.02 godz. 19:00 – Spotkanie z książką „Ambasadorowa”. Z bohaterką książki Beatą Gołaszewską – rozmowę poprowadzi Agnieszka Domeracka.

23.02 godz. 18:00 – Performance Wojtka Kowalczyka

26.02 godz. 19:00 – Spotkanie z książką „Sepia”. Z autorem Miłoszem Kamilem Manasterskim będzie rozmawiać Juliusz Erazm Bolek.

Podczas wystawy NIEBIESKI zobaczymy dzieła:

Artystów koordynujących projekt:

Wit Bogusławski – rzeźba |
Juliusz Erazm Bolek – grafika poetycka i Spotkania z książką |
Julita Delbar – fotografia | Edyta Dzierż – malarstwo |
Sławomir Golonko – rzeźby świetlne | Magdalena Hajnosz – malarstwo |
Kuba Janyst – malarstwo | Anna Kossakowska – malarstwo |
Krzysztof Rodak – malarstwo/ rysunek | Joanna Świerczyńska – malarstwo |
Magdalena Mag Woźniak – malarstwo | Paweł Zakrzewski – malarstwo

oraz Artystów Gościnnych:

Jolanta Betnerowicz – malarstwo | Ewa Chełmecka – obiekt i asamblaż |
Marian Figiel – malarstwo | Anna Musiał-Gozdecka – malarstwo |
Sara Hupas – rzeźba | Małgorzata Kapłan – malarstwo |
Tomasz Jaxa Kwiatkowski – malarstwo | Hanna Kłopotowska – malarstwo |
Krzysztof Kopeć – malarstwo | Agnieszka Maj – malarstwo |
Anna Daria Merska – malarstwo | Marcina Painta – malarstwo |
Magdalena Piwko-Chudzik – kolaż | Agnieszka Potucha – technika autorska |
Olga Prokop Miśnikiewicz – rzeźba | Adam Piotr Rutkowski – malarstwo |
Anna Sołtysiak – malarstwo | Katarzyna Środowska – malarstwo |
Dorota Wulczyńska – malarstwo | Katarzyna Zawierucha – malarstwo.

Patroni Medialni i Partnerzy Projektu:

Agencja Informacyjna | Art Imperium – portal Kulturalny | Centrum Praskie Koneser | Wawa4Free | Związek Artystów Plastyków | Akademia Sztuki i Kultury |
Klubu Integracji Europejskiej | Przedsiębiorcy@eu

Więcej informacji o projekcie, zapowiedzi i relacje z kolejnych wydarzeń:
https://www.facebook.com/PowerofArt/

Feed the Master with Special Guest: Lemon Queens at 18:00!
Wine tasting from the Sanna Manor.
After Party WuWu Dżem at 21:00.

Dear Guests – our friends, regulars, residents, but also dear strangers – hidden somewhere in tenement houses under blankets or in office buildings behind glass monitors, between printer and stapler 🙂
We are thrilled that the Breakfast Room met with a great approval, evoking very positive reactions, so we decided to chagnge the formula a bit, to go out.

This year with the second edition of “Feeding the Master”, to which we can finally officially invite you all 🙂
__________________________________

Special Guest: Lemon Qeens!

Homestead cheese tasting in WuWu,
Lemon Queen’s jam
Wines from the Manor of Sanna

AFTER PARTY 21:00 WuWu Dżem

More details: https://wuwu.bar/wydarzenia/nakarmic-mistrza-gosc-specjalny-cytrynowe-krolowe/

 

Nakarmić Mistrza Gość Specjalny:Cytrynowe Królowe 18:00
Degustacja wina z Dworu Sanna
After Party WuWu Dżem 21:00
Kochani Goście – nasi przyjaciele, stali bywalcy, rezydenci, ale także Wy drodzy Nieznajomi – ukryci gdzieś w kamienicach pod kocami bądź w biurowcach za szklanymi monitorami, między drukarką a zszywaczem 🙂
Ku naszej uciesze Pokój Śniadaniowy spotkał się z ogromną aprobatą wywołując bardzo pozytywne reakcje, dlatego postanowiliśmy, zmieniając nieco formułę, wyjść
w tym roku z drugą edycją pt. Nakarmić Mistrza, na którą w końcu możemy oficjalnie Was wszystkich zaprosić 🙂
__________________________________

Gość Specjalny: Cytrynowe Królowe

Degustacja serów zagrodowych WuWu,
konfitur Cytrynowe Królowe
i win z Dwór Sanna

AFTER PARTY 21:00 WuWu Dżem

wiecej na naszej stronie:

Nakarmić mistrza – gość specjalny: Cytrynowe Królowe

Power of Art at Koneser – the exhibition “Czerwony” 06 – 16.02.2019

A series of artistic events is a part of the Power of Art social action organized at the Koneser Prague Centre: interdisciplinary exhibitions, meetings with a book, and performance.

The theme of the exhibitions is not accidental – colour plays the main role in them as one of the most important factors of artistic communication.

Red colour, one of the three primary colours, the hottest of the colours, which has the strongest impact on the viewer and has a rich symbolism and many meanings.

15 February – Friday 19:00 – Valentine’s Day meeting with the book “Abracadabra”.

Joanna Jagiełło will talk to the author Juliusz Erazm Bolek. “Abracadabra” is a book awarded with the award of the World Poetry Day established by UNESCO. The event is held under the patronage of the Union of Writers.

During the “Red” exhibition we will see works of Artists that coordinate the project:

Wit Bogusławski – sculpture |
Juliusz Erazm Bolek – poetic graphics and meetings with a book |
Julita Delbar – photography | Edyta Dzierż – painting |
Sławomir Golonko – light sculptures | Magdalena Hajnosz – painting |
Kuba Janyst – painting | Anna Kossakowska – painting |
Krzysztof Rodak – painting / illustration | Joanna Świerczyńska – painting |
Magdalena Mag Woźniak – painting | Paweł Zakrzewski – painting

Guests Artists:

Jolanta Betnerowicz – painting | Agnieszka Kazała – batik |
Marcin Kokoszko – illustration and painting | Marta Konieczny – painting |
Romuald Krzyżanowski –painting | Bożena Kuzio-Bilska – painting |
Krystyna Małecka – painting o | Jola Michalak – painting |
Joanna Nasiłowska – ambergris on a linocut | Marcina Painta – painting |
Agnieszka Pakuła – painting | Magdalena Piwko-Chudzik – ambergris |
Olga Prokop Miśnikiewicz – painting | Monika Wójtowicz – painting.

Media Sponsors and Project Partners:

Information Agency | Art Imperium – Cultural website | Koneser Prague Centre | Wawa4Free | Union of Artists and Designers | Academy of Art and Culture | Club for European Integration | Przedsiębiorcy@eu

More information: https://www.facebook.com/PowerofArt/

Power of Art w Koneserze – wernisaż wystawy pt. Czerwony 06 – 16.02.2019

Już 6 lutego (środa) o godz. 19:00 zapraszamy na wernisaż interdyscyplinarnej wystawy pt. CZERWONY. Wystawa będzie czynna do 16 lutego 2019 r.

Power of Art w Koneserze to cykl artystycznych wydarzeń w ramach akcji społecznej Power of Art w Centrum Praskim Koneser organizowane są: Interdyscyplinarne wystawy, Spotkania z książką, Performance.

Temat wystaw jest nieprzypadkowy – główną rolę odgrywa w nich kolor jako jeden z najważniejszych czynników artystycznej komunikacji.

Czerwień, jeden z trzech kolorów podstawowych, najgorętsza z barw, która i najmocniej działa na odbiorcę oraz posiada bogatą symbolikę i wiele znaczeń.

Podczas wystawy CZERWONY zobaczymy dzieła:

Artystów koordynujących projekt:

Wit Bogusławski – rzeźba |
Juliusz Erazm Bolek – grafika poetycka i Spotkania z książką |
Julita Delbar – fotografia | Edyta Dzierż – malarstwo |
Sławomir Golonko – rzeźby świetlne | Magdalena Hajnosz – malarstwo |
Kuba Janyst – malarstwo | Anna Kossakowska – malarstwo |
Krzysztof Rodak – malarstwo/ rysunek | Joanna Świerczyńska – malarstwo |
Magdalena Mag Woźniak – malarstwo | Paweł Zakrzewski – malarstwo

oraz Artystów Gościnnych:

Jolanta Betnerowicz – malarstwo | Agnieszka Kazała – batik |
Marcin Kokoszko – instalacja i malarstwo | Marta Konieczny – malarstwo |
Romuald Krzyżanowski – malarstwo | Bożena Kuzio-Bilska – malarstwo |
Krystyna Małecka – malarstwo | Jola Michalak – malarstwo |
Joanna Nasiłowska – asamblaż na linorycie | Marcina Painta – malarstwo |
Agnieszka Pakuła – malarstwo | Magdalena Piwko-Chudzik – asamblaż |
Olga Prokop Miśnikiewicz – malarstwo | Monika Wójtowicz – malarstwo.

Patroni Medialni i Partnerzy Projektu:

Agencja Informacyjna | Art Imperium – portal Kulturalny | Centrum Praskie Koneser | Wawa4Free | Związek Artystów Plastyków | Akademia Sztuki i Kultury | Klubu Integracji Europejskiej | Przedsiębiorcy@eu

Więcej informacji o projekcie, zapowiedzi i relacje z kolejnych wydarzeń: https://www.facebook.com/PowerofArt/

Exhibition of illustrations inspired by video games – Games and games only

Video games have long been no entertainment for a handful of enthusiasts. They are a full-fledged element of culture, such as literature or film. Some people consider them to be a form of art. Some do not yet. Meanwhile, we offer an art inspired by video games!

As a part of the exhibition “Games and games only”, the artists take up electronic entertainment in the broad sense of the term: from nostalgia for sometimes carefree contact with games as a child, to drawing on the latest trends of major bestsellers.
The result is a stylistically diverse, unique work that combines one thing – love for video games.

Artists:

Karol Banach – http://www.karolbanach.com
Dominik Cymer – http://www.cyberkids.pl/
Zbigniew Flakus – https://zbigniewflakus.com
Dan Gartman – https://www.dangartman.com
Marta Gryczka
Maciej Łazowski – https://macieklazowski.com
Martiszu – http://martiszu.com
Osmo Nadir – https://osmonadir.com
Kinga Offert – http://www.offert.com.pl
Małgorzata Ostaszewska – https://multiversal.pl/
Igor Piwowarczyk – https://www.igorpiwowarczyk.com
Mikołaj Pasiński – https://www.behance.net/mikolajpa
Marta Przeciszewska – https://www.behance.net/martaprzeciszewska
Jacek Rudzki – http://znajomygrafik.com
Paulina Sadowska – https://www.behance.net/polasadowska
Marcin Surma – http://xulm.pl
Ola Szarzała
Gustaw Stachaszewski
Bartosz Szymkiewicz – http://www.szymkiewi.cz/
Tenski – https://www.behance.net/Tenski
Katarzyna Witerscheim – http://panna-n.com

Organizers:
Bartosz Szymkiewicz
Maciek Łazowski

Sponsors:
Sparkling Parrot
Gameset – http://www.gameset.co/

Tylko te gry i gry – Wystawa ilustracji inspirowanych grami video

Gry wideo od dawna nie są rozrywką dla garstki pasjonatów. Są pełnoprawnym elementem kultury, jak literatura, czy film. Niektórzy uznają je za formę sztuki. Niektórzy jeszcze nie. My tymczasem proponujemy sztukę inspirowaną grami wideo.
W ramach wystawy “Tylko te gry i gry” artyści biorą na warsztat elektroniczną rozrywkę, rozumianą szeroko: od nostalgii za czasami beztroskiego obcowania z grami jako dziecko, po czerpanie z najnowszych trendów growych bestsellerów.
Efektem są zróżnicowane stylistycznie, unikalne prace, które łączy jedno – miłość do gier wideo.

Zapraszamy do Konesera na wernisaż 09.02.2019 o godzinie 18:00.
Wystawa potrwa do 29.03.2019. Wstęp wolny.

Artyści:

Karol Banach – http://www.karolbanach.com
Dominik Cymer – http://www.cyberkids.pl/
Zbigniew Flakus – https://zbigniewflakus.com
Dan Gartman – https://www.dangartman.com
Marta Gryczka
Maciej Łazowski – https://macieklazowski.com
Martiszu – http://martiszu.com
Osmo Nadir – https://osmonadir.com
Kinga Offert – http://www.offert.com.pl
Małgorzata Ostaszewska – https://multiversal.pl/
Igor Piwowarczyk – https://www.igorpiwowarczyk.com
Mikołaj Pasiński – https://www.behance.net/mikolajpa
Marta Przeciszewska – https://www.behance.net/martaprzeciszewska
Jacek Rudzki – http://znajomygrafik.com
Paulina Sadowska – https://www.behance.net/polasadowska
Marcin Surma – http://xulm.pl
Ola Szarzała
Gustaw Stachaszewski
Bartosz Szymkiewicz – http://www.szymkiewi.cz/
Tenski – https://www.behance.net/Tenski
Katarzyna Witerscheim – http://panna-n.com

Organizatorzy:
Bartosz Szymkiewicz
Maciek Łazowski

Sponsorzy wystawy:
Sparkling Parrot
Gameset – http://www.gameset.co/

Red Juliette – najbardziej latynoska z polskich performerek burleski! Zdobywczyni korony na Burlesque World Games w Londynie. Tancerka od zawsze. Poprowadzi gorące zajęcia z tańców latynoskich w chilloutowym barze Moxy Warsaw Praga.
Załóż wygodny strój do tańca i dołącz do wspólnej zabawy.

Red Juliette – najbardziej latynoska z polskich performerek burleski! Zdobywczyni korony na Burlesque World Games w Londynie. Tancerka od zawsze. Poprowadzi gorące zajęcia z tańców latynoskich w chilloutowym barze Moxy Warsaw Praga.
Załóż wygodny strój do tańca i dołącz do wspólnej zabawy.

Hungry? We invite you to the second edition of Wielka Uczta Warszawska!

Wielka Uczta is a new way of discovering tastes, searching for culinary exaltation and satisfying appetites! The new formula of spending time with food, well known in European cities, has finally arrived in Warsaw.

In the menu of the Wielka Uczta you will find the best specialties. You will try the iconic positions of Warsaw’s favourite restaurants. You will buy fresh products to take away, drink the best beverages.

You will meet here the best, selected exhibitors, who will present their best dishes, products and preserves. Throughout the weekend you will try, cost and taste. You will get to know new tastes and return to those you already know very well.

We sit at a common table. The longest feast bench in Warsaw will appear at the Wielka Uczta. We will eat, drink and talk!

 

The second edition of the Wielka Uczta will take place at the Koneser Prague Centre. We could not imagine a better place to feast than in the former vodka factory in Warsaw. During the event Koneser will show up from a completely new perspective.

We celebrate on 16th and 17th of February at Koneser.
Free entrance from 12.00 to 22.00!
Easy access for people with disabilities.

Głodni? Zapraszamy Cię na Wielką Ucztę Warszawską!

Wielka Uczta to nowy sposób na odkrywanie smaków, poszukiwanie kulinarnych uniesień i zaspokajanie apetytów! Nowa formuła spędzania czasu przy jedzeniu, znana doskonale w europejskich miastach, nareszcie zawitała do Warszawy.

W menu Wielkiej Uczty znajdziesz najlepsze specjały. Spróbujesz kultowych pozycji ulubionych warszawskich lokali gastronomicznych. Kupisz świeże produkty na wynos, wypijesz najlepsze trunki.

Spotkasz tu najlepszych, wyselekcjonowanych wystawców, którzy zaprezentują swoje najznakomitsze potrawy, wyroby i przetwory. Przez cały weekend będziesz próbować, kosztować i degustować. Poznasz nowe smaki i wrócisz do tych, które już bardzo dobrze znasz.

Siadamy przy wspólnym stole. Na Wielkiej Uczcie pojawi się najdłuższa ława biesiadna w Warszawie. Będziemy jeść, pić i rozmawiać!

Wielka Uczta to raj nie tylko dla podniebienia. Po posiłku odpoczniesz w plenerowym kinie, w którym odbędzie się festiwal filmów o jedzeniu. Zaprosimy Cię do potańcówki przy muzyce dawnej Warszawy, na warsztaty gotowania, lub do baru. Każdy będzie ucztował tak, jak lubi. Będzie pysznie. Wiemy, co mówimy.

Pierwsza edycja Wielkiej Uczty odbędzie się w Centrum Praskim Koneser. Nie wyobrażaliśmy sobie lepszego miejsca do ucztowania, niż w dawnej warszawskiej fabryce wódek. Podczas Uczty Koneser pokaże się już z innej, zupełnie nowej strony.

Ucztujemy 16 i 17 lutego, w Koneserze.
Wstęp od 12.00 do 22.00, bezpłatny!
Bezproblemowy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Weekend z Polską Wódką w najbliższy weekend tj. 18-20 stycznia.

Podczas tego weekendu oprócz standardowego zwiedzania przygotowaliśmy
5 wyjątkowych spotkań, pozostających w duchu polskiej biesiady, spotkania przy wspólnym stole.

Gości przywita gospodarz, a czas wypełni degustacja wyjątkowych przekąsek, polskiej wódki oraz rozmowa z gośćmi uczty, nie tylko kulinarnej:

Januszem Owsianym, varsavianistą znającym Pragę jak własną kieszeń i prezesem stowarzyszenia Monopol Warszawski,
Ryszardem Kazaneckim, który pracował w Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” w latach 1965 – 1992, zajmując m.in. stanowisko kierownika magazynu spirytusu,
szefem kuchni restauracji ZONI Aleksandrem Baronem,
szefową kuchni restauracji WuWu Adrianną Marczewska oraz Maciejem Starosolskim – światowym Ambasadorem Polskiej Wódki.

Zapraszamy do Muzeum Polskiej Wódki. Spotkamy się w gronie najlepszych Koneserów Polskiej Wódki!

Weekend z Polską Wódką w najbliższy weekend tj. 18-20 stycznia.

Podczas tego weekendu oprócz standardowego zwiedzania przygotowaliśmy
5 wyjątkowych spotkań, pozostających w duchu polskiej biesiady, spotkania przy wspólnym stole.

Gości przywita gospodarz, a czas wypełni degustacja wyjątkowych przekąsek, polskiej wódki oraz rozmowa z gośćmi uczty, nie tylko kulinarnej:

Januszem Owsianym, varsavianistą znającym Pragę jak własną kieszeń i prezesem stowarzyszenia Monopol Warszawski,
Ryszardem Kazaneckim, który pracował w Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” w latach 1965 – 1992, zajmując m.in. stanowisko kierownika magazynu spirytusu,
szefem kuchni restauracji ZONI Aleksandrem Baronem,
szefową kuchni restauracji WuWu Adrianną Marczewska oraz Maciejem Starosolskim – światowym Ambasadorem Polskiej Wódki.

Zapraszamy do Muzeum Polskiej Wódki. Spotkamy się w gronie najlepszych Koneserów Polskiej Wódki!

Wycinanki miejskie
warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
sob, niedz, 12-13 stycznia 2019
godz. 11-13

Uczestnicy warsztatów, pracując nożykami i nożyczkami w papierze pergaminowym, pakowym białym w oparciu o tradycyjne wzory wycinanek polskich lub autorskich tworzą użytkową formę ozdobną, tzw. „zazdrostkę” – krótką firankę do połowy okna, chroniącą domostwo przed „zazdrosnym okiem przechodniów”. Ponadto tematem spotkania będzie wycinanka „pasowa” w oparciu o motywy wycinanki podwarszawskiej – uczestnikom zostanie przedstawiona historia wycinankarstwa w Polsce, podczas prezentacji obejrzą podwarszawskie wzory wycinanek, otrzymają moduły do odrysowania na kartkach, po czym wycinają je i w ten sposób stworzą zakładki do książek.

Prowadzenie:
Aleksandra Rózga, instruktorka rzemiosła artystycznego. Współtworzyła Manufakturę Sanok, pracownię grafiki projektowej i artystycznej. Absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego we Wzdowie, obecnie w Woli Sękowej. W 2002 r. otrzymała tytuł czeladnika w zawodzie tkacz oraz rzeźbiarz w drewnie. Zajmuje się wycinanką papierową tradycyjną polską i autorską. Przenosi je z papieru na tkaniny, tynki, metal, ceramikę. W oparciu o jej autorską wycinankę powstaje okładka albumu muzycznego. Prowadzi warsztaty wycinankarskie rozpowszechniając polską sztukę zdobniczą.

Jednorazowa liczba uczestników: max 15

Wycinanki miejskie
warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
sob, niedz, 12-13 stycznia 2019
godz. 11-13

Uczestnicy warsztatów, pracując nożykami i nożyczkami w papierze pergaminowym, pakowym białym w oparciu o tradycyjne wzory wycinanek polskich lub autorskich tworzą użytkową formę ozdobną, tzw. „zazdrostkę” – krótką firankę do połowy okna, chroniącą domostwo przed „zazdrosnym okiem przechodniów”. Ponadto tematem spotkania będzie wycinanka “pasowa” w oparciu o motywy wycinanki podwarszawskiej – uczestnikom zostanie przedstawiona historia wycinankarstwa w Polsce, podczas prezentacji obejrzą podwarszawskie wzory wycinanek, otrzymają moduły do odrysowania na kartkach, po czym wycinają je i w ten sposób stworzą zakładki do książek.

Prowadzenie:
Aleksandra Rózga, instruktorka rzemiosła artystycznego. Współtworzyła Manufakturę Sanok, pracownię grafiki projektowej i artystycznej. Absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego we Wzdowie, obecnie w Woli Sękowej. W 2002 r. otrzymała tytuł czeladnika w zawodzie tkacz oraz rzeźbiarz w drewnie. Zajmuje się wycinanką papierową tradycyjną polską i autorską. Przenosi je z papieru na tkaniny, tynki, metal, ceramikę. W oparciu o jej autorską wycinankę powstaje okładka albumu muzycznego. Prowadzi warsztaty wycinankarskie rozpowszechniając polską sztukę zdobniczą.

Jednorazowa liczba uczestników: max 15

The Comedy Club: B class – improvised football games
On 15 February at 6 p.m. on the Konewser’s stage we host the Comedy Club together with the performance of the B class – improvised football games.

Every football game is a feast for football fans and great football emotions!
On the stands: club colours dripping down the sweaty faces of fans and the winning roar of the vuvuzela, and on the pitch: superheroes!

Meanwhile, in the shadow of every significant match in the table – modest, ambitious players of the B-class, one of the lowest levels of the league football tournament.
One team consists of a male hairdresser from the “Mr. Pinceta” estate plant, an accountant from the tax office in Targówek, an animator from the municipal community centre in Legionowo, a director of the allotment plant in Warsaw’s Wola, a security guard from Auchan in Ursynów and a vuefist from LXXVI LO. They are united by their resistance to the indestructibility of dreams, flexibility of sports ambitions, as well as a common cloakroom. They are united by a ball.

Entrance is free, without registration. The number of seats is limited by the capacity of the room.

Klub komediowy: B klasa – improwizowane rozgrywki piłkarskie
15 lutego o godz. 18:00 na Scenie Konesera gościmy Klub Komediowy wraz ze spektaklem B klasa – improwizowane rozgrywki piłkarskie”.

WSTĘP W⚽⚽⚽LNY!

Każdy mecz piłki nożnej to święto dla fanów footballu i wielkie piłkarskie emocje!
Na trybunach: barwy klubowe ściekające po spoconych twarzach kibiców i zwycięski ryk wuwuzeli, a na boisku: superbohaterowie!

Tymczasem w cieniu każdego znaczącego w tabeli meczu – skromni, ambitni zawodnicy B-klasy, jednego z najniższych szczebli ligowych rozgrywek piłkarskich.
W jednej drużynie grają fryzjer męski z osiedlowego zakładu „Pan Pinceta”, księgowy z urzędu skarbowego na Targówku, animator z miejskiego domu kultury w Legionowie, dyrektor zakładu działkowców z warszawskiej Woli, ochroniarz z Auchan na Ursynowie i wuefista z LXXVI LO. Łączy ich odporność na nieziszczalność marzeń, elastyczność sportowych ambicji, a także wspólna szatnia. Łączy ich piłka…

Wstęp wolny, bez zapisów. Liczba miejsc ograniczona pojemnością sali.

At Tourist Information Centre you can purchase Warsaw city guides, maps, albums and information brochures. But it is not the only thing tourists can count on. The information on the upcoming cultural, sport and trade events awaits them. At tourist information centres run by Warsaw city hall you can also book hotel rooms or hire a tour guide.

Liebrecht & wooD Group received the second prize this autumn for Koneser in the category of the best office project completed in Poland in 2018.

During the final gala of the prestigious Eurobuild Awards competition, which took place on 5th December at the Doubletree Hotel by Hilton in Warsaw, the Koneser Prague Centre received the “New office of the year, Poland (2018)” award. A month earlier, the commercial part of the flagship investment of Liebrecht & wooD Group and BBI Development S.A. was recognized as the best office project of the year in CIJ Awards Poland 2018.
The jury of both competitions took into account, among others, the image of the investment, the level of commercialization, implementation in accordance with the standards of sustainable construction.
and the scale of revitalisation.

“A revolutionary change has taken place before our eyes. For the first time in history, the office sector in Warsaw’s Praga district wins in the most important competitions for the real estate sector. Only a decade ago, the right side of the Vistula did not actually exist in the consciousness of tenants, and today it is one of the most willingly chosen directions of development for companies. The popularity of Prague is evidenced by the fact that in the Eurobuild Awards competition Koneser Prague Centre won among as many as 16 nominated, excellent projects, representing leading locations for years, such as Śródmieście, Wola or Mokotów. We are glad that we are the leader of changes and respond to the needs of the market. That is why we are proud to announce the commencement of the second commercial phase of Koneser’s project,” said Magdalena Bartkiewicz-Podoba, General Director of Liebrecht & wooD Poland.

Completion of buildings M and N within the Koneser Prague Centre is planned for 2020. The buildings located between the Museum of Polish Vodka, Google Campus Warsaw and the picturesque Nieporęcka Street will offer a total of 17,500 sqm of rentable space – 5 floors of the highest quality offices and perfectly visible retail space on the ground floor. The second phase of Koneser will perfectly complement the existing commercial part of the project, covering 25,500 sqm of office space, which was leased in 98% before the investment is ready for use. Konesera’s office tenants include Atende, Google Campus Warsaw, Clico, Energy Solution, LINK, RK Legal and Waberer’s Polska. A significant tenant are companies from the WPP Group, a world leader in marketing communications (Ogilvy Group and Kantar Polska).

Koneser’s tenants appreciate the multifunctionality and urban development of the only building of this type in the capital. There are lively public spaces where employees can relax and spend time together, a shopping arcade supplemented with necessary services or several restaurants, bars and cafes, which constitute 30% of the complex’s area. In 2020, a unique pedestrian and bicycle bridge, connecting the Old Town with Prague, will be added to the amenities that make up the easy and fast access to the facility.

Koneser Prague Center is a project of revitalizing and giving new functions to the objects included in the former Warsaw Vodka Factory, located in the heart of Old Praga district. Koneser is an integrating space, which will change in the future and respond to the needs of users and their initiatives. Koneser has the first Museum of Polish Vodka in the world, numerous restaurants, cafes, bars and retail outlets, event areas, and in the first quarter of 2019 the first Moxy hotel in Warsaw (Marriott International brand) will be opened here. Koneser received BREEAM Interim 2013 New Construction certificates at the “Excellent” level.

Grupa Liebrecht & wooD otrzymała drugą tej jesieni nagrodę dla Konesera w kategorii najlepszego projektu biurowego oddanego do użytku w Polsce w 2018 roku.

Podczas finałowej gali prestiżowego konkursu Eurobuild Awards, która odbyła się
5 grudnia w hotelu Doubletree by Hilton w Warszawie, Centrum Praskie Koneser odebrało nagrodę „New office of the year, Poland (2018)”. Miesiąc wcześniej część komercyjna flagowej inwestycji Grupy Liebrecht & wooD oraz BBI Development S.A., została uznana za najlepszy projekt biurowy tego roku w CIJ Awards Poland 2018.
Jury obu konkursów brało pod uwagę m.in. wizerunek inwestycji, poziom komercjalizacji, realizację zgodną ze standardami zrównoważonego budownictwa
i skalę rewitalizacji.

„Na naszych oczach nastąpiła rewolucyjna zmiana. Po raz pierwszy w historii sektor biurowy na warszawskiej Pradze zwycięża w najważniejszych dla sektora nieruchomości konkursach. Jeszcze dekadę temu prawa strona Wisły właściwie
nie istniała w świadomości najemców, a dziś jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków rozwoju dla firm. O popularności Pragi świadczy choćby fakt, że w konkursie Eurobuild Awards Centrum Praskie Koneser zwyciężyło spośród aż 16 nominowanych, znakomitych projektów, reprezentujących wiodące od lat lokalizacje, m.in. Śródmieście, Wolę czy Mokotów. Cieszymy się, że jesteśmy liderem zmian i odpowiadamy
na potrzeby rynku. Dlatego z dumą możemy ogłosić rozpoczęcie realizacji drugiej fazy komercyjnej części Konesera” – powiedziała Magdalena Bartkiewicz-Podoba, Dyrektor Generalna Liebrecht & wooD Poland.

Oddanie do użytku budynków M i N, w ramach Centrum Praskiego Koneser, planowane jest na 2020 r. Obiekty umiejscowione pomiędzy Muzeum Polskiej Wódki, Campus Warsaw a malowniczą ulicą Nieporęcką, zaoferują łącznie 17 500 mkw. powierzchni najmu – 5 kondygnacji najwyższej jakości biur i doskonale widoczną powierzchnię handlową na parterze. Druga faza Konesera doskonale uzupełni istniejącą komercyjną część projektu, obejmującą 25 500 mkw. powierzchni biurowych, które zostały wynajęte w 98% jeszcze przed oddaniem inwestycji do użytkowania. Wśród najemców biurowych Konesera są takie firmy jak Atende, Campus Warsaw A Google Space, Clico, Energy Solution, LINK, RK Legal i Waberer’s Polska Znaczącym najemcą
są spółki z grupy WPP, światowego lidera komunikacji marketingowej (Grupa Ogilvy
i Kantar Polska).

Najemcy Konesera doceniają wielofunkcyjność i miastotwórczość jedynego tego typu obiektu w stolicy. Znajdują się tu tętniące życiem przestrzenie publiczne, gdzie pracownicy mogą odpoczywać i wspólnie spędzać czas, pasaż handlowy uzupełniony o niezbędne usługi czy kilkanaście restauracji, barów i kawiarni, stanowiących 30 proc. powierzchni kompleksu. Do udogodnień składających się na łatwy i szybki dojazd
do obiektu już w 2020 r. dołączy unikalny Most Pieszo-Rowerowy, łączący
Stare Miasto z Pragą.

Centrum Praskie Koneser to projekt rewitalizacji oraz nadania nowych funkcji obiektom wchodzącym w skład dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek, położonej
w sercu Starej Pragi. Koneser jest przestrzenią integrującą, która będzie się zmieniać
i odpowiadać na potrzeby użytkowników i ich inicjatyw. W Koneserze działa pierwsze
na świecie Muzeum Polskiej Wódki, liczne restauracje, kawiarnie, bary i punkty handlowe, powierzchnie eventowe, a w I kwartale 2019 roku zostanie tutaj otwarty pierwszy w Warszawie hotel Moxy (marka Marriott International). Koneser otrzymał certyfikaty BREEAM Interim 2013 New Construction na poziomie „Excellent”

ING Bank Śląski’s branch at the Warsaw Koneser is the first branch in Poland with such an interior design. Aspects, which distinguish it from the standard bank branches, include a cozy décor, comfortable and casual space that encourages conversations about modern finances. Customers will find at their disposal internet desks, meeting rooms and two ING devices with the ATM and cash deposit function.

Bank specialists will be happy to help both individual clients and entrepreneurs.

Oddział ING w warszawskim Koneserze jest pierwszym w Polsce o nowej wizualizacji. Wyróżnia się kawiarnianym wystrojem, z wygodną i swobodną przestrzenią zachęcającą do rozmów o finansach opartej na nowoczesnych rozwiązaniach. Na klientów czekają stanowiska internetowe, miejsca spotkań oraz dwa urządzenia ING z funkcją bankomatu i wpłatomatu.

Specjaliści w oddziale obsługują zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze.

THE SKŁAD of Art and Craft is a space not only for connoisseurs of art. It is a place where artists, craftsmen, lovers of the Prague avant-garde, inhabitants of Warsaw – followers of a creative lifestyle, but also casual passers-by will meet.

It is an untypical engaged shop where you will find art and everyday objects created by craftsmen.

Przestrzeń Kreatywna Stowarzyszenia Propaganda Sztuki

W Przestrzeni kreatywnej Stowarzyszenia PROPAGANDA SZTUKI stworzymy miejsce przyjazne dla wszystkich dyscyplin sztuki, dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców instalacji, muzyków oraz performerów. W ramach Przestrzeni kreatywnej zostanie otwarta pracownia Wojtka Brewki, do której artysta zaprosi zaprzyjaźnionych twórców w celu stworzenia wystawy zbiorowej, która obejmie obiekty powstałe w trakcie istnienia Przestrzeni. Odbywać się tu będą m. in. warsztaty, improwizacje muzyczne oraz artystyczne performanse.

Koneser together with Adventure Warsaw invite you to a family city game on the premises of the former “Koneser” Vodka factory and its surroundings. You will have the opportunity to discover the curiosities of Old Prague district with its history, local climate and the new face of Koneser. You will see what is left of the former factory and how it looks like today.

Participation in the game is free. It is enough to gather in a few people, create a team and come to the information point in the Passage of the Prague Centre Koneser (http://koneser.eu/plan-konesera/# – INFO point), download the game card and follow the instructions, and finally collect the prize!

You will be able to join the game on all trading days.

Art Sułek Space is a place where you can get acquainted with the art of Marek Sułek and several other artists working in Prague. There are sculptures, paintings, graphics, applied art and unique thumbnails of the Prague Angels. In Art Sułek Space everyone will find something for themselves and as a special gift not only for Christmas tree. We invite you.

Świat Książki Bookstores is a chain of nearly 150 stores throughout Poland, whose offer includes novelties, publishing hits and classics – from ambitious titles for demanding customers to popular literature and children’s books. Each bookstore also sells paper and textile articles, toys, games and creative sets, and in selected points – music records, including vinyl records and films.

Customers of Świat Książki Bookstores can take advantage of a permanent promotional campaign: “second book -50%”, which includes novelties and is updated every month. The chain supports Large Families – the Large Family Card is accepted in bookstores, and its holders can take advantage of special discounts.

In all bookstores, orders placed in the online store swiatksiazki.pl can be collected free of charge.

The newly-open professional cleaner’s Pralnia Lagoon at Koneser Praga Centre trusts lagoon® – it is a Green SPA for Your Clothes!
lagoon ® is a water washing system based on a small amount of detergents and washing supplies. The newest dispensing system makes it possible to only use them in minimal amounts, and less chemicals in your clothes – less chemical substances means it is healthier for You.
Together with lagoon® we help save the environment. During the cleaning process we do not use solvents and the detergents we use are biodegradable. lagoon® cleans Your wardrobe, and takes care of the nature at the same time.
lagoon® safely cleans every type of garment and fiber including the most delicate silk, cashmere and pure wool. Special synthetic fabics like Lycra and Gore-tex as well as leather can be cleaned safely with lagoon®
lagoon® cleaned garments smell fresh and their colours are livelier. Your clothes will be soft and rejuvenated.
The system Wet Cleaning by Electrolux we use – is a certified system by Woolmark Company.

POLISH DESIGN is a space located in the Prague Koneser Centre, where you will find carefully selected Polish brands. POLISH DESIGN offers fashion and accessories, ceramics, graphics and other forms of creativity. It is also a space organizing cyclical workshops and meetings with designers and artists who combine various forms of creativity. Polish Design is a space friendly for everyone, loving people and …. friendly for animals. Polish Design is a changing, open and supportive space for everyone.

Polish Design means 3 zones:

POLISH DESIGN OFF WEDDING – is a space where Polish brands are located, creating a unique destination for alternative wedding fashion. It is also a place where you will find evening and occasional dresses, jewelry and unique accessories. It is the first place on the map of Warsaw where you will receive a comprehensive service while creating your own creations for special occasions. Our qualified staff will help you prepare for your great event by helping you choose your dream dress, accessories, jewelry, florist and photographer. The planning of your special event can also be done with the participation of the Wedding Planners.

We also dress men, working with friendly brands and designers.

Polish Design PREMIUM is a place where you will find unique Polish brands, creating unique projects of high quality. The offer of Polish Design Premium includes selected clothing, accessories – bags, underwear, jewelry and . In this zone, less is more. We focus on high quality materials, unique collections, minimalist design and local production, supporting each other.

Polish Design COLORFUL is a space where fashion blends in with art. These are bold colors, patterns and constructions. Artistic collaboration without limits. It is an offer for everyone, for Warsaw and tourists, for planned and impulse purchases.

 

Cztery Szpaki soap house is a new Białystok-based company that is involved in craft production of natural cosmetics. In our products we do not use preservatives and components of animal origin. And we also rely on high quality and ecological packaging.

Apart from a wide range of domestic and foreign press , In Medio stores also offer books, tobacco products, sweets, beverages, service products (batteries, cosmetics) as well as – in selected outlets – enable payment of household bills and courier services.

We invite you to the new clinic Centrum Medyczne Damiana for adults and children at Koneser Praga Centre. We have 22 surgeries for our patients where we provide a wide range of medical consultations, diagnostic tests, vaccinations and allergy tests for both children and adults. There are play-areas for children, colourful halls and surgeries, where children can forget about stress related to doctor’s appointments.

Biedronka is a supermarket chain offering carefully selected high-quality products at low prices every day. Biedronka chain – present in Polish market for over 20 years – cooperates with more than 600 Polish trading partners.

Sklep Alembik is located at the Polish Vodka Museum, in the historic building of the Rectification Plant at Koneser Praga Centre. Once, a neo-Gothic building complex stood on 50 000 square metres between Ząbkowska, Nieporęcka, Białostocka and Markowska streets, in which Warsaw Vodka Factory ‘’Koneser’’ was located. It was here, where flagship brands of Polish vodka like Luksusowa and Wyborowa used to be bottled. Today, Alembik store offers a wide range of products from the prestigious portfolio of whisky, cognac or champagne, to rum, gin, to beforementioned Polish vodka and others. Please come to this place where the richness of prestigious beverages hides in its old walls. We also have an intimate space dedicated to personal shopping or exclusive tasting.

Karol Wedel served the first cup of drinking chocolate to the guests of the bakery in Miodowa street in 1851. The aroma of this Chocolate is part of history of Warsaw, you are invited to discover it at E. Wedel Chocolate House at Centrum Praskie Koneser. We cook chocolate for our guests in a traditional way every day, which is a base of unique desserts. We offer known and beloved Wedel’s top products in the company store: perfect pralines, PTASIE MLECZKO®, hand-decorated Wedel minicakes that are an ideal souvenir while sighseeing this unusual part of Warsaw. Visit us at the place where history smells sweet of chocolate.

Experience the Affordable Luxury at Moxy Warsaw Praga!

PLAY ON!

Get ready for a good time in the Moxy Hotels! We are waiting for you with your room key, a drink, and someone at the bar that wants your numer 😉 Enjoy the speedy WiFi, crushy and freshly made beds, but more importantly, the bar is always open and the crew is always on!

Whether you’re staying for the night or a nightcap, Moxy is your place to play on!

We provide you with a wide range of comforts and entertainment! From yummy snacks and drinks, to games, to art, to secret hiding spots, to comfy couches to doze off in. Our lobbies are like living rooms with a bartender. Our guest rooms are like a cozy clubhouse you never want to leave.  At the Moxy Hotels we want you to have it all!

We brew fresh joe downstairs in the lobby, where we’ve got you covered 24/7, with grab- and-go bites, low tech play time, and crafted cocktails!

Book your room here: MOXY WARSAW PRAGA

Przestrzeń Kreatywna Stowarzyszenia Propaganda Sztuki

W Przestrzeni kreatywnej Stowarzyszenia PROPAGANDA SZTUKI stworzymy miejsce przyjazne dla wszystkich dyscyplin sztuki, dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców instalacji, muzyków oraz performerów. W ramach Przestrzeni kreatywnej zostanie otwarta pracownia Wojtka Brewki, do której artysta zaprosi zaprzyjaźnionych twórców w celu stworzenia wystawy zbiorowej, która obejmie obiekty powstałe w trakcie istnienia Przestrzeni. Odbywać się tu będą m. in. warsztaty, improwizacje muzyczne oraz artystyczne performanse.

SKŁAD Sztuki i Rzemiosła to przestrzeń nie tylko dla koneserów sztuki. To miejsce, w którym spotkają się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy praskiej awangardy, mieszkańcy Warszawy – wyznawcy twórczego stylu życia, ale i przypadkowi przechodnie.

To nietypowy sklep zaangażowany, w którym znajdzie się sztuka i przedmioty codziennego użytku stworzone przez rzemieślników.

Art Sułek Space to miejsce gdzie można zapoznać się ze sztuką Marka Sułka oraz kilku innych artystów tworzących na Pradze. Są tu rzeźby, obrazy, grafiki, sztuka użytkowa oraz unikalne miniaturki Praskich Aniołków. W Art Sułek Space każdy znajdzie coś dla siebie i na wyjątkowy prezent nie tylko pod choinkę. Zapraszamy.

Koneser wraz z Adventure Warsaw zapraszają na rodzinną grę miejską po terenie dawnej fabryki Wódki „Koneser” oraz okolicach. Będziecie mieli okazję odkryć ciekawostki Starej Pragi wraz z jej historiami, lokalnym klimatem oraz nową twarz Konesera. Zobaczycie, co zostało z dawnej fabryki oraz jak wygląda ona dzisiaj.

Udział w grze jest darmowy. Wystarczy zebrać się w kilka osób, stworzyć drużynę
i przyjść do punktu informacyjnego w pasażu Centrum Praskiego Koneser
(http://koneser.eu/plan-konesera/# – PUNKT INFO), pobrać kartę gry
i kierować się wskazówkami, a na koniec odebrać nagrodę!

Do gry przystąpić będzie można we wszystkie dni handlowe.

Targi Rzeczy Ładnych (A fair of nice things) is a project whose goal is to support and promote Polish design among wide audiences. Initiating a dialogue between designers and producers, consumers and media. TRŁ create a common, open space for discussion on the role and need of aesthetics in everyday life. The event held in Warsaw twice a year. It combines the fair part, where furniture, lamps, pottery, textiles, graphics, interior accessories, educational toys and books from independent Polish publishers are presented with the educational part during which exhibitions, workshops, presentations and discussion panels related to the projects are organized. In November 2017 the sales platform targirzeczyladnych.pl, where selected interior design items are presented, was set up.

The s:HEirt is a combination of aesthetics and functionality. It is a choice of aware clients. Limited designs guarantee uniqueness. Wide assortment, varied colours, informal yet still elegant style are all features of s:Heirt brand. The collection guarantees individualism, interesting form and quality. Minimalistic forms are timeless, classics with a note of extravagance never go out of fashion. It lets you enjoy our clothes for many seasons.

The ZONI Restaurant in the historic, revitalized Koneser Prague Centre serves its guests an original menu based on products from all over the world and an impressive collection of the best vodkas, not only from Poland. ZONI surprisingly combines opposing taste poles into harmonious dishes that will meet the expectations of the most sophisticated gourmets and true connoisseurs of cuisine and strong drinks. ZONI offers a wealth of culinary experiences, taste and simplicity of form, the highest quality of service and a unique industrial interior, designed with attention to the smallest details and comfort of guests.

ZONI is a place combining the highest culture of food and drink – ideal for lunch, dinner, supper, business and social meetings.

WuWu is a unique place for connoiseurs of Polish tastes and beverages, people with a passion for rituals, tradition and history. We bring together creative, ambitious and crazy people, going beyond patterns in the kitchen and in their lives. We dip the guests in the world of vodka and refreshments, but we don’t let them lose themselves in it completely. Here you can travel back in time while stimulating all your senses.

Zielona łodyga is a florist’s like no other, much greener. Apart from fresh cut flowers, bouqets, holiday decorations, we also offer a wide selection of potted plants. Every urban jungle lover is very welcome!

MUSCAT is a revolution in the market of eyewear. We support your style with a timeless form and higher-than-average quality. For your convenience we shortened the distribution path for frames and because of that we decreased the cost. For 350 zlotys you receive high-class frames including UV lenses, anti-reflective and scratch-resistant.
This year the brand is cooperating with the hottest duet in Polish fashion scene, resulting in an exceptional, limited MUSCAT x Paprocki&Brzozowski collection.

Culinary experience, creativity and the fascination of modern Polish cuisine made us to establish Ferment Praski restaurant in a spirit of neo bistro. We will base on Polish seasonal produce and combine it with tastes and cooking techniques from all over the world – making the ‘’twist” formula.
The location of Ferment Praski restaurant is not random – Koneser, like our cuisine, will bring brightness to Praga, connecting modernity with the local atmosphere of the district.
See you 😉

Sklep Alembik jest zlokalizowany przy Muzeum Polskiej Wódki, w zabytkowym budynku Zakładu Rektyfikacji na terenie Centrum Praskiego Koneser. Niegdyś, na powierzchni 50 tys. m2, pomiędzy ulicą Ząbkowską Nieporęcką, Białostocką i Markowską, wznosił się kompleks neogotyckich budynków w których mieściła się Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”. To właśnie tutaj rozlewano flagowe marki polskich wódek jak Luksusowa i Wyborowa. Dziś sklep Alembik oferuje bogaty wybór produktów, od prestiżowego portfolio whisky, koniaków czy szampanów, przez rumy giny, aż do wspomnianych wcześniej polskich wódek i nie tylko. Zapraszamy do tego wyjątkowego miejsca, które w dawnych murach kryje bogactwo prestiżowych trunków. Dysponujemy również kameralną przestrzenią dedykowaną prywatnym zakupom czy ekskluzywnym degustacjom.

W Punkcie Informacji Turystycznej można zaopatrzyć się w przewodniki po Warszawie, plany miasta, albumy i informatory. Ale to nie jedyne na co mogą liczyć korzystający z nich turyści. Czeka na nich również informacja o odbywających się w mieście wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy targowych. W Punkach Informacji Turystycznej prowadzonych na zlecenie UM Warszawy można skorzystać także z rezerwacji miejsc hotelowych czy zarezerwować przewodnika.

MUSCAT to rewolucja na rynku okularów. Wspieramy Twój styl ponadczasową formą i ponadprzeciętną jakością. Dla Twojej wygody skróciliśmy ścieżkę dystrybucji oprawek i dzięki temu obniżyliśmy koszty. Za 350zł otrzymujesz wysokiej klasy oprawki wraz ze szkłami zawierającymi filtry UV, antyrefleks i powłokę zapobiegającą zarysowaniom.
W tym roku marka współpracuje z najgorętszym duetem polskiej sceny modowej, czego efektem jest wyjątkowa, limitowana kolekcja  MUSCAT x Paprocki&Brzozowski. Strona www.muscat.pl.

Jesteśmy niezależnym brandem odzieżowym. Stawiamy na jakość materiałów, wykończenia i różnorodność wzorów. Wierzymy przy tym, że dobra odzież nie musi być droga, dlatego staramy się utrzymać jak najlepszy stosunek jakości do ceny.
Chcemy aby każda kobieta znalazła u nas coś dla siebie i właśnie dlatego w naszej ofercie znajdziesz wygodną odzież z dzianiny, w tym dresówki, jeans, druki, spódniczki tiulowe i szyfonowe, sukienki z tkanin, koszule, a także pikowane kurtki, swetry i płaszcze wełniane.
Po prostu: free fashion

POLISH DESIGN to przestrzeń znajdująca się w Centrum Praskim Koneser, w której znajdziecie starannie wyselekcjonowane polskie marki. W swojej ofercie POLISH DESIGN proponuje modę oraz dodatki, ceramikę, grafiki i inne formy twórczości. To także przestrzeń organizująca cykliczne warsztaty oraz spotkania z projektantami i artystami łączącymi różne formy twórczości. Polish Design to przestrzeń przyjazna dla każdego, kochająca ludzi i …. przyjazna zwierzętom. Polish Design to przestrzeń zmieniająca się, otwarta i wspierająca, dla wszystkich.

Polish Design to  3 strefy:

 • POLISH DESIGN OFF WEDDING – to przestrzeń, w której znajdują się polskie marki, tworzące unikalną destynację dla alternatywnej mody ślubnej. To również miejsce, w którym znajdziecie suknie wieczorowe  i okazjonalne, biżuterię oraz wyjątkowe dodatki. To pierwsze takie miejsce na mapie Warszawy, w którym  otrzymacie kompleksową usługę podczas tworzenia własnych kreacji na specjalne okazje. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Wam w przygotowaniu się do Twojego wielkiego wydarzenia, pomagając w wyborze wymarzonej sukni, dodatków, biżuterii, także przy florystki i fotografa. Zaplanowanie Twojego wyjątkowego wydarzenia może się odbyć również przy udziale Wedding Plannerki.

Ubieramy również mężczyzn, współpracując z zaprzyjaźnionymi markami i projektantami.

 • Polish Design PREMIUM – to miejsce, w ktorym znajdziecie wyjątkowe polskie marki, tworzące unikatowe projekty o wysokiej jakości. W ofercie Polish Design Premium znajdziecie wyselekcjonowaną odzież, akcesoria -torebki, bieliznę, biżuterię oraz . W tej strefie mniej znaczy więcej. Stawiamy na wysoki gatunek materiałów, wyjątkowe kolekcje, minimalistyczne wzornictwo oraz lokalną produkcję, wspierając się wzajemnie.
 • Polish Design COLORFUL – to przestrzeń w której moda mocno przenika się ze sztuką. To odważne kolory, wzory i konstrukcje. Artystyczne kolaboracje bez ograniczeń. To oferta dla wszystkich, dla Warszawy i turystów, dla zakupów zaplanowanych i impulsowych.

Zielona łodyga to kwiaciarnia inna niż wszystkie, bardziej zielona. Oprócz kwiatów ciętych, bukietów, wiązanek, dekoracji świątecznych, oferujemy ogromny wybór roślin doniczkowych. Zapraszamy wszystkich miłośników urban jungle!

Szyta na miarę moda męska.

Facebook

 

The s:HEirt to połączenie estetyki i funkcjonalności. To wybór świadomych konsumentów. Limitowane wzory gwarantują niepowtarzalność. Szeroki asortyment, różnorodna kolorystyka, nieformalny, ale nadal elegancki styl to cechy marki s:HEirt. Kolekcja gwarantuje indywidualizm, ciekawą formę i jakość. Minimalistyczne formy są ponadczasowe, klasyka z nutką ekstrawagancji, nigdy nie wychodzi z mody. Co pozwala cieszyć się naszymi rzeczami przez wiele sezonów.

Anna Drabczyńska – projektantka mody i jednocześnie stylistka, tworzy na co dzień w swoim atelier Studio Mody Fabryka Jakości, mieszczące się na bielskiej starówce. Jej kolekcje można zobaczyć między innymi podczas edycji Warsaw Fashion Week , Fashion Philosophy – Fashion Week w Łodzi, Fashion Meeting we Wrocławiu czy Neo Fashion Jamboree w Bielsku-Białej. Ubiera kobiety i mężczyzn z całej Polski, ale też z Berlina czy Londynu.

Znakiem rozpoznawczym projektantki jest łączenie klasyki i sportu, a także prostota kroju, bardzo dobra jakość tkanin i zabawa dodatkami, które sprawiają, że mając jedną rzecz i odpowiednio ją zestawiając, możemy wykorzystać na wiele okazji.

ANNA DRABCZYŃSKA

Księgarnie Świat Książki to sieć blisko 150 salonów na terenie całej Polski, których oferta obejmuje nowości, hity wydawnicze i klasykę – od ambitnych tytułów dla wymagających przez literaturę popularną po książki dla dzieci. W każdej księgarni do nabycia są także artykuły papiernicze i tekstylne, zabawki, gry oraz zestawy kreatywne, a w wybranych punktach – płyty muzyczne, w tym również winylowe oraz filmy.

Klienci Księgarń Świat Książki mogą korzystać ze stałej akcji promocyjnej: „druga książka –50%”, która obejmuje nowości i aktualizowana jest co miesiąc. Sieć wspiera Duże Rodziny – w księgarniach akceptowana jest Karta Dużej Rodziny, a jej posiadacze mają możliwość skorzystania ze specjalnych rabatów.

We wszystkich księgarniach można bezpłatnie odbierać zamówienia złożone w sklepie internetowym swiatksiazki.pl.

Poza bogatą ofertą tytułów prasy krajowej i zagranicznej, sklepy Inmedio oferują również swoim klientom książki, artykuły tytoniowe, słodycze, napoje, artykuły serwisowe (baterie, kosmetyki) oraz w wybranych placówkach usługi typu – płatności rachunków, usługi kurierskie.

Nowo otwarta profesjonalna Pralnia Lagoon w Centrum Praskim Koneser zaufała lagoon® – jest to Zielone SPA dla Twoich Ubrań !
lagoon ® to system prania wodnego opartego na małej ilości detergentów i środków pralniczych. Najnowszy system dozowania powoduje, że są stosowane one w minimalnych ilościach, a więc mniej chemii na „ubraniach” -mniej chemii to zdrowie dla Ciebie.
Wraz z lagoon® pomagamy chronić środowisko. W procesie czyszczenia nie stosuje się rozpuszczalników, a użyte detergenty są biodegradowalne . lagoon® czyści Twoją garderobę , równocześnie dbając o przyrodę.
lagoon® bezpiecznie czyści każdy rodzaj garderoby oraz włókien łącznie z najdelikatniejszym jedwabiem, kaszmirem oraz czystą wełną . Specjalne syntetyczne włókna takie jak Lycra oraz Gore-tex a także skóra, mogą być bezpiecznie czyszczone w lagoon®
Garderoba wyczyszczona w lagoon®pachnie świeżością, a jej kolory są bardziej żywe. Twoje ubrania będą miękkie w dotyku oraz odmłodzone.
Używany system Wet Cleaning by Electrolux – jest certyfikowanym systemem przez Woolmark Company.

Sieć Biedronka to starannie wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości, oferowane w codziennie niskich cenach. Sieć Biedronka, obecna na polskim rynku od ponad 20 lat, współpracuje z ponad 600 polskimi partnerami handlowymi.

Bar ¾ to wyjątkowy bar koktajlowy, ukryty w budynku Muzeum Polskiej Wódki. Na trzecim piętrze muzeum, można na chwilę przenieść się do wspaniałych czasów międzywojnia i raczyć się koktajlem w niezwykłym otoczeniu. Uzdolnieni barmani sprawią że relaks przy drinku, stanie się naprawdę unikatowym przeżyciem.

Frankie’s to koncept pochodzący ze Skandynawii, który skupia się przede wszystkim na zdrowym stylu życia. Naszą specjalnością są głównie soki oraz koktajle owocowe, w menu znaleźć można około 25 rodzai. To tak zwany Juice Bar, sokarnia charakteryzująca się miejskim, nowoczesnym designem. W menu, poza tradycyjnymi świeżo blendowanymi sokami owocowymi można znaleźć koktajle z super foods, shake’i proteinowe dużą popularnością cieszą się również świeżo przygotowywane sałatki oraz kanapki na ciepło.
Frankie’s to miejsce  dla osób ceniących przede wszystkim zdrową żywność, zarówno na spotkania z przyjaciółmi, rodziną bądź spotkania biznesowe.

Kulinarne doświadczenie, kreatywność  i fascynacja nowoczesną kuchnią polską  skłoniły nas do stworzenia restauracji Ferment Praski w duchu neo bistro. Będziemy bazować na polskich produktach sezonowych i połączymy je ze smakami oraz technikami gotowania z różnych zakątków świata, tworząc formułę „twist”.
Lokalizacja restauracji Ferment Praski nie jest przypadkowa – Koneser, podobnie jak nasza kuchnia, nada nowego blasku Pradze, łącząc nowoczesność z lokalnym klimatem dzielnicy.
Do zobaczenia 😉

www.fermentpraski.pl

WuWu to unikatowe miejsce dla koneserów polskich smaków i trunków, dla ludzi
z pasją do rytuałów, tradycji i historii. Skupiamy ludzi kreatywnych, ambitnych
i szalonych, wychodzących poza schematy, zarówno w kuchni, jak i w życiu.
Zanurzamy gości w świecie wódki i przekąski, ale nie pozwalamy się w nim
kompletnie zatracić. Tu cofniesz się w czasie, pobudzające wszystkie zmysły.

Zapraszamy Państwa do nowej przychodni Centrum Medycznego Damiana dla dorosłych i dzieci w Centrum Praskim Koneser. W Placówce do dyspozycji naszych Pacjentów oddaliśmy 22 gabinety, w których świadczymy szeroki zakres konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, szczepień i testów alergologicznych zarówno dla dzieci i dorosłych. Na naszych najmłodszych pacjentów czekają kąciki zabaw, kolorowe korytarze i gabinety lekarskie, w których dzieci zapominają o stresie, który często towarzyszy im podczas wizyt lekarskich.

Warsztaty dla dzieci wydawnictwa Kosmos Dla Dziewczynek – SZTUKA. Działania plastyczne to nie tylko malowanie, rysowanie, wycinanie. Przynajmniej nie na kosmicznych warsztatach! O sztuce myślimy szerzej! Spotkania z działaniami plastycznymi to dla nas spotkanie z uważnością i sposób na budowanie wrażliwości estetycznej. Na warsztatach pokazujemy, jak różne emocje towarzyszą osobom tworzącym i odbierającym prace plastyczne. Patrzymy na formę. Kompozycję wynosimy poza ramy obrazu – uczymy się aranżować najbliższą nam przestrzeń. Przyglądamy się różnym technikom. Pracujemy z kolorem, który może bardzo zaskakiwać. Stawiamy sobie pytania o historie, które widzimy na obrazach. Każdy warsztat jest zamkniętą całością. Możesz być na wszystkich, możesz być na wybranych. Zawsze dobrze się bawisz! Pomysłodawczynią warsztatów jest Barbara Piotrowska – dyrektor artystyczna magazynu „Kosmos dla dziewczynek”. Warsztat przeznaczony dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zapisy będą prowadzone TU.

Wszystko co dobre – szybko się kończy. I tak właśnie kończy się kolejny sezon pysznych zlotów Żarcia Na Kółkach. Ale znacie nas i wiecie, że ostatnie wydarzenie musimy zorganizować z przytupem! W rezultacie zobaczymy się w już całkowicie otwartej, nowej przestrzeni – Centrum Praskim Koneser. A jak na prawdziwych koneserów street foodu przystało, urządzimy Wam taką wyżerkę, że Praga z pewnością pęknie w szwach! Pojawią się Wasze ulubione klasyki, czyli burgery, hot-dogi, frytki czy zapiekanki, oraz rarytasy z takich zakątków jak Meksyk, Tajlandia, Korea, Kolumbia czy Brazylia. Nie zabraknie rozgrzewających zup i orzeźwiających deserów, dań dla wegetarian i miłośników krwistych steków. Jednym słowem będzie pysznie! Nie możecie tego przegapić! Wstęp Wolny. Wydarzenie obserwuj TU.

Karol Wedel podał pierwszą filiżankę pitnej czekolady gościom cukierni przy ulicy Miodowej w 1851 roku.

Aromat Czekolady jest częścią historii Warszawy, zapraszamy do jej odkrywania w Pijalni Czekolady E. Wedel w Centrum Praskim Koneser.

Codziennie dla Naszych gości gotujemy w tradycyjny sposób czekoladę, która jest bazą do niepowtarzalnych deserów.

W firmowym sklepie oferujemy znane i kochane od lat topowe produkty Wedla: doskonałe praliny, ptasie mleczko, ręcznie dekorowane Torciki wedlowskie, które są idealną pamiątką zwiedzania tej niezwykłej części Warszawy.

Odwiedź nas w miejscu, gdzie historia słodko pachnie czekoladą.

Restauracja ZONI w zabytkowym, zrewitalizowanym Centrum Praskim Koneser serwuje gościom autorskie menu oparte na produktach z całego świata oraz imponującą kolekcję najlepszych wódek, nie tylko z Polski. ZONI w zaskakujący sposób łączy przeciwstawne smakowe bieguny w harmonijne dania, które spełnią oczekiwania najbardziej wyrafinowanych smakoszy i prawdziwych koneserów kuchni oraz mocnych trunków. ZONI oferuje bogactwo doświadczeń kulinarnych, smak i prostotę formy, najwyższą jakość obsługi oraz wyjątkowe industrialne wnętrze, zaprojektowane z troską o najdrobniejsze detale i komfort gości.

ZONI to miejsce łączące najwyższą kulturę jedzenia i picia – idealne na lunch, obiad, kolację, spotkania biznesowe i towarzyskie.

Mydlarnia Cztery Szpaki to młoda białostocka firma zajmująca się rzemieślniczym wytwarzaniem kosmetyków naturalnych. W naszych produktach nie używamy konserwantów i składników pochodzenia zwierzęcego. A do tego stawiamy na najwyższą jakość i ekologiczne opakowania.

NOWY HOTEL PLAY ON!

Czekamy na Ciebie z kluczem do pokoju, drinkiem i może kimś przy barze, kto chce Twój numer 😉

Ciesz się szybkim WiFi, wygodnym łóżkiem, cichą przestrzenią do pracy, otwartym barem.  Z naszych pokoi nie chce się wychodzić. Nasze lobby jest jak Twój salon, ale z barmanem.

Niezależnie od tego, czy odwiedzasz nasz hotel czy bar, Moxy jest Twoim miejscem na odrobinę szaleństwa!

W Moxy zapewniamy Ci wszystko w jednym miejscu! Od pysznych przekąsek i napojów, przez gry i zabawy, sztukę,  wygodne kanapy,  mamy ciche miejsce do pracy, pokój konferencyjny do dyspozycji gości, i relax w naszym lobby, nie wspominając o super  wygodnych pokojach.

Całą dobę mamy dla Ciebie świeżą kawę, przekąski, koktajle i wszystko, czego potrzebujesz masz pod ręką przez 24/7!

Prawdziwy luksus w przystępnej cenie w nowo otwartym hotelu Moxy Warsaw Praga!

Zarezerwuj pokój tu: MOXY WARSAW PRAGA

Eventy, jedzenie, moda, design, sztuka i wyjątkowa przestrzeń miejska. To nowy Koneser. Zabytkowa wytwórnia wódek w sercu Starej Pragi wraca na mapę stolicy w energetycznej, lifestylowej odsłonie.

Date:
Hour:
Location:
Registration:
Contact: